Zarządzanie zasobami

Jeśli jesteś członkiem domyślnej roli administratora lub roli niestandardowej z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi, możesz zarządzać zasobami w swojej instytucji.

Zarządzanie zasobami instytucji obejmuje następujące zadania:

 • Klasyfikowanie zasobów — administrator instytucji definiuje kategorie, które Ty i inni członkowie możecie dodawać do elementów, aby ułatwić ich znalezienie innym użytkownikom.
 • Przekazywanie zasobów do innego właściciela — gdy ktoś opuści instytucję lub zmieni zakres obowiązków, może być konieczna zmiana właściciela elementów, które należą do tej osoby.
 • Usuwanie elementów — czasami może być konieczne usunięcie elementów, które nie są już istotne dla instytucji. Jeśli na przykład członek dodał elementy robocze i ich nie usunął lub elementy należące do członka, który opuścił instytucję, nie są już potrzebne, możesz usunąć te elementy.
 • Zarządzanie elementami należącymi do określonego członka — jeśli właściciel elementu nie może zarządzać swoimi elementami, ponieważ na przykład jest na wakacjach lub wydłużonym urlopie, można zarządzać nimi za niego.
 • Oznaczanie zasobów jako wiarygodne administrator instytucji może określić, które zasoby są uważane za najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne. Oznaczenie elementu jako wiarygodny informuje użytkowników, że dany element jest najlepszą wersją zasobu dostępnego w instytucji.
 • Zarządzanie uruchomionymi notatnikami — administratorzy i członkowie z uprawnieniami do tworzenia notatników mogą przeglądać uruchomione notatniki i zarządzać nimi ze strony głównej Notatniki.

Klasyfikowanie zasobów

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz skonfigurować kategorie hierarchiczne na potrzeby organizowania zasobów w instytucji. Po skonfigurowaniu kategorii można ich używać do klasyfikowania elementów w instytucji, aby jej członkowie mogli łatwiej znajdować potrzebne im zasoby podczas wyszukiwania lub przeglądania.

Notatka:

Kategorie pozwalają innym użytkownikom szybko wyszukiwać mapy, sceny, aplikacje i inne elementy. Kategorie można konfigurować pod kątem organizowania zasobów w instytucji (jak opisano poniżej) lub ze względu na elementy udostępnione określonym grupom.

Konfiguruj kategorie

Administratorzy i członkowie z uprawnieniami do zarządzania kategoriami mogą konfigurować kategorie dla instytucji. Można utworzyć własne kategorie niestandardowe lub użyć jako punktu początkowego zestawów kategorii standardowych z platformy ArcGIS (które przedstawia ArcGIS Living Atlas of the World), kategorii ISO (International Organization for Standardization) lub kategorii INSPIRE.

Kategorie zasobów można konfigurować dla instytucji z poziomu strony zasobów lub, będąc domyślnym administratorem, z poziomu karty Elementy w ustawieniach instytucji. Poniższa procedura opisuje sposób konfigurowania kategorii z poziomu strony zasobów:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby.
 3. Na karcie Moje zasoby w obszarze Kategorie kliknij opcję Skonfigurowane kategorie zasobów.

