Wybieranie szablonu aplikacji ArcGIS Configurable Apps

ArcGIS Configurable Apps udostępnia zestaw szablonów aplikacji, które pozwalają tworzyć aplikacje internetowe z map, scen i grup bez konieczności pisania kodu. Wykorzystując szablon aplikacji i wybierając kilka opcji, można zaoferować użytkownikom możliwość interakcji z mapą i danymi. Aby wybrać najlepszy szablon do przekazania docelowej grupie użytkowników danego przesłania, należy znać charakterystykę tej grupy oraz sposób, w jaki korzysta ona z aplikacji.

Oto wybrane kwestie, które warto mieć na uwadze podczas wybierania szablonu aplikacji:

 • Przeznaczenie — najważniejszą sprawą jest przeznaczenie aplikacji. Ten aspekt kryje również definicję grupy docelowej: kto będzie korzystał z aplikacji i jakie wrażenia z jej obsługi są najważniejsze?
 • Funkcjonalność — jaka jest najważniejsza funkcjonalność potrzebna do wsparcia tego celu?
 • Estetyka — w jaki sposób kompozycja i skala barw aplikacji ma korespondować z marką i przesłaniem Twoim lub Twojej instytucji?
  Notatka:

  W Twojej instytucji mogą istnieć określone kolory marki i logotyp stosowane do aplikacji tworzonych przez członków instytucji. Gdy tworzysz aplikację, która obsługuje te ustawienia funkcji Motyw udostępniony, zamiast domyślnego motywu aplikacji zostaną zastosowane te ustawienia.

Galeria Configurable Apps zawiera kategorie, które pomagają filtrować i znajdować szablony w zależności od ich przeznaczenia. Kategoria domyślna zaleca używanie Instant Apps dla najnowszych szablonów aplikacji w nowym środowisku konfiguracji. Poniższe sekcje opisują wszystkie szablony uporządkowane według przeznaczenia, tak aby pasowały do filtrów galerii. Szablony oznaczone gwiazdką (*) są szablonami Instant Apps, o których możesz dowiedzieć się więcej w dokumentacji Instant Apps.

Notatka:

Jeśli w danej instytucji skonfigurowano galerie niestandardowe, mogą być wyświetlane inne szablony aplikacji.

Gromadzenie i edycja danych

Aplikacje z tej kategorii są przeznaczone głównie do gromadzenia danych. Źródłem danych może być ekspert w danej dziedzinie lub ogólny zasób publiczny.

 • Przeglądarka podstawowa — udostępnia funkcje edycji w kontekście aplikacji do tworzenia map ogólnego przeznaczenia. Stanowi dobry wybór, gdy użytkownicy potrzebują dodatkowych narzędzi lub informacji o mapie podczas czynności związanych z edytowaniem.
 • Menedżer zgłoszeń użytkowników — umożliwia przeglądanie informacji zgłaszanych przez użytkowników i aktualizowanie takich atrybutów jak status i przypisanie. Stanowi to dobry wybór w przypadku zbierania danych zgłaszanych przez użytkowników w wielu warstwach i na wielu mapach, ponieważ dane są zbierane przy użyciu takich aplikacji, jak Raportowanie zgłoszeń użytkowników lub ArcGIS Survey123. Wymaga grupy, która zawiera co najmniej jedną mapę z edytowalną warstwą obiektową.
 • Zbieranie uwag użytkowników — umożliwia zbieranie komentarzy i sondowanie opinii publicznej w zakresie serii propozycji, planów lub wydarzeń. Użytkownikom jest prezentowana mapa i lista obiektów zawierających szczegóły każdej propozycji, planu lub wydarzenia, w tym załączone dokumenty. Użytkownicy mogą przesyłać swoje opinie w formie komentarzy i oddanych głosów.
 • Raportowanie zgłoszeń użytkowników — umożliwia gromadzenie wielu problemów i obserwacji przesyłanych przez użytkowników w jednej aplikacji. Stanowi dobry wybór do gromadzenia nadsyłanych przez użytkowników danych z wielu warstw i map. Wymaga grupy, która zawiera co najmniej jedną mapę z edytowalną warstwą obiektową.
 • GeoForm — umożliwia wprowadzanie danych w formularzu zamiast podręcznego okna na mapie. Dobry wybór dla użytkowników, dla których wprowadzanie danych w formularzach jest bardziej intuicyjne niż w oknach podręcznych na mapie.
 • Menedżer* – prezentuje wiele map w jednej aplikacji z możliwością przeglądania i edytowania warstw, atrybutów, załączników i powiązanych rekordów obiektów. To dobry wybór, gdy masz zbiór obiektów na mapie, które wymagają przeglądu.
 • Reporter* (beta) — prezentuje mapę, która umożliwia wprowadzanie problemów i obserwacji dotyczących określonego obszaru za pomocą inteligentnego formularza.
 • Pasek boczny* — przedstawiaj mapę z minimalną liczbą narzędzi lub wieloma narzędziami oraz opcjonalnym panelem bocznym z informacjami, takimi jak legenda, opis, okna podręczne i lista warstw z opcją otwarcia tabeli atrybutów, a także narzędziami do edytowania i filtrowania danych oraz wchodzenia z nimi w interakcję.

