Pola daty i czasu w usłudze ArcGIS Online

Wiele warstw obiektowych przechowuje datę i czas (dane czasowe). Data i czas mogą określać, kiedy obiekt znajdował się w określonej lokalizacji albo kiedy został po raz pierwszy zaobserwowany w świecie rzeczywistym. Data i czas mogą odnosić się także do innych nieprzestrzennych atrybutów warstwy, takich jak kiedy nieruchomość została sprzedana, kiedy po raz ostatni pobrano próbkę z określonego akwenu lub kiedy wóz strażacki został wysłany z określonej jednostki straży pożarnej.

Dane czasowe są przechowywane w następujących polach daty i czasu w usłudze ArcGIS Online. Ich funkcje różnią się zależnie od typu. Aby prawidłowo dodawać, edytować lub interpretować wartości daty i czasu w hostowanych warstwach obiektowych, należy zrozumieć, jak są one przechowywane i wyświetlane w usłudze ArcGIS Online. Korzystając z tych łączy, można uzyskać dostęp do informacji o formatowaniu i przechowywaniu poszczególnych typów.

Pola daty

Pola daty mogą zawierać wartości daty (dzień, miesiąc i rok) oraz czasu zgodnie z czasem lokalnym. Oferują dokładność do jednej milisekundy.

Pole daty pozwala przechowywać dane wymagające wartości daty i czasu, jeśli wszystkie wartości czasu są w tej samej strefie czasowej. Przykłady:

 • Inspekcje placów budowy miasta
 • Daty i czas urodzin w kraju wg szpitala
 • Każda wartość daty i czasu jest przechowywana zgodnie z jedną strefą czasową, która jest konwertowana na czas lokalny do wyświetlania. Dzieje się to na podstawie ustawień regionalnych wyświetlającej aplikacji.

Format wejściowy wartości dat

Podczas obliczania wartości pól daty przy zapełnianiu pola lub wykonywania zapytania dotyczącego pola należy wpisywać daty w formacie MM/DD/YYYY hh:mm:ss i umieszczać je w pojedynczych cudzysłowach. Na przykład, aby ustawić w polu daty godzinę 17:00 oraz datę 27 maja 2014, należy wpisać '05/27/2014 05:00:00PM', '05/27/2014 5:00PM' lub '05/27/2014 17:00:00' (zegar 24-godzinny). Nie można przechowywać wyłącznie danych czasowych — czas musi zawsze być elementem daty. Jeśli czas nie zostanie podany, przyjmowana jest domyślna wartość 12:00.

Przy obliczaniu wartości daty i czasu w hostowanej warstwie obiektowej z wykorzystaniem standardowych funkcji daty języka SQL należy podawać czas w formacie UTC. W tabeli obliczone wartości są wyświetlane w czasie lokalnym. Na przykład, jeśli lokalnym czasem jest czas PST i zostanie wpisana wartość '05/27/2014 12:23:00 PM' jako wartość w czasie obliczeń, w obliczanych polach zostanie wyświetlona wartość przekształcona w oparciu o czas komputera. W tym przykładzie wartość obliczona będzie wyświetlana jako 27.05.2014 05:23:00.

Przechowywanie wartości dat hostowanych warstw obiektowych

Wartości dat hostowanych warstw obiektowych są przechowywane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w magazynie danych obiektów usługi ArcGIS Online. Czas UTC jest prawie dokładnym odpowiednikiem bieżącego czasu południka zerowego Ziemi (długość geograficzna zero), który przebiega przez Greenwich w Anglii. Czas UTC jest dokładniejszą wersją standardu GMT (Greenwich mean time).

Podczas publikowania warstw obiektowych zawierających pola dat z plików aplikacji ArcGIS Pro lub ArcGIS Desktop, jeśli pole daty zawiera wartości w lokalnej strefie czasowej, podczas publikowania warstwy należy określić, że te wartości są w lokalnej strefie czasowej. Pozwoli to procesowi publikowania przetransformować dane dotyczące lokalnej strefy czasowej na format UTC w celu zapisania ich w bazie danych.

Na potrzeby przechowywania daty są konwertowane na format UTC, ponieważ serwer hostujący dane oraz osoby przeglądające mapy, które zawierają takie dane, mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Zapisywanie czasu w formacie UTC umożliwia oprogramowaniu ArcGIS Online przekształcanie danych do właściwej strefy czasowej niezależnie od lokalizacji serwera i użytkownika aplikacji.

