Wyświetlanie zobrazowań

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Za pomocą przeglądarki map Map Viewer Classic można zmodyfikować sposób wyświetlania zobrazowań na mapach internetowych. Jako twórca mapy decydujesz, w jaki sposób prezentowane są zobrazowania zawarte na mapie. Możesz modyfikować ustawienia wyświetlania warstw rastrowych mapy, usług obrazowych ArcGIS Server oraz hostowanych warstw zobrazowań.

Po dodaniu warstwy zobrazowań do mapy na mapie początkowo używane są ustawienia domyślne wyświetlania warstwy zobrazowań. Aby zmienić ustawienia wyświetlania, możesz zmodyfikować wyświetlanie rastrów, kolejność wyświetlania rastrów lub jakość rastrów.

Wyświetlanie rastra

Opcje wyświetlania warstw zobrazowań zależą od typu danych rastra lub zobrazowania zawartych w warstwie oraz od źródła warstwy. Różne opcje wyświetlania są nazywane modułami kompozycji. Na przykład moduł kompozycji Rozciągnięcie korzysta z histogramów wartości pikseli w rastrze jednopasmowym do wzbogacenia wyświetlania danych ciągłych. Z drugiej strony moduł kompozycji Klasyfikacja umożliwia grupowanie zakresów wartości pikseli w postaci klas i przypisywanie kolorów do poszczególnych klas.

Usługi obrazowe ArcGIS Enterprise są czasami publikowane z użyciem szablonów przetwarzania, które wyglądają jak wstępnie zdefiniowane moduły kompozycji na mapie. W takich przypadkach można wybrać jeden ze wstępnie zdefiniowanych modułów kompozycji lub wybrać ustawienie Moduł kompozycji zdefiniowany przez użytkownika w opcjach wyświetlania rastra, aby określić własne ustawienia wyświetlania.

Podczas modyfikowania ustawień wyświetlania opcje wyświetlania i symboli dostępne na mapie zależą od danych wejściowych.

Kompozycja RGB

Wyświetlanie danych zobrazowań z wykorzystaniem kompozytu kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB) pozwala na użycie informacji z wielu pasm w zobrazowaniach wielopasmowych do wyróżniania konkretnych obiektów w zobrazowaniach. Można na przykład użyć kompozytu kolorów naturalnych, gdzie kanały czerwony, zielony i niebieski są zapełniane pasmami czujników czerwonego, zielonego i niebieskiego, aby przedstawić obraz tak, jak wygląda naturalnie. Można również użyć innych kombinacji, aby podkreślić zieloną roślinność, obiekty wodne lub obszary miejskie.

Aby zmodyfikować wyświetlanie rastra z użyciem symboli Kompozycja RGB, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz dostosować wyświetlanie, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie zobrazowania.
 4. Jeśli warstwą zobrazowań jest usługa obrazowa z predefiniowanymi szablonami, wybierz opcję Moduł kompozycji zdefiniowany przez użytkownika z menu rozwijanego Moduł kompozycji.
 5. W sekcji Kompozycja RGB wybierz pasma, które mają być wyświetlane w kanałach, odpowiednio, czerwonym, zielonym i niebieskim.
 6. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz typ rozciągnięcia z menu rozwijanego Typ rozciągnięcia.
  • Zaznacz pole wyboru Dynamiczna regulacja zakresu, aby wykonać wybraną operację rozciągnięcia podczas ograniczania zakresu do wartości aktualnie wyświetlanych w oknie. Ta opcja jest zawsze włączona, jeśli warstwa zobrazowań nie zawiera statystyk globalnych.
  • Za pomocą suwaka Gamma zmodyfikuj wartość gamma, która powoduje rozciągnięcie wartości pośrednich w rastrze bez zmiany dolnych i górnych wartości.

  Dostępne korekcje kontrastu określają zakres wyświetlanych wartości.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować opcje wyświetlania obrazu do warstwy, kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do domyślnych opcji wyświetlania, lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kartę Wyświetlanie rastra bez zapisywania wybranych opcji.

Rozciągnięcie

Zastosowanie rozciągania do danych ciągłych pozwala na zastosowanie różnych skal barw i zwiększenie kontrastu w warstwie zobrazowań. Rozciąganie jest pomocne, gdy chcemy sprawić, by pewne obiekty w zestawie danych ciągłych były bardziej widoczne. Rozciąganie można na przykład zastosować po to, aby wyraźnie pokazać obszary o dużej wysokości w porównaniu z obszarami o małej wysokości w numerycznym modelu terenu (DEM).

