Konfigurowanie mapy

Członkowie o domyślnej roli administratora lub rolach niestandardowych z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi mogą wybrać, których map bazowych, aplikacji konfigurowalnych i warstw analizy używa Twoja instytucja do tworzenia map, scen i aplikacji, a także do wykonywania analiz. Ponadto możesz również skonfigurować domyślną mapę bazową, zasięg oraz jednostki i ustawić klucz map Bing Maps, aby umożliwić instytucji korzystanie z map Bing Maps.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek roli administratora domyślnego lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij łącze Mapa z boku strony.
 4. Skonfiguruj poniższe ustawienia mapy według potrzeby:
Wskazówka:

Właściciele grup mogą dodawać publiczne elementy do swoich grup. To oznacza, że jako właściciel grupy możesz umieścić mapy bazowe i szablony aplikacji udostępniane w usłudze ArcGIS Online przez firmę Esri w Twojej dostosowanej mapie bazowej i galeriach aplikacji konfigurowalnych. W galerii map bazowych możesz na przykład umieścić warstwę Sieci transportu na świecie.

Podstawowa przeglądarka map

Członkowie instytucji mają dostęp do dwóch przeglądarek map w usłudze ArcGIS Online: przeglądarki map Map Viewer i przeglądarki map Map Viewer Classic. Wybierz dla swojej instytucji podstawową przeglądarkę map, która ma być używana podczas pracy z mapami i warstwami. Wybrana przez Ciebie przeglądarka map będzie domyślnie otwierana po kliknięciu przez członków instytucji łącza Mapa u góry witryny internetowej lub otwarciu map i obsługiwanych warstw na stronach zasobów albo elementów.

Notatka:

Poszczególni członkowie instytucji mogą skonfigurować różne podstawowe przeglądarki map z poziomu swoich ustawień użytkownika. Zarówno przeglądarka map Map Viewer, jak i przeglądarka map Map Viewer Classic są dostępne z poziomu aplikacji App Launcher niezależnie od wybranej podstawowej przeglądarki map.

Galeria map bazowych

Kliknij przycisk Edytuj Edycja, aby otworzyć menu rozwijane Grupa i wybierz grupę zawierającą mapy, które będą używane jako mapy bazowe w przeglądarkach Map Viewer, Map Viewer Classic, Scene Viewer i aplikacjach w Twojej instytucji:

Notatka:

Galeria map bazowych w przeglądarce scen Scene Viewer będzie wyświetlała tylko te mapy bazowe, które są obsługiwane w przeglądarce scen Scene Viewer.

Domyślnie dostępne są mapy bazowe 3D (beta) dostarczane przez firmę Esri. Można ich używać w scenach internetowych. Możesz ukryć te mapy bazowe przed użytkownikami, jeśli nie chcesz, aby funkcja beta była używana w Twojej instytucji. W tym celu należy wyłączyć ustawienie Uwzględnij domyślne mapy bazowe 3D firmy Esri (Beta) w sekcji Galeria map bazowych.

 • Wybierz opcję Domyślnie: Esri, aby używać wyłącznie domyślnych wektorowych map bazowych firmy Esri.
 • Określ niestandardową grupę galerii map bazowych w instytucji, aby dołączyć udostępnione w niej mapy bazowe.

W przypadku wybrania niestandardowej grupy galerii map bazowych można kliknąć opcję Udostępnij mapy bazowe, aby udostępnić grupie domyślne mapy bazowe firmy Esri. Można także zmienić sposób sortowania map bazowych w galerii, wybierając pole w menu Kolejność sortowania. Aby zmienić sposób uporządkowania map bazowych, wybierz opcję Rosnąco lub Malejąco. Jeśli zmienisz tutaj pole sortowania lub kolejność wyświetlania, elementy na stronie grupy oraz w osadzonych galeriach i aplikacjach do prezentacji zasobów również zostaną zmodyfikowane.

Aby sprawdzić dostępność nowych map bazowych lub usunąć nieaktualne mapy z niestandardowej galerii map bazowych instytucji, kliknij opcję Zaktualizuj mapy bazowe. Użyj opcji z menu rozwijanego Działanie, aby usunąć lub dodać mapy bazowe i kliknij opcję Zapisz aktualizacje. Można również skorzystać z filtrów, aby zawęzić listę map bazowych, lub kliknąć nazwę właściciela mapy bazowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji.

