Wyświetlanie i raportowanie statusu

Dzięki subskrypcji ArcGIS Online instytucje mogą zarządzać wszystkimi zasobami geograficznymi w bezpiecznym środowisku Esri w chmurze. Mając odpowiednie uprawnienia, możesz na karcie Status strony instytucji uzyskać dostęp do różnych informacji i generować szczegółowe raporty o instytucji ArcGIS Online. Interaktywny panel udostępnia szczegółowe informacje na temat wykorzystania kredytów przez instytucję, statusu i aktywności jej członków, wykorzystania zasobów, aplikacji oraz grup. Możesz także tworzyć, eksportować i zapisywać szczegółowe raporty o członkach i elementach instytucji.

Korzystanie z panelu

Panel statusu udostępnia ogólne informacje o instytucji, takie jak data odnowienia subskrypcji i liczba pozostałych kredytów, jak również interaktywne, szczegółowe informacje o wykorzystaniu. Panel składa się z pięciu sekcji: Kredyty, Zasoby, Aplikacje, Członkowie oraz Grupy.

Dostępne na panelu informacje zależą od wyświetlanej w danej chwili sekcji. Wiele wykresów, tabel i list zawiera interaktywne narzędzia drill-down and drill-through, które przedstawiają konkretne informacje, gdy z nimi pracujesz. Na przykład w sekcji Zasoby możesz wybrać opcję wyświetlania tylko informacji na temat elementów publicznych udostępnionych przez Twoją instytucję. W sekcji Kredyty możesz także wyeksportować dane o wykorzystaniu kredytów w postaci pliku .csv.

Notatka:

Usługa ArcGIS Online przechowuje dane dotyczące wykorzystania tylko dla dwóch ostatnich lat.

Aby użyć panelu statusu, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Status.
 3. W górnej części strony kliknij opcję Panel.
 4. Klikaj karty sekcji (Kredyty, Zasoby, Aplikacje, Członkowie oraz Grupy), aby uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Wskazówka:

Identyfikator subskrypcji, informacje o kondycji systemu, datę odnowienia subskrypcji, informacje o magazynie danych obiektowych, lokalizację regionalnego hostowania danych i inne informacje na temat subskrypcji można szybko wyświetlić na karcie Przegląd na stronie instytucji. Administratorzy domyślni mogą także tworzyć raport aktywności zawierający szczegółowy dziennik aktywności w instytucji.

Kredyty

Diagramy z podsumowaniem pokazują wykorzystanie kredytów w czasie oraz wykorzystanie według typu. Interakcja z diagramem pozwoli uzyskać szczegółowe informacje o wykorzystaniu kredytów. Za pomocą łącza znajdującego się obok Diagramu wykorzystania kredytów można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące przechowywania, analiz, zasobów posiadacza subskrypcji i zasobów opublikowanych. W górnej części okna aplikacji można zmienić przedział czasu. Działania związane z wykorzystaniem kredytów są widoczne do 12 miesięcy wstecz. Wartością domyślną są dwa tygodnie.

Wskazówka:

Zestawienie kredytów instytucji można szybko wyświetlić na zakładce Kredyty na karcie Przegląd strony instytucji.

Aby wyeksportować raport wykorzystania w postaci pliku .csv, kliknij przycisk Eksportuj dane o wykorzystaniu Eksportuj dane o wykorzystaniu. Plik .csv zawiera szczegóły dotyczące przechowywania elementów, wykonanych analiz, zasobów posiadacza subskrypcji oraz zasobów opublikowanych dla instytucji. Kolumny są dzielone na podstawie wybranego przedziału czasu. Daty są prezentowane w formacie systemu UNIX.