Aby zmodyfikować wyświetlanie rastra z użyciem symboli Rozciągnięcie, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz dostosować wyświetlanie, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie zobrazowania.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Wybierz opcję Rozciągnięcie z menu rozwijanego Moduł kompozycji.
  • Jeśli warstwą zobrazowań jest usługa obrazowa z predefiniowanymi szablonami, wybierz opcję Moduł kompozycji zdefiniowany przez użytkownika z menu rozwijanego Moduł kompozycji i wybierz opcję Rozciągnięcie z menu rozwijanego Typ symbolizacji.
 5. Wybierz typ rozciągnięcia z menu rozwijanego Typ rozciągnięcia.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Brak — dodatkowe korekcje kontrastu nie są stosowane.
  • Wartość minimalna i maksymalna — wyświetlanie na rastrze całego zakresu wartości. Edytuj wartości w tabeli wartości statystycznych, aby w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe zmiany. Są one dostępne tylko wtedy, gdy opcja Dynamiczna regulacja zakresu nie jest zaznaczona.
  • Odchylenie standardowe — wyświetlanie wartości z zakresu między określonymi wartościami odchyleń standardowych.
  • Przycięcie w procentach — możliwość skonfigurowania zakresu wyświetlanych wartości i wykluczenia z rozciągnięcia największych i najmniejszych wartości pikseli. Do zmiany górnej i dolnej wartości procentowej służą dwa pola tekstowe.
 6. Opcjonalnie, jeśli ustawienie Typ rozciągnięcia jest skonfigurowane na opcję inną niż Brak, wykonaj jedną lub obydwie następujące czynności:
  • Zaznacz pole wyboru Dynamiczna regulacja zakresu, aby wykonać wybraną operację rozciągnięcia podczas ograniczania zakresu do wartości aktualnie wyświetlanych w oknie. Ta opcja jest zawsze włączona, jeśli warstwa zobrazowań nie zawiera statystyk globalnych.
  • Za pomocą suwaka Gamma zmodyfikuj wartość gamma, która powoduje rozciągnięcie wartości pośrednich w rastrze bez zmiany dolnych i górnych wartości.
 7. Opcjonalnie, jeśli warstwa zobrazowań jest jednopasmowym obrazem lub rastrem, wybierz skalę barw z menu rozwijanego Skala barw.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować opcje wyświetlania obrazu do warstwy, kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do domyślnych opcji wyświetlania, lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kartę Wyświetlanie rastra bez zapisywania wybranych opcji.

Wartości unikalne

Wyświetlanie zobrazowań przy użyciu wartości unikalnych przydaje się do wyświetlania danych tematycznych i kategorialnych. Ta opcja wyświetlania jest obsługiwana w przypadku jednopasmowych warstw zobrazowań opublikowanych z użyciem tabeli atrybutów rastrowych. Wyświetlanie wartości unikalnych może opierać się na jednym lub większej liczbie pól atrybutów w zestawie danych. Jeśli tabela atrybutów rastrowych ma w odpowiednich polach określone wartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego, zestaw danych będzie domyślnie wyświetlany z wykorzystaniem tych kolorów. Ten typ wyświetlania jest często używany z danymi tematycznymi, takimi jak pokrycie terenu i strefy ryzyka.

Aby zmodyfikować wyświetlanie rastra z użyciem symboli Wartości unikalne, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz dostosować wyświetlanie, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie zobrazowania.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Wybierz opcję Wartości unikalne z menu rozwijanego Moduł kompozycji.
  • Jeśli warstwą zobrazowań jest usługa obrazowa z predefiniowanymi szablonami, wybierz opcję Moduł kompozycji zdefiniowany przez użytkownika z menu rozwijanego Moduł kompozycji i wybierz opcję Wartości unikalne z menu rozwijanego Typ symbolizacji.
 5. Z menu rozwijanego Pole wybierz pole, które chcesz umieścić na mapie.
 6. Z menu rozwijanego Skala barw w wybierz skalę barw.
 7. Opcjonalnie zmodyfikuj tekst w kolumnie Etykieta i kolory w kolumnie Symbol.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować opcje wyświetlania obrazu do warstwy, kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do domyślnych opcji wyświetlania, lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kartę Wyświetlanie rastra bez zapisywania wybranych opcji.

Klasyfikacja

Opcja Klasyfikacja umożliwia grupowanie wartości pikseli lub komórek w określoną liczbę klas i wyświetlenie każdej z nich za pomocą określonego koloru. Ta opcja jest obsługiwana w przypadku jednopasmowych warstw zobrazowań. Można na przykład sklasyfikować raster temperatury na regiony o niskich, umiarkowanych i wysokich temperaturach, a następnie dodać kolory, aby rozróżnić te klasy. Jeśli warstwa zobrazowań zawiera dane ciągłe, a histogram nie został obliczony, zostanie on obliczony po wybraniu modułu kompozycji klasyfikacji.

Aby zmodyfikować wyświetlanie rastra z użyciem symboli Klasyfikacja, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz dostosować wyświetlanie, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie zobrazowania.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Wybierz opcję Klasyfikacja z menu rozwijanego Moduł kompozycji.
  • Jeśli warstwą zobrazowań jest usługa obrazowa z predefiniowanymi szablonami, wybierz opcję Moduł kompozycji zdefiniowany przez użytkownika z menu rozwijanego Moduł kompozycji i wybierz opcję Klasyfikacja z menu rozwijanego Typ symbolizacji.
 5. Z menu rozwijanego Pole wybierz pole, którego chcesz użyć w celu sklasyfikowania pikseli.

  Polem domyślnym jest pole wartości pikseli Value.

