Planowanie zadania notatnika

Istnieje możliwość tworzenia zadań planowania automatycznych uruchomień notatnika. Przy każdym uruchomieniu notatnika zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem witryna otwiera nowy kontener i uruchamia notatnik bez konieczności otwierania samego notatnika. Jednocześnie we wszystkich własnych notatnikach można uruchomić maksymalnie pięć zadań.

Na panelu Zadania w edytorze notatników można utworzyć jedno lub większą liczbę zaplanowanych zadań uruchomienia notatnika. Można zaplanować jednokrotne uruchomienie w przyszłości lub uruchamianie cykliczne z dowolną częstotliwością — od jednego co 15 minut do jednego co 6 miesięcy.

Podczas przygotowywania notatnika do automatycznego uruchomienia, na przykład w ramach wykonywania cyklicznego, należy pamiętać o kilku zasadach.

Przygotowywanie notatnika

Dla notatnika można skonfigurować parametry wejściowe i wynikowe. Parametry wejściowe odpowiadają zmiennym wejściowym w notatniku, które mają zostać udostępnione zewnętrznie na potrzeby zaplanowanego zadania. Podczas uruchamiania zaplanowanego zadania parametry wejściowe zostają wstawione na początku notatnika podobnie jak zmienne globalne. Pozwala to tworzyć notatniki ogólne i modyfikować wartości zmiennych wejściowych w czasie działania.

Parametry zadania są domyślnie wstawiane do komórki na początku notatnika. Można również utworzyć dla komórki znacznik o nazwie injected-parameters za pomocą dostępnej na pasku narzędziowym opcji komórki Znaczniki, która umożliwia tworzenie znaczników i zarządzanie nimi dla każdej komórki w przestrzeni roboczej notatnika. Parametry zadania są wstawiane do komórki znajdującej się poniżej znacznika injected-parameters. Aby włączyć znaczniki, można zmienić opcje paska narzędziowego komórki, klikając opcje Widok, Pasek narzędziowy komórki i Znaczniki.

Uwagi dotyczące zawartości

Planowanie notatnika nie zapewnia obsługi żadnych interakcji użytkownika z notatnikami, z wyjątkiem wstawiania komórki parametrów. Należy unikać dodawania zasobów, które wymagają interakcji ze strony użytkownika podczas działania notatnika, takich jak klikanie punktu na mapie.

Wszystkie poświadczenia lub nowe zmienne, które mają być dodawane podczas automatycznego uruchamiania, należy wstawić w komórce parametrów, jak wskazano powyżej. Należy sprawdzić, czy notatnik nie zawiera żadnych zasobów, które mogłyby przerwać jego działanie.

Notatka:

Podczas tworzenia notatników używaj pełnych ścieżek do katalogów i plików w katalogu przestrzeni roboczej.

Na przykład używaj /arcgis/home/test.gdb, a nie home/test.gdb.

Tworzenie zadania

Gdy notatnik jest gotowy, można utworzyć zadanie, aby zaplanować jego uruchomienie. Za pomocą panelu Zadania w edytorze notatników można utworzyć jedno lub większą liczbę zadań automatycznego uruchamiania notatnika oraz określić ich harmonogram.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem z uprawnieniami do tworzenia notatników i planowania ich wykonania.
 2. Zapisz notatnik z tytułem, jeśli jeszcze go nie ma.

  Przycisk Zadania będzie dostępny na górnej wstążce edytora notatników.

 3. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Zadania.
 4. Kliknij opcję Utwórz zadanie, aby otworzyć okno dialogowe.

  Notatka:
  Zadania można również tworzyć z poziomu karty Zadania na stronie szczegółów elementu notatnika.

 5. W polu tekstowym Tytuł podaj tytuł opisujący harmonogram zadania, na przykład Cotygodniowe czyszczenie danych.
 6. Jeśli wcześniej nie zostały skonfigurowane parametry dla notatnika, a istnieją parametry, które chcesz dodać do notatnika, gdy będzie uruchamiany przez zadanie, podaj je w sekcji Parametry. Podaj klucz w ustawieniu Klucz i jego sparowaną wartość w ustawieniu Wartość każdego parametru, a następnie kliknij opcję Dodaj parametr, aby zapisać parametr.

