Konfiguracja ustawień czasu (Map Viewer)

Zjawiska przestrzenne uwzględniające dane czasowe umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, co wydarzyło się w określonym czasie lub co może wydarzyć się w przyszłości. Animacja danych z uwzględnieniem czasu umożliwia ich wizualizację na każdym etapie i poznanie wzorców lub trendów wyłaniających się z biegiem czasu. Przykładami zjawisk, których dane są właściwe do tego celu, są huragany, tornada oraz inne zdarzenia meteorologiczne; migracje ludności; użytkowanie gruntów oraz zmiany środowiskowe; a także rozprzestrzenianie się pożarów lub powodzi.

Niektóre warstwy map obsługują funkcję czasową, co oznacza, że zawierają zestawy danych przestrzennych ze zróżnicowanymi czasowo informacjami dotyczącymi tej samej lokalizacji. Jeśli mapa zawiera warstwy czasowe, jest mapą z funkcją czasu, co oznacza, że można tak skonfigurować widok, aby wyświetlane były dane z określonego przedziału czasu lub wyświetlana była animacja danych w czasie. Animacje w czasie można włączyć w przeglądarce map Map Viewer dla warstw obiektowych (hostowanych i warstw obiektowych serwera ArcGIS Server) pod warunkiem, że warstwy zostały skonfigurowane do obsługi animacji w czasie.

Weryfikowanie danych czasowych w warstwie

Można sprawdzić, czy warstwa mapy obsługuje funkcję czasu, odwołując się do punktu końcowego protokołu REST.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Warstwy Warstwy, aby otworzyć panel Warstwy.
 3. Przejdź do warstwy z danymi czasowymi, kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 4. Na panelu Właściwości kliknij opcję Informacje, a następnie kliknij opcję Więcej szczegółów, aby otworzyć stronę elementu.
 5. Na karcie Przegląd przewiń ekran w dół do sekcji Warstwy.

  Jeśli warstwa zawiera dane czasowe, w sekcji Warstwy widoczna jest opcja Ustawienia czasu.

Włączanie funkcji czasu w warstwach

Można konfigurować właściwości czasu w warstwach obiektowych i warstwach zobrazowań w aplikacji ArcMap i w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem warstwy obiektowej, warstwy zobrazowań lub warstwy rastrowej mapy (usługi mapowej) w witrynie serwera ArcGIS Server. Można konfigurować zawierające dane czasowe warstwy internetowe serwera w celu wyświetlania animacji w czasie podczas dodawania ich do przeglądarki map Map Viewer.

Można także publikować hostowane warstwy obiektowe zawierające dane czasowe i włączać te dane na stronie elementu warstwy. Umożliwia to użytkownikowi i jego instytucji (w przypadku udostępnienia warstw obiektowych) użycie danych czasowych do utworzenia map czasowych.

Aby włączyć dane czasowe na hostowanej warstwie obiektowej, właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej powinien wykonać poniższe czynności:

 1. Na karcie Moje zasoby strony zasobów otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej z danymi czasowymi.
 2. Na karcie Przegląd przewiń do sekcji Warstwy i kliknij nazwę warstwy, aby otworzyć jej stronę szczegółów.
 3. Na karcie Przegląd warstwy kliknij ikonę Edytuj Edycja znajdującą się w obszarze Ustawienia czasu.

  Zostanie wyświetlone okno Ustawienia czasu.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz czas.
 5. Wybierz opcję zapisu danych czasowych jako określonych zdarzeń w czasie lub zakresów czasowych z czasem rozpoczęcia i zakończenia.
 6. Wybierz pola czasu w tych danych.
 7. Kliknij przycisk OK.

Po dodaniu hostowanej warstwy obiektowej do przeglądarki map Map Viewer animacja w czasie jest włączona.

Konfigurowanie ustawień czasu na mapie

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Właściwości mapy Właściwości mapy, a następnie kliknij opcję Opcje suwaka czasu.
 3. Notatka:
  Można także otworzyć panel Opcje suwaka czasu, klikając Opcje na suwaku czasu i wybierając Opcje suwaka czasu Opcje suwaka czasu.
 4. Wprowadź dowolne z konfiguracji opisanych w poniższych podsekcjach.
 5. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia czasu na mapie.

Punkty początkowy i końcowy

Do określenia przedziału czasu dla warstwy z danymi czasowymi można użyć menu rozwijanego Wyświetlanie czasu. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Pokaż bieżący interwał — wyświetlane są dane przypadające na skonfigurowany zakres czasu.
 • Pokazuj obiekty stopniowo — dane przypadające na skonfigurowany zakres czasu wyświetlane są stopniowo. Czas początkowy jest zawsze przypięty do początku suwaka.

Przedziały czasu

Określ ilość danych wyświetlanych wraz z upływem czasu. Wybierz opcję Długości jednego przedziału, aby określić liczbę i jednostki dla każdego przedziału czasu, lub wybierz opcję Czas łączny podzielony na równe etapy, aby określić liczbę przedziałów czasu.

Pozycja odtwarzania

Określ, czy animacja w czasie ma się rozpoczynać na początku przedziału czasu, czy też w czasie ostatnio zapisanym z mapą.

Szybkość odtwarzania

Skonfiguruj szybkość, z jaką odtwarzane są przedziały czasu. Szybkość można zwiększać lub zmniejszać za pomocą suwaka.

Wyłączanie animacji czasu

Animację w czasie można wyłączyć na mapach z warstwami czasowymi. Aby wyłączyć animacje w czasie na mapie internetowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Warstwy Warstwy, aby otworzyć panel Warstwy.
 3. Wybierz warstwę czasową.
 4. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Właściwości Właściwości.
 5. Wyłącz przełącznik Włącz czas.
 6. Powtórz poprzednie czynności dla każdej warstwy czasowej.