Konfigurowanie klastrowania (Map Viewer)

Jeśli mapa zawiera warstwę z dużą liczbą punktów, można zagregować dane przy użyciu klastrowania, aby wyodrębnić istotne informacje z danych. Po włączeniu klastrowania przeglądarka map Map Viewer grupuje obiekty punktowe znajdujące się na mapie w pewnej odległości od siebie w jeden symbol. Klastrowanie pozwala dostrzec w danych zależności, które trudno zwizualizować, gdy warstwa zawiera setki lub tysiące punktów nakładających się i nachodzących na siebie.

Jeśli warstwa ma styl określony za pomocą kategorii, klastry pokazują dominującą kategorię w każdym klastrze. Istnieje także możliwość użycia klastrów w formie diagramów kołowych do przedstawiania proporcji między kategoriami w każdym klastrze.

Wskazówka:

Zalecenia dotyczące stosowania klastrowania do zagęszczonych zestawów danych zawiera sekcja Najważniejsze wskazówki dotyczące wizualizowania zagęszczonych danych.

Klastry są reprezentowane przez symbole o rozmiarach proporcjonalnie dobranych w zależności od liczby obiektów punktowych zawartych w każdym klastrze. Mniejsze symbole klastrów mają mniej punktów, a większe symbole klastrów mają więcej punktów. Zakres rozmiarów zastosowany względem symboli klastrów można skorygować. Więcej informacji zawiera przykład klastrowania.

Klastrowanie jest stosowane dynamicznie w wielu skalach, co oznacza, że podczas oddalania widoku coraz więcej punktów jest łączonych w mniejszą liczbę grup, a powiększanie powoduje tworzenie większej liczby grup klastrów. Gdy ustawiony zostanie poziom powiększenia, przy którym obszar klastrowania wokół jednego obiektu punktowego nie zawiera już innych obiektów, ten obiekt nie będzie klastrowany. Będzie on wyświetlany jako pojedynczy obiekt punktowy przy użyciu opcji stylu stosowanych dla warstwy. Liczbę obiektów punktowych grupowanych w klastry można dostosować, ustawiając promień klastra.

Klastry w formie innej niż diagram kołowy są wyświetlane na mapie z domyślną etykietą. Wszystkie typy klastrów mają domyślne okno podręczne, które jest wyświetlane po kliknięciu klastra na mapie. Okno podręczne i etykiety klastra można dostosować.

Włączanie klastrowania

Po włączeniu klastrowania w warstwie punktowej klastry są automatycznie wyświetlane na mapie z użyciem konfiguracji domyślnej. Po wprowadzeniu zmian ustawień klastra zmiany te są natychmiast wyświetlane na mapie. Pozwala to na eksperymentowanie z promieniem klastra i innymi ustawieniami, aby osiągnąć żądany wygląd i przekaz mapy.

Aby włączyć klastrowanie w warstwie punktowej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na pasku narzędzi Zasoby (ciemny) kliknij opcję Warstwy Warstwy.
 4. W panelu Warstwy wybierz warstwę, dla której chcesz włączyć klastrowanie.
 5. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Agregacja Agregacja.
 6. W panelu Agregacja włącz przełącznik Włącz agregację.
 7. Wybierz jedną z następujących opcji:
 8. W obszarze wybranego stylu klastrowania kliknij przycisk Opcje i wykonaj dowolną z następujących czynności, aby zmienić wygląd klastrów:
  • W przypadku opcji Klastrowanie opcjonalnie włącz przełącznik Zastąp symbol klastra.

   Klastry dziedziczą opcje stylu skonfigurowane dla warstwy. Włączenie przełącznika Zastąp symbol klastra pozwala na nadawanie stylu klastrom osobno. Zastąpienie symbolu klastra pomaga odróżnić klastry od obiektów, które nie są sklastrowane w tej samej warstwie. Więcej informacji na temat zmieniania stylu symboli zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.

  • W przypadku opcji Klastrowanie (diagram) dostosuj ustawienie suwaka Kształt, aby zmienić wygląd diagramu z kołowego na pierścieniowy.
  • Skoryguj ustawienie suwaka Promień klastra, aby zmienić liczbę obiektów grupowanych w klaster. Podaj mniejszy promień klastra, aby grupować mniej obiektów w każdym klastrze. Podaj większy promień klastra, aby grupować więcej obiektów w każdym klastrze.
  • Skoryguj ustawienie suwaka Zakres rozmiarów, aby ustawić minimalny i maksymalny rozmiar klastra.
  • Dostosuj suwak Próg skali lub kliknij menu rozwijane poniżej suwaka, aby wybrać poziom progu skali. Po ustawieniu progu skali i powiększeniu mapy poza próg skali, mapa będzie rysować niesklastrowane obiekty.
  • Dodaj i zmodyfikuj pola do użycia w klastrach.
  • Dostosuj etykiety klastrów.
  • Dostosuj okna podręczne klastrów.
 9. Po zakończeniu zamknij panel Agregacja.

