Konfigurowanie właściwości wyświetlania obrazów

Za pomocą przeglądarki map Map Viewer można zmodyfikować sposób wyświetlania zobrazowań na mapach internetowych. Jako twórca mapy decydujesz, w jaki sposób prezentowane są zobrazowania zawarte na mapie. Możesz modyfikować ustawienia wyświetlania dynamicznych warstw zobrazowań i warstw zobrazowań kafelkowych.

Po dodaniu warstwy zobrazowań do mapy na mapie początkowo używane są ustawienia domyślne wyświetlania warstwy zobrazowań. Aby zmienić ustawienia wyświetlania, możesz zmodyfikować właściwości, style i szablony przetwarzania warstw zobrazowań lub dostosować kolejność wyświetlania obrazów w każdej warstwie.

Style wyświetlania warstw zobrazowań zależą od typu danych rastrowych lub danych zobrazowań zawartych w warstwie oraz od źródła warstwy. Różne opcje stylu są nazywane modułami kompozycji. Na przykład moduł kompozycji Rozciągnięcie korzysta ze statystyk i histogramów wartości pikseli w pojedynczym paśmie rastra do wzbogacenia wyświetlania danych ciągłych. Z drugiej strony moduł kompozycji Klasyfikacja umożliwia grupowanie zakresów wartości pikseli w postaci klas i przypisywanie kolorów do poszczególnych klas. Szczegółowe informacje na temat wyświetlania zobrazowań z użyciem odpowiedniego stylu zawiera sekcja Nadawanie stylu zobrazowaniom w przeglądarce map Map Viewer.

Czasami z warstwami zobrazowań usługi ArcGIS Online są powiązane szablony przetwarzania nazywane szablonami funkcji rastrowych. W łańcuchu przetwarzania można uwzględnić dowolną liczbę funkcji rastrowych i zapisać je jako szablony niestandardowych funkcji rastrowych powiązana z warstwą rastrową. W takich przypadkach na potrzeby wyświetlania można wybrać jeden ze wstępnie zdefiniowanych niestandardowych szablonów przetwarzania. Na przykład warstwa zobrazowań wielospektralnych może być opublikowana z szablonem przetwarzania z kolorowaniem NDVI, co pozwala na wizualizację danych NDVI podczas poruszania się po warstwie i podczas jej powiększania.

Korzystanie z szablonu przetwarzania

Dynamiczne warstwy zobrazowań generowane z usług obrazowych są często tworzone przy użyciu jednego lub większej liczbą niestandardowych szablonów przetwarzania. Szablony przetwarzania są wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami wyświetlania lub łańcuchami funkcji rastrowych powiązanymi z warstwami zobrazowań. Na przykład warstwa zobrazowań Seafloor Temperature (°C) (Temperatura dna morskiego) w atlasie ArcGIS Living Atlas jest opublikowana z kartograficznym modułem kompozycji, jak również z modułem kompozycji, który konwertuje stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita, oraz drugim, który konwertuje stopnie Celsjusza na stopnie Kelvina. Nie są to oddzielne warstwy zobrazowań. Jest to raczej jedna warstwa zobrazowań, która może być wyświetlana z różnymi niestandardowymi szablonami przetwarzania. Użytkownik może wybrać wyświetlanie warstwy zobrazowań z dowolnym ze wstępnie zdefiniowanych szablonów przetwarzania.

Aby skorzystać ze wstępnie zdefiniowanego szablonu przetwarzania w celu wyświetlenia warstwy zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Szablony przetwarzania Przetwarzanie szablonów.

  Zostanie wyświetlony panel Szablony przetwarzania z listą wszystkich szablonów przetwarzania powiązanych z warstwą zobrazowań.

 4. Wybierz wstępnie zdefiniowany szablon przetwarzania w celu użycia do wyświetlenia warstwy zobrazowań.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć panel Szablony przetwarzania.

Konfigurowanie ustawień wielowymiarowych

Wielowymiarowe warstwy zobrazowań mogą zawierać wiele przekrojów danych. Konfiguracja ustawień wielowymiarowych pozwala na wizualizację konkretnego przekroju w ramach wielowymiarowej warstwy zobrazowań oraz określenie, które przekroje mają być wyświetlane na mapie.

W tym samym czasie może być wyświetlany tylko jeden przekrój wielowymiarowej warstwy zobrazowań. Przekrój jest definiowany przez zmienną i wymiary określone w ustawieniach wielowymiarowych. Aby zmienić bieżący przekrój wyświetlania, wybierz opcję z menu rozwijanego.

Zakres przekrojów dostępnych do wyświetlenia w oknie Bieżący przekrój wyświetlania można ograniczyć przez modyfikację ustawienia Zasięg wielowymiarowy.

Aby zmienić ustawienia wielowymiarowe dla wielowymiarowej warstwy zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Wielowymiarowe Wielowymiarowe.

  Pojawia się panel Ustawienia wielowymiarowe.

  Notatka:
  Aby wyświetlić informacje o opcjach wizualizacji wielowymiarowej i otworzyć ustawienia wielowymiarowe, przejdź do panelu Właściwości.

 4. W sekcji Bieżący przekrój wyświetlania wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu rozwijanego wybierz zmienną wyświetlaną.