  Notatka:
  Jeśli kategorie są już skonfigurowane, kliknij przycisk Konfiguruj kategorie Konfiguruj kategorie, aby odpowiednio do potrzeb dodawać kategorie, zmieniać ich nazwy, usuwać je i zmieniać ich kolejność.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Kategorie niestandardowe — utwórz własne kategorie na potrzeby organizowania zasobów w instytucji.
  • Kategorie ArcGIS — użyj jako punktu wyjścia kategorii ArcGIS. Można je dostosować lub pozostawić niezmienione. Te kategorie są prezentowane w atlasie ArcGIS Living Atlas of the World.
  • Kategorie ISO — użyj jako punktu wyjścia kategorii ISO. Można je dostosować lub pozostawić niezmienione. Publikacja ISO 19115 udostępnia metodę opisywania i katalogowania informacji geograficznych.
  • Kategorie INSPIRE — użyj jako punktu wyjścia kategorii motywów z dyrektywy INSPIRE. Można je dostosować lub pozostawić niezmienione.
 5. Jeśli w poprzednim etapie wybrano opcję Kategorie niestandardowe, utwórz hierarchię kategorii w następujący sposób:
  1. Kliknij przycisk Dodaj kategorię Dodaj kategorię, wpisz nazwę kategorii (o maksymalnej długości 100 znaków), a następnie kliknij opcję Dodaj.
  2. Aby utworzyć podkategorie, kliknij przycisk Dodaj podkategorię Dodaj podkategorię, wpisz nazwę podkategorii (o maksymalnej długości 100 znaków), a następnie kliknij opcję Dodaj.
  3. W zależności od potrzeb utwórz dodatkowe kategorie najwyższego poziomu oraz podkategorie.
 6. Jeśli wybrano opcję Kategorie ArcGIS, Kategorie ISO lub Kategorie INSPIRE, wykonaj dowolną z następujących czynności, aby przejrzeć hierarchię kategorii lub wprowadzić do niej zmiany:
  • Odpowiednio do potrzeb rozwiń i zwiń kategorie w drzewie kategorii za pomocą przycisków rozwijania Rozwiń i zwijania Zwiń po lewej stronie kategorii.
  • Aby dodać kategorię lub podkategorię, kliknij przycisk Dodaj kategorię Dodaj kategorię lub przycisk Dodaj podkategorię Dodaj podkategorię, wpisz nazwę kategorii lub podkategorii (o maksymalnej długości 100 znaków), a następnie kliknij opcję Dodaj.
 7. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby w zależności od potrzeb wprowadzić dodatkowe zmiany do kategorii:
  • Aby zmienić nazwę kategorii lub podkategorii, kliknij przycisk Edytuj kategorię Edytuj kategorię odpowiadający kategorii lub podkategorii, której nazwę chcesz zmienić, wpisz nową nazwę (maksymalnie 100 znaków), a następnie kliknij opcję Aktualizuj.
  • Aby usunąć kategorię lub podkategorię, kliknij przycisk Usuń kategorię Usuń kategorię odpowiadający kategorii lub podkategorii, którą chcesz usunąć.
  • Aby zmienić kolejność kategorii na tym samym poziomie w hierarchii, umieść wskaźnik myszy nad przyciskiem rozwijania Rozwiń lub zwijania Zwiń znajdującym się po lewej stronie kategorii i przeciągnij ją w inne miejsce.
 8. Po zakończeniu konfigurowania kategorii kliknij przycisk Zapisz.
 9. Notatka:

  Hierarchia kategorii może mieć maksymalnie trzy poziomy i łącznie maksymalnie 900 kategorii oraz podkategorii. W celu zwiększenia wydajności zaleca się utworzenie kompleksowej i pełnej hierarchii kategorii oraz schematu nazewnictwa, zanim rozpocznie się przypisywanie elementów do kategorii.

Klasyfikuj elementy

Po skonfigurowaniu kategorii zasobów administratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do aktualizowania zasobów mogą klasyfikować elementy w instytucji. Klasyfikowanie zasobów ułatwia członkom instytucji wyszukiwanie potrzebnych treści.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Zasoby, a następnie kliknij kartę Moja instytucja.
  Notatka:

  Członkowie instytucji mogą klasyfikować należące do nich zasoby na karcie Moje zasoby strony ich zasobów.

 3. Wybierz jeden lub większą liczbę elementów, które chcesz sklasyfikować i kliknij opcję Klasyfikuj.
 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby sklasyfikować wszystkie wybrane elementy jednocześnie, zaznacz pola wyboru po lewej stronie, aby wybrać wymagane kategorie i podkategorie. Karta każdego elementu zostanie zaktualizowana w celu wyświetlenia wybranych kategorii.
   Notatka:

   Wybór podkategorii powoduje automatycznie wybór wszystkich powiązanych z nią kategorii i podkategorii, które znajdują się powyżej niej w hierarchii. Jednak wybór kategorii nie powoduje automatycznie wybrania jej podkategorii.

