Wyświetlanie i używanie elementów

Elementy to zasoby dostępne w usłudze ArcGIS Online. Każdy element ma stronę elementu z różnymi informacjami, opcjami i ustawieniami. Informacje zawarte na stronie szczegółów elementu umożliwiają identyfikację jego zawartości i opisują sposób jego wykorzystania.

Wskazówka:

Informacje i opcje dostępne dla użytkownika zależą od typu elementu, uprawnień użytkownika oraz tego, czy jest on właścicielem elementu czy administratorem. Tylko właściciele elementu i administratorzy instytucji mogą konfigurować ustawienia elementu.

Strony elementów umożliwiają dogłębne badanie elementów na wiele sposobów. Na przykład interaktywna tabela atrybutów integruje powiązane rekordy i załączniki, umożliwiając badanie danych atrybutów i wyświetlanie wszystkich aspektów pól, w tym wartości pól, statystyk sumarycznych i ustawień. Twórcy treści i administratorzy mogą zmieniać ustawienia elementu bez konieczności przechodzenia do innych miejsc na stronie internetowej. Na przykład można skonfigurować aplikację ze sceny na karcie Przegląd lub edytować ustawienia aplikacji bezpośrednio na karcie Ustawienia. Style warstw obiektowych, okna podręczne i inne właściwości można konfigurować na karcie Wizualizacje, zamiast otwierać warstwę w przeglądarce Map Viewer.

Otwieranie strony szczegółów elementu

Aby uzyskać dostęp do strony elementu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W galerii kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij pozycję Wyświetl pełne szczegóły elementu

  Wskazówka:

  Kliknij miniaturę elementu, aby otworzyć panel szczegółów elementu z szybkim podglądem szczegółów elementu. Jeśli uznasz, że element zawiera to, czego potrzebujesz, kliknij opcję Pełne szczegóły elementu w panelu szczegółów elementu, aby otworzyć stronę szczegółów elementu.

 • Kliknij opcję Szczegóły pod miniaturą elementu na stronie Zasoby podczas wyświetlania widoku siatki lub listy.
 • Kliknij nazwę elementu na stronie Zasoby podczas wyświetlania widoku tabeli.
 • Kliknij nazwę elementu podczas wyszukiwania warstw w przeglądarce map.

Warstwy podrzędne w warstwach obiektowych i warstwach tabelarycznych

Poszczególne warstwy podrzędne w warstwie obiektowej lub warstwie tabelarycznej mają własne strony szczegółów. Strony te zawierają informacje i funkcje odnoszące się tylko do warstwy podrzędnej i mające wpływ tylko na tę warstwę. Aby uzyskać dostęp do szczegółów warstwy podrzędnej, otwórz stronę szczegółów warstwy obiektowej lub warstwy tabelarycznej i kliknij warstwę podrzędną na liście Warstwy lub Tabele na karcie Przegląd. Aby wrócić do szczegółów warstwy obiektowej lub warstwy tabelarycznej, kliknij nazwę warstwy na banerze u góry strony szczegółów.

Czynności, które można wykonać z poziomu strony szczegółów warstwy podrzędnej:

Wyświetlanie informacji ogólnych

Karta Informacje ogólne zawiera podsumowanie informacji na temat elementu i ułatwia zrozumienie jego zawartości. Przed użyciem elementu należy zapoznać się z opisanymi poniżej informacjami ogólnymi, by go lepiej zrozumieć.

Tytuł

Tytułem jest nazwa elementu, która jest wyświetlana, gdy uzyskuje się do niego dostęp. Tytuł odzwierciedla zawartość elementu.

Podsumowanie

Podsumowanie to krótki opis elementu.

Stan elementu

Administratorzy instytucji mogą wskazać, które elementy są wiarygodną wersją konkretnego zestawu danych, mapy, sceny lub aplikacji. Gdy element zostanie uznany za wiarygodny, w górnej części karty Informacje ogólne dotyczącej tego elementu wyświetlana jest odznaka wiarygodności.