   Niektóre wielowymiarowe warstwy zobrazowań mają wiele zmiennych. Zmienna wyświetlana określa, która wartość jest pokazywana na mapie. Tylko jedna zmienna może być pokazana na mapie w tym samym czasie.

  • Z menu rozwijanego wybierz wymiar czasu.

   Wiele wielowymiarowych warstw zawiera wymiar czasu. Gdy używany jest wymiar czasu, zakres odzwierciedla zakres wartości dostępnych w wymiarze czasu.

   Notatka:

   Jeśli dane wielowymiarowe zawierają inne wymiary (wymiar Z), pojawiają się one pod menu rozwijanym wymiaru czasu.

 5. Rozwiń sekcję Zasięg wielowymiarowy i wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby ustawić dostępne przekroje wyświetlania:
  • Dodaj lub usuń zmienne.
  • Ustaw zakres czasu przez przeciągnięcie uchwytów na suwaku lub wybranie godziny rozpoczęcia i zakończenia z menu rozwijanego. Zakres czasu określa pierwszy i ostatni dostępny przekrój.

  Wymiar używany do wyświetlania wielowymiarowej warstwy zobrazowań określa zakres wartości.

  Możesz wybrać określone daty, aby zdefiniować zakres wartości wymiaru.

 6. Po zakończeniu konfiguracji ustawień wielowymiarowych kliknij przycisk Gotowe.

Zmiana kolejności wyświetlania zobrazowań

Dynamiczna warstwa zobrazowań zestawu danych mozaiki zawiera kolekcję rastrów. Z tych rastrów na bieżąco tworzona jest mozaika, która zachowuje się jak pojedynczy raster podczas wyświetlania warstwy. Na przykład warstwa zobrazowań USA NAIP Imagery: Natural Color (Kolor naturalny) z atlasu ArcGIS Living Atlas jest publikowana z zestawu danych mozaiki.

Podczas pracy z tymi typami warstw zobrazowań na mapie internetowej można modyfikować kolejność wyświetlania rastrów oraz określać sposób wyświetlania nakładających się obszarów. Kolejność wyświetlania rastrów oznacza sposób wyświetlania rastrów, w przypadku gdy w tym samym obszarze znajduje się wiele rastrów.

Aby zmienić kolejność wyświetlania rastrów warstwy zobrazowań zestawu danych mozaiki, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Kolejność wyświetlania rastrów Kolejność wyświetlania rastrów.
 4. Na panelu Kolejność wyświetlania rastrów określ metodę Mozaika, która ma być używana do ustalania kolejności zobrazowań. Dostępne opcje to:
  • Północny zachód — kolejność jest ustalana na podstawie odległości środka każdego rastra od północno-zachodniego rogu warstwy rastrowej przekształconej w mozaikę. Ponieważ opcja ta umożliwia prezentację widoku statycznego, jest przydatna, jeśli nie chcesz, aby rastry zmieniały wartość procentową, gdy przemieszczasz się po mozaice.
  • Według atrybutu — wybierz atrybut, aby określić kolejność wyświetlania rastrów. Na szczycie zostanie wyświetlony zostanie raster o najwyższym priorytecie dla danego atrybutu. Na przykład, aby wyświetlić najnowsze rastry, można skonfigurować ustalanie kolejności rastrów według dat rejestracji. Innym popularnym atrybutem jest procent zachmurzenia, który umożliwia uzyskanie najwyraźniejszych rastrów.
  • Najbliżej środka — rastry, których środek znajduje się najbliżej środka ekranu, są wyświetlane na górze. Jest to przydatne, gdy chcesz wyświetlać obiekty z bardziej trwałego punktu widzenia.
  • Najbliżej nadiru — rastry, których środek znajduje się najbliżej nadiru (pionowego) kąta widzenia, są wyświetlane na górze. Jest to przydatne, gdy chcesz wyświetlać rastry z minimalną ilością budynków i obiektów.
  • Linie szycia — kolejność rastrów jest ustalana na podstawie istniejących linii szycia. Jeśli zostanie wybrana ta opcja, w celu określenia sposobu wyświetlania nakładających się pikseli należy użyć opcji Mieszaj.
  • Zablokuj raster — zostaną wyświetlone zablokowane rastry.
  • Brak — kolejność jest oparta na polu ObjectId.
 5. Określ Operator mozaikowania, aby wskazać sposób wyświetlania nakładających się pikseli. Dostępne opcje to:
  • Pierwszy — wyświetl wartości pikseli z rastra o najwyższym priorytecie zgodnie z ustawieniami metody mozaikowania.
  • Minimum — wyświetl najniższą wartość piksela.
  • Maksimum — wyświetl najwyższą wartość piksela.
  • Średnia — wyświetl średnią wartość pikseli.
  • Mieszaj — użycie tej opcji mieszania w przypadku wyświetlania nakładających się obszarów umożliwia uzyskanie płynnego przejścia wzdłuż linii szycia.
  • Suma — dodaj do siebie wszystkie wartości pikseli.
 6. Opcjonalnie możesz odwrócić kolejność, włączając przełącznik Odwróć kolejność.
 7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć panel Kolejność wyświetlania rastrów.