Konfigurowanie pól klastra

Po włączeniu klastrowania klastry są tworzone z użyciem jednego lub większej liczby domyślnych pól. Możliwe jest modyfikowanie tych pól, dodawanie nowych pól statystyk sumarycznych do użycia w etykietach i oknach podręcznych. Można także zmienić formatowanie. Na przykład można zmienić liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla pola liczbowego.

Aby skonfigurować pola klastra, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj instrukcje z powyższej sekcji Włącz klastrowanie.
 2. W panelu Klastrowanie kliknij opcję Pola klastra.
 3. Opcjonalnie można rozwinąć domyślne pole i określić jego właściwości:
  • Wpisz w polu tekstowym alias pola.
  • Jeśli domyślne pole jest liczbowe, w sekcji Formatowanie włącz lub wyłącz przełącznik Pokaż separatory tysięcy.
 4. Aby dodać nowe pole, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Dodaj pole.

   Zostaną wyświetlone opcje konfiguracji pola.

  2. Wybierz z menu rozwijanego pole danych.
  3. Wybierz z menu rozwijanego typ statystyki.
  4. Opcjonalnie wpisz w polu tekstowym alias pola.
  5. W sekcji Formatowanie wybierz z menu rozwijanego liczbę miejsc dziesiętnych oraz włącz lub wyłącz przełącznik Pokaż separatory tysięcy.
 5. Aby usunąć pole, kliknij opcję Opcje Opcje i wybierz pozycję Usuń.

  Notatka:
  Domyślnych pól używanych do tworzenia klastrów — na przykład liczby i wartości dominującej w przypadku klastra w formie diagramu kołowego — nie można usuwać.

Pola skonfigurowane przez użytkownika są dostępne do użycia w etykietach i oknach podręcznych. Zmiany formatowania są automatycznie stosowane do pól, które są aktualnie używane na potrzeby klastrowania.

Konfigurowanie etykiet klastrów

Etykietowanie klastrów jest podobne do etykietowania poszczególnych obiektów w warstwie. Użytkownik ma kontrolę nad stylem etykiety — czcionką, wielkością tekstu, rozmieszczeniem itp. Etykiety mogą być proste i zawierać liczbę obiektów w każdym klastrze lub, jeśli dana warstwa ma nadany styl z użyciem atrybutu, można użyć tego atrybutu jako etykiety klastra. Jeśli na przykład w warstwie są wyświetlane działki według ich wartości za metr kwadratowy, można skonfigurować etykietę klastra do wyświetlania średniej wartości za metr kwadratowy wszystkich punktów w każdym klastrze. Przeglądarka Map Viewer pozwala również użyć filtra etykiety, aby wyświetlać tylko te etykiety w klastrach, które spełniają kryteria filtrowania.

Dzięki skonfigurowaniu klas etykiet można bardziej dostosować etykiety klastrów. Można na przykład użyć klas etykiet do etykietowania każdego klastra na podstawie dwóch atrybutów, takich jak średnia siła trzęsienia ziemi i liczba trzęsień ziemi, używając innego stylu etykiety dla każdego atrybutu. Klasy etykiet klastrów są konfigurowane w taki sam sposób jak klasy etykiet dla obiektów.

Notatka:

Każdy obiekt punktowy, który nie został sklastrowany, wyświetla etykietę obiektu, jeśli dla warstwy włączono etykiety obiektów.

Aby skonfigurować etykiety klastra, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj instrukcje z powyższej sekcji Włącz klastrowanie.
 2. W panelu Klastrowanie kliknij opcję Etykieta klastra.
 3. W panelu Dodawanie etykiet do obiektów włącz przełącznik Włącz etykiety.
 4. Skonfiguruj klasy etykiet, klikając opcję Dodaj klasę etykiet i podając opcje dla każdej klasy:
  Notatka:

  Więcej informacji o konfigurowaniu etykiet zawiera temat Konfigurowanie etykiet.

  • Kliknij selektor Pole etykiety, wybierz inne pole etykiety, a następnie kliknij opcję Zastąp.

   Domyślnym polem etykiety jest liczba obiektów w klastrze. Jeśli dana warstwa ma nadany styl z użyciem atrybutu, można użyć tego atrybutu jako etykiety. Aby użyć jako etykiety innej statystyki sumarycznej, dodaj pole klastra.

   Wskazówka:

   Istnieje możliwość korzystania z niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach napisanych w języku Arcade zamiast z pól atrybutów. Aby utworzyć wyrażenie, kliknij przycisk Użyj wyrażenia Użyj wyrażenia i skorzystaj z okna edytora.