 • Przechowywanie — raporty zapewniają informacje na temat średniej liczby obiektów, plików, kafli, scen i kafli wektorowych przechowywanych przez instytucję w usłudze ArcGIS Online w wybranym okresie. Status jest aktualizowany co godzinę. Za pomocą łącza znajdującego się obok diagramu można wyświetlić dodatkowe szczegóły.
  • Przechowywanie obiektów — raporty zapewniają informacje na temat średniej ilości przestrzeni oraz liczby kredytów, które instytucja wykorzystuje do przechowywania hostowanych warstw obiektowych. Przechowywanie obiektów obejmuje przechowywanie baz danych dotyczących obiektów oraz przechowywanie plików jako załączników (dodano do hostowanych warstw obiektowych po 2 lipca 2014 r.). Aby istniejące załączniki przechowywać w postaci plików, należy ponownie opublikować hostowane warstwy obiektowe. Aby wyświetlić listę hostowanych warstw obiektowych instytucji, które wykorzystują kredyty na przechowywanie, kliknij przycisk Magazyn bazy danych, a następnie przycisk Wyświetl szczegóły elementu.
  • Przechowywanie zobrazowań — raporty zapewniają informacje na temat średniej ilości przestrzeni oraz liczby kredytów, które instytucja wykorzystuje do przechowywania hostowanych warstw zobrazowań, jak również na temat liczby obrazów. Przechowywanie zobrazowań obejmuje pamięć na pliki obrazów. Pamięć zależy od typu warstwy.
  • Magazyn plików — raporty zapewniają informacje na temat średniej ilości przestrzeni oraz liczby kredytów, które instytucja wykorzystuje do przechowywania plików.
  • Przechowywanie kafli — raporty zapewniają informacje dotyczące średniej ilości przestrzeni oraz liczby kredytów, które instytucja wykorzystuje do przechowywania hostowanych warstw kafli.
  • Magazyn scen — raporty zapewniają informacje dotyczące średniej ilości przestrzeni oraz liczby kredytów, które instytucja wykorzystuje do przechowywania hostowanych warstw scen.
  • Magazyn kafli wektorowych — raporty zapewniają informacje dotyczące średniej ilości przestrzeni oraz liczby kredytów, które instytucja wykorzystuje do przechowywania hostowanych kafli wektorowych.
 • Analizy — raporty prezentują informacje o użyciu funkcji analiz przez instytucję. Status jest aktualizowany co około 10 minut. Za pomocą łącza znajdującego się obok diagramu można wyświetlić dodatkowe szczegóły.
  • Geokodowanie — raporty zapewniają informacje o liczbie lokalizacji adresowych, które zostały dopasowane w hostowanych warstwach obiektowych. Niedopasowane adresy nie są uwzględniane w raporcie dotyczącym geokodowania.
  • Obszary obsługiwane — funkcja przedstawia liczbę obsługiwanych obszarów, np. obszarów czasu przejazdu, wygenerowanych przez instytucję.
  • Trasy do najbliższych placówek — funkcja przedstawia liczbę tras wygenerowanych przez instytucję w celu odszukania pobliskich lokalizacji.
  • Trasy dla wielu pojazdów — funkcja przedstawia liczbę tras wygenerowanych przez instytucję w celu optymalnego określenia postojów pojazdów, określenia najlepszej kolejności postojów i określenia trasy do postojów.
  • GeoEnrichment — pokazuje liczbę żądań i kredytów wykorzystanych przez instytucję z użyciem raportów, danych, infografik lub wyszukiwań biznesowych GeoEnrichment.
  • Trasy proste — funkcja przedstawia liczbę tras wygenerowanych przez instytucję w celu odwiedzenia miejsc postoju w określonej kolejności.
  • Analiza przestrzenna — raporty zawierają informacje o wykorzystaniu zadań analiz przestrzennych wykonanych przez użytkowników i aplikacje w instytucji.
  • Analiza zobrazowań — raporty zawierają informacje o wykorzystaniu zadań analiz zobrazowań wykonanych przez użytkowników i aplikacje w instytucji. Narzędzia analizy rastrowej oraz systemowe funkcje rastrowe wyświetlają nazwę narzędzia lub funkcji w kolumnie Operation. Niestandardowe szablony funkcji rastrowych są wyświetlane jako Custom Raster Function.
  • Lokalizacja-przydzielanie — funkcja przedstawia użycie usług lokalizacji-przydzielania w instytucji. Usługa lokalizacji-przydzielania zapewnia programistom i użytkownikom aplikacji ArcGIS Pro oraz ArcGIS Desktop dostęp do grupy funkcji pozwalających na wykonywanie operacji na danych hostowanych przez firmę Esri.
  • Trasy zoptymalizowane — funkcja przedstawia liczbę tras wygenerowanych przez instytucję w celu odwiedzenia postojów w optymalnej kolejności.
