Wyświetlanie i używanie elementów

Elementy to zasoby dostępne w usłudze ArcGIS Online. Każdy element ma stronę elementu z różnymi informacjami, opcjami i ustawieniami. Można przeszukać lub przejrzeć instytucję, aby odnaleźć element, kliknąć tytuł elementu, aby otworzyć podgląd jego zawartości i sposobu używania, a także otworzyć stronę elementu, aby uzyskać więcej informacji na jego temat.

Wskazówka:

Informacje i opcje dostępne dla użytkownika zależą od typu elementu, uprawnień użytkownika oraz tego, czy jest on właścicielem elementu lub administratorem instytucji. Tylko właściciele elementu i administratorzy instytucji mogą konfigurować ustawienia elementu.

Strony elementów umożliwiają dogłębne badanie elementów na wiele sposobów. Na przykład interaktywna tabela atrybutów integruje powiązane rekordy i załączniki, umożliwiając badanie danych atrybutów i wyświetlanie wszystkich aspektów pól, w tym wartości pól, statystyk sumarycznych i ustawień. Twórcy treści i administratorzy mogą zmieniać ustawienia elementu bez konieczności przechodzenia do innych miejsc na stronie internetowej. Na przykład można skonfigurować aplikację ze sceny na karcie Przegląd lub edytować ustawienia aplikacji bezpośrednio na karcie Ustawienia. Style warstw obiektowych, okna podręczne i inne właściwości można konfigurować na karcie Wizualizacje, zamiast otwierać warstwę w przeglądarce Map Viewer.

Otwieranie strony elementu

Aby uzyskać dostęp do strony elementu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W galerii kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

  Wskazówka:

  Kliknij miniaturę elementu, aby otworzyć podgląd elementu z szybkim widokiem szczegółów elementu. Jeśli element zawiera to, czego potrzebujesz, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w panelu podglądu szczegółów, aby otworzyć pełną stronę elementu.

 • Na dowolnej karcie na stronie Zasoby, kliknij tytuł elementu.

  Wskazówka:

  Kliknij opcję Podgląd, aby otworzyć podgląd elementu z szybkim widokiem szczegółów elementu. Jeśli element zawiera to, czego potrzebujesz, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w panelu podglądu szczegółów, aby otworzyć pełną stronę elementu.

 • Kliknij nazwę elementu podczas wyszukiwania warstw w przeglądarce map.

Warstwy podrzędne w warstwach obiektowych i warstwach tabelarycznych

Poszczególne warstwy podrzędne w warstwie obiektowej lub warstwie tabelarycznej mają własne strony, które zawierają informacje i funkcje odnoszące się tylko do warstwy podrzędnej i mające na nią wpływ. Aby uzyskać dostęp do szczegółów warstwy podrzędnej, otwórz stronę elementu warstwy obiektowej lub warstwy tabelarycznej i kliknij warstwę podrzędną na liście Warstwy lub Tabele na karcie Przegląd.

Czynności, które można wykonać z poziomu strony warstwy podrzędnej:

Aby wrócić do szczegółów warstwy obiektowej lub warstwy tabelarycznej, kliknij nazwę warstwy na banerze u góry strony warstwy podrzędnej.

Wyświetlanie informacji ogólnych

Karta Przegląd zawiera podsumowanie informacji na temat elementu i wyjaśnienie jego zawartości. Przed użyciem elementu należy zapoznać się z opisanymi poniżej informacjami ogólnymi, by go lepiej zrozumieć.

Tytuł

Tytułem jest nazwa elementu, która jest wyświetlana, gdy uzyskuje się do niego dostęp. Tytuł odzwierciedla zawartość elementu.

Podsumowanie

Podsumowanie to krótki opis elementu.

Stan elementu

Administratorzy instytucji mogą wskazać, które elementy są wiarygodną wersją mapy, sceny, aplikacji lub konkretnego zestawu danych. Jeśli element został uznany za wiarygodny, w górnej części karty Przegląd tego elementu widnieje oznaczenie wiarygodności.

