Konfigurowanie klastrowania (Map Viewer)

Jeśli mapa zawiera warstwę z dużą liczbą punktów, można skonfigurować klastrowanie, aby wizualnie uzyskiwać istotne informacje z danych. Po włączeniu klastrowania przeglądarka map Map Viewer grupuje obiekty punktowe znajdujące się na mapie w pewnej odległości od siebie w jeden symbol. Klastrowanie pozwala dostrzec w danych zależności, które trudno zwizualizować, gdy warstwa zawiera setki lub tysiące punktów nakładających się i nachodzących na siebie. Więcej informacji zawiera przykład klastrowania.

Wskazówka:

Zalecenia dotyczące stosowania klastrowania do zagęszczonych zestawów danych zawiera sekcja Najważniejsze wskazówki dotyczące wizualizowania zagęszczonych danych.

Klastry są reprezentowane przez symbole o rozmiarach proporcjonalnie dobranych w zależności od liczby obiektów punktowych zawartych w każdym klastrze. Mniejsze symbole klastrów mają mniej punktów, a większe symbole klastrów mają więcej punktów. Zakres rozmiarów zastosowany względem symboli klastrów można skorygować.

Klastrowanie jest stosowane dynamicznie w wielu skalach, co oznacza, że podczas oddalania widoku coraz więcej punktów jest łączonych w mniejszą liczbę grup, a powiększanie powoduje tworzenie większej liczby grup klastrów. Gdy ustawiony zostanie poziom powiększenia, w którym obszar klastrowania wokół jednego obiektu punktowego nie zawiera już innych obiektów, ten obiekt nie będzie klastrowany. Będzie on wyświetlany jako pojedynczy obiekt punktowy przy użyciu opcji stylu stosowanych dla warstwy. Liczbę obiektów punktowych grupowanych w klastry można dostosować, ustawiając promień klastra.

Po włączeniu klastrowania w warstwie punktowej dla każdego klastra jest wyświetlana etykieta. Po kliknięciu klastra na mapie jest również wyświetlane domyślne okno podręczne klastra. Okno podręczne i etykiety klastra można dostosować.

Włączanie klastrowania

Po włączeniu klastrowania w warstwie punktowej klastry są automatycznie wyświetlane na mapie z użyciem konfiguracji domyślnej. Po wprowadzeniu zmian ustawień klastra zmiany te są natychmiast wyświetlane na mapie. Pozwala to na eksperymentowanie z promieniem klastra i innymi ustawieniami, aby osiągnąć żądany wygląd i przekaz mapy.

Aby włączyć klastrowanie w warstwie punktowej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na pasku narzędzi Zasoby (ciemny) kliknij opcję Warstwy Warstwy.
 4. W panelu Warstwy wybierz warstwę, dla której chcesz włączyć klastrowanie.
 5. Na pasku narzędzi Ustawienia (jasnym) kliknij opcję Klastrowanie Agregacja.
 6. W panelu Klastrowanie włącz przełącznik Włącz klastrowanie.
 7. Opcjonalnie skoryguj ustawienie suwaka Promień klastra, aby zmienić liczbę obiektów grupowanych w klaster.

  Podaj mniejszy promień klastra, aby grupować mniej obiektów w każdym klastrze. Podaj większy promień klastra, aby grupować więcej obiektów w każdym klastrze.

 8. Opcjonalnie skoryguj ustawienie suwaka Zakres rozmiarów, aby ustawić minimalny i maksymalny rozmiar klastra.
 9. Opcjonalnie dostosuj etykiety klastrów.
 10. Opcjonalnie dostosuj okna podręczne klastrów.
 11. Opcjonalnie zmień formatowanie pól w klastrach.
 12. Po zakończeniu zamknij panel Klastrowanie.

