Wybór mapy bazowej (Map Viewer)

Mapa bazowa stanowi tło w postaci kontekstu geograficznego dla zasobów, które chcesz wyświetlić na mapie. Podczas tworzenia mapy istnieje możliwość wyboru mapy bazowej, która ma zostać użyta. W dowolnym momencie można zmienić mapę bazową bieżącej mapy za pomocą galerii map bazowych lub poprzez użycie własnej warstwy jako mapy bazowej. Można również utworzyć mapę bazową zawierającą wiele warstw, korzystając z panelu Mapa bazowa w aplikacji Map Viewer.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Wybór mapy bazowej z galerii

Galeria map bazowych zawiera szereg map do wyboru, w tym mapy topograficzne, zobrazowań oraz ulic.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. Otwórz aplikację Map Viewer i kliknij opcję Mapa bazowa Mapa bazowa na pasku narzędziowym Zawartość (ciemnym).

  Zostanie wyświetlony panel Mapa bazowa.

 3. Kliknij miniaturę mapy bazowej, której chcesz użyć do utworzenia swojej mapy.
 4. Wyświetl informacje dotyczące mapy bazowej z galerii najpierw poprzez dodanie jej do mapy.
  1. U góry panelu Mapa bazowa kliknij opcję Bieżąca mapa bazowa.
  2. Na dowolnej z wymienionych warstw odniesienia lub warstw bazowych kliknij Opcje Opcje i wybierz Pokaż właściwości.

   Zostanie otwarty panel Właściwości. Na tym panelu są wyświetlane informacje o warstwie, takie jak jej ustawienia symbolizacji, przezroczystości, mieszania oraz zakresu widoczności.

   Notatka:

   Niektóre warstwy mapy bazowej zawierają przełącznik Pokaż w legendzie mapy bazowej. Ten przełącznik można wyłączyć, aby ukryć legendę mapy bazowej w aplikacjach ArcGIS, które obsługują legendy mapy bazowej.

 5. Kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i opcję Zapisz, aby zapisać nową mapę bazową na mapie.

Użycie mapy bazowej spoza galerii

Korzystać można nie tyko z galerii map bazowych, ale również z mapy bazowej, wyszukując istniejące warstwy lub dodając warstwy z sieci. Obsługiwanych jest kilka typów warstw. Kiedy używasz mapy bazowej w ten sposób, mapa wykorzystuje układ współrzędnych tej mapy bazowej, a nie układ współrzędnych Web Mercator będący układem współrzędnych map bazowych Esri.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. Otwórz aplikację Map Viewer i kliknij opcję Mapa bazowa Mapa bazowa na pasku narzędziowym Zawartość (ciemnym).

  Zostanie wyświetlony panel Mapa bazowa.

 3. U góry panelu Mapa bazowa kliknij opcję Bieżąca mapa bazowa.
 4. U dołu panelu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj, aby wyszukać warstwy, które będą używane jako mapa bazowa i wykonaj opisane czynności, aby wyszukać warstwy.
  • Na strzałce rozwijanej wybierz Dodaj warstwę z adresu URL i wykonaj opisane czynności, aby dodać warstwę z adresu URL.

Jeśli instytucja ma niestandardową galerię map bazowych i masz odpowiednie uprawnienia, możesz dodać mapę bazową do galerii.

Tworzenie wielowarstwowej mapy bazowej

Wielowarstwową mapę bazową można utworzyć przy użyciu warstw operacyjnych na mapie. Warstwy operacyjne to warstwy, które użytkownik obsługuje i wyświetla na mapie bazowej. Przenosząc niektóre typy warstw operacyjnych do grupy warstwy mapy bazowej w panelu Warstwy, można utworzyć mapę bazową z wieloma warstwami. Jest to przydatne, gdy użytkownik posiada co najmniej dwie warstwy, których chce użyć razem jako tło lub jako kontekst dla mapy — na przykład posiada bazowe warstwy zobrazowań i chce dodać warstwę rastrową, na której znajdują się etykiety referencyjne, albo jeżeli chce połączyć wiele warstw bazowych, takich jak warstwa zobrazowań cieniowania rzeźby terenu z warstwą rastrową mapy topograficznej.

Po przeniesieniu warstw do grupy warstw mapy bazowej można je przesuwać w górę i w dół w ramach grupy, określić warstwę odniesienia lub przenieść warstwę poza grupę warstw mapy bazowej. Po utworzeniu wielowarstwowej mapy bazowej można zmieniać nazwy warstw, w tym tytuł grupy warstwy mapy bazowej, a następnie zapisać mapę bazową. Wielowarstwowych map bazowych można używać w galerii map bazowych instytucji.