 6. Z menu rozwijanego Metoda wybierz metodę klasyfikacji, która zostanie użyta do sklasyfikowania pikseli.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Naturalne przerwy — podziały klas są określane statystycznie przez wyszukanie par sąsiadujących obiektów, między którymi występuje stosunkowo duża różnica wartości danych.
  • Równe przedziały — zakres wartości komórek jest dzielony na klasy równej wielkości; liczbę klas określa użytkownik.
  • Kwantyle — każda klasa zawiera taką samą liczbę komórek.
  • Przedział zdefiniowany — umożliwia określenie przedziałów, na jakie dzielony jest zakres wartości komórek; liczba klas jest obliczana automatycznie.
  • Przedział ręczny — podziały klas są tworzone ręcznie przez wpisanie zakresów wartości pikseli do tabeli klas.
 7. Określ w polu tekstowym Klasy liczbę grup wartości pikseli lub klas do utworzenia.
 8. Z menu rozwijanego Skala barw w wybierz skalę barw.
 9. Opcjonalnie zmodyfikuj tekst w kolumnie Etykieta i kolory w kolumnie Symbol.

  Jeśli edytujesz wartości pikseli w tabeli klas, ustawienie Metoda zmienia się automatycznie na Podział ręczny, ponieważ zakresy wartości pikseli są określane ręcznie.

 10. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować opcje wyświetlania obrazu do warstwy, kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do domyślnych opcji wyświetlania, lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kartę Wyświetlanie rastra bez zapisywania wybranych opcji.

Cieniowana rzeźba terenu

Cieniowana rzeźba terenu jest obsługiwana w warstwach zobrazowań zawierających dane wysokościowe. Opcja ta generuje reprezentację terenu poprzez zastosowanie wbudowanych skal barw na wzniesieniach terenu, co jest przydatne do podkreślania zmieniającego się terenu. Cieniowaną rzeźbę terenu można na przykład zastosować po to, aby wyraźnie pokazać obszary o dużej wysokości w porównaniu z obszarami o małej wysokości w numerycznym modelu terenu (DEM).

Aby zmodyfikować wyświetlanie rastra z użyciem symboli Cieniowana rzeźba terenu, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz dostosować wyświetlanie, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie zobrazowania.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Wybierz opcję Cieniowana rzeźba terenu z menu rozwijanego Moduł kompozycji.
  • Jeśli warstwą zobrazowań jest usługa obrazowa z predefiniowanymi szablonami, wybierz opcję Moduł kompozycji zdefiniowany przez użytkownika z menu rozwijanego Moduł kompozycji i wybierz opcję Cieniowana rzeźba terenu z menu rozwijanego Typ symbolizacji.
 5. Wybierz opcję Typ cieniowania rzeźby terenu i dostosuj powiązane ustawienia.
  • Tradycyjny typ cieniowania rzeźby terenu umożliwia zmianę następujących ustawień:

   • Azymut — określa względne położenie słońca na horyzoncie.
   • Wysokość — określa kąt opisujący położenie słońca nad horyzontem.
   • Współczynnik Z — to współczynnik skalowania używany do konwertowania jednostki wysokości lub dodawania pionowego wyniesienia dla efektu wizualnego.
   • Skalowanie — potęga rozmiaru pikseli i współczynnik, który decyduje o sposobie skalowania wynikowego cieniowania rzeźby terenu przez współczynnik Z.

  • Wielokierunkowy typ cieniowania rzeźby terenu umożliwia zmianę ustawień Współczynnik Z oraz Skalowanie.
 6. Z menu rozwijanego Skala barw w wybierz skalę barw.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować opcje wyświetlania obrazu do warstwy, kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do domyślnych opcji wyświetlania, lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kartę Wyświetlanie rastra bez zapisywania wybranych opcji.

Mapa kolorów

Symbolizacja Mapa kolorów jest obsługiwana w warstwach zobrazowań, które zostały opublikowane z mapą kolorów. Wykorzystuje wartości czerwony, zielony i niebieski na mapie kolorów w celu wyświetlania jednopasmowej warstwy zobrazowań. Umożliwia także przypisanie etykiet do poszczególnych klas.

Aby zmodyfikować wyświetlanie rastra z użyciem symboli Mapa kolorów, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz dostosować wyświetlanie, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie zobrazowania.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Wybierz opcję Mapa kolorów z menu rozwijanego Moduł kompozycji.
  • Jeśli warstwą zobrazowań jest usługa obrazowa z predefiniowanymi szablonami, wybierz opcję Moduł kompozycji zdefiniowany przez użytkownika z menu rozwijanego Moduł kompozycji i wybierz opcję Mapa kolorów z menu rozwijanego Typ symbolizacji.
 5. W razie potrzeby edytuj kolumnę Etykieta w celu wygenerowania nowej legendy.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować opcje wyświetlania obrazu do warstwy, kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do domyślnych opcji wyświetlania, lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kartę Wyświetlanie rastra bez zapisywania wybranych opcji.