Jeśli na przykład instytucja ma kilka warstw reprezentujących drogi, administrator może zidentyfikować warstwę, która jest najbardziej kompletna i dokładna i oznaczyć jako warstwę wiarygodną.

Gdy element staje się nieaktualny i przestaje być potrzebny, administrator lub właściciel elementu może oznaczyć go jako przestarzały. W takim przypadku u góry karty Przegląd elementu widnieje oznaczenie nieaktualności. Odznaka nieaktualności jest swego rodzaju ostrzeżeniem, że element może zostać wkrótce usunięty. Wskazuje, że elementu tego nie należy używać, a jeśli jest on używany, daje czas na znalezienie elementu zastępczego.

Wskazówka:

Oznaczenia wiarygodności i nieaktualności są widoczne na elemencie także na stronie Zasoby oraz w wynikach wyszukiwania. Do identyfikowania elementów wiarygodnych i nieaktualnych można także używać filtru stanu na stronie Zasoby.

Informacje dla deweloperów

Aplikacje zarejestrowane z użyciem poświadczeń, tokena i przekierowań OAuth 2.0 mają oznaczenie aplikacji OAuth 2.0 (OAuth 2.0 Application). To oznaczenie informuje deweloperów, że mogą używać informacji zawartych w elemencie aplikacji do umożliwiania użytkownikom aplikacji uwierzytelniania przy użyciu poświadczeń ArcGIS Online.

Opis

Opis udostępnia szczegółowe informacje na temat elementu.

Obraz miniatury

Obraz miniatury jest wizualną reprezentacją elementu.

W przypadku warstw, map i scen jest to zwykle podgląd zawartości elementu. Właściciel elementu lub administrator instytucji może jednak zmienić obraz miniatury. Na przykład obraz miniatury elementów powiązanych z tym samym projektem może reprezentować ten projekt. W przypadku elementów plikowych właściciel może dodać obraz miniatury, który wskazuje typ pliku lub typ informacji w nim zawartych.

Miniatura jest wyświetlana na stronie elementu, a także na stronie Zasoby podczas wyświetlania elementów widoku listy lub siatki.

Warunki użytkowania

Ta sekcja zawiera informacje o tym, jak można używać elementu i kto może go używać. Jeśli na przykład konieczne jest wyświetlanie informacji o prawach autorskich lub o źródle pochodzenia mapy internetowej używanej w raporcie lub w artykule, informacje te są dostępne w polu Warunki użytkowania związanym z danym elementem.

Metadane

Metadane udostępniają jeszcze bardziej szczegółowe informacje o elemencie. Jeśli dla elementu zdefiniowano metadane, można kliknąć przycisk Metadane, aby wyświetlić metadane elementu w stylu metadanych skonfigurowanym dla instytucji.

Poszczególne warstwy w wielowarstwowej warstwie obiektowej mogą mieć inne metadane niż skonfigurowane dla warstwy obiektowej. Aby uzyskać dostęp do metadanych warstwy podrzędnej, kliknij warstwę podrzędną w sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne warstwy obiektowej.

Identyfikator pozycji

Każdej pozycji w instytucji przypisany jest niepowtarzalny identyfikator (ID). Ten identyfikator jest częścią adresu URL elementu i jest też dostępny w sekcji Szczegóły na karcie Przegląd na stronie elementu.

Deweloperzy odwołujący się do elementów w aplikacjach niestandardowych używają tego identyfikatora, aby zapewnić uzyskanie dostępu do właściwego elementu. Mogą oni skopiować identyfikator z sekcji Szczegóły, aby wkleić go do kodu.

Przykłady używania identyfikatora elementu można znaleźć na następujących stronach dla deweloperów:

Właściwości obrazu

Jeśli elementem jest hostowana warstwa zobrazowań, na stronie elementu znajdują się szczegóły i właściwości obrazu. Szczegóły zawierają rozmiar i liczbę obrazów warstwy zobrazowań. Właściwości obrazu zawierają typ źródła, typ piksela, liczbę pasm i wielkość komórki.