  • Aby klasyfikować elementy pojedynczo, kliknij opcję Przypisz kategorię na karcie elementu i wybierz pożądane kategorie. Do każdego elementu można przypisać maksymalnie 20 kategorii. Aby zawęzić dostępne opcje, można również użyć pola Filtruj kategorie.
  • Aby usunąć wszystkie wybrane elementy z konkretnej kategorii lub podkategorii, wyłącz zaznaczenie pól wyboru po lewej stronie, co spowoduje anulowanie wyboru odpowiedniej kategorii lub podkategorii. Karta każdego elementu zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia usuniętej kategorii.
   Notatka:

   Podczas anulowania wyboru kategorii i podkategorii mają miejsce następujące zdarzenia:

   • Anulowanie wyboru kategorii lub podkategorii powoduje automatycznie anulowanie wyboru wszystkich powiązanych z nią podkategorii.
   • Anulowanie wyboru podkategorii, gdy na tym samym poziomie nie ma wybranych żadnych innych podkategorii, powoduje również anulowanie wyboru powiązanych kategorii znajdujących się wyżej oraz podkategorii znajdujących się niżej w hierarchii.

  • Aby usunąć pojedynczy element z kategorii, kliknij znak x obok kategorii na powiązanej karcie elementu.
  • Aby cofnąć lub przywrócić przypisania kategorii, odpowiednio do potrzeb kliknij przycisk Cofnij Cofnij lub Ponów Ponów.
 5. Po zakończeniu klasyfikowania elementów kliknij przycisk Zapisz.

  Elementy zostaną zorganizowane z użyciem podanych kategorii.

  Notatka:

  Podczas klasyfikowania elementu zalecane jest wybranie jak najbardziej szczegółowej i istotnej kategorii, aby mieć pewność, że element będzie wyświetlany i wykrywany w odpowiedniej grupie zgodnie z oczekiwaniami. Aby na przykład sklasyfikować mapę internetową, wybierz kategorię Mapy > Mapy internetowe zamiast kategorii Mapy.

Zmień właściciela

Członkowie z domyślną rolą administratora i osoby z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi mogą zmieniać właściciela elementów w instytucji. Można przekazać wszystkie elementy będące własnością określonych członków lub zmienić właścicieli określonych elementów w instytucji. Członkowie instytucji z uprawnieniami do modyfikowania przypisania zasobów mogą przekazywać prawa własności tylko swoich elementów innym członkom z uprawnieniami do odbierania zasobów.

Kiedy przekazujesz własność elementu udostępnianego jednej lub większej liczbie grup, nowy właściciel musi być członkiem wszystkich grup, którym ten element jest udostępniany. Ponadto ustawienie Kto może dodawać zasoby? w każdej grupie musi umożliwiać nowemu właścicielowi udostępnianie elementów grupie. Jeśli na przykład element jest udostępniany grupie, która pozwala na dodawanie zasobów tylko właścicielowi grupy lub jej menedżerom, nowym właścicielem elementu musi być właściciel lub menedżer tej grupy.

Wskazówka:

Zmiana własności warstwy powoduje zmianę własności pliku, na podstawie którego ta warstwa została utworzona. Po zmianie właściciela hostowanej warstwy obiektowej ulega zmianie własność zależnych od niej widoków hostowanych warstw obiektowych.

Zmiana właściciela warstwy nie powoduje zmiany właściciela map i scen, w których jest używana warstwa. Podobnie, zmiana właściciela map i scen nie powoduje zmiany własności znajdujących się wewnątrz nich warstw, nie zmienia też właściciela aplikacji, w których mapy i sceny są używane.

Przekazywanie wszystkich zasobów będących własnością określonych członków

Można przekazać zasoby będące własnością co najmniej jednego członka instytucji innemu członkowi instytucji. Grupowe przekazanie wszystkich zasobów nowemu właścicielowi jest użyteczne, gdy trzeba usunąć członków, zachowując przy tym ich zasoby w instytucji. Prawo własności elementów można także zmienić podczas procesu usuwania członka.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek domyślnej roli administratora lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do modyfikowania praw własności do zasobów.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Zaznacz pola wyboru obok członków, których elementy zasobów chcesz przekazać.
  Wskazówka:

  Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

 5. Powyżej listy członków kliknij opcję Więcej, a następnie opcję Przekaż zasoby.
 6. Kliknij w oknie Przekazywanie zasobów, aby wybrać nowego właściciela zasobów.

  Członków można wyszukać według nazwiska lub nazwy użytkownika, aby zawęzić ich listę.