Sposób wyświetlania pól dat

Wartości są wyświetlane poprawnie w czasie lokalnym podczas przeglądania ich w usłudze ArcGIS Online.

Sposób wyświetlania wartości daty i czasu określa aplikacja kliencka używana do wyświetlania danych. Gdy pole daty jest wyświetlane w usłudze ArcGIS Online, data jest konwertowana z formatu UTC na czas lokalny lub jest stosowane przesunięcie strefy czasowej, które wybrano podczas publikowania warstwy. W przypadku czasu lokalnego usługa ArcGIS Online sprawdza ustawienie strefy czasowej komputera. Na przykład załóżmy, że komputer jest ustawiony na czas pacyficzny (PST). Czas PST jest osiem godzin za czasem UTC. Gdy dla czasu UTC jest godzina 09:00, dla czasu PST jest 01:00. Gdy jest aktywny czas zimowy, lokalny czas to PDT (Pacific daylight time), który jest siedem za czasem UTC. Podczas wyświetlania szczegółów elementu warstwy wartość jest więc konwertowana na 02:00 w usłudze ArcGIS Online. W przypadku wybrania przesunięcia strefy czasowej dla warstwy w usłudze Map Viewer są wyświetlane wartości w strefie czasowej.

W przeglądarce Map Viewer funkcjonuje wspólne formatowanie tabel i okien podręcznych. Aby zmienić sposób wyświetlania wartości pól dat, dostosuj konfigurację pól.

Formaty dat w plikach używanych do publikowania hostowanych warstw obiektowych

W przypadku dodawania plików w formatach Microsoft Excel i Google Sheets, arkuszy z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) oraz innych plików tekstowych z rozdzielanymi polami podczas ich publikowania usługa ArcGIS Online rozpoznaje formaty z poniższej tabeli jako pola dat.

Poniższa tabela zawiera listę formatów daty i czasu, które spowodują wyświetlenie pola daty w hostowanej warstwie obiektowej publikowanej z pliku .csv.

Wartości w formacie spoza tej listy zostaną utworzone jako typy danych znakowych w wynikowej hostowanej warstwie obiektowej lub, jeśli obecne są tylko liczby, jako liczby całkowite.

FormatPrzykład

DD/M/RRRR

28/7/2009

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 5:23 rano lub 28/7/2009 05:23 rano

DD/M/RR

28/7/09

DD/M/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23 lub 28/7/09 17:23

DD/MM/RR

28/07/09

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23 lub 28/7/09 17:23

DD/MM/RRRR

28/07/2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23 lub 28/7/2009 17:23

DD miesiąc

28 lipca

RRRR/MM

2009/07

RRRR-MM

2009-07

RRRR/MM/DD

2009/07/28

RRRR-MM-DD

2009-07-28

RRRR/MM/DD gg:mm:ss

2009/07/28 17:23:00

RRRR-MM-DD gg:mm:ss

2009-07-28 17:23:00

RRRR/MM/DD gg:mm:ss.s

2009/07/28 17:23:00.0

RRRR-MM-DDTgg:mm:ss.s

2009-07-28 17:23:00

Formaty dat w plikach dodane bezpośrednio do przeglądarki Map Viewer Classic

W przypadku dodawania pliku do strony Moje zasoby, jeśli nie jest z niej publikowana warstwa obiektowa, nie ma ograniczeń formatu dat użytych w wartościach w tym pliku.

W przypadku dodania pliku CSV lub innego pliku tekstowego bezpośrednio do mapy usługa ArcGIS Online rozpoznaje tylko formaty dat opisane w poniższych tabelach.

Dodawanie plików CSV i tekstowych bezpośrednio do mapy jest obsługiwane tylko w przeglądarce Map Viewer Classic.

Jeśli plik .csv zostanie dodany bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer Classic, następujące formaty dat zostaną wczytane jako daty, ale czas nie będzie wyświetlany w tabeli w przeglądarce map Map Viewer Classic:

FormatPrzykład danych wejściowychWartość w tabeli

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/M/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/07/09 17:23

28 lipca 2009

Po dodaniu pliku .txt do przeglądarki map Map Viewer Classic następujące formaty dat są rozpoznawane jako pola daty:

FormatPrzykład danych wejściowychWartość w tabeli

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/07/09 17:23

28 lipca 2009

Dzień tygodnia, DD miesiąc RRRR, czas 12-godzinny*

Wtorek, 28 lipca 2009 17:23

28 lipca 2009

DD miesiąc, RRRR, czas 12-godzinny*

28 lipca 2009 17:23

28 lipca 2009

*Te formaty dat są obsługiwane tylko wtedy, gdy pola są oddzielone przy użyciu tabulatorów lub średników.

