Kredyty — podstawy

Kredyty stanowią środek płatniczy w systemie ArcGIS. Wykorzystuje się je w przypadku konkretnych transakcji i typów przechowywania, takich jak przechowywanie obiektów, wykonywanie analiz i używanie zasobów premium. Kredyty mogą być wykorzystywane w dowolnym oprogramowaniu ArcGIS działającym z usługą ArcGIS Online, takim jak ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro, ArcGIS Insights lub ArcGIS Field Maps.

Większość czynności wykonywanych w usłudze ArcGIS Online nie wymaga kredytów, na przykład korzystanie z map bazowych i zobrazowań z atlasu ArcGIS Living Atlas, eksportowanie danych i wyszukiwanie pojedynczych adresów lub miejsc. W wielu przypadkach czynności zużywające kredyty wiążą się ze stosunkowo niskim kosztem. Wiele usług kosztuje mniej niż 5 kredytów, na przykład geokodowanie 125 adresów, przechowywanie 2 GB danych kafelkowych mapy lub wzbogacanie granic stref kodów pocztowych w Detroit (stan Michigan) przy użyciu czterech zmiennych dotyczących liczby ludności i dochodów.

Liczba posiadanych kredytów jest ustalana na podstawie typów użytkowników dostępnych w ramach subskrypcji. W każdej chwili można zakupić dodatkowe kredyty.

Zarządzanie kredytami i monitorowanie ich stanu

Zarządzanie wydatkowaniem kredytów jest ważnym aspektem administrowania instytucją. ArcGIS Online oferuje administratorom kilka narzędzi służących do zarządzania budżetami kredytów. Jednym ze sposobów zarządzania budżetami kredytów jest skonfigurowanie i przypisanie ról niestandardowych dysponujących tylko tymi uprawnieniami, które są niezbędne do uzyskiwania dostępu do potrzebnych w pracy narzędzi wykorzystujących kredyty.

Innym sposobem jest włączenie budżetowania kredytów i przypisanie określonej liczby kredytów poszczególnym użytkownikom lub wszystkim członkom instytucji albo skonfigurowanie przydziału domyślnego dla nowych członków. Budżetowanie kredytów dotyczy usług opartych na transakcjach i narzędzi przeznaczonych między innymi do wzbogacania danych przestrzennych i przeprowadzania analiz przestrzennych. Ta funkcja pozwala skonfigurować próg liczby kredytów, które mogą być wykorzystane przez użytkownika łącznie lub w jednym zadaniu, co zapobiega przypadkowemu wykorzystaniu dużej liczby kredytów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w oszacowaniu liczby kredytów potrzebnych do wykonania określonych transakcji lub przechowywania danych, zapoznaj się z poniższym tematem Kredyty według funkcji.

Administratorzy mogą monitorować wykorzystanie kredytów na stronie statusu. Strona statusu zawiera interaktywny wykaz transakcji, które powodowały wykorzystanie kredytów (w ujęciu czasowym), a także wskazuje członków, którzy je wykorzystali, dzięki czemu można dokonać strategicznych korekt w celu usunięcia nieużywanych zasobów lub zaktualizowania ról członków, aby lepiej sterować dostępem na platformie. Monitorowanie wykorzystania kredytów (podobnie jak przeglądanie miesięcznych rachunków za media) umożliwia poznanie sposobów korzystania z oprogramowania i przewidywanie liczby kredytów, które będą potrzebne w przyszłości.

Notatka:

Usługa ArcGIS Online przechowuje dane dotyczące wykorzystania tylko dla dwóch ostatnich lat.

Kredyty i narzędzia

Liczba kredytów wykorzystywanych przez narzędzia opierające się na transakcjach, takie jak narzędzia geokodowania, GeoEnrichment, narzędzia analiz obrazów i analiz przestrzennych, jest ustalana na podstawie liczby rekordów i wygenerowanych danych wynikowych. Na przykład liczba kredytów wykorzystywanych przez narzędzie GeoEnrichment jest ustalana na podstawie liczby atrybutów dodanych do zestawu danych. W przypadku generowania obszarów podróży (nazywanych także obszarami czasu przejazdu) kredyty są wykorzystywane za każdy wygenerowany obszar podróży. Dlatego jeśli zostaną wygenerowane trzy obszary podróży (2, 5 i 10 mil) dla ośmiu lokalizacji, zużycie kredytów będzie obejmować 24 obszary podróży. Więcej informacji o wykorzystaniu kredytów przy używaniu narzędzi do analiz zawiera temat Informacje o kredytach za analizę przestrzenną.