 7. Jeśli przekazujesz zasoby jednego członka, wybierz lub utwórz folder, jeśli jest potrzebny. Aby przekazać zasoby więcej niż jednego członka, wybierz jedną z następujących opcji dotyczących folderu docelowego:
  • Foldery dla poszczególnych poprzednich właścicieli — przekazane elementy są przechowywane w osobnych folderach, których nazwy odpowiadają poszczególnym bieżącym właścicielom elementów. Podaj określony prefiks dla każdej nazwy folderu lub zaakceptuj prefiks domyślny from. Na przykład wpisanie prefiksu warstwy hostowane powoduje utworzenie folderów o nazwach hosted layers_[previous owner's username], gdzie [previous owner's username] jest nazwą członka, którego zasoby są przekazywane.
  • Tylko jeden folder — wszystkie przekazane elementy są przechowywane w jednym folderze. Wybierz lub utwórz folder albo zachowaj folder domyślny.
 8. Kliknij przycisk Przekaż.
  Wskazówka:

  Przed kliknięciem przycisku Przekaż można przejrzeć listę przekazywanych elementów, klikając przycisk Wyświetl wszystkie elementy Wyświetl wszystkie elementy w obszarze Zasoby do przekazania.

  Elementy są przekazywane wskazanemu nowemu właścicielowi.

Przekazywanie plików w przestrzeni roboczej notatnika

Możesz zmienić właściciela przestrzeni roboczej członka, przekazując wszystkie zasoby innemu członkowi instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek domyślnej roli administratora lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do modyfikowania praw własności do zasobów.
 2. Przejdź do karty Notatnik, kliknij przycisk Zarządzaj, a następnie kliknij opcję Zarządzaj plikami.
 3. Kliknij wewnątrz okna dialogowego członka Użytkownik.
 4. W razie potrzeby użyj wyszukiwania, aby znaleźć przestrzeń roboczą członka.
  Notatka:

  Jeśli nie widzisz nazwy użytkownika na liście, oznacza to, że członek nie ma przestrzeni roboczej notatnika.

 5. Wybierz członka. Możesz wejść do jego przestrzeni roboczej i przejrzeć pliki, a następnie kliknąć przycisk Przekaż przestrzeń roboczą Użytkownik i strzałka w górę.
 6. Wybierz członka, do którego ma zostać przekazana przestrzeń robocza. Wszystkie przekazane elementy są przechowywane w jednym folderze. Podaj konkretną nazwę folderu lub zaakceptuj nazwę domyślną _transferred_[previous owner's username].
 7. Kliknij opcję Przekaż zasoby.

  Przestrzeń robocza członka zostanie przekazana nowemu wskazanemu właścicielowi.

Zmiana własności określonych elementów

Można grupowo zmienić prawa własności do określonych elementów w instytucji. Jest to przydatne, jeśli istnieje duża liczba elementów należących do różnych członków instytucji, które chcesz przypisać do nowego właściciela.

Wskazówka:

Można zarządzać zasobami należącymi do określonych członków, czyli między innymi przypisywać ich zasoby innym członkom, na karcie Członkowie strony instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek domyślnej roli administratora lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do modyfikowania praw własności do zasobów.
 2. U góry witryny kliknij opcję Zasoby, a następnie kliknij kartę Moja instytucja.
 3. Zgodnie z potrzebami za pomocą filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź elementy, których przypisanie chcesz zmienić.
 4. Wybierz elementy i kliknij przycisk Zmień właściciela.
 5. W oknie Zmiana właściciela wyszukaj i wybierz nowego właściciela elementu i w razie potrzeby wybierz lub utwórz nowy folder.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  Elementy są przypisywane wskazanemu nowemu właścicielowi.

Usuwanie elementów należących do innych użytkowników

Członkowie z domyślną rolą administratora i członkowie z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi mogą usuwać elementy należące do innych członków instytucji. Elementy instytucji można usuwać grupowo na karcie Moja instytucja strony zasobów.

Wskazówka:

Można usuwać zasoby należące do określonych członków i wykonywać inne zadania zarządzania zasobami dla poszczególnych członków na karcie Członkowie strony instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek z uprawnieniami administracyjnymi do usuwania zasobów należących do członków.
 2. Kliknij przycisk Zasoby znajdujący się u góry witryny.
 3. Kliknij kartę Moja instytucja.
 4. Zgodnie z potrzebami za pomocą filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź elementy, które chcesz usuwać.
 5. Wybierz elementy do usunięcia i kliknij przycisk Usuń.