Poziom udostępniania

Elementy są oznaczone etykietami wskazującymi, kto ma do nich dostęp — wszyscy użytkownicy (publiczne), wszyscy członkowie instytucji, członkowie konkretnych grup lub tylko właściciel elementu.

Pamiętaj, aby skonfigurować odpowiedni poziom udostępniania elementu przed jego użyciem, wysłaniem komuś adresu URL elementu lub udostępnieniem elementu w mediach społecznościowych. Na przykład nie można udostępnić elementu w serwisie Twitter, jeśli element ten nie został udostępniony publicznie. Podobnie, jeśli element został udostępniony grupie, a adres URL tego elementu zostanie wysłany do osób, które nie należą do tej grupy, osoby te nie będą mogły uzyskać dostępu do tego elementu.

Poziom udostępniania danego elementu jest wyświetlany w obszarze Udostępnianie na karcie Informacje ogólne danego elementu, a także na tym elemencie na stronie Zasoby.

Informacje źródłowe (Atrybucja)

Przypisanie danych do osoby fizycznej lub agencji, które je udostępniły, informuje o źródle pochodzenia danych.

Atrybucje elementów warstwy są wyświetlane u dołu mapy po dodaniu elementu warstwy do przeglądarki map Map Viewer.

Jeśli atrybucje są skonfigurowane w warstwach podrzędnych wielowarstwowej warstwy obiektowej, atrybucje warstwy podrzędnej są wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer po dodaniu warstwy do mapy.

Znaczniki

Znaczniki są dodawane do elementów przez ich właścicieli lub administratora instytucji, aby ułatwić użytkownikom ich wyszukiwanie. W większości przypadków nie trzeba odczytywać znaczników na stronie szczegółów elementu, chyba że chcesz umieścić komentarz na temat znaczników słów kluczowych, które według Ciebie powinny opisywać element, aby pomóc w ten sposób właścicielowi elementu w usprawnieniu jego wyszukiwania.

Szczegóły warstwy obiektowej i warstwy tabelarycznej

Na stronach elementów warstwy obiektowej i warstwy tabelarycznej dostępna jest karta Dane. Na karcie Dane można wyświetlać tabelę atrybutów warstwy za pomocą dowolnej z następujących opcji:

 • Tabela — gdy tabela atrybutów jest wyświetlana za pomocą tej opcji, wyświetlane są wszystkie pola (kolumny) i wiersze znajdujące się w tabeli, pola i wiersze znajdujące się w tabelach powiązanych i wszystkie dane atrybutów. Ten widok tabeli jest najwłaściwszy na potrzeby wyświetlania, sortowania lub edytowania albo usuwania danych atrybutów zapisanych w tabeli, a także podczas wyświetlania i dodawania załączników, takich jak powiązane zdjęcia lub inne pliki. Właściciele warstw, administratorzy instytucji, kuratorzy danych i członkowie grup udostępnionych aktualizacji mogą edytować lub usuwać dane atrybutów.

  Użytkownik może także uzyskiwać informacje o poszczególnych polach, na przykład sprawdzać, czy pole jest wymagane i wyświetlać jego wartość domyślną, klikając nagłówek kolumny danego pola, a następnie klikając opcję Pokaż widok szczegółowy. Tabela zmniejszy się do widoku wybranego pola z sekcją Podsumowanie, sekcją Ustawienia z regułami atrybutów pól, takimi jak pola wymagane i wartość domyślna oraz sekcją Szczegóły z informacjami, takimi jak nazwa i typ pola. Informacje dostępne w każdej sekcji zależą od typu pola i posiadanych uprawnień. Na przykład w sekcji Podsumowanie dla pól liczbowych jest wyświetlany histogram, a dla pól tekstowych lista pierwszych 10 unikalnych wartości i powiązane informacje o liczności.