Konfigurowanie etykiet klastrów

Etykietowanie klastrów jest podobne do etykietowania poszczególnych obiektów w warstwie. Użytkownik ma kontrolę nad stylem etykiety — czcionką, wielkością tekstu, rozmieszczeniem itp. Etykiety mogą być proste i zawierać liczbę obiektów w każdym klastrze lub, jeśli dana warstwa ma nadany styl z użyciem atrybutu, można użyć tego atrybutu jako etykiety klastra. Jeśli na przykład w warstwie są wyświetlane działki według ich wartości za metr kwadratowy, można skonfigurować etykietę klastra do wyświetlania średniej wartości za metr kwadratowy wszystkich punktów w każdym klastrze. Przeglądarka Map Viewer pozwala również użyć filtra etykiety, aby wyświetlać tylko te etykiety w klastrach, które spełniają kryteria filtrowania.

Dzięki skonfigurowaniu klas etykiet można bardziej dostosować etykiety klastrów. Można na przykład użyć klas etykiet do etykietowania każdego klastra na podstawie dwóch atrybutów, takich jak średnia siła trzęsienia ziemi i liczba trzęsień ziemi, używając innego stylu etykiety dla każdego atrybutu. Klasy etykiet klastrów są konfigurowane w taki sam sposób jak klasy etykiet dla obiektów.

Notatka:

Każdy obiekt punktowy, który nie został sklastrowany, wyświetla etykietę obiektu, jeśli dla warstwy włączono etykiety obiektów.

Aby skonfigurować etykiety klastrów dla warstwy punktowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj sześć pierwszych instrukcji z powyższej sekcji Włączanie klastrowania.
 2. W panelu Klastrowanie kliknij opcję Etykieta klastra.
 3. W panelu Dodawanie etykiet do obiektów włącz przełącznik Włącz etykiety.
 4. Opcjonalnie skonfiguruj klasy etykiet, klikając opcję Dodaj klasę etykiet i podając opcje dla każdej klasy, jak opisano w następnej czynności.
 5. Dostosuj etykiety klastra, wykonując dowolne z poniższych czynności:
  Notatka:

  Więcej informacji o konfigurowaniu etykiet zawiera temat Konfigurowanie etykiet.

  • Kliknij selektor Pole etykiety, wybierz inne pole etykiety, a następnie kliknij opcję Zastąp.

   Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy warstwie nadano styl z użyciem atrybutu. W innej sytuacji można jako etykietę klastra wyświetlić liczbę obiektów.

   Wskazówka:

   Istnieje możliwość korzystania z niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach napisanych w języku Arcade zamiast z pól atrybutów. Aby utworzyć wyrażenie, kliknij przycisk Użyj wyrażenia Użyj wyrażenia i skorzystaj z okna edytora.

   Tworząc nowe wyrażenia, można korzystać z istniejących, jednak niektóre zmienne mogą nie działać w różnych profilach, np. wyrażenia utworzone na potrzeby okien podręcznych mogą nie działać w przypadku stylów. Aby użyć istniejącego wyrażenia, wybierz je na karcie Sugestie Sugestie w obszarze Istniejące.

  • Kliknij opcję Edytuj filtr etykiety, kliknij opcję Dodaj wyrażenie, a następnie skonfiguruj filtr do wyświetlania etykiet w podzestawie klastrów. Więcej informacji zawiera temat Stosowanie filtrów.
  • Kliknij opcję Edytuj styl etykiety. W oknie Styl etykiety zmień opcje stylu etykiety, włącznie z czcionką, wielkością tekstu, rozmieszczeniem, przesunięciem i efektem otoczki.
  • Dostosuj Suwak zakresu widoczności, aby zmienić zakres widoczności etykiet klastra.

Konfiguracja okien podręcznych klastra

Okna podręczne klastra są wyświetlane po kliknięciu klastra na mapie. Informacje wyświetlane w oknach podręcznych klastra zależą od stylu zastosowanego dla warstwy. Jeśli na przykład zastosowano styl Kategoria dominująca, domyślne okno podręczne klastra będzie zawierać wartość atrybutu dominującego w każdym klastrze. Okna podręczne klastra można dostosować do własnych potrzeb.

