Uprawnienia przyznawane rolom

Uprawnienia są przyznawane członkom za pośrednictwem ról. Uprawnienia pozwalają członkom, do których dana rola jest przypisana, na wykonywanie różnych zadań i procedur wykonywania zadań w instytucji. Na przykład niektórzy członkowie mają uprawnienia do tworzenia i publikowania zasobów, podczas gdy inni mają uprawnienia do wyświetlania zasobów, ale nie mogą tworzyć własnych zasobów.

Domyślne role obejmują określony zestaw uprawnień, których nie można zmienić. Gdy administrator instytucji tworzy role niestandardowe, określa uprawnienia, które dana rola niestandardowa obejmuje.

Istnieją dwa poziomy uprawnień: uprawnienia ogólne i uprawnienia administracyjne.

Uprawnienia ogólne

Członkom wykonującym określone zadania w instytucji, takie jak tworzenie map lub edycja obiektów, można przypisać uprawnienia ogólne potrzebne do udostępniania i pracy z grupami, zasobami oraz obiektami.

Poniższa tabela zawiera listę uprawnień pogrupowanych według typu uprawnień wraz z opisami każdego uprawnienia. Tabela zawiera także role domyślne obejmujące dane uprawnienia.

Oprócz uprawnień, które można nadawać rolom niestandardowym i które są dołączane do ról domyślnych, wszyscy użytkownicy mogą używać geowyszukiwania i zasobów subskrybenta, niezależnie od ich roli.

Uprawnienia ogólneRole domyślne, które obejmują uprawnienie

Członkowie

Wyświetl

Umożliwia członkom wyświetlanie karty Członkowie na stronie instytucji. Członkowie bez tego uprawnienia nie widzą strony instytucji.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Grupy

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

Umożliwia członkom tworzenie grup w instytucji i kontrolowanie grup, których są właścicielami.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Przystępowanie do grup w obrębie instytucji

Użytkownicy dysponujący tym uprawnieniem mogą być dodawani do grup w instytucji lub mogą prosić o możliwość dołączenia do nich. Członkowie mogą poprosić o dołączenie ich do grup w instytucji tylko wtedy, gdy mają także uprawnienie do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji. Bez uprawnienia do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji członkowie nie widzą grup, a zatem nie mogą poprosić o dołączenie do nich.

Wszystkie role domyślne

Notatka:

Tylko członkowie ról domyślnych Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator mogą dołączyć do grup udostępnionych aktualizacji.

Przystępowanie do grup zewnętrznych

Użytkownicy dysponujący tym uprawnieniem mogą być dodawani do grup spoza instytucji lub mogą prosić o możliwość dołączenia do nich. Członkowie mogą poprosić o dołączenie ich do grup spoza instytucji tylko wtedy, gdy mają także uprawnienie do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji. Bez uprawnienia do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji członkowie nie widzą grup, a zatem nie mogą poprosić o dołączenie do nich.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Wyświetlanie grup udostępnianych instytucji

Umożliwia członkom odkrywanie i wyświetlanie grup skonfigurowanych w taki sposób, aby członkowie instytucji mogli je wyświetlać.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Zapraszanie członków instytucji partnerskiej

Umożliwia członkom tworzenie grup, które zawierają członków z instytucji partnerskich, jak również zapraszanie członków instytucji partnerskich do grup.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Dodawanie członków innych instytucji

Umożliwia członkom tworzenie grup, które zawierają członków z innych instytucji, jak również zapraszanie członków innych instytucji do grup.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Zasoby

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

Umożliwia członkom tworzenie elementów w instytucji i kontrolowanie elementów, które są ich własnością.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikacja hostowanych warstw obiektowych

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw obiektowych z obsługiwanych plików i klientów.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikacja hostowanych warstw kafli

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw kafli z pakietów kafli, obiektów i innych klientów, umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw kafli 3D z pakietów kafli 3D oraz umożliwia członkom zarządzanie warstwami opublikowanymi z pakietów.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikacja hostowanych warstw scen

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw scen z pakietów warstw scen, warstw obiektowych i innych klientów oraz umożliwia członkom zarządzanie warstwami scen opublikowanymi z pakietów.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikowanie hostowanych warstwy zobrazowań kafelkowych

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych na podstawie jednego obrazu lub zbioru obrazów i umożliwia członkom eksportowanie pakietu kafli z hostowanej kafelkowej warstwy zobrazowań.