Jeśli na przykład instytucja ma kilka warstw reprezentujących drogi, administrator może zidentyfikować warstwę, która jest najbardziej kompletna i dokładna i oznaczyć jako warstwę wiarygodną.

Gdy element staje się nieaktualny i przestaje być potrzebny, administrator lub właściciel elementu może oznaczyć go jako przestarzały. Gdy tak się stanie, w górnej części karty Informacje ogólne dotyczącej tego elementu wyświetlana jest etykieta wskazująca, że element jest przestarzały. Odznaka nieaktualności jest swego rodzaju ostrzeżeniem, że element może zostać wkrótce usunięty. Wskazuje, że elementu tego nie należy używać, a jeśli jest on używany, daje czas na znalezienie elementu zastępczego.

Wskazówka:

Odznaki wiarygodności i nieaktualności są widoczne na elemencie także na stronie Zasoby oraz w wynikach wyszukiwania. Do identyfikowania elementów wiarygodnych i nieaktualnych można także używać filtru stanu na stronie Zasoby.

Informacje dla deweloperów

Aplikacje zarejestrowane z użyciem poświadczeń, tokena i przekierowań OAuth 2.0 są oznaczone plakietką aplikacji OAuth 2.0 (OAuth 2.0 Application). Ta plakietka informuje deweloperów, że mogą używać informacji zawartych w elemencie aplikacji do umożliwiania użytkownikom aplikacji uwierzytelniania przy użyciu poświadczeń ArcGIS Online.

Opis

Opis udostępnia szczegółowe informacje na temat elementu.

Obraz miniatury

Obraz miniatury jest wizualną reprezentacją elementu.

W przypadku warstw, map i scen jest to zwykle podgląd zawartości elementu. Właściciel elementu lub administrator instytucji może jednak zmienić obraz miniatury. Na przykład obraz miniatury elementów powiązanych z tym samym projektem może reprezentować ten projekt. W przypadku elementów plikowych właściciel może dodać obraz miniatury, który wskazuje typ pliku lub typ informacji w nim zawartych.

Miniatura jest wyświetlana na stronie szczegółów elementu, a także na stronie Zasoby podczas wyświetlania elementów widoku listy lub siatki.

Warunki użytkowania

Ta sekcja zawiera informacje o tym, jak można używać elementu i kto może go używać. Jeśli na przykład konieczne jest wyświetlanie informacji o prawach autorskich lub o źródle pochodzenia mapy internetowej używanej w raporcie lub w artykule, informacje te są dostępne w polu Warunki użytkowania związanym z danym elementem.

Metadane

Metadane udostępniają jeszcze bardziej szczegółowe informacje o elemencie. Jeśli dla elementu zdefiniowano metadane, można kliknąć przycisk Metadane, aby wyświetlić metadane elementu w stylu metadanych skonfigurowanym dla instytucji.

Poszczególne warstwy w wielowarstwowej warstwie obiektowej mogą mieć inne metadane niż skonfigurowane dla warstwy obiektowej. Aby uzyskać dostęp do metadanych warstwy podrzędnej, kliknij warstwę podrzędną w sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne warstwy obiektowej.

Identyfikator pozycji

Każdej pozycji w usłudze ArcGIS Online przypisany jest niepowtarzalny identyfikator (ID). Ten identyfikator jest częścią adresu URL elementu i jest też dostępny w sekcji Szczegóły na karcie Przegląd na stronie szczegółów elementu.

Każdej pozycji w instytucji przypisany jest niepowtarzalny identyfikator (ID). Ten identyfikator jest częścią adresu URL elementu i jest też dostępny w sekcji Szczegóły na karcie Przegląd na stronie szczegółów elementu.

Deweloperzy odwołujący się do elementów w aplikacjach niestandardowych używają tego identyfikatora, aby zapewnić uzyskanie dostępu do właściwego elementu. Mogą oni skopiować identyfikator z sekcji Szczegóły, aby wkleić go do kodu.