Porównywanie map i warstw

Te aplikacje koncentrują się na porównywaniu zjawisk geograficznych; zakres porównania może zależeć od końcowego celu.

 • Porównanie — umożliwia wizualizację zjawisk geograficznych w trybach 2D i 3D przez porównanie dwóch map, scen lub jednej mapy i jednej sceny znajdujących się obok siebie lub ułożonych stosowo. Na przykład, można użyć tej aplikacji do zaprezentowania wyników z różnorodnych metod analitycznych, różnicy przychodów gospodarstw domowych w różnych miejscach lub różnicy między przychodem gospodarstwa i wartością domu w jednej lokalizacji. Ta aplikacja umożliwia także otwieranie okien podręcznych dla tego samego obiektu na każdej mapie lub w każdej scenie w celu porównania wartości.
 • Wystawa* — tworzenie liniowej, interaktywnej prezentacji poprzez utworzenie zbioru slajdów przedstawiających różne widoki mapy lub sceny. Dla każdego ze slajdów można zmienić widoczność warstwy i mapę bazową, dołączyć okno podręczne dla konkretnego obiektu, zastosować filtr warstwy i podać tytuł oraz uwagi. Jeśli są używane zakładki, można je importować z mapy w celu utworzenia slajdów.
 • Wstawki* — wyświetlaj nieciągłe lokalizacje geograficzne w kompozycji pojedynczej aplikacji, dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać dane z warstwy w wielu lokalizacjach jednocześnie i wchodzić z tymi danymi w interakcję. Wybierz spośród wielu zdefiniowanych kompozycji lub dostosuj lokalizacje wstawek, korzystając z opcji zakładek z mapy.
 • Portfolio* — umożliwia wyświetlanie serii map, scen, aplikacji i innych zasobów takich jak zdjęcia. To dobry wybór w przypadku tworzenia prostych interaktywnych ekranów zawierających wiele map i aplikacji dotyczących tego samego tematu.

Wyświetlanie sceny

Te aplikacje umożliwiają interakcję ze scenami poza przeglądarką scen Scene Viewer.

