Dostosowywanie opcji warstwy w scenach

Aby przejrzeć dostępne opcje warstwy, kliknij narzędzie opcji warstwy narzędzie Opcje warstwy. Dostępne opcje zależą od typu warstwy i są następujące:

OpcjaOpis

Styl warstwy

Umożliwia zastosowanie w warstwie stylów tworzenia inteligentnych map.

Właściwości warstwy

Umożliwia zmianę właściwości warstwy, takich jak Przezroczystość, Okno podręczne i Legenda.

Zapisywanie warstwy

Umożliwia właścicielowi warstwy sceny zapisanie stylu i właściwości warstwy.

Powiększ do

Umożliwia wyświetlenie warstwy w pełnym zakresie w scenie.

Przesuń w górę

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w górę.

Przesuń w dół

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w dół.

Pokaż w warstwach i Ukryj w warstwach

Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie warstwy w narzędziu Warstwy/Legenda.

Notatka:

Po wybraniu opcji Ukryj w warstwach warstwa pozostaje ukryta w narzędziu Warstwy/Legenda i jest niedostępna w panelu Warstwy.

Zmień nazwę

Umożliwia wyróżnienie warstwy i wprowadzenie nowej nazwy.

Usuń

Umożliwia usunięcie warstwy.

Dodaj do nowej grupy

Umożliwia dodanie warstwy do nowej grupy.

Warstwy można także przeciągnąć, aby zmienić ich kolejność.

Dodawanie warstwy do nowej grupy

Za pomocą grup można organizować w swojej scenie warstwy podobne do siebie pod względem zasobów lub lokalizacji. Po zgrupowaniu warstw możesz zmienić ich sposób wyświetlania w narzędziu Warstwy/Legenda.

Aby dodać warstwę do nowej grupy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij narzędzie opcji warstwy narzędzie opcji warstwy w warstwie i kliknij opcję Dodaj do nowej grupy.

  Tworzona jest nowa grupa, do której dodawana jest warstwa.

 2. Nadaj nazwę nowej grupie.
 3. Przeciągnij warstwy do nowej grupy.

  Warstwy można przeciągać, aby usunąć je z grupy lub zmienić kolejność warstw.

 4. Kliknij narzędzie ustawień grupy narzędzie ustawień grupy, aby wyświetlić opisane poniżej opcje grupy.

OpcjaOpis

Zmień typ grupy

Umożliwia zmianę zachowania grupy w obszarze Warstwy/Legenda.

 • Pole wyboru Pole wyboru— włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
 • Przycisk radiowy Przycisk radiowy — umożliwia przekształcenie grupy do postaci przycisków radiowych. Tylko jeden przycisk może być włączony w sytuacji, gdy istnieją nakładające się na siebie warstwy.
 • Scal Scal — umożliwia połączenie wszystkich grup w jedną.
 • Ukryj Ukryj — umożliwia ukrycie grupy wraz z warstwami w narzędziu Warstwy/Legenda. Aby je wyświetlić, kliknij jedną z pozostałych opcji.

Powiększ do

Umożliwia powiększenie widoku do połączonego zasięgu wszystkich warstw w grupie.

Przesuń w górę

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w górę.

Przesuń w dół

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w dół.

Zmień nazwę

Umożliwia wyróżnienie warstwy lub warstwy grupowej i wprowadzenie nowej nazwy.

Usuń

Umożliwia usunięcie grupy i podwarstw.

Rozgrupuj

Umożliwia rozgrupowanie warstw.