  • Analiza wysokościowa — raporty zapewniają informacje o wykorzystaniu analiz wysokościowych wykonanych przez instytucję. Usługi analiz wysokościowych umożliwiają programistom i użytkownikom aplikacji ArcGIS Pro oraz ArcGIS Desktop wykonywanie operacji analitycznych na danych hostowanych przez firmę Esri.
  • Raporty o obiektach — prezentują liczbę obiektów wyświetlonych w raportach o obiektach aplikacji ArcGIS Survey123.
  • Interaktywne notatniki — prezentują liczbę minut wykorzystania przez instytucję aplikacji ArcGIS Notebooks z użyciem środowiska wykonawczego standardowego, zaawansowanego lub zaawansowanego z procesorem graficznym.
  • Zaplanowane notatniki — prezentują liczbę minut zaplanowanego wykorzystania przez instytucję aplikacji ArcGIS Notebooks z użyciem środowiska wykonawczego standardowego, zaawansowanego lub zaawansowanego z procesorem graficznym.
 • Zasoby Premium — diagram przedstawia informacje o wykorzystaniu zasobów posiadacza subskrypcji przez instytucję w wybranym okresie. Informacje o użyciu obejmują łączną liczbę żądań dla instytucji i informacje o użyciu dla poszczególnych członków, którzy uzyskiwali dostęp do elementu. Wszystkie raporty przedstawiają wykorzystanie kredytów, ale w tym przypadku tylko mapy demograficzne konsumują kredyty. Dla innych zasobów prezentowane jest wykorzystanie kredytów 0,00, ponieważ nie powodują one wykorzystania kredytów. Za pomocą łącza znajdującego się obok diagramu można wyświetlić dodatkowe szczegóły.
  • Mapy demograficzne — raporty przedstawiają informacje o użyciu (żądania i kredyty) dotyczące publikowanych przez firmę ArcGIS Living Atlas map demograficznych z atlasu Esri, z których korzystała instytucja w wybranym okresie sprawozdawczym.
  • Mapy zobrazowań — raporty przedstawiają informacje o użyciu (żądania i kredyty) dotyczące publikowanych przez firmę ArcGIS Living Atlas map zobrazowań z atlasu Esri, z których korzystała instytucja w wybranym okresie sprawozdawczym. Mapy zobrazowań na razie nie konsumują kredytów, dlatego zawsze są wyświetlane wartości kredytów 0.00.
  • Mapy krajobrazowe — raporty przedstawiają informacje o użyciu (żądania i kredyty) dotyczące publikowanych przez firmę Esri map krajobrazowych, z których korzystała instytucja w wybranym okresie sprawozdawczym. Mapy krajobrazowe na razie nie konsumują kredytów, dlatego zawsze są wyświetlane wartości kredytów 0.00.
  • Inne mapy posiadaczy subskrypcji — raporty przedstawiają informacje o użyciu (żądania i kredyty) dotyczące zasobów posiadacza subskrypcji, z których korzystała instytucja w wybranym okresie sprawozdawczym. Mapy posiadacza subskrypcji nie konsumują kredytów, dlatego zawsze są wyświetlane wartości kredytów 0.00.
 • Zasoby opublikowane — na diagramie przedstawiono informacje dotyczące użycia kafli i obiektów w instytucji oraz generowania kafli w ramach instytucji. Kredyty nie są naliczane z tytułu przepustowości. Status jest aktualizowany co około 10 minut. Za pomocą łącza znajdującego się obok diagramu można wyświetlić dodatkowe szczegóły.
  • Generowanie kafli — raporty przedstawiają informacje na temat liczby plików rastrów mapy lub kafli, które w instytucji utworzono w formie hostowanych warstw kafli.
  • Generowanie scen — raporty przedstawiają informacje na temat liczby obiektów, które w instytucji utworzono w formie hostowanych warstw scen.
  • Wykorzystanie obiektów — raporty przedstawiają informacje o użyciu (liczba żądań) zasobów obiektowych opublikowanych przez użytkowników i aplikacje w ramach instytucji i poza nią. Wywołania dotyczące opisu w katalogu usług nie są uwzględniane w przepustowości obiektów.
  • Wykorzystanie scen — raporty przedstawiają informacje o użyciu (liczba żądań) zasobów warstwy sceny opublikowanych przez użytkowników i aplikacje w ramach instytucji i poza nią. Wywołania dotyczące opisu w katalogu usług nie są uwzględniane w przepustowości sceny.
  • Wykorzystanie kafli — raporty przedstawiają informacje o użyciu (liczba żądań) zasobów kafli opublikowanych przez użytkowników i aplikacje w ramach instytucji i poza nią. Wywołania dotyczące opisu w katalogu usług nie są uwzględniane w przepustowości kafli.
  • Wykorzystanie warstwy WFS — raporty przedstawiają informacje o użyciu (liczba żądań) zasobów warstwy WFS przez użytkowników i aplikacje w ramach instytucji i poza nią. Wywołania dotyczące opisu w katalogu usług nie są uwzględniane w przepustowości warstwy WFS.
Wskazówka:

Jeśli instytucja wybrała opcję pokazywania dostępnych kredytów, jej członkowie mogą wyświetlać salda kredytowe na swoich stronach profilu.

Zasoby

W sekcji Zasoby przedstawiono sposób tworzenia, używania i udostępniania zasobów geograficznych przez członków. Diagramy, tabele i mapy obsługują interakcje typu drill-down, które umożliwiają precyzowanie szczegółów. W górnej części okna aplikacji można zmienić przedział czasu. Działania związane z użyciem zasobów są widoczne do 12 miesięcy wstecz. Wartością domyślną są dwa tygodnie.

 • Szczegóły zasobów — wyświetla liczby elementów dostępnych dla instytucji podzielone na mięć kategorii: mapy, warstwy, pliki, aplikacje i narzędzia. Wartości liczbowe są podsumowane w postaci diagramu słupkowego. Wybierz kategorię, aby wyświetlić liczbę typów tej kategorii oraz tabelę zawierającą dodatkowe szczegóły. Kliknij nazwę elementu, aby wyświetlić diagram zawierający szczegóły wykorzystania.
 • Zasięg zasobów — wyświetla zasięg geograficzny wszystkich elementów, którymi dysponuje instytucja w danym przedziale czasu.
 • Podsumowanie zasobów — ta funkcja zapewnia wyświetlanie liczby nowych lub zmodyfikowanych elementów dodanych w instytucji w danym przedziale czasu. W sekcji Współautorzy przedstawiono liczbę członków, którzy utworzyli lub zmodyfikowani elementy w danym przedziale czasu.
 • Współautorzy — w tym raporcie zawarto najbardziej aktywnych współautorów w danym przedziale czasu oraz informacje o liczbie udostępnień wykonanych przez każdego współautora w ramach portalu.
 • Podsumowanie udostępniania — w tym raporcie zawarto rozkład ustawień udostępniania elementów przez członków w danym przedziale czasu.
 • Znaczniki w elementach — w tym raporcie przedstawiono uszeregowaną listę znaczników używanych we wszystkich elementach zwracanych w bieżącym raporcie aktywności. Rozmiar znacznika jest skalowany w oparciu o częstotliwość jego wykorzystywania.
 • Trendy zasobów — w tym raporcie przedstawiono najczęściej wyświetlane elementy w instytucji w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
 • Najczęściej wyświetlane zasoby — w tym raporcie prezentowanych jest 10 najczęściej wyświetlanych elementów w instytucji od dnia utworzenia instytucji.
 • Zasoby instytucji — w tym raporcie prezentowane jest podsumowanie całkowitej liczby elementów dostępnych w instytucji. Maksymalna liczba elementów, które obsługuje raport to 10 000.