Przykłady używania identyfikatora elementu można znaleźć na następujących stronach dla deweloperów:

Właściwości obrazu

Jeśli elementem jest hostowana warstwa zobrazowań, na stronie elementu znajdują się szczegóły i właściwości obrazu. Szczegóły zawierają rozmiar i liczbę obrazów warstwy zobrazowań. Właściwości obrazu zawierają typ źródła, typ piksela, liczbę pasm i wielkość komórki.

Poziom udostępniania

Elementy są oznaczone etykietami wskazującymi, kto ma do nich dostęp — wszyscy użytkownicy (publiczne), wszyscy członkowie instytucji, członkowie konkretnych grup czy tylko właściciel elementu.

Aby możliwe było użycie elementu, wysłanie komuś jego adresu URL lub udostępnienie go w mediach społecznościowych, należy sprawdzić, czy dla tego elementu skonfigurowano odpowiedni poziom udostępniania. Na przykład nie można udostępnić elementu w serwisie Twitter, jeśli element ten nie został udostępniony publicznie. Podobnie, jeśli element został udostępniony grupie, a adres URL tego elementu zostanie wysłany do osób, które nie należą do tej grupy, osoby te nie będą mogły uzyskać dostępu do tego elementu.

Poziom udostępniania danego elementu jest wyświetlany w obszarze Udostępnianie na karcie Informacje ogólne danego elementu, a także na tym elemencie na stronie Zasoby.

Informacje źródłowe (Atrybucja)

Przypisanie danych do osoby fizycznej lub agencji, które je udostępniły, informuje o źródle pochodzenia danych.

Atrybucje elementów warstwy są wyświetlane u dołu mapy po dodaniu elementu warstwy do przeglądarki map Map Viewer.

Jeśli atrybucje są skonfigurowane w warstwach podrzędnych wielowarstwowej warstwy obiektowej, atrybucje warstwy podrzędnej są wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer po dodaniu warstwy do mapy.

Znaczniki

Znaczniki są dodawane do elementów przez ich właścicieli lub administratora instytucji, aby ułatwić użytkownikom ich wyszukiwanie. W większości przypadków użytkownik nie odczytuje znaczników na stronie szczegółów elementu, chyba że chce umieścić komentarz na temat znaczników słów kluczowych, które powinny według niego opisywać element, by pomóc w ten sposób właścicielowi elementu w usprawnieniu jego wyszukiwania.

Szczegóły warstwy obiektowej i warstwy tabelarycznej

W szczegółach elementów warstwy obiektowej i warstwy tabelarycznej dostępna jest karta Dane. Na karcie Dane można wyświetlać tabelę atrybutów warstwy za pomocą dowolnej z następujących opcji:

 • Tabela — gdy tabela atrybutów jest wyświetlana za pomocą tej opcji, wyświetlane są wszystkie pola (kolumny) i wiersze znajdujące się w tabeli, pola i wiersze znajdujące się w tabelach powiązanych i wszystkie dane atrybutów. Ten widok tabeli jest najwłaściwszy na potrzeby wyświetlania, sortowania lub edytowania albo usuwania danych atrybutów zapisanych w tabeli, a także podczas wyświetlania i dodawania załączników, takich jak powiązane zdjęcia lub inne pliki. Właściciele warstw, administratorzy instytucji, kuratorzy danych i członkowie grup udostępnionych aktualizacji mogą edytować lub usuwać dane atrybutów.

  Użytkownik może także uzyskiwać informacje o poszczególnych polach, na przykład sprawdzać, czy pole jest wymagane i wyświetlać jego wartość domyślną, klikając nagłówek kolumny danego pola, a następnie klikając opcję Pokaż widok szczegółowy. Tabela zmniejszy się do widoku wybranego pola z sekcją Podsumowanie, sekcją Ustawienia z regułami atrybutów pól, takimi jak pola wymagane i wartość domyślna oraz sekcją Szczegóły z informacjami, takimi jak nazwa i typ pola. Informacje dostępne w każdej sekcji zależą od typu pola i posiadanych uprawnień. Na przykład w sekcji Podsumowanie dla pól liczbowych jest wyświetlany histogram, a dla pól tekstowych lista pierwszych 10 unikalnych wartości i powiązane informacje o liczności.