Jeśli w instytucji zostało włączone budżetowanie kredytów, a oczekiwana liczba kredytów przekracza liczbę przydzielonych kredytów, usługa ArcGIS Online wyświetli komunikat o błędzie i uniemożliwi uruchomienie zadania.

Notatka:

Liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia do analiz można oszacować w przeglądarce map Map Viewer i Map Viewer Classic. Niektóre narzędzia do analiz nie wykorzystują kredytów. Szczegółowe informacje zawiera temat Informacje o kredytach za analizę przestrzenną.

Użytkownik mający uprawnienia do wykonywania analiz rastrowych może również używać funkcji rastrowych w przeglądarce map Map Viewer Classic do przetwarzania warstw zobrazowań. Następujące funkcje rastrowe nie powodują wykorzystania kredytów, gdy są uruchamiane w usłudze ArcGIS Online:

  • Rasteryzuj atrybuty
  • Tabela atrybutów
  • Informacje o rastrze
  • Kluczowe metadane

Kredyty i przechowywanie

Istnieją trzy typy przechowywania, które wykorzystują kredyty: przechowywanie obiektów, przechowywanie zobrazowań i przechowywanie plików. Przechowywanie obiektów dotyczy warstw obiektowych hostowanych w usłudze ArcGIS Online, a przechowywanie plików ma zastosowanie w przypadku warstw i plików innego typu, w tym załączników do hostowanych warstw obiektowych. Przechowywanie zobrazowań dotyczy warstw zobrazowań hostowanych w usłudze ArcGIS Online. Szczegółowe przykłady elementów, których dotyczy każdy z typów przechowywania i powiązane z tymi typami stawki kredytów można znaleźć w poniższym temacie Kredyty według funkcji. Niektóre ustawienia warstw obiektowych, w tym ustawienia kontrolujące dostęp do edycji, takie jak Włącz synchronizację i Śledź zmiany danych, mogą z czasem powodować zwiększenie magazynu obiektów. Zoptymalizowane hostowane warstwy obiektowe także korzystają z dodatkowej przestrzeni przechowywania.

Liczbę kredytów wykorzystywanych przez instytucję do przechowywania można ustalić, klikając przycisk ‎Przechowywanie w obszarze Diagram wykorzystania kredytów na karcie Status strony instytucji. Wybierając typ przechowywania — na przykład przechowywanie obiektów lub przechowywanie plików — można wyświetlić ogólny wykaz liczby kredytów wykorzystywanych w instytucji do przechowywania elementów określonego typu.

W raporcie o przechowywaniu obiektów można wyświetlić informacje o przechowywaniu dla wszystkich hostowanych warstw obiektowych w instytucji, wybierając w raporcie opcję Magazyn bazy danych w obszarze Typ magazynu, a następnie klikając opcję Wyświetl szczegóły elementu. W taki sposób w pojedynczym widoku można sprawdzić, ile miejsca w magazynie zajmują poszczególne warstwy obiektowe.

W raporcie o przechowywaniu zobrazowań można wyświetlić szczegółowe informacje o przechowywaniu dla wszystkich warstw zobrazowań w instytucji, wybierając w raporcie opcję Kafelkowa warstwa zobrazowań w obszarze Typ warstwy, a następnie klikając opcję Wyświetl szczegóły elementu. Zostanie wyświetlona wielkość plików obrazów na potrzeby wykorzystania kredytów w związku z przechowywaniem dla każdej warstwy zobrazowań.

Uzyskiwanie dodatkowych kredytów

Powiadomienie Kontaktów administracyjnych w instytucji następuje wtedy, gdy 75 i 100 procent kredytów zostanie wykorzystanych, a także wtedy, gdy członek instytucji wykorzysta 100 procent swojego limitu przydziału kredytów. Jeśli instytucja wykorzysta wszystkie swoje kredyty, subskrypcja ma status Ograniczana lub powstaje saldo ujemne.