Korzystanie ze wstępnie zdefiniowanego szablonu

Warstwy zobrazowań generowane z usług obrazowych są często tworzone z jednym lub większą liczbą szablonów przetwarzania powiązanych z zestawem danych. Szablony przetwarzania są wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami wyświetlania lub łańcuchami funkcji rastrowych powiązanymi z zestawem danych rastrowych. Na przykład warstwa zobrazowań Seafloor Temperature (°C) (Temperatura dna morskiego) w atlasie ArcGIS Living Atlas jest opublikowana z kartograficznym modułem kompozycji, jak również z modułem kompozycji, który konwertuje stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita, oraz drugim, który konwertuje stopnie Celsjusza na stopnie Kelvina. Nie są to osobne usługi obrazowe, ale raczej jedna usługa obrazowa, która może być wyświetlana z zastosowanymi różnymi opcjami przetwarzania. Użytkownik może wybrać wyświetlanie warstwy zobrazowań z dowolnym ze wstępnie zdefiniowanych szablonów.

Notatka:

Klient usługi obrazowej może wyświetlać wyłącznie te szablony, które zostały utworzone z usługą obrazową.

Aby skorzystać ze wstępnie zdefiniowanego szablonu przetwarzania w celu wyświetlenia zobrazowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz dostosować wyświetlanie, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie zobrazowania.
 4. Z menu rozwijanego Moduł kompozycji wybierz wstępnie zdefiniowany szablon przetwarzania, który ma zostać użyty do wyświetlania warstwy zobrazowań.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować opcje wyświetlania obrazu do warstwy, kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do domyślnych opcji wyświetlania, lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kartę Wyświetlanie rastra bez zapisywania wybranych opcji.

Kolejność wyświetlania rastrów

Usługa rastrowa opublikowana za pomocą zestawu danych mozaiki zawiera co najmniej jeden raster. Z tych rastrów na bieżąco tworzona jest mozaika, która zachowuje się jak pojedynczy raster podczas przeglądania usługi przez użytkownika. Na przykład warstwa zobrazowań USA NAIP Imagery: Natural Color (Kolor naturalny) z atlasu ArcGIS Living Atlas jest publikowana z zestawu danych mozaiki.

Podczas pracy z tymi typami warstw zobrazowań na mapie internetowej można modyfikować kolejność rastrów oraz sposób wyświetlania nakładających się obszarów. Kolejność wyświetlania rastrów oznacza sposób wyboru rastra, w przypadku gdy w tym samym obszarze znajduje się wiele rastrów. Istnieje również możliwość określenia sposobu wyświetlania obszarów, w których nakładają się rastry warstwy zobrazowań.

Aby zmienić kolejność wyświetlania rastrów warstwy zobrazowań zestawu danych mozaiki, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz zmienić kolejność rastrów i kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie Kolejność wyświetlania rastrów.
 4. W panelu Kolejność wyświetlania rastrów określ metodę, która ma być używana do ustalania kolejności zobrazowań.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Tylko skala — za pomocą tej opcji można uporządkować kolejność rastrów według ich skali. W przypadku rastrów o tej samej skali, kolejność ich wyświetlania będzie ustalana na podstawie parametru ObjectID w atrybutach rastra.
  • Atrybut — wybierz atrybut, aby określić kolejności rastrów. Na szczycie wyświetlony zostanie raster o najwyższej wartości danego atrybutu. Na przykład aby wyświetlić najnowsze rastry, można skonfigurować ustalanie kolejności rastrów według daty rejestracji. Datę rejestracji wybierz za pomocą kalendarza. Innym popularnym atrybutem jest procent zachmurzenia, który umożliwia uzyskanie najwyraźniejszych rastrów.
  • Środek rastra najbliżej środka widoku — gdy odbiorcy przeglądają warstwę rastrową przekształconą w mozaikę, wyświetlane rastry zmieniają się. Rastry, których środek znajduje się najbliżej środka ekranu, są wyświetlane na górze. Jest to przydatne, gdy odbiorcy są zainteresowani wyświetlaniem obiektów z bardziej trwałego punktu widzenia.
  • Ustalona kolejność od najbardziej wysuniętego na północny zachód na górze — kolejność jest ustalana na podstawie odległości środka każdego rastra od północno-zachodniego rogu warstwy rastrowej przekształconej w mozaikę. Ponieważ opcja ta umożliwia prezentację widoku statycznego, jest przydatna, jeśli nie chcesz, aby rastry zmieniały się, gdy przemieszczasz się po mozaice.
  • Lokalizacja sensora położona najbliżej środka widoku — wyświetlanie rastra z jak najmniejszym zniekształceniem. W momencie zarejestrowania rastra przez sensor punkt znajdujący się bezpośrednio nad rastrem, nazywany punktem nadirowym, zwykle charakteryzuje się najmniejszym zniekształceniem i minimalizacją takich efektów, jak pochylanie budynków. Rastry, których punkt nadirowy znajduje się najbliżej środka ekranu, są wyświetlane na szczycie.
  • Zdefiniowane linie szycia — aby odbiorcy mieli dostęp do tej opcji, należy wcześniej utworzyć linie szycia. Kolejność rastrów jest ustalana na podstawie istniejących linii szycia. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, w celu rozwiązania nakładających się pikseli należy zaznaczyć opcję Łączna wartość pikseli.
  • Lista rastrów — jeśli użytkownik jest zainteresowany tylko kilkoma rastrami, można je umieścić na liście rozdzielanej przecinkami w kolejności ich wyświetlania. Użycie tej metody pozwala ominąć ograniczenie widoczności. Ponadto wymusza ona wyświetlanie rastrów umieszczonych na liście we wszystkich skalach, na przykład 1, 2, 5, 7, 9.
  Notatka:
  Rastry w usłudze rastrowej są widoczne w określonych skalach. Zakres widoczności odpowiada minimalnej wartości pikseli (MinPS) oraz maksymalnej wartości pikseli (MaxPS) w atrybutach rastra. Ustawienie widoczności jest zawsze uwzględniane, poza sytuacją, gdy wybrano opcję Lista rastrów.
 5. Opcjonalnie możesz odwrócić kolejność, zaznaczając pole Odwróć kolejność.
 6. Określ metodę wyświetlania nakładających się pikseli.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Tylko najwyższy priorytet — wyświetlaj wartości pikseli z rastra o najwyższym priorytecie zgodnie z ustawieniami Metody ustalania porządkowania.
  • Minimalna wartość pikseli — wyświetlana będzie najniższa wartość pikseli.
  • Maksymalna wartość pikseli — wyświetlana będzie najwyższa wartość pikseli.
  • Średnia wartość pikseli — wyświetlana będzie średnia wartość pikseli.
  • Łączna wartość pikseli — użycie tej łącznej wartości w przypadku wyświetlania nakładających się obszarów umożliwia uzyskanie płynnego przejścia wzdłuż linii szycia.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Jakość rastra