 • Przeglądarka 3D* — udostępnia podwójny widok interesującego obszaru, oferując opcjonalne narzędzia umożliwiające nawigowanie po scenie, w tym slajdy i wyszukiwanie.
 • Atlas* — przedstawia zasoby oraz zawiera proste narzędzia do odkrywania, wyświetlania i eksplorowania wiarygodnych map i warstw. Użytkownicy mogą wyszukiwać lokalizacje, dokonywać pomiaru odległości, pola powierzchni i wysokości, wyświetlać dane w postaci tabeli i odczytywać szczegóły warstw. Ponadto mogą modyfikować mapy za pomocą narzędzi do szkicowania, dodawać i usuwać warstwy, korygować przezroczystość i przełączać między widokami 2D i 3D.
 • Podstawowa* — wyświetla mapę lub scenę z opcjami standardowymi, takimi jak legenda i zakładki.
 • Porównanie — umożliwia wizualizację zjawisk geograficznych w trybach 2D i 3D przez porównanie dwóch map, scen lub jednej mapy i jednej sceny znajdujących się obok siebie lub ułożonych stosowo. Na przykład, można użyć tej aplikacji do zaprezentowania wyników z różnorodnych metod analitycznych, różnicy przychodów gospodarstw domowych w różnych miejscach lub różnicy między przychodem gospodarstwa i wartością domu w jednej lokalizacji. Ta aplikacja umożliwia także otwieranie okien podręcznych dla tego samego obiektu na każdej mapie lub w każdej scenie w celu porównania wartości.
 • Odliczanie* — wyświetla listę lokalizacji na mapie lub scenie, które są uszeregowane na podstawie wartości określonego pola. Udostępnij podsumowanie tych uszeregowanych lokalizacji wraz z informacjami na temat kolejności obiektów. Użytkownicy aplikacji mogą przypinać informacje o obiektach, aby porównać je i zestawić z innymi obiektami znajdującymi się na tej uszeregowanej liście.
 • Wystawa* — tworzenie liniowej, interaktywnej prezentacji poprzez utworzenie zbioru slajdów przedstawiających różne widoki mapy lub sceny. Dla każdego ze slajdów można zmienić widoczność warstwy i mapę bazową, dołączyć okno podręczne dla konkretnego obiektu, zastosować filtr warstwy i podać tytuł oraz uwagi. Jeśli są używane zakładki, można je importować z mapy w celu utworzenia slajdów.
 • Obserwator* (beta) — wyświetl scenę z dynamiczną tablicą wyników, na której wyświetlane są podstawowe statystyki (liczba, suma, średnia, wartość minimalna, wartość maksymalna) określonych pól. Gdy użytkownicy aplikacji nawigują po scenie, wartości na tablicy wyników są aktualizowane, w wyniku czego wyświetlane jest podsumowanie danych o obiektach w bieżącym zasięgu.
 • Portfolio* — umożliwia wyświetlanie serii map, scen, aplikacji i innych zasobów takich jak zdjęcia. To dobry wybór w przypadku tworzenia prostych interaktywnych ekranów zawierających wiele map i aplikacji dotyczących tego samego tematu.

Eksplorowanie i podsumowywanie danych

Aplikacje w tej kategorii umożliwiają użytkownikom interakcję z atrybutami, a w niektórych przypadkach z innymi usługami w celu ułatwienia głębszej eksploracji zasobów mapy w celu utworzenia wizualnej, interaktywnej reprezentacji danych.

