Praca z warstwami w scenach

Za pomocą narzędzia Menedżer warstw Warstwy dostępnego na pasku narzędzi Kreator można dodawać i konfigurować zasoby w scenie. W Menedżerze warstw Warstwy można wykonać następujące czynności:

Dodawanie warstw

Do sceny można dodawać warstwy, np. warstwy obiektowe, scen, kafli i wysokościowe.

Dostosowywanie wyglądu warstw

Warstwy można eksplorować przy użyciu stylów inteligentnego tworzenia map. Ponadto można odkrywać motywy i zależności występujące w danych. Na przykład można utworzyć wizualizację średnich poziomów dochodów w społecznościach, używając ciągłych kolorów i rozmiarów. Można zmieniać style warstw punktowych, liniowych, poligonowych, obiektów 3D i warstw chmury punktów.

Aby nadać styl warstwie, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij Menedżer warstw Warstwy, aby otworzyć panel Menedżer warstw.
 3. Aby otworzyć warstwę, kliknij nazwę warstwy lub narzędzie opcji warstwy Narzędzie opcji warstwy i wybierz opcję Styl warstwy.
 4. Możesz wybrać styl warstwy.
  Zostanie wyświetlona galeria stylów. Ich dostępność zmienia się w zależności od typu warstwy.
 5. W przypadku warstw obiektowych i warstw sceny z wartościami atrybutów można również wybrać atrybuty w obszarze Wybierz główny atrybut do wizualizacji, aby wyświetlić dostępne dodatkowe style.
  • W przypadku wybrania stylu <brak> można zastosować pojedyncze kolory względem wszystkich dostępnych obiektów.
  • Po wybraniu atrybutu zostaną udostępnione dodatkowe style umożliwiające sterowanie kolorami i rozmiarami za pomocą atrybutu, takie jak Liczności i ilości oraz Typ.
  Notatka:
  • Nie wszystkie style są dostępne dla każdego wybranego atrybutu. W wielu przypadkach w przeglądarce scen Scene Viewer zostanie domyślnie wybrany jeden ze stylów wyświetlania w oparciu o rodzaj danych w warstwie. Wówczas styl ten zostanie automatycznie zastosowany w scenie.
  • Opcja Wybierz główny atrybut do wizualizacji nie jest dostępna w przypadku stylów chmury punktów.

 6. Kliknij przycisk Wybierz, aby zastosować styl do warstwy w scenie.
 7. Kliknij przycisk Opcje, aby otworzyć styl.
 8. Określ styl warstwy.
 9. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w stylu w scenie.
 10. Kliknij przycisk Gotowe lub Anuluj, aby wrócić do poprzedniego panelu.
 11. Kliknij ponownie przycisk Gotowe lub Anuluj, aby wrócić na panel Menedżer warstw.

Zmiana właściwości warstwy

W zależności od typu warstwy w scenach można zmieniać właściwości warstwy, np. konfigurować okna podręczne, konfigurować zakresy widoczności i definiować filtry.

Zapisywanie warstwy

Użytkownik, który jest właścicielem warstwy sceny lub administratorem portalu, może zapisać style i właściwości warstwy sceny w elemencie, aby zapisaną konfigurację warstwy można było dodać do sceny.

Konfigurowanie podłoża

Można skonfigurować podłoże w scenie, zmieniając warstwy wysokościowe lub sposób wyświetlania podłoża i interakcji z nim.

Dostosowywanie opcji warstwy

Dostępne opcje warstwy można przeglądać, klikając narzędzie opcji warstwy Narzędzie opcji warstwy. Dostępne opcje zależą od typu warstwy i są następujące:

Styl warstwy

Umożliwia zastosowanie w warstwie stylów inteligentnego tworzenia map.

Właściwości warstwy

Umożliwia zmianę właściwości warstwy, takich jak Przezroczystość, Okno podręczne i Legenda.

Zapisywanie warstwy

Umożliwia właścicielowi warstwy sceny zapisanie stylu i właściwości warstwy.

Powiększ do

Umożliwia wyświetlenie warstwy w pełnym zakresie w scenie.

Przesuń w górę

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w górę.

Przesuń w dół

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w dół.

Pokaż w warstwach

i Ukryj w warstwach

Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie warstwy w narzędziu Warstwy/Legenda.

Notatka:

Po wybraniu opcji Ukryj w warstwach warstwa pozostaje ukryta w narzędziu Warstwy/Legenda i jest niedostępna w panelu Warstwy.

Zmień nazwę

Umożliwia wyróżnienie warstwy i wprowadzenie nowej nazwy.

Usuń

Umożliwia usunięcie warstwy.

Dodaj do nowej grupy

Umożliwia dodanie warstwy do nowej grupy.

Warstwy można także przeciągnąć, aby zmienić ich kolejność.

Dodawanie warstwy do nowej grupy

Za pomocą grup można organizować w swojej scenie warstwy podobne do siebie pod względem zasobów lub lokalizacji. Po zgrupowaniu warstw możesz zmienić ich sposób wyświetlania w narzędziu Warstwy/Legenda.