Notatka:

To uprawnienie wymaga licencji rozszerzenia typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikowanie hostowanych dynamicznych warstw zobrazowań

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych dynamicznych warstw zobrazowań na podstawie jednego obrazu lub zbioru obrazów.

Notatka:

To uprawnienie wymaga licencji rozszerzenia typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji

Umożliwia członkom wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji.

Wszystkie role domyślne

Utwórz i edytuj notatniki

Umożliwia członkom tworzenie i edytowanie interaktywnych notatników.

Administrator

Planowanie notatników

Umożliwia członkom planowanie automatycznego uruchamiania notatnika w przyszłości.

Administrator

Wyświetlanie ścieżek lokalizacji

Umożliwia członkom wyświetlanie ścieżek lokalizacji członków za pośrednictwem widoków udostępnionych ścieżek, gdy włączone jest udostępnianie lokalizacji.

Administrator

Publikuj źródła

Umożliwia członkom publikowanie źródeł informacji w celu gromadzenia i wyświetlania danych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji ArcGIS Velocity.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja ma licencje ArcGIS Velocity.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikuj analizy w czasie rzeczywistym

Umożliwia członkom publikowanie danych analitycznych i przetwarzanie danych w aplikacji ArcGIS Velocity, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja ma licencje ArcGIS Velocity.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikuj analizę dużych zbiorów danych

Umożliwia członkom publikowanie analiz dużych zbiorów danych w celu przeanalizowania historycznych danych obserwacyjnych za pomocą aplikacji ArcGIS Velocity.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja ma licencje ArcGIS Velocity.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Ponowne przypisywanie zasobów

Umożliwia użytkownikom przekazywanie praw własności do zasobów innym członkom w tej samej instytucji. Członek, któremu przekazywane są prawa własności, musi mieć uprawnienia do odbierania zasobów.

Administrator

Odbieranie zasobów

Umożliwia członkom odbieranie zasobów przekazanych im przez członków, którzy mają uprawnienia do ponownego przypisywania zasobów.

To uprawnienie nie jest wymagane do odbierania zasobów przekazanych przez administratorów instytucji.

Administrator

Tworzenie i uruchamianie potoków danych

Umożliwia członkom tworzenie, edytowanie i uruchamianie potoków danych.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Udostępnianie

Udostępnianie grupom

Umożliwia członkom udostępnianie elementów, które są ich własnością, grupom, do których należą.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Udostępnianie instytucji

Umożliwia członkom udostępnianie elementów, które są ich własnością, w instytucji.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Udostępnianie publiczne

Umożliwia członkom udostępnianie elementów, które są ich własnością, wszystkim, w tym niezalogowanym, użytkownikom.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Włączanie widoczności grup w instytucji

Umożliwia członkom włączanie widoczności grup dla instytucji.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Publiczne udostępnianie grup

Umożliwia członkom włączanie widoczności grup dla wszystkich, w tym niezalogowanych, użytkowników.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Udostępnianie grup dla Open Data

Umożliwia członkom wyznaczanie grup, które mogą być używane w witrynach Open Data.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Zasoby Premium

Geokodowanie

Umożliwia członkom korzystanie z usługi ArcGIS World Geocoding Service (lub widoku tego lokalizatora) do konwertowania adresów lub miejsc na punkty na mapie i zapisywania wyników — np. podczas publikowania arkuszy kalkulacyjnych (plików .csv lub plików programu Microsoft Excel) jako hostowanych warstw obiektowych. Nie dotyczy to Twoich lokalizatorów skonfigurowanych w instytucji.

Wszystkie role domyślne

Analiza sieciowa

Umożliwia członkom wykonywanie zadań z zakresu analizy sieciowej, takich jak wyznaczanie tras oraz obszarów czasu przejazdu.

Wszystkie role domyślne

Analiza przestrzenna

Umożliwia członkom wykonywanie zadań związanych z analizą przestrzenną, takich jak tworzenie buforów.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Wzbogacanie danych przestrzennych

Umożliwia członkom korzystanie z funkcji GeoEnrichment do wzbogacenia obiektów

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Demografia

Umożliwia członkom korzystanie z danych demograficznych Premium.

Wszystkie role domyślne

Analiza zobrazowań

Umożliwia członkom wykonywanie zadań analizy rastrowej i zobrazowań, takich jak obliczenie spadków. Wymaga licencji rozszerzenia typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Notatniki zaawansowane

Umożliwia członkom importowanie i używanie modułów ArcPy w notatnikach ArcGIS Notebooks.