  Aby wybrać inne pole do badania bez powracania do pełnej tabeli, kliknij przycisk Opcje Opcje z lewej strony i wybierz inne pole. Po zakończeniu wyświetlania szczegółowych informacji o polu można powrócić do widoku pełnej tabeli, klikając przycisk Zamknij.

 • Pola — Gdy tabela jest wyświetlana z poziomu strony Pola, wyświetlana jest lista wszystkich pól w tabeli atrybutów, w tym pola ukryte, a także pola z tabel powiązanych. Na stronie Pola można filtrować pod kątem konkretnych typów danych i zmieniać porządek wyświetlania pól, klikając przycisk Sortuj według. Aby wyświetlić więcej informacji o konkretnym polu, kliknij ustawienie Wyświetlana nazwa.

  Jeśli właściciel warstwy lub administrator zdefiniował opis lub typ dla każdego pola, informacje te są wyświetlane na karcie Dane. Dzięki temu można ustalić sposób, w jaki te pola będą reprezentowane na mapach i jakie informacje są wymagane podczas edytowania atrybutów warstwy.

Notatka:

W przypadku warstw obiektowej zawierających wiele warstw można pracować z atrybutami i polami poszczególnych warstw po wybraniu najpierw warstwy z menu rozwijanego Warstwa. Gdy karta Dane zostanie kliknięta z poziomu strony szczegółów konkretnej warstwy podrzędnej, menu rozwijane Warstwa nie będzie dostępne. Wszystkie zmiany wprowadzone na karcie Dane warstwy podrzędnej mają zastosowanie tylko do tej warstwy podrzędnej i nie można przełączać się między warstwami podrzędnymi.

Wyświetlanie atrybutów

Dane atrybutów dla elementu warstwy obiektowej można wyświetlać w tabeli atrybutów. Aby wyświetlić atrybuty, wykonaj jedną z poniższych operacji:

 • Aby ułatwić wyświetlanie danych atrybutów, posortuj atrybuty, klikając nagłówek kolumny i wybierając opcję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.
  Notatka:

  Niektóre starsze wersje serwera ArcGIS Server mogą nie obsługiwać sortowania.

 • Aby ukryć lub wyświetlić pola atrybutów, kliknij przycisk Pokaż/ukryj kolumnę Pokaż/ukryj kolumnę u góry tabeli. Zaznacz pola wyboru, aby wyświetlić kolumny atrybutów. Usuń zaznaczenie pól, aby je ukryć.

Wskazówka:

Jeśli warstwa jest edytowalną hostowaną warstwą obiektową, kuratorzy danych i członkowie grup wspólnego dostępu mogą edytować lub usuwać atrybuty. Aby edytować atrybut w tabeli, wybierz wartość w komórce, wpisz nową wartość (lub usuń wartość, jeśli chcesz ją usunąć) i naciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany.

Opcje umożliwiające interakcję z elementem

Jeśli po odczytaniu informacji o elemencie stwierdzisz, że spełnia on Twoje potrzeby, możesz za pomocą opcji dostępnych na karcie Informacje ogólne wykonywać następujące operacje:

Strony elementów niektórych typów mają dodatkowe opcje, na przykład można eksplorować i zmieniać sposób wizualizacji warstw obiektowych, publikować aplikacje z poziomu stron elementów konfigurowalnych aplikacji, tworzyć aplikację na podstawie mapy internetowej lub sceny internetowej, eksportować dane z hostowanych warstw obiektowych z włączoną funkcją eksportu oraz kopiować punkt końcowy WMTS hostowanej warstwy kafli.

Otwieranie lub pobieranie elementów

Przyciski działania dostępne na karcie Informacje ogólne na stronie elementu zależą od typu elementu.

