Pola dat w usłudze ArcGIS Online

Wiele warstw obiektowych przechowuje datę i czas (dane czasowe). Data i czas mogą określać, kiedy obiekt znajdował się w określonej lokalizacji albo kiedy został po raz pierwszy zaobserwowany w świecie rzeczywistym. Data i czas mogą odnosić się także do innych nieprzestrzennych atrybutów warstwy, takich jak kiedy nieruchomość została sprzedana, kiedy po raz ostatni pobrano próbkę z określonego akwenu lub kiedy wóz strażacki został wysłany z określonej jednostki straży pożarnej.

W oprogramowaniu ArcGIS Online można włączyć animację w czasie na mapach, dzięki czemu użytkownicy map mogą wyświetlać zmiany w miarę upływu czasu. Ponadto można zmienić styl na mapie, aby wyróżnić różnice czasowe między obiektami oraz uwzględnić datę lub datę i czas w oknach podręcznych, które są konfigurowane dla warstwy.

Dane czasowe są przechowywane w polach daty hostowanych warstw obiektowych. Aby prawidłowo dodawać, edytować lub interpretować wartości daty w hostowanych warstwach obiektowych, należy zrozumieć, jak daty są przechowywane i wyświetlane w usłudze ArcGIS Online. Podczas pracy z polami daty należy pamiętać o następujących kwestiach:

Wprowadzanie dat w formacie MM/DD/RRRR hh:mm:ss

Wartości dat można dodawać do warstw obiektowych, korzystając z menu rozwijanego daty i czasu w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic, karty Dane na stronie elementu warstwy lub z aplikacji. Podczas obliczania wartości pól daty przy zapełnianiu pola lub wykonywania zapytania dotyczącego pola należy wpisywać daty w formacie MM/DD/RRRR hh:mm:ss i umieszczać je w pojedynczych cudzysłowach. Na przykład, aby ustawić w polu daty godzinę 17:00 oraz datę 27 maja 2014, należy wpisać '05/27/2014 05:00:00PM', '05/27/2014 5:00PM' lub '05/27/2014 17:00:00' (zegar 24-godzinny). Nie można przechowywać wyłącznie danych czasowych — czas musi zawsze być elementem daty. Jeśli czas nie zostanie podany, przyjmowana jest domyślna wartość 12:00.

Publikowane pola daty przechowują wartości w formacie UTC

Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to format czasu praktycznie identyczny z czasem na południku zerowym Ziemi (zero stopni długości geograficznej) położonym w pobliżu Greenwich w Anglii. Format UTC jest dokładniejszą wersją formatu GMT (czas uniwersalny).W przypadku publikowania warstw obiektowych zawierających pola daty pochodzące z plików, aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcGIS Desktop należy określić, czy wartości daty są podawane dla lokalnej strefy czasowej, czy w formacie UTC. Jeśli pola daty zawierają informacje dla lokalnej strefy czasowej, przy publikowaniu warstwy należy ten fakt zaznaczyć. Pozwoli to procesowi publikowania przetransformować dane dotyczące lokalnej strefy czasowej na format UTC w celu zapisania ich w bazie danych. Dzięki temu wartości czasu będą wyświetlane poprawnie w czasie lokalnym podczas przeglądania ich w usłudze ArcGIS Online. Jednak dane zostają przekształcone na format UTC i w takiej postaci zapisane w bazie danych. Daty są przekształcane na format UTC, ponieważ fizycznie serwer hostujący dane oraz osoby przeglądające mapy zawierające takie dane mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Zapisywanie czasu w formacie UTC umożliwia usłudze ArcGIS Online przetransformowanie danych na właściwą strefę czasową niezależnie od lokalizacji serwera i użytkownika aplikacji.

Sposób wyświetlania dat

Sposób wyświetlania wartości daty i czasu określa aplikacja kliencka używana do wyświetlania danych. Przy każdym wyświetleniu pola daty w usłudze ArcGIS Online data jest przekształcana z formatu UTC na czas lokalny. Ta operacja jest wykonywana poprzez przesłanie zapytania dotyczącego ustawienia strefy czasowej do komputera bieżącego użytkownika. Na przykład załóżmy, że komputer jest ustawiony na czas pacyficzny (PST). Czas PST dzieli osiem godzin wstecz od czasu UTC — gdy dla czasu UTC jest godzina 09:00, dla czasu PST jest 01:00 (lub godzina 02:00, jeśli obowiązuje czas letni).

Wstawanie wartości daty i czasu

Przy obliczaniu wartości daty i czasu w hostowanej warstwie obiektowej z wykorzystaniem standardowych funkcji daty języka SQL należy podawać czas w formacie UTC. W tabeli obliczone wartości są wyświetlane w czasie lokalnym. Na przykład, jeśli lokalnym czasem jest czas PST i zostanie wpisana wartość '05/27/2014 12:23:00 PM' jako wartość w czasie obliczeń, w obliczanych polach zostanie wyświetlona wartość przekształcona w oparciu o czas komputera. W tym przykładzie obliczona wartość będzie wynosiła '05/27/20140 5:23:00 AM'.