  Aby wybrać inne pole do badania bez wracania do pełnej tabeli, kliknij przycisk Opcje Opcje z lewej strony i wybierz inne pole. Po zakończeniu wyświetlania szczegółowych informacji o polu można powrócić do widoku pełnej tabeli, klikając przycisk Zamknij.

 • Pola — Gdy tabela jest wyświetlana z poziomu strony Pola, wyświetlana jest lista wszystkich pól w tabeli atrybutów, w tym pola ukryte, a także pola z tabel powiązanych. Na stronie Pola można filtrować pod kątem konkretnych typów danych i zmieniać porządek wyświetlania pól, klikając przycisk Sortuj według. Aby wyświetlić więcej informacji o konkretnym polu, kliknij ustawienie Wyświetlana nazwa.

  Jeśli właściciel warstwy lub administrator zdefiniował opis lub typ dla poszczególnych pól, te informacje są wyświetlane na karcie Dane. Dzięki temu można ustalić sposób, w jaki te pola będą reprezentowane na mapach i jakie informacje są wymagane podczas edytowania atrybutów warstwy.

Notatka:

W przypadku warstw obiektowej zawierających wiele warstw można pracować z atrybutami i polami poszczególnych warstw po wybraniu najpierw warstwy z menu rozwijanego Warstwa. Gdy karta Dane zostanie kliknięta z poziomu strony konkretnej warstwy podrzędnej, menu rozwijane Warstwa nie będzie dostępne. Wszystkie zmiany wprowadzone na karcie Dane warstwy podrzędnej mają zastosowanie tylko do tej warstwy podrzędnej i nie można przełączać się między warstwami podrzędnymi.

Wyświetlanie atrybutów

Dane atrybutów dla elementu warstwy obiektowej można wyświetlać w tabeli atrybutów. Aby wyświetlić atrybuty, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby ułatwić wyświetlanie danych atrybutów, posortuj atrybuty, klikając nagłówek kolumny i wybierając opcję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.
  Notatka:

  Niektóre starsze wersje serwera ArcGIS Server mogą nie obsługiwać sortowania.

 • Aby ukryć lub wyświetlić pola atrybutów, kliknij przycisk Pokaż/ukryj kolumnę Pokaż/ukryj kolumnę u góry tabeli. Aby wyświetlić kolumny atrybutów, zaznacz pola wyboru. Aby je ukryć, usuń zaznaczenie pól wyboru.

Wskazówka:

Jeśli warstwa jest edytowalną hostowaną warstwą obiektową, kuratorzy danych i członkowie grup wspólnego dostępu mogą edytować lub usuwać atrybuty. Aby edytować atrybut w tabeli, wybierz wartość w komórce, wpisz nową wartość (lub usuń wartość, jeśli chcesz ją usunąć) i naciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany.

Opcje umożliwiające interakcję z elementem

Jeśli po odczytaniu informacji o elemencie stwierdzisz, że spełnia on określone potrzeby, możesz za pomocą opcji dostępnych na karcie Przegląd wykonywać następujące czynności:

Niektóre typy stron elementów mają dodatkowe opcje. Można na przykład eksplorować i zmieniać sposób wizualizacji warstw obiektowych, publikować aplikacje z poziomu stron elementów konfigurowalnych aplikacji, tworzyć aplikacje na podstawie map internetowych lub scen internetowych, eksportować dane z hostowanych warstw obiektowych z włączoną funkcją eksportu oraz kopiować punkt końcowy WMTS hostowanej warstwy kafli.

Otwieranie lub pobieranie elementów

Przyciski działań dostępne na karcie Przegląd strony elementu lub panelu podglądu zależą od typu elementu.

Domyślnie elementy są otwierane w najbardziej odpowiedniej aplikacji. Na przykład mapy są otwierane w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic lub ArcGIS Web Editor, sceny — w przeglądarce scen Scene Viewer, a pakiety warstw w aplikacji ArcGIS Pro. Czasami dostępne są inne opcje. Może na przykład być dostępna opcja otwarcia mapy w aplikacji ArcGIS Pro zamiast Map Viewer.