   Tworząc nowe wyrażenia, można korzystać z istniejących, jednak niektóre zmienne mogą nie działać w różnych profilach, np. wyrażenia utworzone na potrzeby okien podręcznych mogą nie działać w przypadku stylów. Aby użyć istniejącego wyrażenia, wybierz je na karcie Sugestie Sugestie w obszarze Istniejące.

  • Kliknij opcję Edytuj filtr etykiety, kliknij opcję Dodaj wyrażenie, a następnie skonfiguruj filtr do wyświetlania etykiet w podzestawie klastrów. Więcej informacji zawiera temat Stosowanie filtrów.
  • Kliknij opcję Edytuj styl etykiety. W oknie Styl etykiety zmień opcje stylu etykiety, włącznie z czcionką, wielkością tekstu, rozmieszczeniem, przesunięciem i efektem otoczki.
  • Dostosuj Suwak zakresu widoczności, aby zmienić zakres widoczności etykiet klastra.

Konfiguracja okien podręcznych klastra

Okna podręczne klastra są wyświetlane po kliknięciu klastra na mapie. Informacje wyświetlane w oknach podręcznych klastra zależą od stylu zastosowanego dla warstwy. Jeśli na przykład zastosowano styl Kategoria dominująca, domyślne okno podręczne klastra będzie zawierać wartość atrybutu dominującego w każdym klastrze. Okna podręczne klastra można dostosować do własnych potrzeb.

Notatka:

Kliknięcie obiektu punktowego, który nie jest częścią klastra, powoduje wyświetlenie okna podręcznego obiektu, jeśli dla warstwy włączono okna podręczne obiektów.

Aby skonfigurować okna podręczne klastra, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj instrukcje z powyższej sekcji Włącz klastrowanie.
 2. W panelu Klastrowanie kliknij opcję Okna podręczne klastra.
 3. Na panelu Okna podręczne dostosuj okna podręczne klastra, wykonując dowolne z następujących czynności:
  Notatka:

  Więcej informacji o konfigurowaniu okien podręcznych zawiera temat Konfigurowanie okien podręcznych.

  • Możesz również kliknąć pozycję Wyrażenia oparte na atrybutach, aby utworzyć i zmodyfikować wyrażenia w języku Arcade do użytku w oknie podręcznym klastra.
  • Rozwiń sekcję Tytuł i wpisz tytuł okna podręcznego. Możesz wpisać tekst statyczny i kliknąć opcję Dodaj pole Dodaj pole, aby wybrać pola atrybutów z danych.
  • Kliknij blok zawartości Tekst i kliknij tekst okna podręcznego klastra. Zmień domyślną treść i kliknij przycisk OK.
  • Kliknij opcję Dodawanie zasobów, kliknij typ zasobu, a następnie dodaj zasoby i pliki multimedialne (w tym obrazy i pola atrybutów) do okna podręcznego klastra.
  • Przeciągnij bloki zasobów do nowych pozycji w oknie podręcznym, aby zmienić ich kolejność.
 4. Wyświetl klastry na mapie, aby wyświetlić okna podręczne.

  Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych obiektach w klastrze, kliknij opcję Przeglądaj obiekty w oknie podręcznym, a następnie klikaj strzałki Dalej i Wstecz w celu przewijania informacji o każdym obiekcie. Aby powrócić do informacji podsumowujących dla klastra, kliknij liczbę rekordów między strzałkami.

  Wskazówka:

  W oknie podręcznym można kliknąć przycisk Dokuj Zadokuj, który umożliwia zablokowanie okna podręcznego u góry mapy. Kliknij przycisk Wyłącz dokowanie Wyłącz dokowanie, aby wyświetlić okna podręczne obok powiązanych z nimi klastrów.

Uwagi

Pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Klastrowanie jest obsługiwane w przypadku hostowanych warstw obiektów punktowych, warstw obiektów punktowych na serwerze ArcGIS Server 10.3.1 lub nowszym obsługujących paginację, warstw CSV oraz zbiorów obiektów.
 • Klastrowanie nie jest obsługiwane w przypadku warstw obiektów wielopunktowych.
 • Styl Mapa skupień nie jest obsługiwany w przypadku warstw z włączonym klastrowaniem.
 • Publikowanie hostowanych warstw kafli z warstw obiektowych nie jest obsługiwane dla warstw z włączonym klastrowaniem.
 • Klastrowanie jest niedostępne podczas sesji edycyjnej oraz podczas korzystania z efektów obiektów.
 • Opcja Zastąp symbol klastra jest niedostępna w przypadku stylu Klastrowanie (diagram). Obiekty, które nie są sklastrowane, są przedstawiane w postaci diagramów.
 • Opcja Klastrowanie (diagram) obsługuje maksymalnie 10 wycinków na diagramie. Jeśli w klastrze występuje więcej niż 10 kategorii, na diagramie widoczne jest 9 pierwszych, a wszystkie pozostałe wartości są zgrupowane w kategorii Inne.