Istnieje możliwość zmiany jakości rastra w przypadku dynamicznych warstw zobrazowań. Aby zmodyfikować jakość rastra, należy zmodyfikować algorytm kompresji używany do wyświetlania warstwy zobrazowań. Rastry o wyższej jakości skutkują większymi plikami, co wpływa na poziom wydajności. Dostępne są trzy opcje jakości rastra, a wybór jednej z nich zależy od wymagań i przepustowości.

Aby zmienić jakość rastra warstwy zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, dla której chcesz zmienić jakość rastra, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie opcję Jakość rastra.
 4. Za pomocą suwaka określ stopień kompresji.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Wydajność — kompresja do formatu JPEG przy ustawieniu jakości wynoszącym 50%. Zakładając, że rozmiary oryginalnego rastra wynoszą 1034 x 721 (około 2 MB), rozmiar przesyłanego za pomocą tej opcji rastra wynosi tylko 62 kb. Jest to zalecane w przypadku sieci o niskiej przepustowości. Ta opcja nie obsługuje przezroczystości, więc obszary bez danych będą wyświetlane w kolorze czarnym.
  • Jakość — kompresja do 32-bitowego formatu PNG, gdy w bieżącym widoku znajdują się piksele niezawierające danych, lub utworzenie pliku JPEG z ustawieniem jakości wynoszącym 95%, gdy raster nie zawiera przezroczystych pikseli. Zakładając, że rozmiary oryginalnego rastra wynoszą 1034 x 721 i nie zawiera on przezroczystych pikseli, rozmiar przesyłanego rastra wynosi tylko 277 kb.
  • Zrównoważona — kompresja do 32-bitowego formatu PNG, gdy w bieżącym widoku znajdują się piksele niezawierające danych, lub kompresja do formatu JPEG z ustawieniem jakości wynoszącym 75%, gdy raster nie zawiera przezroczystych pikseli. Zakładając, że rozmiary oryginalnego rastra wynoszą 1034 x 721 i nie zawiera on przezroczystych pikseli, rozmiar przesyłanego rastra wynosi tylko 99 kb.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Filtrowanie warstw rastrowych

W przypadku warstw zobrazowań zawierających wiele obrazów można za pomocą atrybutów przefiltrować obrazy, które mają zostać wyświetlone. Filtrowanie jest obsługiwane w przypadku usług obrazowych ArcGIS Enterprise publikowanych z zestawu danych mozaiki lub hostowanych warstw zobrazowań ArcGIS Enterprise generowanych ze zbioru obrazów.

Filtrowanie umożliwia okno Filtr oraz panel Filtr obrazów.

 • Okno dialogowe Filtr umożliwia filtrowanie warstwy zobrazowań na podstawie atrybutów i wyświetlanie wszystkich obrazów, które spełniają kryteria filtru, z całego zasięgu warstwy zobrazowań.
 • Panel Filtr obrazów umożliwia filtrowanie warstwy zobrazowań na podstawie atrybutów i zwraca wszystkie obrazy z geograficznego obszaru zainteresowania. Zasięg geograficzny wyszukiwania jest ograniczony do wyświetlanej części mapy.

  Zastosowanie filtru powoduje zwrócenie wybranych obrazów w panelu Filtr obrazów, a użytkownik może tak skonfigurować wyniki, aby wyświetlane były miniatury lub atrybuty ułatwiające zawężenie selekcji. Po dokonaniu wyboru można utworzyć warstwę i dodać ją do panelu Zawartość.