Obsługiwane formaty dat w plikach

W przypadku dodawania pliku do strony Moje zasoby, jeśli nie jest z niej publikowana warstwa obiektowa, nie ma ograniczeń formatu dat użytych w wartościach w tym pliku.

Jednak przy dodawaniu plików takich jak pochodzące z programu Microsoft Excel, Google Sheets, pliki wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) lub inne rozdzielane pliki tekstowe, jeśli są one publikowane, lub przy dodawaniu plików CSV albo tekstowych bezpośrednio do mapy, usługa ArcGIS Online rozpoznaje tylko formaty daty opisane w tabelach poniżej.

Dodawanie plików CSV i tekstowych bezpośrednio do mapy jest obecnie obsługiwane tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic.

W przypadku publikowania hostowanej warstwy obiektowej z pliku CSV obsługiwane są następujące formaty daty:

FormatPrzykład

DD/M/RRRR

28/7/2009

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 5:23 rano lub 28/7/2009 05:23 rano

DD/M/RR

28/7/09

DD/M/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23 lub 28/7/09 17:23

DD/MM/RR

28/07/09

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23 lub 28/7/09 17:23

DD/MM/RRRR

28/07/2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23 lub 28/7/2009 17:23

DD miesiąc

28 lipca

RRRR/MM

2009/07

RRRR-MM

2009-07

RRRR/MM/DD

2009/07/28

RRRR-MM-DD

2009-07-28

RRRR/MM/DD gg:mm:ss

2009/07/28 17:23:00

RRRR-MM-DD gg:mm:ss

2009-07-28 17:23:00

RRRR/MM/DD gg:mm:ss.s

2009/07/28 17:23:00.0

RRRR-MM-DDTgg:mm:ss.s

2009-07-28 17:23:00

Notatka:

Jeśli pole skonfigurowane jako pole daty zawiera nieobsługiwany lub nieprawidłowy format, zostanie utworzone jako pole typu znakowego w wynikowej hostowanej warstwie obiektowej, nawet w przypadku zmiany typu pola przed opublikowaniem.

Jeśli plik CSV zostanie dodany bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer Classic, następujące formaty dat zostaną wczytane jako daty, ale czas nie będzie wyświetlany w tabeli w przeglądarce map Map Viewer Classic:

FormatPrzykład danych wejściowychWartość w tabeli

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/M/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/07/09 17:23

28 lipca 2009

Jeśli plik CSV zostanie dodany bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer Classic, następujące formaty dat zostaną wczytane jako pola znakowe dokładnie tak, jak są wyświetlane w pliku CSV:

FormatPrzykład danych wejściowych

DD/M/RRRR

28/7/2009

DD/MM/RRRR

28/07/2009

DD/M/RRRR zegar 24-godzinny

28/7/2009 17:23

DD/MM/RRRR zegar 24-godzinny

28/07/2009 17:23

DD/M/RR

28/7/09

DD/MM/RR

28/07/09

DD/M/RR zegar 24-godzinny

28/7/09 17:23

DD/MM/RR zegar 24-godzinny

28/07/09 17:23

DD miesiąc

28 lipca

RRRR/MM

2009/07

RRRR-MM

2009-07

RRRR/MM/DD

2009/07/28

RRRR-MM-DD

2009-07-28

RRRR/MM/DD gg:mm:ss

2009/07/28 17:23:00

RRRR-MM-DD gg:mm:ss

2009-07-28 17:23:00

RRRR/MM/DD gg:mm:ss.s

2009/07/28 17:23:00.0

RRRR-MM-DD gg:mm:ss.s

2009-07-28 17:23:00.0

Po dodaniu pliku TXT do przeglądarki map Map Viewer Classic następujące formaty dat są rozpoznawane jako pola daty:

FormatPrzykład danych wejściowychWartość w tabeli

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/07/09 17:23

28 lipca 2009

Dzień tygodnia, DD miesiąc RRRR, czas 12-godzinny*

Wtorek, 28 lipca 2009 17:23

28 lipca 2009

DD miesiąc, RRRR, czas 12-godzinny*

28 lipca 2009 17:23

28 lipca 2009

*Te formaty dat są obsługiwane tylko wtedy, gdy pola są oddzielone przy użyciu tabulatorów lub średników.

Zmiana formatu wyświetlania pola daty

W tabeli w usłudze ArcGIS Online można zmieniać sposób wyświetlania dat. Tabele są wyświetlane zgodnie z ustawieniami formatowania skonfigurowanymi w oknach podręcznych.