Domyślnie elementy są otwierane w najbardziej odpowiedniej aplikacji. Na przykład mapy są otwierane w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, sceny — w przeglądarce scen Scene Viewer, a pakiety warstw w aplikacji ArcGIS Pro. Czasami dostępne są inne opcje. Na przykład można zdecydować o otwarciu mapy w aplikacji ArcGIS Pro, a nie w przeglądarce map Map Viewer.

Warstwy podrzędne warstwy obiektowej można otwierać tylko w przeglądarce Map Viewer lub przeglądarce Map Viewer Classic.

Notatka:

Opcja otwierania warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer Classic nie jest dostępna, jeśli warstwa obiektowa zawiera dane nieobsługiwane w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Niektóre elementy, na przykład pliki, można pobierać. Po zapisaniu pliku na komputerze lokalnym można go otworzyć w odpowiednim oprogramowaniu.

Dodawanie do ulubionych

Istnieje możliwość utworzenia listy ulubionych elementów, która ułatwia dostęp do elementów często używanych.

Aby oznaczyć element jako ulubiony, kliknij łącze Dodaj do ulubionych poniżej miniatury elementu na karcie Przegląd.

Listę elementów można wyświetlić na karcie Moje ulubione strony zasobów, a także podczas wyszukiwania warstw do dodania do mapy.

Aby usunąć ulubiony element z listy, kliknij łącze Usuń z ulubionych poniżej miniatury elementu na karcie Informacje ogólne.

Dodawanie ocen i komentarzy

Oceny i komentarze mogą ułatwić twórcom treści i innym użytkownikom ocenę przydatności elementu.

Każda strona elementu zawiera ocenę. Oceny opierają się na średniej ważonej pięciu gwiazdek: z jedną gwiazdką oznaczającą słaby element i pięcioma gwiazdkami oznaczającymi doskonały element. Wartość oceny stanowi średnią ważoną tych mnożników w liczbie ocen, które otrzymał element, jak również średnią ocenę. Dlatego też, element z dwoma ocenami w wysokości czterech gwiazdek ma wyższą ocenę niż element z jedną oceną w wysokości czterech gwiazdek. Aby ocenić dany element, musisz się zalogować. Oceniać możesz tylko te elementy, których nie jesteś właścicielem. Dla każdego elementu możesz dodać tylko jedną ocenę. Można zmienić swoją ocenę, ale nie ma to wpływu na licznik ocen. Aby ocenić element, kliknij odpowiednią gwiazdkę w obszarze Szczegóły z boku karty Przegląd.

Strony elementów mogą także zawierać sekcję komentarzy, o ile zostały one włączone przez instytucję. Komentarze pojawiają się u dołu karty Przegląd. Mogą je dodawać właściciele elementów i inni zalogowani użytkownicy. Po opublikowaniu komentarza nie możesz go edytować, ale możesz go usunąć. Zalogowani użytkownicy mogą także odpowiadać na komentarze. Właściciele elementów otrzymują powiadomienia e-mail o nowych komentarzach i mogą usuwać komentarze opublikowane dla elementów, których są właścicielami. Komentarze można sortować od najnowszych do najstarszych (Nowe) lub według najnowszej odpowiedzi (Najnowsza odpowiedź). Możesz subskrybować kanał informacyjny RSS komentarzy dotyczących określonego elementu udostępnianego wszystkim (publicznego). Nie można subskrybować komentarzy dotyczących elementu udostępnianego tylko w obrębie instytucji (lub prywatnego).

Kopiowanie adresu URL

Możesz skopiować i wkleić adres URL aplikacji lub warstwy serwera ArcGIS Server lub warstwy hostowanej i użyć go w innym miejscu. Na przykład programiści mogą dołączyć adres URL hostowanej warstwy obiektowej w tworzonych aplikacjach.

W przypadku elementów obrazu udostępnionych wszystkim (publicznie) do umieszczania obrazu w oknach podręcznych można również użyć pola Adres URL.