Aplikacje

Sekcja Aplikacje udostępnia szczegółowy wgląd w sposób wykorzystania aplikacji ArcGIS w instytucji. Informacje o aktywności obejmują aplikacje utworzone przy użyciu kreatorów, takich jak ArcGIS Instant Apps, ArcGIS Experience Builder i ArcGIS AppStudio.

 • Aktywność aplikacji — wyświetla liczbę aplikacji utworzonych lub zmodyfikowanych w danym przedziale czasu.
 • Typy — wyświetla informacje o liczbie aplikacji internetowych i aplikacji natywnych.
 • Kreatory aplikacji — wyświetla na wykresie słupkowym typy aplikacji utworzonych w danym przedziale czasu.
 • Podsumowanie udostępniania — wyświetla rozkład uprawnień do udostępniania aplikacji w danym przedziale czasu.
 • Aplikacje błyskawiczne — wyświetla liczbę poszczególnych szablonów aplikacji użytych do utworzenia aplikacji przy użyciu ArcGIS Instant Apps w danym przedziale czasu.
 • Aplikacje z serwerem proxy dla zasobów Premium — wyświetla liczbę żądań, wykorzystane kredyty i datę utworzenia dla aplikacji z zawartością premium, które skonfigurowano do publicznego udostępniania. Raport obejmuje łączną liczbę kredytów skonsumowanych od czasu utworzenia tego serwera proxy aplikacji. W przypadku dostępu anonimowych użytkowników do zasobów premium przez serwer proxy aplikacji anonimowi użytkownicy mogą wykorzystywać kredyty instytucji, zależnie od ich poziomu użycia aplikacji. W takich przypadkach zużyte kredyty są podsumowane w raporcie Zasoby subskrybenta > Kredyty.
 • Popularne aplikacje instytucji — wyświetla najpopularniejsze aplikacje od dnia utworzenia instytucji.
 • Wykorzystanie zarejestrowanych aplikacji przez członków instytucji — wyświetla wykorzystanie zarejestrowanych aplikacji przez członków w danym przedziale czasu. Użycie jest śledzone dla aplikacji zarejestrowanych przez Twoją instytucję i inne instytucje. Wybierz konkretną aplikację i członka w polach Wykorzystanie wg nazwy aplikacji i Wykorzystanie wg członka instytucji, aby zaktualizować te szczegóły na wykresie.
  • Wykorzystanie wg nazwy aplikacji — wyświetla wykorzystanie konkretnej aplikacji w danym przedziale czasu.
  • Wykorzystanie wg członka instytucji — wyświetla wykorzystanie zarejestrowanych aplikacji przez konkretnego członka w danym przedziale czasu.
 • Wykorzystanie aplikacji ArcGIS Pro przez członków instytucji — wyświetla godziny wykorzystania aplikacji ArcGIS Pro przez członków w danym przedziale czasu. Wybierz członka w polu Wykorzystanie wg członka instytucji, aby zaktualizować te szczegóły na wykresie.
  • Wykorzystanie wg członka instytucji — wyświetla wykorzystanie aplikacji ArcGIS Pro przez konkretnego członka w danym przedziale czasu.

Członkowie

Informacje o członkach ułatwiają zrozumienie statusu członków w instytucji oraz ich aktywności. Diagramy, tabele i mapy obsługują interakcje typu drill-down, które umożliwiają precyzowanie szczegółów raportu. W górnej części okna aplikacji można zmienić przedział czasu. Działania członków są widoczne do 12 miesięcy wstecz. Wartością domyślną są dwa tygodnie.