 • Atlas* — przedstawia zasoby oraz zawiera proste narzędzia do odkrywania, wyświetlania i eksplorowania wiarygodnych map i warstw. Użytkownicy mogą wyszukiwać lokalizacje, dokonywać pomiaru odległości, pola powierzchni i wysokości, wyświetlać dane w postaci tabeli i odczytywać szczegóły warstw. Ponadto mogą modyfikować mapy za pomocą narzędzi do szkicowania, dodawać i usuwać warstwy, korygować przezroczystość i przełączać między widokami 2D i 3D.
 • Przeglądarka załączników* — udostępnia użytkownikom atrakcyjny interfejs umożliwiający przeglądanie obiektów warstw oraz załączników w formie obrazów, filmów i plików PDF. Stanowi ona dobry wybór, gdy chcesz prezentować dane i obrazy zebrane przy użyciu aplikacji ArcGIS, takich jak ArcGIS Field Maps i ArcGIS Survey123. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem używania w przeglądarkach komputerowych i mobilnych.
 • Przeglądarka diagramów* — umożliwia wyświetlanie diagramów słupkowych, diagramów liniowych, diagramów kołowych, histogramów i diagramów punktowych uzupełniających mapę. Dołącz maksymalnie dziesięć diagramów do wyświetlania z mapą lub obok innych diagramów w celu porównywania danych.
 • Odliczanie* — wyświetla listę lokalizacji na mapie lub scenie, które są uszeregowane na podstawie wartości określonego pola. Udostępnij podsumowanie tych uszeregowanych lokalizacji wraz z informacjami na temat kolejności obiektów. Użytkownicy aplikacji mogą przypinać informacje o obiektach, aby porównać je i zestawić z innymi obiektami znajdującymi się na tej uszeregowanej liście.
 • Wystawa* — tworzenie liniowej, interaktywnej prezentacji poprzez utworzenie zbioru slajdów przedstawiających różne widoki mapy lub sceny. Dla każdego ze slajdów można zmienić widoczność warstwy i mapę bazową, dołączyć okno podręczne dla konkretnego obiektu, zastosować filtr warstwy i podać tytuł oraz uwagi. Jeśli są używane zakładki, można je importować z mapy w celu utworzenia slajdów.
 • Wstawki* — wyświetlaj nieciągłe lokalizacje geograficzne w kompozycji pojedynczej aplikacji, dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać dane z warstwy w wielu lokalizacjach jednocześnie i wchodzić z tymi danymi w interakcję. Wybierz spośród wielu zdefiniowanych kompozycji lub dostosuj lokalizacje wstawek, korzystając z opcji zakładek z mapy.
 • Legenda interaktywna* — utwórz ograniczony widok warstwy obiektowej na mapie, klikając żądane kategorie lub zakresy zdefiniowane w legendzie. Pozwala to użytkownikom na całościowe eksplorowanie mapy lub na bardziej szczegółowe badanie kategorii, które są dla nich najbardziej istotne.
 • Obserwator* (beta) — wyświetl scenę z dynamiczną tablicą wyników, na której wyświetlane są podstawowe statystyki (liczba, suma, średnia, wartość minimalna, wartość maksymalna) określonych pól. Gdy użytkownicy aplikacji nawigują po scenie, wartości na tablicy wyników są aktualizowane, w wyniku czego wyświetlane jest podsumowanie danych o obiektach w bieżącym zasięgu.
 • Pasek boczny* — przedstawiaj mapę z minimalną liczbą narzędzi lub wieloma narzędziami oraz opcjonalnym panelem bocznym z informacjami, takimi jak legenda, opis, okna podręczne i lista warstw z opcją otwarcia tabeli atrybutów, a także narzędziami do edytowania i filtrowania danych oraz wchodzenia z nimi w interakcję.
 • Suwak* — wyświetla dane historyczne, bieżące lub dotyczące przyszłości pochodzące z dowolnego przedziału czasu. Użytkownicy aplikacji mogą odtwarzać lub przesuwać suwak czasu, aby animować dane w oparciu o wartości liczbowe lub zmiany w czasie, aby zobaczyć, jak dane ewoluują.

Interpretuj zobrazowanie

Użyj tych aplikacji, aby wyodrębnić znaczące informacje ze zobrazowania przy użyciu narzędzi do tworzenia zapytań, wizualizacji, analizy i rejestrowania obserwacji.

 • Maska obrazu — umożliwia identyfikowanie obszarów obrazu, które zmieniły się z biegiem czasu lub mieszczą się w skonfigurowanych przez użytkownika progach dla obliczanych wskaźników.
 • Odwiedź według obrazów — przeglądanie atrybutów wcześniej ustalonej sekwencji lokalizacji w zobrazowaniu.
 • Przeglądarka zobrazowań — wizualizowanie i eksplorowanie zobrazowań w czasie i przestrzeni.
 • Pasek boczny* – wizualizuj i eksploruj zobrazowania na podstawie zorientowanych warstw zobrazowań.

Tworzenie galerii

Aplikacja Galeria kategorii* kategorii pozwala tworzyć galerie map, aplikacji i warstw, które służą jako wygodne punkty dostępu do zasobów geograficznych. Ta aplikacja wymaga grupy. Autorzy aplikacji mogą klasyfikować zasoby grupy według motywów lub tematów, a następnie udostępniać je użytkownikom w formie filtrów do przeglądania zasobów w galerii.

Udostępnianie informacji lokalnych

Aplikacje w tej kategorii pozwalają wyróżniać zasoby dostępne w lokalizacji. Dostępne opcje obejmują wyróżnianie wszystkich obiektów w pewnej odległości od lokalizacji oraz informowanie użytkownika, że jego adres znajduje się w określonym obszarze geograficznym.