Mapy domyślne

Jeśli dla ustawienia Galeria map bazowych zostanie wybrana grupa niestandardowych map bazowych, z grupy tej należy wybrać mapę bazową, która ma być otwierana, gdy użytkownicy tworzą mapę przy użyciu przeglądarki map Map Viewer albo Map Viewer Classic lub scenę przy użyciu przeglądarki scen Scene Viewer. Jeśli jako galeria map bazowych zostanie wybrana opcja Wartość domyślna Esri, dla nowych map i scen będzie wyświetlana domyślna mapa bazowa Esri.

Notatka:

W przeglądarce scen Scene Viewer określona domyślna mapa bazowa będzie używana tylko wtedy, gdy jest obsługiwana.

Domyślna mapa bazowa otwierana jest w skonfigurowanym przez użytkownika domyślnym zasięgu. Aby zasięg obecnie wybranej domyślnej mapy bazowej stał się zasięgiem domyślnym, kliknij przycisk Zastosuj jako domyślny zasięg mapy. Aby skonfigurować inny zasięg, kliknij opcję Wybierz zasięg w sekcji Zasięg domyślny. Dostępne są następujące opcje:

 • Aby utworzyć zasięg na podstawie domyślnego zasięgu podanego dla instytucji, kliknij opcję Zasięg instytucji.
 • Aby utworzyć zasięg na podstawie regionu podanego dla instytucji, kliknij opcję Region instytucji.
 • Aby przejść do miejsca lub adresu, w obszarze Użyj wyszukiwania lokalizacji wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Słowami kluczowymi mogą być adresy, skrzyżowania ulic, nazwy miejsc, punkty zainteresowania oraz współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej. Zasięg zostanie wyśrodkowany na podanym miejscu lub adresie.
 • Aby narysować kształt reprezentujący zasięg, kliknij Narysuj zasięg i zakreśl prostokąt na mapie. Wprowadź zmiany w zasięgu zgodnie z potrzebami, przeciągając dowolne wierzchołki prostokąta zasięgu lub klikając wewnątrz pola i przeciągając je do nowej lokalizacji.
 • Aby utworzyć zasięg przez podanie wartości współrzędnych (w stopniach dziesiętnych) dla granic zasięgu, kliknij opcję Współrzędne i wpisz współrzędne w polach Góra, Dół, Lewa i Prawa.

Po ustawieniu zasięgu kliknij przycisk Zapisz.

W obszarze Jednostki wybierz Standard amerykański lub Metryczne jako jednostki domyślne używane na podziałce liniowej mapy, podczas korzystania z narzędzia Zmierz, wyznaczania tras i przeprowadzania analiz. Gdy wybrana jest opcja Standard amerykański, używane jednostki to mile, stopy i cale. W przypadku opcji Metryczne stosowane są kilometry, metry i centymetry. Członkowie mogą konfigurować wyświetlane jednostki na stronie ustawień.

Bing Maps

Gdy instytucja chce korzystać z usługi Bing Maps do obsługi map, należy wprowadzić klucz Bing Maps dostarczony przez firmę Microsoft.

W przypadku włączenia tej opcji członkowie instytucji użytkownika będą widzieć Bing Maps jako opcję dodawania warstw z Internetu w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić korzystanie z klucza Bing Maps na mapach udostępnianych publicznie przez członków instytucji (klucz Bing Maps będzie publicznie dostępny). Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy instytucja zezwala na dostęp anonimowy do witryny (w sekcji Bezpieczeństwo). Jeśli dostęp anonimowy zostanie wyłączony, użytkownicy publiczni nie będą już mogli wyświetlać map przy użyciu usługi Bing Maps. Aby ponownie zezwolić na publiczny dostęp do map za pomocą usługi Bing Maps, zaznacz opcję umożliwiającą dostęp anonimowy oraz opcję zezwalającą na używanie klucza Bing Maps na mapach udostępnianych publicznie.

W przypadku pytań dotyczących korzystania z usługi Bing Maps w usłudze ArcGIS Online należy się skontaktować z doradcą klienta lub lokalnym biurem Esri.