 • Podsumowanie i statystyki wykorzystania — wyświetla różne informacje dotyczące wykorzystania dla wybranego członka w wybranym okresie. Informacje o użyciu obejmują informacje o działaniach w zakresie udostępniania i współpracy, używanych aplikacjach i wykorzystaniu kredytów. Ponadto w diagramie zawarto zasięg geograficzny wszystkich elementów, którymi dysponuje wybrany członek. Aby zmienić raport szczegółów dotyczących członka, wybierz innego członka, klikając przycisk Zmień członka.
  Wskazówka:

  Aby wyeksportować raport dotyczący członka w postaci pliku .csv, kliknij przycisk pobierania Pobierz w tabeli Wykorzystanie kredytu w tym okresie. Plik .csv zawiera szczegóły dotyczące wybranego członka w zakresie wykorzystania analiz, generowania kafli, zasobów posiadacza subskrypcji oraz opublikowanych zasobów. Kolumny są dzielone na podstawie okresu wybranego dla raportów. Daty są prezentowane w formacie systemu UNIX.

 • Podsumowanie członków instytucji — w tym raporcie przedstawiono rozkład członków według typu użytkownika, liczby przypisanych kont i liczby przypisanych typów użytkowników.

Grupy

Sekcja Grupy udostępnia informacje o aktywnych kooperacjach członków instytucji.

 • Grupy — przedstawia łączna liczbę grup w instytucji.
 • Nowe grupy — przedstawia łączną liczba grup utworzonych w instytucji w ciągu ostatnich 30 dni.
 • Właściciele grup — przedstawia procentowo wyrażoną liczbę członków dysponujących co najmniej jedną grupą w instytucji.
 • Udostępnianie w grupach — przedstawia procentowo wyrażoną liczbę grup zapewniających członkom dostęp do zapisu i odczytu. Różnica między tą wartością i wartością 100 procent odzwierciedla procentowy udział grup przeznaczonych tylko do odczytu.
 • Dostęp do grup — w tym raporcie przedstawiono rozkład sposobu uzyskiwania dostępu do grup przez członków.
 • Właściciele grup — lista członków dysponujących największą liczbą grup w instytucji.
 • Udostępnianie grupowe — w tym raporcie przedstawiono sposoby udostępniania grup w instytucji.
 • Polecane grupy — grupy polecane w ramach instytucji, podstawowe informacje o grupach i liczba elementów w każdej grupie.

Tworzenie i planowanie raportów

Jeśli masz domyślną rolę administratora lub niestandardową rolę do tworzenia raportów administracyjnych i zarządzania nimi, możesz generować asynchroniczne raporty zawierające szczegółowe informacje o kredytach, członkach, elementach itp. instytucji ArcGIS Online. Raport aktywności zawiera szczegółowe informacje o wszystkich aktywnościach w instytucji w okresie dnia, tygodnia, miesiąca i kwartału. Raport o kredytach zawiera szczegółowe zestawienie informacji o wykorzystaniu kredytów w instytucji w okresie tygodnia, miesiąca lub kwartału. Raport o członkach zawiera aktualne informacje na temat każdego członka instytucji. Raport o elementach zawiera aktualne informacje na temat każdego elementu w instytucji. Raport liczby wyświetleń elementu przedstawia liczbę wyświetleń poszczególnych elementów w instytucji Raport wykorzystania usług zawiera szczegółowe informacje o tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym wykorzystaniu danych powiązanym z poświadczeniami programisty w instytucji.

Wskazówka:

Więcej informacji o typach raportów na temat instytucji i ich tworzeniu w usłudze ArcGIS Online znajduje się w artykule Maksymalne wykorzystanie usługi ArcGIS Online do zarządzania instytucją dzięki raportom na blogu.

Raporty te można eksportować do pliku .csv w celu dalszej analizy oraz zapisywać jako elementy raportu administracyjnego w instytucji, dzięki czemu można się będzie do nich odnosić w przyszłości. Można też zaplanować automatyczne uruchamianie pewnych raportów.

Notatka:

Usługa ArcGIS Online przechowuje dane dotyczące wykorzystania tylko dla dwóch ostatnich lat.