Subskrypcja jest przenoszona do stanu ograniczonego, gdy instytucja wykorzysta wszystkie swoje kredyty. W przypadku subskrypcji ograniczonej zablokowany jest dostęp do niektórych elementów i procedur wykonywania zadań, które wykorzystują kredyty, takich jak zasoby premium i geokodowanie wsadowe. Subskrypcja pozostaje jednak aktywna, dzięki czemu można nadal zarządzać członkami i zasobami oraz uruchamiać raporty administracyjne, aby sprawdzać, jak zostały wykorzystane kredyty instytucji. Gdy zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że Twoja subskrypcja usługi ArcGIS Online jest w stanie ograniczonym, możesz zakupić dodatkowe kredyty lub skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Esri, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Notatka:

Niewykorzystane kredyty dołączone do subskrypcji rocznej tracą ważność z końcem okresu subskrypcji. Zakupione dodatkowe kredyty tracą ważność po dwóch latach.

Kredyty według funkcji

Poniższa tabela umożliwia oszacowanie liczby kredytów, które będą potrzebne do wykonania konkretnych transakcji lub przechowywania danych:

FunkcjaPrzykład miejsca zastosowaniaKredyty wykorzystane

Przechowywanie obiektów, z wyłączeniem załączników do obiektów, zbiory obiektów i obiekty powiązane z udostępnianiem lokalizacji

Przechowywanie hostowanej warstwy obiektowej

2,4 kredytu na 10 MB przechowywanych danych miesięcznie; obliczenia są dokonywane co godzinę

Notatka:

Ustawienia warstw obiektowych, takie jak Włącz synchronizację i Śledź utworzone i zaktualizowane obiekty, mogą z czasem powodować zwiększenie magazynu.

Przechowywanie zobrazowań

Przechowywanie hostowanej warstwy zobrazowań

W przypadku zobrazowań kafelkowych koszty przechowywania danych wynoszą 1,2 kredytu na 1 GB przechowywanych danych miesięcznie; obliczenia są dokonywane co godzinę.

Notatka:

Kredyty w przypadku przechowywania danych zobrazowań kafelkowych są obliczane na podstawie wielkości przechowywanych plików obrazów.

W przypadku zobrazowań dynamicznych koszty przechowywania danych bazują na wielkości obrazu i liczbie obrazów. Kredyty dla rozmiaru obrazu są obliczane na 1,2 kredytu na 1 GB przechowywanych danych miesięcznie, obliczenia są dokonywane co godzinę w oparciu o łączną wielkość obrazu lub obrazów. Dla łącznej liczby obrazów koszty w postaci kredytów są następujące:

  • 1-10 obrazów — 10 kredytów na dzień
  • 11-100 obrazów — 20 kredytów na dzień
  • 101-1 000 obrazów — 40 kredytów na dzień
  • 1 001-10 000 obrazów — 80 kredytów na dzień
  • 10 001-100 000 obrazów — 160 kredytów na dzień
  • 100 000 i więcej obrazów — 320 kredytów na dzień
Notatka:

Obraz w dynamicznej warstwie rastrowej jest uznawany za pojedynczy obraz, element w zbiorze zobrazowań lub przekrój wielowymiarowego zestawu danych. Łączna liczba obrazów w dynamicznej warstwie zobrazowań jest obliczana w momencie publikowania warstwy. Informacje o liczbie obrazów lub przekrojów w dynamicznej warstwie zobrazowań można znaleźć na stronie elementu tej warstwy.

Przechowywanie wszystkich zasobów z wyłączeniem hostowanych warstw obiektowych i zasobów w notatnikach ArcGIS Notebooks

Przechowywanie map internetowych

Przechowywanie plików, takich jak pliki PDF, obrazy, dokumenty Microsoft Office i inne dodane elementy

Przechowywanie zbiorów obiektów

Przechowywanie załączników w hostowanej warstwie obiektowej

Przechowywanie publikowanych warstw kafli wektorowych z aplikacji ArcGIS Pro

Przechowywanie pakietów warstw sceny z aplikacji ArcGIS Pro

Przechowywanie danych spakowanych na potrzeby obszarów map offline, które zostały przygotowane z wyprzedzeniem