  Elementy są usuwane z instytucji i usługi ArcGIS Online.

  Notatka:

  Między niektórymi elementami istnieją zależności. Są to na przykład hostowana warstwa kafli i pakiet kafli, na podstawie którego została ona opublikowana lub widok hostowanej warstwy obiektowej i hostowana warstwa obiektowa, na podstawie której został on utworzony. Konieczne jest usunięcie elementu zależnego, zanim będzie można usunąć element, na podstawie którego został on utworzony.

Zarządzanie elementami konkretnego użytkownika

Mając uprawnienia administracyjne do zarządzania elementami, których właścicielami są inni członkowie, możesz zarządzać elementami konkretnego członka instytucji z poziomu strony zasobów tego członka. W zależności od posiadanych uprawnień możesz na przykład edytować szczegóły elementów, zmienić ich ustawienia udostępniania (np. zmienić status publiczny elementu na prywatny), przenieść jeden lub większą liczbę elementów do innego folderu, zmienić właściciela danego elementu oraz usunąć element.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, którego elementami chcesz zarządzać, a następnie kliknij Zarządzaj elementami.

  Zostanie otwarta strona zasobów danego użytkownika.

 5. Zgodnie z potrzebami za pomocą filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź elementy, którymi chcesz zarządzać.
 6. Aby edytować właściwości i ustawienia konkretnego elementu, na przykład zmodyfikować jego opis lub aktywować opcję Ochrona przed usunięciem, kliknij tytuł elementu i wprowadź zmiany na kartach Przegląd i Ustawienia na stronie elementu.
 7. Jeśli chcesz zarządzać wieloma elementami należącymi do użytkownika z poziomu strony jego zasobów, zaznacz pole wyboru znajdujące się po lewej stronie każdego elementu, którym chcesz zarządzać, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przypisać elementy użytkownika do kategorii skonfigurowanych dla instytucji, kliknij opcję Klasyfikuj i postępuj zgodnie z instrukcjami klasyfikowania elementów.
  • Aby przenieść elementy do innego folderu, kliknij przycisk Przenieś, wybierz folder lub utwórz nowy, a następnie kliknij pozycję Zapisz.
  • Aby przypisać elementy do innego właściciela, kliknij opcję Zmień właściciela, wyszukaj i wybierz nowego właściciela, wybierz nowy folder odpowiednio do potrzeb, a następnie kliknij opcję Zapisz.
   Wskazówka:

   Zmiana własności warstwy powoduje zmianę własności pliku, na podstawie którego ta warstwa została utworzona. Po zmianie właściciela hostowanej warstwy obiektowej ulega zmianie własność zależnych od niej widoków hostowanych warstw obiektowych.

   Zmiana właściciela warstwy nie powoduje zmiany właściciela map i scen, w których jest używana warstwa. Podobnie, zmiana właściciela map i scen nie powoduje zmiany własności znajdujących się wewnątrz nich warstw, nie zmienia też właściciela aplikacji, w których mapy i sceny są używane.

  • Aby zmienić właściwości udostępniania elementów, kliknij opcję Udostępnij. Aby zaktualizować zakres udostępniania elementów, tj. właściciel, instytucja lub wszyscy (publiczne), wybierz żądany poziom udostępniania. Aby zaktualizować grupy, w których elementy są udostępniane, kliknij opcję Edytuj udostępnianie grupie i wybierz grupę lub grupy, w których elementy mają być udostępniane.
  • Aby usunąć elementy z instytucji i usługi ArcGIS Online, kliknij przycisk Usuń.
   Notatka:

   Między niektórymi elementami istnieją zależności. Są to na przykład hostowana warstwa kafli i pakiet kafli, na podstawie którego została ona opublikowana lub widok hostowanej warstwy obiektowej i hostowana warstwa obiektowa, na podstawie której został on utworzony. Konieczne jest usunięcie elementu zależnego, zanim będzie można usunąć element, na podstawie którego został on utworzony.