  Po dodaniu co najmniej jednego parametru pojawia się opcja Zapisz parametry do notatnika. Jeśli ta opcja jest włączona, podczas uruchamiania notatnika jest w nim zapisywana wstawiona komórka z nowym parametrem.

 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Skonfiguruj szczegóły planowania zadania podaj harmonogram zadania.

  Wskazówka:
  Zmiana wartości w polu ‎‎Typ powtarzania powoduje odpowiednią zmianę opcji znajdujących się poniżej. Na przykład po wybraniu opcji Tydzień zostaną wyświetlone pola wyboru dla każdego dnia tygodnia.

 9. Za pomocą przełącznika Zaktualizuj notatnik po zakończeniu można skonfigurować zapisywanie notatnika po każdym uruchomieniu. Aby aktualizować notatnik wynikami każdego wykonania, włącz ten przełącznik. Jeśli nie chcesz automatycznie aktualizować notatnika, wyłącz ten przełącznik.
 10. Opcjonalnie kliknij opcję Zaawansowane, aby wprowadzić maksymalną liczbę minut, przez jaką może działać to zadanie.
 11. Po wprowadzeniu odpowiedniego tytułu, opcjonalnych parametrów i harmonogramu zadania kliknij opcję Utwórz zadanie.

  Zadanie jest aktywne i uruchamia notatnik zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem.

Jeśli pożądane jest utworzenie wielu harmonogramów, można utworzyć dla notatnika więcej zadań, korzystając z tej samej procedury wykonywania zadań. Jednocześnie we wszystkich własnych notatnikach można uruchomić maksymalnie pięć zadań. Zadania, których rozpoczęcie zaplanowano w czasie, gdy trwa już wykonywanie pięciu zadań, są oznaczane jako zakończone niepowodzeniem.

Praca z istniejącymi zadaniami

Po utworzeniu zadania dla notatnika można w dowolnym momencie wyświetlać jego szczegóły, edytować je lub usunąć. Zadania można zmieniać albo na panelu Zadania edytora notatników, albo na karcie Zadania na stronie szczegółów elementu notatnika. W obu tych miejscach możliwe jest wyświetlenie wszystkich zadań dla notatnika, w tym czasu utworzenia każdego z nich, czasu ostatniej modyfikacji oraz bieżącego statusu.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem z uprawnieniami do tworzenia notatników.
 2. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Zadania.
 3. W sekcji Zaplanowane zadania znajdź zadanie, z którym chcesz pracować.
 4. Kliknij opcję Akcje Akcje obok tego zadania i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Szczegóły, aby wyświetlić szczegóły i status poszczególnych uruchomień zadania. Aby wyświetlić wyniki uruchomienia, kliknij przycisk Wyniki. Status zadania może mieć jedną z następujących wartości:
   • Zakończone powodzeniem — zadanie zostało zakończone pomyślnie.
   • Wykonywanie — zadanie jest obecnie uruchomione.
   • Zakończone niepowodzeniem — wykonanie zadania nie powiodło się. Jeśli zadanie zakończy się pięć razy niepowodzeniem, zostanie całkowicie zatrzymane.
   • Pominięte — zadanie zostało pominięte, ponieważ nadal było wykonywane poprzednie uruchomienie.
  • Kliknij opcję Edytuj, aby zmienić tytuł, parametry lub harmonogram zadania.
  • Kliknij opcję Wstrzymaj, aby wstrzymać aktywne zadanie. Gdy zadanie jest wstrzymane, kliknij opcję Wznów, aby je wznowić.
  • Kliknij opcję Usuń, aby usunąć zadanie.
   Notatka:

   Usunięcie zadania powoduje także usunięcie historii jego uruchamiania. Aby zachować historię aktywnego zadania, można wstrzymać zadanie, zapobiegając jego kolejnym uruchomieniom.

Zmiana właściciela notatnika powoduje także zmianę właściciela zadań tego notatnika. Zadania są przekazywane nowemu użytkownikowi w stanie nieaktywnym. Nowy właściciel może włączyć te zadania na panelu Zadania edytora notatników lub na karcie Zadania na stronie szczegółów elementu notatnika.