Pola samych dat

Pola samych dat pozwalają przechowywać wartości dnia, miesiąca i roku. Nie są w nich przechowywane wartości czasu.

Pól samych dat należy używać do przechowywania danych zbieranych w odstępach dni, takich jak historyczne wpisy do dziennika, a także wartości atrybutów związane z całymi dniami (lub je reprezentujące), takie jak:

 • Data zatrudnienia każdego pracownika
 • Data publikacji książki
 • Data wygaśnięcia ochrony praw autorskich

Format wejściowy pól samych dat

Format wejściowy zależy od klienta, w którym są wprowadzane wartości.

W przeglądarce Map Viewer i większości innych narzędzi usługi ArcGIS Online narzędzie lub interfejs, którego używasz, wyświetla okna modalne kalendarza i sprawdza formatowanie wprowadzanych wartości.

Podczas edytowania tabeli na karcie Dane szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej można wprowadzać wartości w formacie RRRR-MM-DD. Wprowadzenie na przykład 2023-10-06 powoduje zachowanie wartości 6 października 2023 r.

Przechowywanie wartości samych dat hostowanych warstw obiektowych

Pola samych dat są przechowywane jako ciągi znakowe w magazynie danych obiektowych usługi ArcGIS Online.

Sposób wyświetlania pól samych dat

Aplikacje klienckie używane do przetwarzania hostowanej warstwy obiektowej mogą umożliwiać zmienianie sposobu wyświetlania pól samych dat.

W przeglądarce Map Viewer funkcjonuje wspólne formatowanie tabel i okien podręcznych. Aby zmienić sposób wyświetlania wartości pól samych dat, dostosuj konfigurację pól.

Formaty samych dat w plikach używanych do publikowania hostowanych warstw obiektowych

Formaty samych dat nie są rozpoznawane podczas publikowania z poziomu plików programu Microsoft Excel lub plików z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV). Jeśli format jest zgodny z jednym z formatów wymienionych dla pola daty, pole zostanie opublikowane jako pole daty. Jeśli nie, zostanie prawdopodobnie przekształcone w pole ciągu znakowego w wynikowej hostowanej warstwie obiektowej.

W przypadku publikowania ze spakowanej geobazy plikowej, z pliku definicji usługi lub z poziomu aplikacji ArcGIS Pro pola samych dat są zachowywane jako pola samych dat.

Pola samych wartości czasowych

Pola samych wartości czasowych pozwalają przechowywać wartości czasu zgodnie z czasem lokalnym z dokładnością do jednej milisekundy. Nie są w nich przechowywane wartości dat.

Pole samej wartości czasowej pozwala przechowywać dane powtarzające się codziennie lub zasoby, w przypadku których ma znaczenie tylko składnik czasu, między innymi:

 • Godziny otwarcia sklepu
 • Lokalne rozkłady jazdy autobusów

Pole samej wartości czasowej może też być przechowywane oddzielnie od pola samej daty, aby ułatwić obliczanie krótszych okresów. Jeśli na przykład rejestruje się złożenie zamówienia w restauracji sprzedającej na wynos, to po przygotowaniu zamówienia można obliczyć odstęp czasu między tymi dwoma zdarzeniami bez potrzeby analizowania składni wartości pola daty i pola przesunięcia datownika.

Format wejściowy pól samych wartości czasowych

Format wejściowy zależy od klienta, w którym są wprowadzane wartości.

W przeglądarce Map Viewer i większości innych narzędzi usługi ArcGIS Online narzędzie lub interfejs, którego używasz, wyświetla menu rozwijane i sprawdza formatowanie wprowadzanych wartości.

Podczas edytowania tabeli na karcie Dane szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej można wprowadzać wartości w formacie gg:mm:ss.s. Wprowadzenie na przykład 16:12:08.4 powoduje zachowanie godziny 16:12 i 8,4 s.