  Żadna z powyższych opcji, pomijając opcję usuwania elementów, nie powoduje zmiany lokalizacji elementów na dysku ani nie zmienia ich identyfikatorów.

Zarządzanie uruchomionymi notatnikami

Administratorzy i członkowie z uprawnieniami do tworzenia notatników mogą zarządzać swoimi uruchomionymi notatnikami na stronie głównej Notebooks. Administratorzy mogą wyświetlać wszystkie uruchomione kontenery notatników i przerywać ich działanie, otwierając okno Zarządzanie aktywnymi kontenerami. Członkowie z uprawnieniami do tworzenia notatników mogą wyświetlać własne aktywne kontenery i zarządzać nimi. Przerwanie działania kontenera notatnika powoduje jedynie przerwanie działania powiązanych notatników, nie usuwa żadnych notatników.

Notatka:

Kontenery notatników są automatycznie zamykane po 30 minutach bezczynności. Maksymalny czas działania interaktywnego notatnika wynosi 24 godziny. Po przekroczeniu maksymalnego czasu działania kontener notatnika zostanie automatycznie zamknięty.

Poniższe instrukcje opisują sposób wyświetlania uruchomionych notatników i zarządzania nimi:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. U góry witryny kliknij opcję Notatnik.

  Zostanie otwarta strona główna Notebooks.

 3. Kliknij przycisk Zarządzaj, a następnie kliknij opcję Zarządzaj notatnikami.
 4. W oknie Zarządzanie aktywnymi kontenerami można wyświetlić następujące informacje:
  • Środowisko notatników — aktywne środowisko wykonawcze notatnika
  • Wersja — wersja środowiska wykonawczego odpowiadająca dostępnym bibliotekom języka Python
  • Typ — typ notatnika: interaktywny lub zaplanowany
  • Notatniki — liczba notatników uruchomionych w środowisku
  • Członek — użytkownik, który uruchomił kontener, otwierając notatnik.
  • Okres aktywności — czas działania środowiska notatników
 5. Wskazówka:

  Aby łatwiej znaleźć notatniki, którymi chcesz zarządzać, możesz użyć filtrów. Jeśli na przykład chcesz zarządzać tylko notatnikami w zaawansowanym środowisku wykonawczym, możesz wykonać filtrowanie według środowiska notatników, aby wyświetlić tylko notatniki zaawansowane.

 6. Możesz też kliknąć środowisko notatników, aby wyświetlić tytuł i datę utworzenia notatników w nim uruchomionych, a także wybrać opcję zamknięcia dowolnego z nich.
 7. Aby zakończyć uruchomione środowisko, kliknij opcję Zakończ Zakończ znajdującą się obok tego kontenera.
 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby wyjść z menedżera.

Wyznaczanie elementów, które są wiarygodne

Elementy można oznaczać jako wiarygodne, aby wskazać innym użytkownikom, że ten element jest najlepszą wersją konkretnego zasobu. Jest to pomocne, gdy w instytucji istnieje wiele wersji podobnych zasobów.

Administratorzy instytucji oraz użytkownicy dysponujący uprawnieniami administracyjnymi do aktualizowania zasobów mogą oznaczać elementy jako wiarygodne.

Aby oznaczyć element jako wiarygodny, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Oznacz jako wiarygodne.

Element zostanie zidentyfikowany dla wszystkich użytkowników oznaczeniem Wiarygodne i na tym elemencie zostanie automatycznie włączona ochrona przed usunięciem.

Jeśli instytucja została zweryfikowana, elementy udostępnione wszystkim (publiczne) i oznaczone jako wiarygodne wyświetlają nazwę instytucji jako właściciela elementu na karcie Przegląd.

Członkowie instytucji mogą używać filtru Status do znajdowania zasobów oznaczonych jako wiarygodne podczas przeglądania lub wyszukiwania zasobów w instytucji. Filtr Status jest także dostępny dla użytkowników spoza instytucji, gdy zweryfikowana instytucja udostępnia wszystkim wiarygodne zasoby. Wiarygodne zasoby są umieszczane wyżej w wynikach wyszukiwania, a użytkownicy mogą ograniczyć wyszukiwania do warstw oznaczonych jako wiarygodne podczas dodawania warstw do mapy w przeglądarce Map Viewer lub Map Viewer Classic.