Notatka:

Kliknięcie obiektu punktowego, który nie jest częścią klastra, powoduje wyświetlenie okna podręcznego obiektu, jeśli dla warstwy włączono okna podręczne obiektów.

Aby skonfigurować okna podręczne klastra, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj sześć pierwszych instrukcji z powyższej sekcji Włączanie klastrowania.
 2. W panelu Klastrowanie kliknij opcję Okna podręczne klastra.
 3. Na panelu Okna podręczne dostosuj okna podręczne klastra, wykonując dowolne z następujących czynności:
  Notatka:

  Więcej informacji o konfigurowaniu okien podręcznych zawiera temat Konfigurowanie okien podręcznych.

  • Możesz również kliknąć pozycję Zarządzaj wyrażeniami, aby utworzyć i zmodyfikować wyrażenia w języku Arcade do użytku w oknie podręcznym klastra.
  • Rozwiń sekcję Tytuł i wpisz tytuł okna podręcznego. Możesz wpisać tekst statyczny i kliknąć opcję Dodaj pole Dodaj pole, aby wybrać pola atrybutów z danych.
  • Kliknij blok zawartości Tekst i kliknij tekst okna podręcznego klastra. Zmień domyślną treść i kliknij przycisk OK.
  • Kliknij opcję Dodawanie zasobów, kliknij typ zasobu, a następnie dodaj zasoby i pliki multimedialne (w tym obrazy i pola atrybutów) do okna podręcznego klastra.
  • Przeciągnij bloki zasobów do nowych pozycji w oknie podręcznym, aby zmienić ich kolejność.
 4. Wyświetl klastry na mapie, aby wyświetlić okna podręczne.

  Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych obiektach w klastrze, kliknij opcję Przeglądaj obiekty w oknie podręcznym, a następnie klikaj strzałki Dalej i Wstecz w celu przewijania informacji o każdym obiekcie. Aby powrócić do informacji podsumowujących dla klastra, kliknij liczbę rekordów między strzałkami.

  Wskazówka:

  W oknie podręcznym można kliknąć przycisk Dokuj Zadokuj, który umożliwia zablokowanie okna podręcznego u góry mapy. Kliknij przycisk Wyłącz dokowanie Wyłącz dokowanie, aby wyświetlić okna podręczne obok powiązanych z nimi klastrów.

Zmiana formatowania pola

Istnieje możliwość zmiany podstawowego formatowania pól używanych w oknach podręcznych i etykietach klastrów. Na przykład można zmienić liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla pola liczbowego.

Aby zmienić podstawowe formatowanie pól, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj sześć pierwszych instrukcji z powyższej sekcji Włączanie klastrowania.
 2. W panelu Klastrowanie kliknij opcję Pola klastra.
 3. Wybierz pole i w oknie Formatowanie podaj ustawienia formatowania. Kliknij Gotowe.
 4. Powtarzaj poprzedni etap dla każdego pola, którego formatowanie chcesz zmienić.
 5. Kliknij klaster na mapie, aby zobaczyć zmiany formatowania w oknie podręcznym.

  Zmiany te są również widoczne w etykietach klastra.

Uwagi

Pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Klastrowanie jest obsługiwane w przypadku hostowanych warstw obiektów punktowych, warstw obiektów punktowych na serwerze ArcGIS Server 10.3.1 lub nowszym obsługujących paginację, warstw CSV oraz zbiorów obiektów.
 • Klastrowanie nie jest obsługiwane w przypadku warstw obiektów wielopunktowych.
 • Styl Mapa skupień nie jest obsługiwany w przypadku warstw z włączonym klastrowaniem.
 • Publikowanie hostowanych warstw kafli z warstw obiektowych nie jest obsługiwane dla warstw z włączonym klastrowaniem.
 • Klastrowanie jest niedostępne podczas sesji edycyjnej oraz podczas korzystania z efektów obiektów.