Wskazówka:

W polach tych można zapisywać sekundy i milisekundy, ale milisekundy nie będą wyświetlane w usłudze ArcGIS Online. W przypadku eksportowania danych milisekundy są uwzględniane w eksportowanym pliku, jeśli jego typ je obsługuje.

Przechowywanie samych wartości czasowych w hostowanych warstw obiektowych

Same wartości czasowe są przechowywane jako ciągi znakowe w magazynie danych obiektowych ArcGIS Online.

Sposób wyświetlania pól samych wartości czasowych

Klienty używane do przetwarzania hostowanej warstwy obiektowej mogą umożliwiać zmienianie sposobu wyświetlania pól samych wartości czasowych.

Ponieważ są w istocie przechowywane pola ciągów znakowych, wartości nie zmieniają się zgodnie z czasem lokalnym ani przesunięciami czasowymi ustawionymi w warstwie obiektowej.

W przeglądarce Map Viewer funkcjonuje wspólne formatowanie tabel i okien podręcznych. Aby zmienić sposób wyświetlania wartości pól samych wartości czasowych, dostosuj konfigurację pól.

Formaty samych wartości czasowych w plikach używanych do publikowania hostowanych warstw obiektowych

Formaty samych wartości czasowych nie są rozpoznawane w przypadku publikowania z plików w formatach Excel i .csv. Jeśli format jest zgodny z częścią dotyczącą czasu obsługiwanych formatów dat, pole jest publikowane jako pole daty. Nie jest zalecane publikowanie wartości samych wartości czasowych jako pól dat. Usługa ArcGIS Online wstawia w takim przypadku bieżącą datę (zgodnie z przesunięciem czasowym wybranym podczas publikowania lub wg czasu UTC), co wpływa na wartości czasu. Aby zachować wartości czasu przechowywane w pliku źródłowym, należy odzwierciedlić pole na ciąg znakowy podczas publikowania.

W przypadku publikowania ze spakowanej geobazy plikowej, z pliku definicji usługi lub z poziomu aplikacji ArcGIS Pro pola samego czasu są zachowywane jako pola samego czasu.

Pola przesunięcia datownika

Pola przesunięcia datownika pozwalają przechowywać wartości daty i czasu. Wartości czasu zawierają informacje o przesunięciu względem strefy UTC (Coordinated Universal Time).

Przesunięcie względem strefy UTC jednoznacznie wskazuje punkt w czasie, ale nie wskazuje jawnie strefy czasowej. Przesunięcie względem strefy UTC jest jedyną cechą strefy czasowej. Zmienia się ono, jeśli w danej strefie obowiązuje czas zimowy. Wiele stref czasowych może mieć to samo przesunięcie względem strefy UTC.

Pola przesunięcia datownika należy używać w przypadku danych, dla których ma znaczenie wartość czasu lokalnego, a daty mogą obejmować wiele stref czasowych. Mogą to być między innymi następujące dane:

 • Rejestry klęsk żywiołowych na całym świecie
 • Czasy odlotu i przylotu linii lotniczych
 • Dane śledzenia przesyłek produktów

Format wejściowy pól przesunięcia datownika

Format wejściowy zależy od klienta, w którym są wprowadzane wartości.

W przeglądarce Map Viewer i większości innych narzędzi usługi ArcGIS Online narzędzie lub interfejs, którego używasz, wyświetla menu rozwijane i okna modalne kalendarza, a także sprawdza formatowanie wprowadzanych wartości.

Podczas edytowania tabeli na karcie Dane szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej można wprowadzać wartości w formacie RRRR-MM-DDgg:mm:ss±PrzesunięcieWzględemUTC. Wprowadzenie na przykład 2023-10-06T16:12:08+01:00 powoduje zachowanie godziny 16:12 i 8 sekund 6 października 2023 r. czasu środkowoeuropejskiego (CET, Central European Time).

Przechowywanie wartości przesunięć datownika hostowanych warstw obiektowych

Wartości przesunięć datownika są przechowywane jako ciągi znakowe w magazynie danych obiektowych ArcGIS Online.

Sposób wyświetlania pól przesunięcia datownika

Aplikacje klienckie używane do przetwarzania hostowanej warstwy obiektowej mogą umożliwiać zmienianie sposobu wyświetlania pól przesunięć datownika.

W przeglądarce Map Viewer funkcjonuje wspólne formatowanie tabel i okien podręcznych. Aby zmienić sposób wyświetlania wartości pól przesunięć datownika, dostosuj konfigurację pól.