Administrator

Raport o obiektach

Umożliwia członkom tworzenie raportów o obiektach w aplikacji ArcGIS Survey123.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Obiekty

Edycja

Umożliwia członkom edytowanie obiektów w warstwach edytowalnych, które nie są publiczne, zgodnie z opcjami edycji włączonymi dla danej warstwy.

Edytor danych, Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Edytuj z pełną kontrolą

Umożliwia członkom dodawanie, usuwanie i aktualizowanie obiektów i atrybutów w edytowalnych, hostowanych warstwach obiektowych, niezależnie od opcji edycji włączonych dla danej warstwy.

Administrator

Uprawnienia administracyjne

Uprawnienia w poniższej tabeli są dołączane do domyślnej roli administratora i mogą również zostać przypisane do ról niestandardowych. Dołączenie uprawnień administracyjnych do ról niestandardowych daje członkom możliwość wsparcia domyślnych administratorów w zarządzaniu członkami, grupami i zasobami w instytucji.

Notatka:

Niektóre uprawnienia administracyjne są zarezerwowane dla członków roli administratora domyślnego i nie są dostępne dla ról niestandardowych.

Uprawnienia administracyjne

Członkowie

Wyświetlanie wszystkiego

Umożliwia członkom przeglądanie pełnych danych konta członka.

Aktualizuj

Zezwala członkowi na resetowanie haseł, aktualizowanie informacji o koncie członka i przypisywanie oraz anulowanie przypisania kategorii członków.

Notatka:

Tylko członkowie roli administratora domyślnego mogą resetować hasła innych członków roli administratora domyślnego.

Usuń

Umożliwia członkom usuwanie kont członków.

Zapraszanie

Umożliwia członkom zapraszanie członków do instytucji.

Dezaktywuj

Umożliwia członkom wyłączanie i włączanie kont członków.

Zmiana ról

Umożliwia członkom modyfikowanie ról przypisanych do członków instytucji.

Notatka:

Tylko członkowie roli administratora domyślnego mogą zmienić rolę innego członka z roli administratora domyślnego i na tę rolę.

Zarządzaj licencjami

Umożliwia członkom zarządzanie licencjami członków.

Zarządzaj kategoriami

Umożliwia członkom konfigurowanie kategorii członków dla instytucji.

Grupy

Wyświetlanie wszystkiego

Umożliwia członkom wyświetlanie grup należących do członków.

Aktualizuj

Umożliwia członkom aktualizowanie grup należących do członków.

Usuń

Umożliwia członkom usuwanie grup należących do członków.

Zmiana właściciela

Umożliwia członkom ponowne przypisanie właściciela grup.

Przypisywanie członków

Umożliwia członkom przypisywanie członków do grup, usuwanie członków z grup i aktualizowanie ról członków w grupach w instytucji.

Połączenie z grupą właściwą dla instytucji

Umożliwia członkom połączenie członkostwa w grupie ArcGIS Online z grupami właściwymi dla instytucji.

Tworzenie z niedozwolonym opuszczaniem

Umożliwia członkom tworzenie i bycie właścicielami grup, które nie zezwalają członkom na opuszczenie tych grup (grupy administracyjne).

Tworzenie z możliwością aktualizacji

Umożliwia członkom tworzenie i posiadanie grup, które zezwalają członkom grup na aktualizację wszystkich elementów w grupie (grupy udostępnionych aktualizacji).

Zasoby

Wyświetlanie wszystkiego

Umożliwia członkom wyświetlanie zasobów należących do członków.

Aktualizuj

Umożliwia członkom aktualizowanie i klasyfikowanie zasobów należących do wszystkich członków instytucji, a także umożliwia członkom edycję danych we wszystkich hostowanych warstwach obiektowych oraz widokach hostowanych warstw obiektowych, nawet gdy edycja tych warstw nie jest włączona.

Usuń

Umożliwia członkom usuwanie zasobów należących do członków.

Zmiana właściciela

Umożliwia członkom ponowne przypisanie właściciela zasobów.

Zarządzaj kategoriami

Umożliwia członkom konfigurowanie kategorii zasobów dla instytucji.

Udostępnij zasoby członka w instytucji

Pozwala członkom na udostępnianie w instytucji zasobów należących do innych członków instytucji.

Udostępnij publicznie zasoby członka

Pozwala członkom na udostępnianie publiczne zasobów należących do innych członków instytucji.

Tworzenie raportów administracyjnych i zarządzanie nimi

Zezwól członkowi na tworzenie raportów administracyjnych dla instytucji i zarządzanie nimi.