 • Zbieranie uwag użytkowników — stanowi forum skupiające opinie mieszkańców dotyczące propozycji lub problemów w środowiskach lokalnych.
 • W pobliżu* — pomaga znaleźć interesujące lokalizacje niedaleko danego adresu. Ta aplikacja pomaga znaleźć konkretne typy lokalizacji (takie jak szkoły) w odległości wyszukiwania od podanego adresu lub miejsca. Opcjonalnie można edytować wartości odległości, aby dostosować promień wyszukiwania i uzyskać wskazówki dojazdu do wybranych lokalizacji. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem używania w przeglądarkach komputerowych i mobilnych.
 • Powiadomienie publiczne* — za pomocą narzędzi do wyszukiwania i szkicowania na mapie można utworzyć listy obiektów, które można następnie wyeksportować jako plik PDF lub CSV. Na przykład agencje mogą uprościć proces generowania powiadomień publicznych, identyfikując zbiór odpowiednich nieruchomości na podstawie bliskości lokalizacji lub obszaru narysowanego na mapie i tworząc sformatowane etykiety pocztowe w celu powiadomienia właścicieli albo mieszkańców nieruchomości.
 • Reporter* (beta) — umożliwia eksplorowanie problemów i obserwacji zgłoszonych przez użytkowników w obszarze lokalnym.
 • Wyszukiwanie w strefie* — ułatwia znajdowanie strefy lub dzielnicy przecinającej się z podaną lokalizacją albo adresem. Dzięki tej specjalistycznej aplikacji użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o lokalizacji oraz o interesujących obiektach znajdujących się w okolicy. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem używania w przeglądarkach komputerowych i mobilnych.

Wyznaczanie trasy i wskazówki dojazdu

Aplikacja W pobliżu* pomaga znaleźć interesujące lokalizacje niedaleko danego adresu. Ta aplikacja pomaga znaleźć konkretne typy lokalizacji (takie jak szkoły) w odległości wyszukiwania od podanego adresu lub miejsca. Opcjonalnie można edytować wartości odległości, aby dostosować promień wyszukiwania i uzyskać wskazówki dojazdu do wybranych lokalizacji. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem używania w przeglądarkach komputerowych i mobilnych.

Notatka:

Generowanie tras wymaga konta instytucji lub programisty i powoduje wykorzystanie kredytów.

Prezentowanie map

Ta kategoria aplikacji obejmuje opcje prezentowania map tematycznych lub ogólnych. Aplikacje zawierają legendy, opisy i inne podstawowe narzędzia, które pomagają użytkownikom zgłębiać tematykę mapy. Obsługują one także konfigurowalne funkcje wyszukiwania. Większość z tych aplikacji jest natychmiast gotowa do użycia — nie ma żadnych wymagań dotyczących konfigurowania. Stanowią dobry wybór, kiedy mapa ma być centralnym obszarem aplikacji.

 • Podstawowa* — wyświetla mapę lub scenę z opcjami standardowymi, takimi jak legenda i zakładki.
 • Przeglądarka podstawowa — wyświetla zestaw powszechnie używanych narzędzi w panelu przestawnym. Stanowi dobry wybór w przypadku konieczności zrównoważenia potrzeby udostępnienia zbioru narzędzi i jednocześnie zmaksymalizowania części ekranu przeznaczonej na mapę. Aplikacja umożliwia przełączanie widoczności warstw, drukowanie mapy i wyświetlanie okien podręcznych w panelu przestawnym.
 • Wstawki* — wyświetlaj nieciągłe lokalizacje geograficzne w kompozycji pojedynczej aplikacji, dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać dane z warstwy w wielu lokalizacjach jednocześnie i wchodzić z tymi danymi w interakcję. Wybierz spośród wielu zdefiniowanych kompozycji lub dostosuj lokalizacje wstawek, korzystając z opcji zakładek z mapy.
 • Mapa interaktywna* — umożliwia wyświetlenie interaktywnej mapy z podstawowymi narzędziami i zestawem opcji ograniczających nawigację na mapie. Opcjonalnie zawiera interaktywny suwak do animacji danych zawierających informacje o czasie. Ta aplikacja jest zaprojektowana tak, aby pasowała do niewielkich miejsc w witrynie internetowej, może także działać jako samodzielna aplikacja.
 • Pasek boczny* — przedstawiaj mapę z minimalną liczbą narzędzi lub wieloma narzędziami oraz opcjonalnym panelem bocznym z informacjami, takimi jak legenda, opis, okna podręczne i lista warstw z opcją otwarcia tabeli atrybutów, a także narzędziami do edytowania i filtrowania danych oraz wchodzenia z nimi w interakcję.