 1. Kliknij narzędzie opcji warstwy Narzędzie opcji warstwy w dowolnej warstwie i kliknij opcję Dodaj do nowej grupy.

  Warstwa została dodana do nowej grupy.

 2. Nadaj nazwę nowej grupie.
 3. Przeciągnij warstwy do nowej grupy.

  Warstwy można przeciągać, aby usunąć je z grupy lub zmienić kolejność warstw.

 4. Kliknij narzędzie ustawień grupy Narzędzie ustawień warstwy, aby wyświetlić opcje grupy.

Zmień typ grupy

Umożliwia zmianę zachowania grupy w obszarze Warstwy/Legenda.

 • Pole wyboru Pole wyboru — pozwala na włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
 • Przycisk radiowy Przycisk radiowy — umożliwia przekształcenie grupy do postaci przycisków radiowych. Tylko jeden przycisk może być włączony w sytuacji, gdy istnieją nakładające się na siebie warstwy.
 • Scal Scal — umożliwia połączenie wszystkich grup w jedną.
 • Ukryj Ukryj — umożliwia ukrycie grupy wraz z warstwami w narzędziu Warstwy/Legenda. Aby ponownie wyświetlić warstwę, kliknij jedną z pozostałych opcji.
Powiększ do

Umożliwia powiększenie widoku do połączonego zasięgu wszystkich warstw w grupie.

Przesuń w górę

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w górę.

Przesuń w dół

Umożliwia przesunięcie warstwy o jeden poziom w dół.

Zmień nazwę

Umożliwia wyróżnienie warstwy i wprowadzenie nowej nazwy.

Usuń

Umożliwia usunięcie grupy i podwarstw.

Rozgrupuj

Umożliwia rozgrupowanie warstw.

Informacje o suwaku stylu Liczności i ilości

W stylach Liczności i ilości suwak stylów zawiera trzy komponenty: suwak, histogram, a także wartość minimalną i maksymalną. Na podstawie wybranego atrybutu głównego przeglądarka scen Scene Viewer automatycznie oblicza rozkład danych i inne statystyki. Powoduje to skonfigurowanie położenia uchwytów suwaka, wygenerowanie histogramu oraz określenie wartości minimalnej i maksymalnej. Ponadto powoduje odzwierciedlenie kolorów i wartości suwaka stylów w legendzie. Poniższy obraz przedstawia trzy komponenty suwaka stylów i ich relacje z legendą dla danych dotyczących powiatów w USA:

Komponenty suwaka stylów

Na tym obrazie widoczne są następujące elementy interfejsu użytkownika:

Uchwyt górny Uchwyt górny

Liczności Liczności

Uchwyt dolny Uchwyt dolny

Średnia Średnia

Wartość minimalna Wartość minimalna

Wyższa wartość legendy Wyższa wartość legendy

Wartość maksymalna Wartość maksymalna

Niższa wartość legendy Niższa wartość legendy

Suwak

Suwak zawiera uchwyt górny i dolny. Uchwyty umożliwiają skonfigurowanie zakresu wartości i skali barw. Wartościom spoza zakresu przypisywane są kolory niższe i wyższe. Dostosowanie uchwytów wpływa na wizualizację danych w scenie. Zmiany są także odzwierciedlane w przypadku wyższych i niższych wartość legendy.

W przypadku warstw punktowych przesuwanie uchwytów powoduje zmianę koloru i rozmiaru. W przypadku innych typów warstw przesuwanie uchwytów powoduje zmianę tylko koloru.

Wartości minimalne i maksymalne

Wartości minimalna i maksymalna określają granice minimalną i maksymalną rozkładu danych. Zmiana tych wartości wpływa na wygląd suwaka i rozmiar przedziałów na histogramie. Nie zmienia ona jednak rozkładu danych. Wizualizacja sceny i legenda także pozostają niezmienione. Dostosowanie tych wartości może być przydatne wtedy, gdy dane występują na jednym końcu suwaka i pożądane są mniejsze przyrosty zmian symboli podczas dostosowywania uchwytów.

Notatka:

Przemieszczenie uchwytów lub dostosowanie wartości minimalnej i maksymalnej nie powoduje ukrycia ani filtrowania danych, ale zmienia się wizualizacja. Informacje dotyczące używania filtrów danych zawiera sekcja Stosowanie filtru do warstwy.

Histogram

Histogram wyświetla rozkład danych wybranego atrybutu głównego. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad każdym przedziałem zostanie wyświetlona wartość liczbowa odpowiadająca liczbie obiektów wraz z wartością przedziału. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną średniej Średnia zostanie wyświetlona wartość średnia tego atrybutu. Na przykład na powyższym obrazie są widoczne 52 powiaty Stanów Zjednoczonych o liczbie ludności wynoszącej 140 000. Średnia liczba ludności powiatu wynosi 100 665.

Notatka:

Jeśli do danych nie przypisano jeszcze stylów, przeglądarka scen Scene Viewer automatycznie przeprowadzi analizę danych oraz skonfiguruje położenie górnego i dolnego uchwytu. Odległość uchwytów od średniej będzie równa wartości odchylenia standardowego.