Subskrypcje ArcGIS Marketplace

Tworzenie i zarządzanie

Umożliwia członkom tworzenie pozycji zestawień, elementów list i zarządzenie subskrypcjami w witrynie ArcGIS Marketplace, a także zarządzanie kupującymi i danymi kontaktowymi w instytucji

Notatka:
Użycie tego uprawnienia zależy od tego, czy instytucja uzyskała dostęp do pozycji zestawień i publikowania w witrynie ArcGIS Marketplace.

Zakupy i uzyskiwanie bezpłatnych produktów

Członkowie mogą wysyłać zamówienia zakupu i mają dostęp do bezpłatnych produktów od dostawców w witrynie ArcGIS Marketplace.

Notatka:

Aby zezwolić członkom na kupowanie produktów przy użyciu kart kredytowych, należy ich wyznaczyć jako kupujących w witrynie ArcGIS Marketplace.

Rozpoczynanie subskrypcji próbnych

Umożliwia członkom uruchamianie wersji próbnych w witrynie ArcGIS Marketplace.

Ustawienia instytucji

Zabezpieczenia i infrastruktura

Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń instytucji.

Umożliwia członkom konfigurowanie następujących opcji w ustawieniach instytucji:

 • Ogólne — Weryfikacja instytucji, Nazwa skrócona, Kontakty administracyjne, Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri
 • Elementy — Komentarze
 • Wartości domyślne nowych członków — typ użytkownika, Rola, Licencje na aplikacje dodatkowe, Grupy, Kategorie członków, Kredyty, Dostęp Esri
 • Bezpieczeństwo — dostęp i uprawnienia, Zasady logowania, Loginy, Uwierzytelnianie wielopoziomowe, Weryfikacja adresu e-mail, Uwaga na temat dostępu, Baner informacji, Zaufane serwery, Zezwól na punkty początkowe, Zezwól na dostęp do portalu, Aplikacje

Witryna internetowa instytucji

Zarządzanie ustawieniami witryny internetowej instytucji

Umożliwia członkom konfigurowanie następujących opcji w ustawieniach instytucji:

 • Ogólne — Profil instytucji (Nazwa, Logotyp, Podsumowanie), Weryfikacja instytucji, Łącze kontaktu, Wartości domyślne instytucji (Region, Język, Nazwa skrócona), Kontakty administracyjne, Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri, Motyw udostępniony, App Launcher
 • Strona główna — Nagłówek, Bloki zasobów, Stopka, Kolory i Typografia
 • Galeria — Pokaż w galerii
 • Mapa — Podstawowa przeglądarka map, Galeria map bazowych, Wartości domyślne map (Domyślna mapa bazowa, Domyślny zasięg, Jednostki), Bing Maps, ArcGIS Configurable Apps, Style internetowe, Warstwy analizy
 • Elementy — Metadane, Kategorie instytucji
 • Grupy — Polecane grupy, ArcGIS Configurable Apps
 • Open Data: witryna Open Data

Kooperacje

Umożliwia członkom konfigurowanie kooperacji instytucji i zarządzanie nimi w ustawieniach instytucji.

Kredyty

Umożliwia członkom konfigurowanie kredytów w ustawieniach instytucji i włączanie budżetowania kredytów.

Role członków

Umożliwia członkom konfigurowanie ról członków w ustawieniach instytucji i zmienianie ich.

Usługi narzędziowe

Zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych instytucji

Umożliwia członkom konfigurowanie następujących opcji w ustawieniach instytucji:

Uprawnienia zarezerwowane dla członków roli administratora domyślnego

Niektóre uprawnienia administracyjne są zarezerwowane dla członków domyślnej roli administratora i nie są dostępne dla ról niestandardowych. Na przykład tylko członkowie roli administratora domyślnego mogą usuwać innych administratorów z instytucji. Poniżej znajduje się lista uprawnień zarezerwowanych dla członków roli administratora domyślnego:

 • Włączanie i wyłączanie funkcji dostępu Esri na kontach członków
 • Przyznanie lub odebranie roli administratora.
 • Możesz zarządzać wnioskami o członkostwo w grupie.
 • Usuwanie innych administratorów z instytucji
 • Zmiana adresów e-mail członków przypisanych do kont instytucji ArcGIS
 • Resetowanie haseł innych członków roli administratorów domyślnych
 • Przypisywanie ról niestandardowych z uprawnieniami administracyjnymi do nowych członków w momencie dodawania ich do instytucji