Filtruj

Aby wyświetlić wszystkie obrazy spełniające określone kryteria z całego zasięgu warstwy zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy zobrazowań, do której chcesz zastosować filtr i kliknij Filtr Filtr.
 4. Utwórz wyrażenie definicji.
  • Wyrażenia mają ogólną postać: <Field_name> <Operator> <Value, Field or Unique>. Atrybut metadanych <Field_name> jest używany do filtrowania, a atrybut <Operator> ogranicza ustawienia. Wybór operatorów zależy od wybranego atrybutu.
  • Można utworzyć jedno wyrażenie, wiele wyrażeń lub jeden albo więcej zestawów wyrażeń. Zestaw jest grupą wyrażeń. Na przykład można wyświetlić zobrazowanie, w którym Data pozyskania przypada w okresie od 17.03.2000 do 30.09.2000 i które jest przedstawione na poniższej ilustracji. Aby utworzyć zestaw wyrażeń, kliknij przycisk Dodaj zestaw.
  • Jeśli istnieje więcej niż jedno wyrażenie, należy wybrać wyświetlanie obiektów w warstwie zgodnie z wszystkimi wyrażeniami lub z dowolnym wyrażeniem. Opcja Wszystkie wymaga, aby każde określone przez użytkownika kryterium było spełnione. Opcje Dowolne oznacza, że tylko jedno z wyrażeń musi mieć wartość prawda, aby obiekty zostały wyświetlone. Opcja Wszystkie lub Dowolne z wyrażeń może zostać zastosowana względem poszczególnych wyrażeń, zestawu wyrażeń lub wszystkich wyrażeń składających się na filtr.
  • Dla części wyrażenia dotyczącej pola kliknij strzałkę rozwijaną Pole i wybierz z listy pole występujące w zapytaniu.
  • Dla części wyrażenia dotyczącej operatora kliknij strzałkę rozwijaną Operatory i wybierz operator z listy.
  • Aby filtrować na podstawie konkretnej wartości, wybierz opcję Wartość i wpisz tę wartość. Pole wejściowe zmienia się w zależności od typu pola.
  • Aby porównać wartość w jednym polu z wartością w innym polu, wybierz opcję Pole, kliknij strzałkę rozwijaną, a następnie wybierz pole dla wyrażenia.
  • Aby filtrować na podstawie konkretnej wartości w polu wybranym dla wyrażenia, wybierz opcję Unikalne, a następnie wybierz unikalną wartość z pola. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, mogły zostać zastosowane ograniczenia.
   Notatka:

   Filtry unikalnych wartości nie są obsługiwane w polach daty.

  • Aby usunąć wyrażenie z filtra, kliknij przycisk Usuń Usuń z prawej strony wyrażenia.
 5. Kliknij Zastosuj filtr, aby wyświetlić odfiltrowane rastry zdefiniowane przez wyrażenia w filtrze.

Filtr obrazów

Aby wybrać obrazy, korzystając z bieżącego zasięgu wyświetlania i informacji o atrybutach, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Powiększ na mapie obszar zainteresowania.
 4. W panelu Zawartość przejdź do warstwy zobrazowań, którą chcesz filtrować, i kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie opcję Filtr obrazów.
 5. Na panelu Filtr obrazów użyj pola Atrybut, aby wybrać atrybut i wartość do filtrowania obrazów.

  Wynikowe obrazy zostaną wyświetlone w polu Wyniki filtru obrazu.

 6. Do wybierania obrazów można także użyć następujących narzędzi:
  • Konfiguruj wyniki filtru — konfiguruje informacje wyświetlone na karcie. Do wyświetlenia można wybrać maksymalnie cztery pola, istnieje opcja wyświetlenia miniatur powiązanych z poszczególnymi wynikami.
  • Wybierz wszystkie — wybiera maksymalną dostępną liczbę obrazów z wyniku lub anuluje wybór wszystkich obrazów za pomocą jednego kliknięcia. Maksymalna liczba wybranych obrazów jest określona przez właściwość usługi Maksymalna liczba obrazów mozaiki.
  • Sortuj obrazy — sortuje wyniki w kolejności rosnącej lub malejącej na podstawie pola atrybutu wybranego w filtrze.
  • Powiększ do wybranych obrazów — powiększa do zasięgu wybranych obrazów.
 7. Po zakończeniu wybierz spośród wyników obrazy, które mają być wyświetlane, i kliknij opcję Dodaj jako nową warstwę, aby zapisać nową warstwę i dodać ją do panelu zawartości mapy.

  Nowa warstwa zostanie dodana do panelu Zawartość.

 8. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć panel Filtr obrazów, i wrócić do panelu Zawartość przeglądarki map Map Viewer Classic.
Notatka:

Panel Filtr obrazów działa w połączeniu z oknem dialogowym Filtr warstwy. Jeśli w warstwie rastrowej jest ustawiony filtr warstwy, opcja Filtr obrazów uwzględnia zapytanie z filtru i działa na obrazach zwróconych przez usługę dla tego zapytania. Pozwala to użytkownikowi doprecyzować wybór dla geograficznego obszaru zainteresowania.

Filtr wielowymiarowy

Jeśli warstwa zobrazowań jest wielowymiarowa, można użyć filtrów wielowymiarowego do określenia zmienne i wartości wymiaru do wyświetlania na mapie. Na przykład warstwa zobrazowań Sea Surface Temperature (°C) (Temperatura powierzchni morza) z atlasu ArcGIS Living Atlas jest wielowymiarową warstwą zobrazowań.

Aby zastosować filtr wielowymiarowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do wielowymiarowej warstwy, którą chcesz filtrować, kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie opcję Filtr wielowymiarowy.
 4. Z menu rozwijanego wybierz zmienną, która zostanie wyświetlona.