Aplikacje konfigurowalne

Wybierz grupę zawierającą szablony aplikacji, które chcesz wyświetlić w galerii aplikacji, gdy członkowie wybierają Configurable Apps do utworzenia aplikacji.

Wybierz opcję Wartość domyślna Esri, aby dodać do swojej grupy bieżące, domyślne, konfigurowalne aplikacje Esri dla swojego języka. Alternatywnie można wybrać inną grupę z listy grup.

Jeśli wybierzesz grupę inną niż domyślna, możesz skonfigurować następujące opcje:

 • Zmień sposób sortowania aplikacji w galerii, wybierając pole z listy Kolejność sortowania, a następnie opcję Rosnąco lub Malejąco. Jeśli zmienisz tutaj pole sortowania lub kolejność sortowania, będzie to miało wpływ na elementy na stronie grupy.
 • Uwzględnij aplikacje domyślne Esri w galerii z elementami grupy, klikając opcję Udostępnij grupie domyślne aplikacje Configurable Apps Esri. Można również dodawać publiczne konfigurowalne aplikacje Esri nieuwzględnione w zestawie domyślnym (na przykład aplikacje wycofane) poprzez udostępnienie elementów własnej grupie. (Aby usunąć konfigurowalne aplikacje, otwórz grupę i usuń niechciane elementy, które nie mają już być wyświetlane w galerii aplikacji).
 • Aby dodać więcej domyślnych aplikacji Esri (np. po aktualizacji witryny), kliknij opcję Udostępnij grupie domyślne aplikacje Configurable Apps Esri.

Notatka:

W każdym szablonie aplikacji w grupie musi znajdować się plik .zip do pobrania zawierający kod źródłowy oraz wersję do podglądu, którą można wyświetlić w przeglądarce internetowej. Dodaj wersję do podglądu jako element aplikacji tworzenia map internetowych, a następnie dołącz do niej kod źródłowy.

Style internetowe

Style internetowe to zbiory symboli tworzone w aplikacji ArcGIS Pro i przechowywane jako elementy. Aplikacje, na przykład Map Viewer i Scene Viewer, mogą korzystać ze stylów internetowych w celu symbolizowania obiektów przy użyciu symboli 2D lub 3D.

Aby uwzględnić style internetowe w galeriach symboli przeglądarki map Map Viewer lub w przeglądarce scen Scene Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz co najmniej jedną grupę.
 2. Udostępnij elementy stylu internetowego utworzonej grupie lub grupom.
  Notatka:

  Jeśli używasz grupy do uwzględnienia stylów internetowych 2D w galeriach symboli przeglądarki map Map Viewer, musisz również publicznie udostępnić te elementy stylów internetowych.

 3. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
  Notatka:

  Należy zalogować się w roli domyślnego administratora lub mieć przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.

 4. Kliknij łącze Mapa z boku strony.
 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • W przypadku stylów internetowych 2D kliknij pole pod grupą stylów internetowych 2D i wybierz grupę utworzoną dla stylów internetowych 2D.
  • W przypadku stylów internetowych 3D kliknij pole pod grupą stylów internetowych 3D i wybierz grupę utworzoną dla stylów internetowych 3D.

  Elementy stylu internetowego w podanej grupie są dodawane do galerii symboli.

Warstwy analizy

Notatka:

Ta funkcja jest obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic.

Wybierz grupę z warstwami, których chcesz użyć w galerii warstw Analiza. Warstwy dodane do tej grupy muszą zawierać znacznik wskazujący ich typ geometrii — punkt, linia lub poligon. Narzędzia analityczne używają tego znacznika w celu określenia odpowiedniego typu warstwy. Obecnie w galerii analiz są obsługiwane tylko elementy obiektów zawierające jedną warstwę. Wszelkie inne typy elementów w grupie, w tym warstwy obiektowe z wieloma warstwami, nie będą wyświetlane w galerii.

Aby zmienić sposób sortowania warstw w galerii, wybierz pole z listy Kolejność sortowania. Aby zmienić sposób uporządkowania warstw, wybierz opcję Rosnąco lub Malejąco. Jeśli zmienisz tutaj pole sortowania lub kolejność sortowania, będzie to miało wpływ na elementy na stronie grupy, a także w galerii.