Tworzenie raportu

Aby utworzyć jeden raport, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako administrator domyślny.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Status.
 3. W górnej części strony kliknij opcję Raporty.
 4. Kliknij opcję Utwórz raport i kliknij pozycję Jeden raport.
 5. Z menu rozwijanego Typ raportu wybierz typ raportu, który chcesz utworzyć.
 6. Zachowaj domyślną nazwę raportu lub nadaj mu nazwę niestandardową, wybierając nazwę domyślną i wpisując wybraną nazwę.
 7. W przypadku raportów aktywności, raportów o kredytach, raportów liczby wyświetleń elementów i raportów wykorzystania usług podaj okres w następujący sposób:
  • Wybierz czas trwania okresu raportowania: Dzień (dostępny jedynie w przypadku raportów aktywności), Tydzień, Miesiąc, Kwartał lub Rok (dostępny jedynie w przypadku raportów liczby wyświetleń elementów). Nie można wybrać bieżącego ani przyszłego czasu trwania.
  • W przypadku raportu dziennego kliknij pole Rama czasowa i wybierz dzień z kalendarza. Raportowanie rozpoczyna się o godzinie 12:00 czasu GMT wybranego dnia.
  • W przypadku raportu tygodniowego, miesięcznego lub kwartalnego kliknij pierwsze pole Rama czasowa i wybierz dzień w tygodniu, miesiącu lub kwartale, który zostanie umieszczony w raporcie. Raport tygodniowy rozpoczyna się o godzinie 00:00 czasu GMT w poniedziałek w wybranym tygodniu. Raport miesięczny rozpoczyna się o godzinie 00:00 czasu GMT pierwszego dnia wybranego miesiąca. Raport kwartalny rozpoczyna się o godzinie 00:00 czasu GMT pierwszego dnia wybranego kwartału.
  • W przypadku raportu rocznego wybierz rok, który ma być ujęty w raporcie. Raport rozpoczyna się o godzinie 00:00 czasu GMT pierwszego dnia wybranego roku.
 8. W przypadku miesięcznego, kwartalnego lub rocznego raportu liczby wyświetleń elementów podaj sposób agregowania liczby wyświetleń.

  Podczas tworzenia na przykład raportu kwartalnego można wybrać Sumy tygodniowe lub Sumy miesięczne.

 9. Kliknij przycisk Utwórz raport.

  Raport zostanie wygenerowany i dodany do listy raportów na karcie podrzędnej Raporty. W dowolnym momencie będzie można go tam znaleźć i uzyskać do niego dostęp. Raport zostanie także zapisany jako element raportu administracyjnego w zasobach użytkownika.

Znajdowanie raportów i praca z nimi

Wykonaj na karcie podrzędnej Raporty dowolne z poniższych czynności, aby znaleźć raporty administracyjne i pracować z nimi w instytucji:

 • Aby znaleźć wcześniej wygenerowany raport, wyszukaj raport według nazwy i zastosuj filtry w celu zawężenia listy raportów. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy właściciela.
 • Aby wyeksportować raport w postaci pliku .csv, kliknij przycisk Pobierz Pobierz znajdujący się obok listy raportów.
 • Aby zmienić nazwę raportu, kliknij przycisk Opcje Opcje znajdujący się obok listy raportów, wpisz nową nazwę raportu i kliknij przycisk Zapisz.
 • Aby usunąć raport, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij opcję Usuń. Kliknij ponownie opcję Usuń, aby potwierdzić.
 • Aby wyświetlić stronę elementu raportu administracyjnego, kliknij tytuł raportu. Na stronie elementu można dodawać i modyfikować informacje oraz ustawienia elementu raportu administracyjnego, a mając uprawnienia do udostępniania, można udostępnić go innym członkom instytucji.

Tworzenie harmonogramu raportowania

Można zaplanować automatyczne uruchamianie raportów w określonym czasie, na przykład co tydzień lub co miesiąc. Aby utworzyć harmonogram raportowania, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako administrator domyślny.
 2. Na karcie podrzędnej Raporty kliknij opcję Utwórz raport i kliknij opcję Harmonogram raportowania.
 3. Z menu rozwijanego Typ raportu wybierz typ raportu, który chcesz zaplanować.
 4. Zachowaj domyślną nazwę raportu lub nadaj mu nazwę niestandardową, wybierając nazwę domyślną i wpisując wybraną nazwę.
 5. Wybierz częstotliwość raportów.
  Notatka:

  Dostępne opcje częstotliwości raportów (Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc, Co kwartał lub Co rok) zależą od wybranego typu raportu. Na przykład raporty dotyczące kredytów i raporty wykorzystania usług można uruchamiać tylko co tydzień, co miesiąc lub co kwartał.