Wskazówka:
Można także utworzyć warstwę lub dodać ją do wielowarstwowej mapy bazowej, wyszukując warstwy, klikając tytuł warstwy do dodania i wybierając opcję Dodaj warstwę do mapy bazowej.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. Wykonaj jedną z następujących operacji w aplikacji Map Viewer:
  • Utwórz mapę i dodaj warstwy, które mają znaleźć się na mapie bazowej.
  • Otwórz istniejącą mapę zawierającą warstwy, które mają znaleźć się na mapie bazowej.
 3. Przejdź do warstwy, którą chcesz przenieść na mapę bazową, a następnie wykonaj następujące czynności:
  1. Zmodyfikuj warstwę w razie potrzeby. Zależnie od typu warstwy modyfikacje mogą obejmować konfiguracje okien podręcznych, zmianę stylu itd. Po przeniesieniu warstwy na mapę bazową wprowadzone zmiany są utrwalane.
  2. Kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij przycisk Przenieś do mapy bazowej.
 4. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dołączyć do wielowarstwowej mapy bazowej.
 5. Wskazówka:
  Możliwe jest również ominięcie panelu Warstwy i dodanie warstw bezpośrednio do mapy bazowej. W tym celu kliknij opcję Mapa bazowa Mapa bazowa na ciemnym pasku narzędzi Zawartość i kliknij u góry panelu Mapa bazowa pozycję Bieżąca mapa bazowa. Kliknij opcję Dodaj warstwę w sekcji Podstawa panelu, aby przeglądać warstwy i dodawać je bezpośrednio do mapy bazowej.
 6. Opcjonalnie kliknij opcję Mapa bazowa Mapa bazowa na pasku narzędzi Zawartość i kliknij u góry panelu Mapa bazowa pozycję Bieżąca mapa bazowa, aby wykonać jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij warstwę do sekcji Odniesienie panelu Mapa bazowa, aby wskazać ją jako warstwę odniesienia. Warstwy odniesienia są zawsze wyświetlane nad wszystkimi innymi warstwami i w panelu Zawartość są widoczne na górze grupy warstw mapy bazowej. Warstwy odniesienia zwykle zawierają etykiety dróg transportowych, nazw miejsc oraz innych obiektów odniesienia. Zawsze możesz przeciągnąć warstwę z powrotem do sekcji Podstawa, aby ponownie stała się warstwą mapy bazowej inną niż warstwa odniesienia.
  • Przejdź do warstwy, a następnie kliknij opcję Opcje Opcje. Wybierz opcję Przenieś z mapy bazowej, aby przenieść warstwę poza mapę bazową. Warstwa jest przenoszona z grupy warstw mapy bazowej i wraca do panelu Warstwy.
   Notatka:

   Najniższą warstwę mapy bazowej można przenieść z grupy warstw mapy bazowej tylko wtedy, gdy grupa ta zawiera inną warstwę mapy bazowej identycznego typu. Można na przykład przenieść warstwę kafli mapy bazowej tylko wtedy, gdy grupa warstw mapy bazowej zawiera inną warstwę kafli.

  • Przeciągnij warstwę w górę lub w dół, aby zmienić jej położenie w grupie warstw mapy bazowej.
   Notatka:

   Kolejność warstw na wielowarstwowej mapie bazowej można zmienić tylko wtedy, gdy grupa warstw mapy bazowej zawiera co najmniej dwie warstwy kafli, dwie warstwy inne niż kafle lub dwie warstwy odniesienia. Warstw odniesienia nie można przenosić poniżej innych warstw.

  • Wybierz opcję Zmień nazwę, wpisz nową nazwę w polu tekstowym i kliknij przycisk OK, aby zmienić tytuł grupy warstw mapy bazowej lub warstwy mapy bazowej.
 7. Kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i opcję Zapisz, aby zapisać wielowarstwową mapę bazową.

  Aby zapisać mapę bazową, musisz być zalogowanym użytkownikiem i mieć uprawnienia do tworzenia zasobów.

Wskazówka:

Możesz skonfigurować kolor tła dla obszarów, których nie uwzględnia mapa bazowa, jeśli korzystasz z niestandardowych map bazowych lub mieszania warstw. Kliknij opcję Zmień kolor tła na dole panelu Mapa bazowa, aby otworzyć ustawienia koloru tła.

Uwagi dotyczące map bazowych

Podczas pracy z mapami bazowymi należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Następujące typy warstw są obsługiwane w przypadku niestandardowych i wielowarstwowych map bazowych: zobrazowanie, obraz mapy, kafel, kafel wektorowy, WMS OGC, WMTS OGC, Bing i OpenStreetMap.
 • Aplikacja Map Viewer nie wyświetla warstw mapy bez działającej mapy bazowej, ponieważ to mapa bazowa determinuje układ współrzędnych mapy. Po zapisaniu mapy z mapą bazową w przeglądarce Map Viewer wykorzystywana jest tylko ta mapa bazowa, nawet jeśli jest ona niedostępna; domyślna mapa bazowa nie jest wyświetlana. Mapę można naprawić, używając innej mapy bazowej, o ile odniesienia przestrzenne oryginalnej i nowej mapy bazowej są takie same. Aby naprawić mapę, wybierz inną mapę bazową lub użyj parametru adresu URL basemapURL.
 • Podczas korzystania z mapy bazowej, która nie znajduje się w galerii map bazowych, niektóre z poziomów powiększenia mogą być niedostępne. Wynika to z faktu, że na mapie wyświetlane są poziomy zmiany skali bieżącej mapy bazowej, na przykład Topograficznej mapy bazowej świata. Aby wyświetlić dodatkowe poziomy powiększenia na dodanej mapie bazowej, zapisz mapę, zamknij stronę aplikacji Map Viewer (na przykład przejdź do strony Galeria) i ponownie otwórz mapę. Wyświetlone zostaną dodatkowe poziomy powiększenia.
 • Jeśli po utworzeniu wielowarstwowej mapy bazowej wybierzesz mapę bazową z galerii lub dodasz mapę bazową poprzez dodanie warstw z Internetu, wyszukanie warstw lub wybranie mapy bazowej z galerii ArcGIS Living Atlas, wielowarstwowa mapa zostanie zastąpiona nową mapą bazową, a wszystkie warstwy zawarte w wielowarstwowej mapie zostaną usunięte z mapy.