Konfigurowanie etykiet (Map Viewer)

Na mapach często wyświetlane są duże ilości danych graficznych z warstw, które niejednokrotnie pokrywają się. Sposób nadania stylu warstwom może pomóc w opisie i identyfikowaniu obiektów. Jeśli jednak chcesz powiedzieć więcej, niż to, co symbol lub kolor może przekazać, możesz użyć etykiet obiektów. Etykiety to krótkie informacje tekstowe opisujące obiekty w warstwie i pomagające odbiorcom w zrozumieniu tych obiektów.

Przeglądarka map Map Viewer automatycznie umieszcza etykiety na obiektach, które opisują lub w ich pobliżu.Przeglądarka map Dłuższe ciągi tekstowe są automatycznie zawijane, tworząc etykietę wielowierszową. Źródłem tekstu etykiet są zwykle atrybuty w warstwie. Po włączeniu etykiet w warstwie należy utworzyć co najmniej jedną klasę etykiet, dzięki czemu będzie można dostosować etykiety. Na przykład można utworzyć dwie klasy etykiet, z których każda zawiera inną wartość atrybutu z zastosowanym innym stylem etykiety.

Notatka:

Aby nadać etykietę warstwie obiektowej, można także utworzyć niestandardowe wyrażenie oparte na atrybutach napisane w języku ArcGIS Arcade. Można na przykład utworzyć wyrażenie w języku Arcade, aby wyznaczyć wartość sprzedaży rocznej dla poszczególnych regionów sprzedaży przez zsumowanie pól wartości sprzedaży miesięcznej. Jeśli dla warstwy wyrażenie jest już dostępne, można go użyć do nadania etykiety. Wyrażenia w języku Arcade można także edytować bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer.

W przeglądarce Map Viewer można sterować stylem etykiety, w tym czcionką, wielkością tekstu, rozmieszczeniem itp. Ponadto można zastosować filtr etykiety, aby wyświetlać etykiety tylko na obiektach spełniających kryteria filtrowania.

Ustawiając zakres widoczności, można określić poziomy powiększenia, przy których etykiety są wyświetlane na mapie. Ustawienie różnych zakresów widoczności dla poszczególnych klas etykiet pozwala zdefiniować sposób wyświetlania etykiet przy różnych skalach mapy. Na etykiecie mogą na przykład pojawić się bardziej szczegółowe informacje po powiększeniu mapy. Zapoznaj się z przykładami etykiet.

Stosowanie etykiet

Po włączeniu etykietowania w warstwie i dodaniu klas etykiet etykiety są automatycznie wyświetlane na mapie z użyciem domyślnej konfiguracji etykiet. Zmiany wprowadzane w konfiguracji etykiet są natychmiast wyświetlane na mapie. Pozwala to na eksperymentowanie ze stylem etykiet i innymi ustawieniami, aby osiągnąć żądany wygląd i przekaz mapy.

Aby włączyć i zastosować etykiety obiektów, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na pasku narzędzi Zasoby (ciemny) kliknij opcję Warstwy Warstwy.
 4. W panelu Warstwy wybierz warstwę, w której chcesz zastosować etykiety.
 5. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Etykiety Etykiety.
 6. W panelu Dodawanie etykiet do obiektów włącz przełącznik Włącz etykiety.
 7. Kliknij opcję Dodaj klasę etykiet i wykonaj dowolną z następujących czynności, aby utworzyć etykiety:
  • Kliknij selektor Pole etykiety, wybierz pole i kliknij opcję Zastąp, aby dla etykiety użyć innego pola atrybutu.
   Wskazówka:

   Istnieje możliwość korzystania z niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach napisanych w języku Arcade zamiast z pól atrybutów. Aby utworzyć wyrażenie, kliknij przycisk Użyj wyrażenia Użyj wyrażenia i skorzystaj z okna edytora.

   Tworząc nowe wyrażenia, można korzystać z istniejących, jednak niektóre zmienne mogą nie działać w różnych profilach, np. wyrażenia utworzone na potrzeby okien podręcznych mogą nie działać w przypadku stylów. Aby użyć istniejącego wyrażenia, wybierz je na karcie Sugestie Sugestie w obszarze Istniejące.

