Wyświetlanie okien podręcznych (Map Viewer)

Okna podręczne zawierają informacje o obiektach i obrazach w warstwach mapy, takich jak szlaki piesze, typy pokrycia terenu i wskaźniki bezrobocia. Okna podręczne mogą zawierać załączniki, obrazy, diagramy i tekst. Mogą one również zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Na przykład zaznaczenie obszaru na poniższej mapie spowoduje wyświetlenie okna podręcznego z diagramami przedstawiającymi najpopularniejsze możliwości dojazdu do pracy alternatywne względem jazdy samochodem.

Okno podręczne w przeglądarce map Map Viewer

Wyświetl tę mapę w przeglądarce Map Viewer.

Domyślny widok okien podręcznych w przypadku warstwy obiektowej, jeżeli właściciel warstwy nie skonfigurował tej opcji, to tabela atrybutów i wartości. Właściciel warstwy może zapisać nową konfigurację, dzięki czemu w oknach podręcznych można bez wysiłku udostępniać interesujące informacje. Domyślnie okna podręczne są wyświetlane w warstwie zobrazowań przy użyciu wyglądu Wartości pikseli.

Wskazówka:

W oknie podręcznym można kliknąć przycisk Dokuj Dock, który umożliwia zadokowanie okna podręcznego u góry mapy. Kliknij przycisk Wyłącz dokowanie Undock, aby wyświetlić okna podręczne obok powiązanych z nimi obiektów lub pikseli.

Właściciel konkretnej mapy może zmienić konfigurację okien podręcznych warstwy obiektowej. Autorzy map określają listę pól widocznych i ukrytych oraz sposób przedstawiania tych informacji. Mogą na przykład wyświetlić prostą listę atrybutów lub udostępnić środowisko interaktywne, używając tekstu sformatowanego przez użytkownika, diagramów i obrazów.

Więcej informacji o projektowaniu i konfigurowaniu okien podręcznych warstw obiektowych zawiera temat Konfigurowanie okien podręcznych.