Warstwy podrzędne warstwy obiektowej można otwierać tylko w przeglądarce Map Viewer lub przeglądarce Map Viewer Classic.

Notatka:

Opcja otwierania warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer Classic nie jest dostępna, jeśli warstwa obiektowa zawiera dane nieobsługiwane w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Niektóre elementy, na przykład pliki, można pobierać. Po zapisaniu pliku na komputerze lokalnym można go otworzyć w odpowiednim oprogramowaniu.

Utrzymywanie listy ulubionych elementów

Istnieje możliwość utworzenia listy ulubionych elementów, która ułatwia dostęp do elementów często używanych.

Karty Moje zasoby, Moje grupy, Moja instytucja i Living Atlas strony Zasoby umożliwiają dodawanie elementów do listy ulubionych przy użyciu następujących metod:

 • Kliknij przycisk Opcje Opcje elementu i kliknij opcję Dodaj do ulubionych.
 • Kliknij tytuł elementu, aby otworzyć jego panel podglądu. W tym panelu kliknij opcję Dodaj do ulubionych.

Listę elementów można wyświetlić na karcie Moje ulubione strony zasobów, a także podczas wyszukiwania warstw do dodania do mapy.

Aby usunąć ulubiony element z listy, otwórz kartę Moje ulubione strony Zasoby i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij przycisk Opcje Opcje elementu i kliknij opcję Usuń z ulubionych.
 • Kliknij tytuł elementu, aby otworzyć panel z poziomu listy, a następnie kliknij opcję Usuń z ulubionych w tym panelu

Dodawanie ocen i komentarzy

Oceny i komentarze mogą ułatwić twórcom zasobów i innym użytkownikom ocenę przydatności elementu.

Każda strona elementu zawiera ocenę. Oceny opierają się na średniej ważonej pięciu gwiazdek: z jedną gwiazdką oznaczającą słaby element i pięcioma gwiazdkami oznaczającymi doskonały element. Wartość oceny stanowi średnią ważoną tych mnożników w liczbie ocen, które otrzymał element, jak również średnią ocenę. Element z dwiema ocenami po cztery gwiazdki jest na przykład lepiej oceniany niż element z jedną oceną czterech gwiazdek. Aby ocenić dany element, musisz się zalogować. Oceniać możesz tylko te elementy, których nie jesteś właścicielem. Dla każdego elementu możesz dodać tylko jedną ocenę. Można zmienić swoją ocenę, ale nie ma to wpływu na licznik ocen. Aby ocenić element, kliknij odpowiednią gwiazdkę w obszarze Szczegóły z boku karty Przegląd.

Strony elementów mogą także zawierać sekcję komentarzy, o ile zostały one włączone przez instytucję. Komentarze pojawiają się u dołu karty Przegląd. Mogą je dodawać właściciele elementów i inni zalogowani użytkownicy. Po opublikowaniu komentarza nie można go edytować, ale można go usunąć. Zalogowani użytkownicy mogą także odpowiadać na komentarze. Właściciele elementów otrzymują powiadomienia e-mail o nowych komentarzach i mogą usuwać komentarze opublikowane dla elementów, których są właścicielami. Opcja Sortuj według umożliwia sortowanie komentarzy od najnowszych do najstarszych (Nowe) lub wg ostatniej odpowiedzi (Najnowsza odpowiedź). Możesz subskrybować kanał informacyjny RSS komentarzy dotyczących określonego elementu udostępnianego wszystkim (publicznego). Nie można subskrybować komentarzy dotyczących elementu udostępnianego tylko w obrębie instytucji (lub prywatnego).

Kopiowanie adresu URL

Możesz skopiować i wkleić adres URL aplikacji lub warstwy serwera ArcGIS Server lub warstwy hostowanej i użyć go w innym miejscu. Na przykład programiści mogą dołączyć adres URL hostowanej warstwy obiektowej w tworzonych aplikacjach.