  Wybierz opcję Domyślnie, aby użyć zmiennej skonfigurowanej w usłudze. Opcja Domyślne oznacza, że po stronie klienta nie zachodzi filtrowanie zmiennych. Przyczyną może być obecność na serwerze zmiennej domyślnej skonfigurowanej za pomocą szablonu przetwarzania lub wyniku przetwarzania opracowanego na podstawie wielu zmiennych.

 5. Zaznacz wymiary, aby zdefiniować zmienne i za pomocą kalendarza lub menu rozwijanego wybierz wartości.
  Notatka:

  Musisz wyłączyć animacje czasu i innych wymiarów w warstwie, aby ustawić wyświetlanie konkretnej wartości lub zakresu w odpowiednich wymiarach.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować filtr wielowymiarowy.

Zmiana stylu wektorowych danych terenowych

Usługi rastrowe zawierające informacje o kierunku i wielkości lub U-V można przedstawić za pomocą symboli wektorowych, np. strzałek. Rozmiar symbolu i jego kolor odzwierciedlają wielkość. Kąt odzwierciedla dowolny kierunek przepływu.

Aby zmodyfikować wyświetlanie danych pola wektorowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy pola wektorowego w panelu Zawartość i kliknij opcję Zmień styl Zmień styl.
 4. Wprowadź dowolne z poniższych zmian:
  • Symbol — wybierz typ symbolu, który zostanie użyty w celu wyświetlenia danych. Dostępne opcje: Prosty skalar, Pojedyncza strzałka, Mapa siły i kierunku wiatru, Wiatr w skali Beauforta, Prądy morskie (cztery klasy lub dziewięć klas) i Klasyfikowane strzałki. Wszystkie (symbole poza prostym skalarem) korzystają z rozmiaru lub koloru symbolu w celu reprezentowania wielkości danych oraz kąta obrotu symbolu w celu odzwierciedlania kierunku przepływu. Opisy symboli znajdują się w menu rozwijanym.
  • Kierunek przedstawia przepływ — wybierz tę opcję, aby wyświetlić kierunek symboli odpowiednio do preferencji meteorologicznej lub oceanograficznej. Meteorolodzy wyświetlają dane w oparciu o kierunek wiatru. Oceanografowie natomiast korzystają z kierunku przepływu wody.
  • Gęstość symboli — ta opcja umożliwia skalowanie obserwowanych wzorców poprzez przesuwanie suwaka na skali od rzadszych do gęstszych. Przesunięcie suwaka w kierunku ustawienia rzadszego powoduje, że każdy symbol będzie reprezentować większy obszar i jednocześnie większy wzorzec. Wybranie ustawienia gęstszego umożliwia zauważenie mniejszych, skupionych wzorców, ponieważ każdy symbol reprezentuje dane zawarte na mniejszym obszarze.
  • Skalowanie symboli — ta opcja umożliwia skalowanie symboli poprzez przesuwanie wskaźnika w kierunku minimum lub maksimum. Dzięki ustawieniom zaawansowanym można skonfigurować dokładniejszy zakres skali.
  • Ustawienia zaawansowane — ta opcja umożliwia skonfigurowanie precyzyjnego zakresu symboli przez przekształcenie wielkości i ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu. Te ustawienia wpływają na min. i maks. ustawienie symbolu, ponieważ w przypadku rozmiaru używana jest przekształcona jednostka wielkości. Określenie wartości minimalnej lub maksymalnej pozwala na ograniczenie zakresu wyświetlanych danych. Dane poza zakresem są przedstawiane za pomocą wartości minimalnych i maksymalnych.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Konfigurowanie animacji czasu i wymiarów

Warstwy zobrazowań obsługujące dane czasowe lub dane dotyczące innych wymiarów można animować przy użyciu odpowiednich ustawień.

Włączanie animacji czasu i ustawień

W przypadku warstw zobrazowań z wymiarem czasu można sterować sposobem animowania obrazów w danym przedziale czasu za pomocą suwaka czasu i ustawień czasu. Opcje animacji czasu należy włączyć dla warstwy zobrazowań.

Włączanie animacji wymiaru i ustawień

W przypadku warstwy zobrazowań z wymiarami innymi niż czas można za pomocą suwaka wymiaru wybrać wymiary, które będą animowane. Do popularnych wymiarów należą: wysokość, głębokość i ciśnienie. Na przykład warstwa zobrazowań HYCOM - Sea Water Salinity (Zasolenie wody morskiej) z atlasu ArcGIS Living Atlas przedstawia zasolenie, nie tylko wiele razy, ale także na wielu głębokościach.