Uprawnienia dotyczące standardowych procedur wykonywania zadań

Niektóre procedury organizacji prac wymagają łączonych uprawnień. W niektórych przypadkach członkowie są odpowiedzialni za realizację wielu procedur wykonywania zadań. Na przykład analityk systemu GIS może korzystać z określonych narzędzi analitycznych oraz publikować hostowane warstwy obiektowe, co wymaga wymienionych w poniższej tabeli uprawnień dotyczących procedur wykonywania zadań Używanie narzędzi analitycznych i Publikowanie hostowanych warstw obiektowych oraz warstw WFS. Jeśli nie możesz wykonać funkcji, która powinna wchodzić w zakres Twojej roli, sprawdź, czy administrator instytucji włączył pełny zestaw wymaganych przez daną funkcję uprawnień.

Ogólne procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadańWymagane uprawnienia

Korzystanie z narzędzi analizy

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby premium — analiza przestrzenna
Notatka:

Niektóre narzędzia wymagają następujących dodatkowych uprawnień:

 • Zasoby premium — wzbogacanie danych przestrzennych
 • Zasoby premium — analiza sieciowa
 • Zasoby premium — analiza zobrazowań

Publikacja hostowanych warstw obiektowych i warstw WFS

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych

Publikacja hostowanych warstw kafli

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw kafli

Publikacja hostowanych warstw scen

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw scen

Publikowanie hostowanych warstw wysokościowych

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw kafli

Publikacja hostowanych warstw zobrazowań

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych
 • Zasoby — publikacja hostowanych dynamicznych warstw zobrazowań

Publikowanie aplikacji z poziomu przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub strony grupy

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Udostępnianie — udostępnianie instytucji
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne

Osadzanie map lub grup

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne

Udostępnianie grup w witrynach Open Data

 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup dla wszystkich
 • Udostępnianie — udostępnianie grup w witrynie Open Data

Ponowne przypisywanie prawa własności do elementów innemu członkowi

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — ponowne przypisywanie zasobów
Notatka:

Tylko członkowie, którzy mają uprawnienia do odbierania zasobów, mogą stać się właścicielami ponownie przypisanych zasobów.

Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie obiektów na hostowanych warstwach obiektowych z włączoną funkcją edytowania tylko w odniesieniu do dodawania lub aktualizowania

 • Obiekty—Edycja
 • Obiekty — edycja z pełną kontrolą

Tworzenie i uruchamianie potoków danych w edytorze ArcGIS Data Pipelines

 • Zasoby — tworzenie i uruchamianie potoków danych
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych

Administracyjne procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadańWymagane uprawnienia

Zarządzanie zasobami należącymi do innych członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — aktualizowanie
 • Zasoby — usuwanie
 • Zasoby - zmiana właściciela
 • Zasoby — udostępnianie zasobów członka w instytucji
 • Zasoby — udostępnianie zasobów członka publicznie
 • Udostępnianie — udostępnianie instytucji
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne

Zarządzanie grupami należącymi do członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — aktualizowanie
 • Grupy — usuwanie
 • Grupy — zmiana właściciela
 • Grupy — przypisywanie członków

Zarządzanie profilami członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — aktualizowanie

Wyświetlanie raportów o stanie subskrypcji

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego

Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń instytucji

 • Członkowie: Wyświetl
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Ustawienia instytucji — zabezpieczenia i infrastruktura

Zarządzanie ustawieniami witryny internetowej instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Udostępnianie — udostępnianie instytucji
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne
 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup dla instytucji
 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup dla wszystkich
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — aktualizowanie
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — aktualizowanie
 • Zasoby — zarządzanie kategoriami
 • Ustawienia instytucji — witryna internetowa instytucji

Zarządzanie kooperacjami instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby — wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — aktualizowanie
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — aktualizowanie
 • Zasoby — usuwanie
 • Ustawienia instytucji — kooperacje

Zarządzanie ustawieniami kredytów instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — aktualizowanie
 • Ustawienia instytucji — kredyty

Zarządzanie rolami członków instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — zmiana ról
 • Ustawienia instytucji — role członków

Zmiana typu użytkownika członka

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — aktualizowanie
 • Członkowie — zmiana ról
 • Członkowie — zarządzanie licencjami

Tworzenie grup administracyjnych i zarządzanie nimi

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy (ogólne) — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Grupy (administracyjne) — aktualizacja
 • Grupy (administracyjne) — tworzenie z niedozwolonym opuszczaniem

Zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Ustawienia instytucji — usługi narzędziowe