1,2 kredytu na 1 GB przechowywanych danych miesięcznie; obliczenia są dokonywane co godzinę

Przechowywanie wszystkich zasobów w przestrzeni roboczej notatników ArcGIS Notebooks

Przesyłanie i przechowywanie zasobów, w tym plików shape, plików .csv i innych plików w przestrzeni roboczej

12 kredytów na 1 GB przechowywanych danych miesięcznie na użytkownika

Geokodowanie

Dopasowanie adresów podczas publikowania arkuszy kalkulacyjnych (np. plików .csv lub Excel) jako hostowanych warstw obiektowych przy użyciu oprogramowania ArcGIS World Geocoding Service lub widoku tego lokalizatora

40 kredytów na 1000 geokodów

Analiza obiektowa

Wykonanie analizy obiektowej za pomocą narzędzi do analizy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic

Wykorzystanie kredytów zależy od narzędzia. Szczegółowe informacje zawiera temat Informacje o kredytach za analizę przestrzenną.

Analiza zobrazowań

Wykonuj analizy zobrazowań za pomocą narzędzi analizy rastrowej lub funkcji rastrowych

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Niestandardowe szablony funkcji rastrowych, które łączą w łańcuch wiele złożonych funkcji, mogą zwiększyć wykorzystanie kredytów.

Trasy proste

Wyznaczanie wskazówek dojazdu w przeglądarce map Map Viewer

0,005 kredytu za każdą prostą trasę

Trasy zoptymalizowane

Wyznaczanie wskazówek dojazdu z optymalizacją kolejności w przeglądarce map Map Viewer Classic

0,5 kredytu za zoptymalizowaną trasę

Macierz kosztów źródło-cel

Usługa generowania macierzy kosztów źródło-cel w aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap

0,0005 kredytu za wprowadzenie pary źródło-cel

Wyszukiwanie biznesowe

Szukanie punktów zainteresowania (POI), takich jak firmy i obiekty, w aplikacji ArcGIS Business Analyst Web App

10 kredytów za 1000 rekordów

Mapy i warstwy demograficzne

Przesuwanie warstwy segmentacji rynku atlasu ArcGIS Living Atlas na mapie

10 kredytów za 1000 żądań mapy (przesuwanie, powiększanie i identyfikacja)

Infografiki

Wyświetlanie infografik w obsługiwanych aplikacjach, takich jak ArcGIS Pro, Business Analyst Web App, ArcGIS Community Analyst, ArcGIS Web AppBuilder, ArcGIS Experience Builder i ArcGIS for Office

Eksportowanie infografik do formatu PDF, Excel lub HTML

10 kredytów za 1000 wyświetleń

10 kredytów za eksport

Raporty o obiektach

Generowanie raportów o obiektach w aplikacji ArcGIS Survey123

0,5 kredytu na raport

Raporty

Uruchamianie raportów w aplikacji Business Analyst Web App

10 kredytów za raport

Generowanie kafli

Tworzenie pamięci podręcznej kafli w usłudze ArcGIS Online

1 kredyt na 10 000 wygenerowanych kafli

Generowanie warstw scen na podstawie obiektów

Publikowanie hostowanych warstw scen z hostowanych warstw obiektów

1 kredyt za 1000 obiektów wielopłatowych z teksturą

1 kredyt za 5000 obiektów wielopłatowych bez tekstury lub obiektów punktowych

ArcGIS Notebooks: interaktywne

Tworzenie, otwieranie i uruchamianie notatników

3 kredyty na godzinę za każdy notatnik korzystający z zaawansowanego środowiska wykonawczego, naliczane co minutę (minimalnie 10 minut)

30 kredytów na godzinę za każdy notatnik korzystający z zaawansowanego środowiska wykonawczego z GPU, naliczane co minutę (minimalnie 10 minut)

ArcGIS Notebooks: zaplanowane

Uruchamianie planowanego zadania notatnika

1,5 kredytu na godzinę na zadanie z wykorzystaniem standardowego środowiska wykonawczego, naliczane co minutę

4,5 kredytu na godzinę na zadanie z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska wykonawczego, naliczane co minutę

45 kredytów na godzinę na zadanie z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska wykonawczego z GPU, naliczane co minutę