  • Aby wyświetlić etykiety tylko w podzestawie obiektów, kliknij opcję Edytuj filtr etykiety, a następnie kliknij opcję Dodaj wyrażenie w celu skonfigurowania filtra. Więcej informacji zawiera temat Stosowanie filtrów.
  • Aby zmienić styl etykiet, w tym czcionkę, wielkość tekstu i rozmieszczenie, kliknij opcję Edytuj styl etykiety. W oknie Styl etykiety skonfiguruj opcje stylu etykiety.
  • Dostosuj Suwak zakresu widoczności, aby zmienić zakres widoczności etykiet.
 8. W razie potrzeby powtórz poprzedni etap, aby skonfigurować dodatkowe klasy etykiet.
  Wskazówka:

  Aby skopiować właściwości podane dla klasy etykiet i zastosować je względem nowej klasy etykiet, kliknij przycisk Opcje Opcje znajdujący się obok nazwy klasy etykiet, a następnie kliknij opcję Duplikuj.

 9. Opcjonalnie kliknij przycisk Opcje znajdujący się obok nazwy klasy etykiet, kliknij opcję Zmień nazwę, wpisz nową nazwę w polu tekstowym i kliknij przycisk OK, aby zmienić nazwę klasy etykiet.
 10. Opcjonalnie kliknij przycisk Opcje znajdujący się obok nazwy klasy etykiet i kliknij opcję Usuń, aby usunąć klasę etykiet.
 11. Po zakończeniu zamknij panel Dodawanie etykiet do obiektów.

Dostosowywanie stylu etykiety

Podczas konfigurowania etykiet dla obiektów w warstwie lub dla klastrów punktów (jeśli warstwa punktowa ma włączone klastrowanie) można dostosować styl etykiet, włącznie z czcionką, wielkością tekstu i jego kolorem, rozmieszczeniem, przesunięciem i efektem otoczki.

 1. W zależności od tego, czy dostosowywane są etykiety dla obiektów, czy dla klastrów punktów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wykonaj sześć pierwszych instrukcji z powyższej sekcji Stosowanie etykiet i kliknij opcję Dodaj klasę etykiet, aby skonfigurować styl etykiet obiektów.
  • Wykonaj cztery pierwsze instrukcje z sekcji Konfigurowanie etykiet klastrów, aby skonfigurować styl etykiet klastrów punktów.
 2. Kliknij opcję Edytuj styl etykiety.
 3. W oknie Styl etykiety wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij selektor Czcionka i wybierz inną czcionkę etykiet.
  • Kliknij selektor Wielkość i wybierz inną wielkość tekstu etykiety.
  • Wybierz kolor w oknie wyboru koloru lub wpisz wartość szesnastkową albo RGB w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zapisany kolor. Kolory są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Opcjonalnie włącz przełącznik Zezwalaj na zachodzenie, aby wyświetlić etykiety obiektów liniowych, które są krótsze niż etykieta.
  • Opcjonalnie włącz przełącznik Powtórz etykietę dla obiektów liniowych i ustaw wartość Przedział powtarzania etykiety.
  • Kliknij selektor Rozmieszczenie i wybierz inną lokalizację etykiety względem obiektu lub klastra.
  • Opcjonalnie dla obiektów poligonowych lub punktowych skoryguj wartości przesunięcia poziomego (Przesunięcie X) lub przesunięcia pionowego (Przesunięcie Y), aby zmienić odległość między etykietą i jej powiązanym obiektem lub klastrem. Aby zmienić wartości, możesz użyć strzałek w górę lub w dół, albo wpisać wartość dodatnią lub ujemną każdego przesunięcia.
  • Włącz przełącznik Otoczka i podaj kolor oraz wielkość otoczki etykiety.
  • Włącz przełącznik Tło i skonfiguruj kolor tła.
 4. Po zakończeniu zamknij okno Styl etykiety.