Udostępnianie strony elementu przy użyciu skróconego adresu URL

Aby udostępnić stronę elementu, podając łącze do strony, użyj przycisku Skrócony adres URL Skrócony adres URL w sekcji Szczegóły. Po kliknięciu przycisku Skrócony adres URL generowany jest skrócony adres URL dla strony elementu. Adres ten można skopiować i wkleić do wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i innych komunikatorów. Możesz udostępniać skrócony adres URL strony dowolnego elementu w witrynie, także tych elementów, które należą do innych użytkowników. Jednak przed udostępnieniem skróconego adresu URL upewnij się, że element został udostępniony odbiorcom łącza, w przeciwnym razie niektóre osoby mogą nie mieć dostępu do tego adresu URL. Jeśli na przykład podasz skrócony adres URL poszczególnym osobom wewnątrz instytucji i poza nią, ale element został udostępniony tylko wewnątrz instytucji, osoby spoza niej nie mogą uzyskać dostępu do tego elementu.

Udostępnianie strony elementu w serwisie Facebook lub Twitter

Jeśli Twoja instytucja zezwala na udostępnianie zasobów poza instytucją i posiadasz uprawnienia do udostępniania zasobów wszystkim użytkownikom, na stronie elementu można znaleźć przyciski Facebook i Twitter. Za pomocą tych przycisków można udostępnić stronę elementu za pośrednictwem posiadanych kont w portalu Facebook i Twitter. Możesz udostępnić stronę dowolnego elementu w witrynie, także strony tych elementów, które należą do innych użytkowników. Zalecane jest udostępnianie stron zawierających tylko elementy udostępnione publicznie. W przeciwnym razie część osób nie będzie miała dostępu do łączy. Jeśli na stronie elementu użyjesz przycisków do serwisu Facebook lub Twitter, udostępnisz stronę elementu, a nie ten element. Aby udostępnić mapę (a nie stronę elementu), użyj przycisku Udostępnij na mapie.

Eksplorowanie warstw obiektowych

W szczegółach elementów warstw obiektowych dostępna jest karta Wizualizacja. Na karcie Wizualizacja można wprowadzać zmiany w domyślnych właściwościach warstwy obiektowej bez konieczności otwierania warstwy w przeglądarce map. Można zmienić styl warstwy, zastosować filtr, skonfigurować okna podręczne lub przypisać etykiety obiektom warstwy. Można także ukryć warstwę w legendzie lub zmienić interwał odświeżania. Podobnie jak w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, karta Wizualizacja zawiera narzędzia do badania warstwy, zapewnia dostęp do galerii map bazowych i udostępnia pole wyszukiwania, pozwalające znaleźć adres lub lokalizację.

Notatka:

Karta Wizualizacja obsługuje obie przeglądarki map. Jeśli warstwa obiektowa została skonfigurowana i zapisana w przeglądarce map Map Viewer, warstwa pojawia się na karcie Wizualizacja z wykorzystaniem przeglądarki Map Viewer. W przeciwnym razie na karcie Wizualizacja używana jest podstawowa przeglądarka map instytucji lub podstawowa przeglądarka map ustawiona w profilu.

Właściciel elementu może zapisać zmiany wprowadzone w warstwie. Zmiany właściwości warstwy są zapisywane w istniejącym elemencie warstwy.

Zarówno właściciel elementu, jak i osoby posiadające uprawnienia do tworzenia zasobów mogą również zapisać kopię warstwy jako nowy element. Nowy element odwołuje się do oryginalnej warstwy źródłowej, ale pojawia się na stronie Moje zasoby członka, który utworzył kopię. Kopie warstw można zapisywać jako elementy w przeglądarce Map Viewer lub na karcie Wizualizacja na stronie szczegółów elementu warstwy.

Poniżej przedstawiono niektóre z właściwości, które można skonfigurować na karcie Wizualizacja:

Notatka:

Jeśli warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, użyj menu rozwijanego Warstwa do wybrania warstwy podrzędnej. Jeśli karta Wizualizacja zostanie kliknięta z poziomu strony szczegółów warstwy podrzędnej, menu rozwijane Warstwa nie będzie dostępne, a wszystkie wprowadzane zmiany będą automatycznie stosowane w warstwie podrzędnej.