W przypadku elementów obrazu udostępnionych wszystkim (publicznie) do umieszczania obrazu w oknach podręcznych można również użyć pola Adres URL.

Udostępnianie strony elementu przy użyciu skróconego adresu URL

Aby udostępnić stronę elementu, podając łącze do strony, użyj przycisku Skrócony adres URL Skrócony adres URL w sekcji Szczegóły. Po kliknięciu przycisku Skrócony adres URL generowany jest skrócony adres URL dla strony elementu. Adres ten można skopiować i wkleić do wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i innych komunikatorów. Możesz udostępniać skrócony adres URL strony dowolnego elementu w witrynie, także tych elementów, które należą do innych użytkowników. Jednak przed udostępnieniem skróconego adresu URL upewnij się, że element został udostępniony odbiorcom łącza, w przeciwnym razie niektóre osoby mogą nie mieć dostępu do tego adresu URL. Jeśli na przykład podasz skrócony adres URL poszczególnym osobom wewnątrz instytucji i poza nią, ale element został udostępniony tylko wewnątrz instytucji, osoby spoza niej nie mogą uzyskać dostępu do tego elementu.

Udostępnianie strony elementu w serwisie Facebook lub Twitter

Jeśli instytucja zezwala na udostępnianie zasobów poza nią i masz uprawnienia do udostępniania zasobów publicznie, na stronie elementu znajdują się służące do tego przyciski Facebook Facebook i Twitter Twitter. Za pomocą tych przycisków można udostępnić stronę elementu za pośrednictwem posiadanych kont w portalu Facebook i Twitter. Możesz udostępnić stronę dowolnego elementu w witrynie, także strony tych elementów, które należą do innych użytkowników. Zalecane jest udostępnianie stron zawierających tylko elementy udostępnione publicznie. W przeciwnym razie część osób nie będzie miała dostępu do łączy. Jeśli na stronie elementu użyjesz przycisków do serwisu Facebook lub Twitter, udostępnisz stronę elementu, a nie ten element. Aby udostępnić mapę (a nie stronę elementu), użyj przycisku Udostępnij na mapie.

Eksplorowanie warstw obiektowych

Na stronie elementu warstwy obiektowej dostępna jest karta Wizualizacja. Na karcie Wizualizacja można wprowadzać zmiany w domyślnych właściwościach warstwy obiektowej bez konieczności otwierania warstwy w przeglądarce map. Można zmienić styl warstwy, zastosować filtr, skonfigurować okna podręczne lub przypisać etykiety obiektom warstwy. Można także ukryć warstwę w legendzie lub zmienić interwał odświeżania. Podobnie jak w aplikacji Map Viewer, karta Wizualizacja zawiera narzędzia do eksploracji warstwy i korzystania z galerii map bazowych, a także pole wyszukiwania umożliwiające znajdowanie adresów lub miejsc.

Właściciel elementu może zapisać zmiany wprowadzone w warstwie. Zmiany właściwości warstwy są zapisywane w istniejącym elemencie warstwy.

Zarówno właściciel elementu, jak i osoby posiadające uprawnienia do tworzenia zasobów mogą również zapisać kopię warstwy jako nowy element. Nowy element odwołuje się do oryginalnej warstwy źródłowej, ale znajduje się na stronie Moje zasoby członka, który utworzył kopię. Kopie warstw można zapisywać jako elementy w przeglądarce map Map Viewer lub na karcie Wizualizacja na stronie szczegółów elementu warstwy.

Poniżej wymieniono niektóre właściwości, które można skonfigurować na karcie Wizualizacja.

Notatka:

Jeśli warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, użyj menu rozwijanego Warstwa do wybrania warstwy podrzędnej. Jeśli karta Wizualizacja zostanie kliknięta z poziomu strony warstwy podrzędnej, menu rozwijane Warstwa nie będzie dostępne, a wszystkie wprowadzane zmiany będą automatycznie stosowane w warstwie podrzędnej.