 • Wymiar — ustaw wymiar, dla którego ma być wyświetlana zmienna w animacji.
 • Odwróć animację — zmień kierunku animacji wymiaru. Animację można wyświetlać od maksymalnej do minimalnej wartości wymiaru lub w kierunku odwrotnym.
 • Zdefiniuj zakres — umożliwia ustawienie zakresu wartości za pomocą suwaka wymiaru. Po usunięciu zaznaczania tego pola wyboru można opracowywać jeden wycinek jednocześnie.
 • Prędkość odtwarzania — umożliwia określenie prędkości animacji.
 • Zakres wymiarów — to pole jest domyślnie zaznaczone i widoczne są wszystkie wycinki przeznaczone do wizualizacji. Wyłącz zaznaczenie tego pola, aby wprowadzić określone wartości punktu początkowego i końcowego.
 • Przedział — ta opcja jest podobna do etapu czasowego w animacji czasu, jest jednak wyrażona w jednostkach wymiaru, a nie czasu. Na przykład podczas wizualizacji zmiennej na różnych głębokościach, wybranie dla opcji Przedział wartości 100 metrów pozwala na wyświetlenie warstwy odzwierciedlającej 100-metrowe przedziały głębokości.

Aby skonfigurować opcje suwaka wymiaru i animacji oraz ich używać, wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj wielowymiarową warstwę zobrazowań do mapy.
 2. W razie potrzeby odszukaj warstwę zobrazowań na panelu Zawartość i kliknij opcję Więcej opcji Więcej opcji, a następnie opcję Włącz animację wymiarów.
 3. Za pomocą suwaka wymiaru wybierz wartość wymiaru, która ma być wyświetlana na mapie.
 4. Kliknij przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby odtworzyć animację warstwy zobrazowań przy każdej wartości wymiaru.
 5. Kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby zmienić wyświetlanie o jedną wartość wymiaru.
 6. Aby zmienić ustawienia animacji, kliknij przycisk Konfiguruj i zmodyfikuj dowolne z następujących opcji:
  • Wymiar — ustaw wymiar, dla którego ma być wyświetlana zmienna w animacji.
  • Odwróć animację — zmień kierunku animacji wymiaru. Animację można wyświetlać od maksymalnej do minimalnej wartości wymiaru lub w kierunku odwrotnym.
  • Zdefiniuj zakres — umożliwia ustawienie zakresu wartości za pomocą suwaka wymiaru. Po usunięciu zaznaczania tego pola wyboru można opracowywać jeden wycinek jednocześnie.
 7. Prędkość odtwarzania — umożliwia określenie prędkości animacji.
 8. Zakres wymiarów — to pole jest domyślnie zaznaczone i widoczne są wszystkie wycinki przeznaczone do wizualizacji. Wyłącz zaznaczenie tego pola, aby wprowadzić określone wartości punktu początkowego i końcowego.
 9. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany, lub kliknij przycisk Anuluj, aby wyjść z okna dialogowego Ustawienia wymiarów bez zapisywania zmian.

Opcje tabeli

Istnieje możliwość wyświetlenia tabeli warstwy zobrazowań wygenerowanej z zestawu danych mozaiki. Ta tabela zawiera metadane każdego rastra, które mogą być użyteczne podczas podejmowania decyzji o kategoriach używanych w filtrowaniu. Za pomocą tabeli można wykonać również następujące operacje:

 • Pokaż wybrane rekordy lub Pokaż wszystkie rekordy — wyświetlanie tylko wybranych rekordów z warstwy lub tabeli.
 • Wyśrodkuj do wybranych — wyśrodkowanie obrazu do wybranych rekordów warstwy.
 • Wyczyść selekcję — usunięcie bieżących selekcji zobrazowań. Pozostaną one widoczne na mapie i w tabeli.
 • Pokaż/Ukryj kolumny — wybór kolumn wyświetlanych w tabeli.
 • Filtr — ustawienie filtru na użycie zapytań o atrybut do filtrowania wyświetlanych rastrów.
 • Wybierz widoczne rastry — wybór rastrów widocznych na mapie.
 • Wyświetl wszystkie rastry — wyświetlenie wszystkich rastrów z warstwy na mapie.
 • Wyświetl wybrane rastry — wyświetlanie tylko rastrów wybranych przez użytkownika.

Podczas pracy z usługą zobrazowań składającą się z wielu rastrów może być konieczne wybranie jednego lub kilku rastrów w celu wyświetlenia. W tym celu trzeba stopniowo filtrować rastry do wyświetlenia, zablokować wyświetlanie tylko właściwych rastrów i zresetować wyświetlanie, aby żadne rastry nie były wybrane.

Poniższe instrukcje pokazują, jak można wykonać tę procedurę wykonywania zadań.

 1. Przefiltruj najpierw warstwę zobrazowań przez zastosowanie filtru, używając tabeli do wyświetlenia widocznych rastrów, lub przez kliknięcie punktu na mapie podczas wyświetlania tabeli. Po odfiltrowaniu rastrów użyj opcji tabeli, aby wyświetlić wybrane rekordy.
 2. Zoptymalizuj wybór, klikając rekordy w tabeli. Możesz użyć klawisza Ctrl, aby wybrać wiele elementów. Ponownie wybierz opcję Pokaż wybrane rekordy, używając opcji tabeli.
 3. Użyj opcji Wyświetl wybrane rastry, aby zablokować rastry.
 4. Zresetuj ustawienie na wyświetlanie wszystkich rastrów, wybierając opcję Wyświetl wszystkie rastry.

Legenda

Jeśli usługa obrazowa jest publikowana na serwerze ArcGIS w wersji 10.2 lub nowszej, można wyświetlić legendę na mapie. Domyślnie legenda jest wyświetlana, dostępna jest jednak opcja umożliwiająca jej ukrycie.