 6. Aby uzyskać raporty tygodniowe i miesięczne o elementach i członkach, wybierz dzień, dla którego chcesz utworzyć raport.
 7. Dla opcji Data początkowa wybierz datę z kalendarza.

  Raporty są generowane automatycznie począwszy od wybranej przez użytkownika daty początkowej. Raporty odzwierciedlają informacje z poprzedniego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku, począwszy od godziny 00:00 UTC.

 8. Z menu rozwijanego Koniec wybierz jedną z następujących opcji:
  • Nigdy — raporty są uruchamiane automatycznie do czasu usunięcia harmonogramu.
  • W dniu — wybierz datę końcową z kalendarza. Raporty są uruchamiane automatycznie do podanej daty końcowej.
  • Po liczbie utworzonych raportów — wpisz liczbę w polu tekstowym. Raporty są uruchamiane automatycznie do momentu wygenerowania określonej liczby raportów.
 9. W przypadku miesięcznego, kwartalnego lub rocznego raportu liczby wyświetleń elementów podaj sposób agregowania liczby wyświetleń. Na przykład podczas planowania raportu kwartalnego można wybrać Sumy tygodniowe lub Sumy miesięczne.
 10. Kliknij opcję Utwórz harmonogram.

  Zostanie utworzony harmonogram raportu.

 11. Kliknij opcję Zaplanowane raporty na karcie podrzędnej Raporty, aby wyświetlić listę zaplanowanych raportów.
 12. Możesz również kliknąć przycisk Opcje Opcje znajdujący się obok zaplanowanego raportu i wybrać odpowiednią opcję w celu wstrzymania, wznowienia, edycji, usunięcia lub zmiany właściciela harmonogramu raportowania.
  Notatka:

  Prawa własności harmonogramu raportowania można przenieść tylko na innego administratora domyślnego. Gdy jest przenoszone prawo własności, harmonogram zostaje automatycznie wstrzymany i aby nadal działał, musi zostać wznowiony.

Twoja subskrypcja

Usługa ArcGIS Online jest dostępna w ramach rocznej subskrypcji. Do wyboru są różne plany. Każdy plan obejmuje określoną liczbę członków i kredytów. Kredyty stanowią środek płatniczy w usłudze ArcGIS Online. Są one wykorzystywane podczas używania określonych funkcji, np. analiz przestrzennych, wyznaczania tras lub geokodowania. Liczba wykorzystywanych kredytów na usługi zależy od sposobu korzystania z usługi ArcGIS Online.

Liczba pozostałych kredytów i użytkowników jest uzależniona od subskrypcji zakupionej przez instytucję. Dodatkowi użytkownicy i kredyty usług są dostępne jako funkcje dodatkowe w każdym planie subskrypcji. Jeśli mieszkasz lub przebywasz na terenie Stanów Zjednoczonych, możesz dodać członków i kredyty poprzez aktualizację subskrypcji online, dzwoniąc pod numer 1-800-447-9778 lub kontaktując się z lokalnym biurem firmy Esri. Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą skontaktować się z lokalnym biurem firmy Esri.

Jeśli subskrypcja użytkownika wygasła, można ją odnowić, kontaktując się z lokalnym biurem firmy Esri. Do momentu odnowienia subskrypcji administratorzy dysponują ograniczonym dostępem do instytucji i jej zasobów. Wszelkie zasoby udostępnione wcześniej publicznie nadal pozostaną dostępne. Administratorzy będą mogli je usunąć, jednak zostaną pozbawieni możliwości edycji szczegółów oraz zmiany statusu udostępniania.