Jak działa kooperacja rozproszona

Aby udostępnić zasoby innym instytucjom w kooperacji rozproszonej, administrator rozpoczyna od utworzenia kooperacji i przestrzeni roboczej kooperacji, powiązania grupy z przestrzenią roboczą i zaproszenia uczestników do kooperacji. Instytucja, która tworzy kooperację jest gospodarzem, a pozostałe uczestniczące instytucje są gośćmi. Pojęcia te zostały opisane bardziej szczegółowo w poniższych sekcjach.

Notatka:

Aby dowiedzieć się, jak konfigurować kooperację rozproszoną, zapoznaj się z tematem Tworzenie kooperacji rozproszonej.

Gospodarze i goście kooperacji

W kooperacji może uczestniczyć jeden gospodarz i jeden lub większa liczba gości. Inicjowanie kooperacji następuje, gdy administrator instytucji gospodarza wyśle zaproszenie do administratora co najmniej jednej uczestniczącej instytucji-gościa. Następnie administrator każdej z instytucji-gości akceptuje zaproszenie i wysyła potwierdzenie do administratora gospodarza. On z kolei akceptuje potwierdzenie i tym samym nawiązuje zaufane połączenie.

Host

Gospodarz to według definicji instytucja inicjująca kooperację. W kooperacji, w której uczestniczy instytucja ArcGIS Online, gospodarzem jest zawsze instytucja ArcGIS Online.

Administrator instytucji gospodarza musi wykonać następujące czynności, aby utworzyć kooperację i udostępnić zasoby instytucjom-gościom:

  • Utworzyć kooperację i przestrzeń roboczą kooperacji
  • Powiązać grupę z przestrzenią roboczą
  • Zaprosić gości do kooperacji
  • Zdefiniować tryb dostępu dla każdego gościa

Goście

Goście w kooperacji z definicji muszą mieć wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise w wersji 10.5.1 lub nowszej i muszą zostać zaproszeni przez gospodarza. Administrator poszczególnych instytucji-gości wykonuje następujące czynności, aby dołączyć do kooperacji i udostępniać zasoby uczestnikom:

  • Akceptowanie zaproszenia do kooperacji
  • Powiązać grupę z przestrzenią roboczą
  • Skonfigurować ustawienia synchronizacji na potrzeby przestrzeni roboczej kooperacji

Kooperacje i przestrzenie robocze

Przestrzeń robocza jest pojęciem oznaczającym obszar w kooperacji reprezentujący projekt, inicjatywę lub inną jednostkę organizacyjną. Każda kooperacja musi mieć co najmniej jedną przestrzeń roboczą, ale może mieć ich więcej, jeśli jest to potrzebne do obsługi konkretnego scenariusza kooperacji. Wiele przestrzeni roboczych może służyć do zorganizowania większych kooperacji obejmujących wiele projektów i inicjatyw dla tego samego zbioru uczestników.

Przestrzeń robocza kooperacji to konstrukcja logiczna, a nie fizyczny kontener z danymi, dlatego nie zawiera ona żadnych zasobów. Aby udostępniać dane w kooperacji, członkowie udostępniają zasoby grupie, która została powiązana z przestrzenią roboczą. Więcej informacji znajduje się w temacie Przestrzenie robocze i grupy.

W momencie konfigurowania przestrzeni roboczej kooperacji administratorzy gospodarza podają, w jaki sposób warstwy obiektowe będą udostępniane (przez odniesienie lub jako kopie) i definiują tryb dostępu dla każdego gościa kooperacji. Konfigurując przestrzeń roboczą, administratorzy gościa podają, w jaki sposób warstwy obiektowe będą udostępniane, a także w jaki sposób dane będą synchronizowane. Gospodarz i goście widzą tylko nazwę i opis przestrzeni roboczej. Szczegóły poszczególnych grup, które są powiązane z przestrzenią roboczą, nie są widoczne dla uczestników kooperacji.

Kooperacja z użyciem wielu obszarów roboczych

Niektóre kooperacje używają wielu przestrzeni roboczych. Rozważ przykład opisany w sekcji Kooperacja rozproszona, w którym miejskie wydziały prac publicznych i bezpieczeństwa publicznego uczestniczą w istniejącej kooperacji. Ostatnio oba wydziały rozszerzyły swoje obszary działania i współpracują nad trzema projektami. Zespoły chcą, aby dane i zasoby były uporządkowane według projektów, zatem używają trzech przestrzeni roboczych — po jednej dla każdego projektu.

Miasto chce również używać przestrzeni roboczych do definiowania trybu dostępu pracowników wydziału robót publicznych: w przypadku dwóch nowych projektów powinni oni mieć tylko możliwość wysyłania danych, a w przypadku istniejącego projektu — wysyłania i odbierania danych. Teraz mogą oni także wybrać opcję udostępniania warstw obiektowych jako kopii dla pewnych projektów, podczas gdy dla pozostałych projektów warstwy obiektowe będą udostępniane przez odniesienie.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób gospodarz kooperacji może utworzyć dodatkowe przestrzenie robocze, zapoznaj się z tematem Zarządzanie kooperacjami.

Obszary robocze i grupy

W kooperacji zasoby są udostępniane za pomocą grup kooperacji. Każdy uczestnik kooperacji łączy grupę ze swojej instytucji z obszarem roboczym. Całość udostępnionych zasobów pojawia się bezpośrednio w grupie, którą każdy z uczestników powiązał z przestrzeń roboczą. Każdy uczestnik może powiązać jedną grupę z przestrzenią roboczą. Dlatego gdy uczestnik ma trzy grupy zawierające zasoby kooperacji — na przykład grupy dla projektów A, B i C — muszą zostać utworzone trzy przestrzenie robocze.

Zasoby w grupach są udostępniane zgodnie z harmonogramem skonfigurowanym przez każdego z gości dla każdej przestrzeni roboczej kooperacji. Opuszczenie obszaru roboczego ani usunięcie go nie powoduje usunięcia grupy. Więcej informacji o opuszczeniu przestrzeni roboczej lub jej usunięciu zawiera temat Zarządzanie kooperacjami.

Wskazówka:

Grupy powiązane z przestrzeniami roboczymi kooperacji są oznaczone za pomocą oznaczenia kooperacji na karcie Widok ogólny strony grupy.

Tryby dostępu do obszarów roboczych

Zasoby zostają udostępnione kooperacji, gdy użytkownicy udostępnią swoje zasoby grupie, która została powiązana z przestrzenią roboczą kooperacji. Gospodarz kooperacji odpowiada za zdefiniowanie trybu dostępu poszczególnych gości do poszczególnych przestrzeni roboczych. Tryb dostępu steruje sposobem udostępniania zasobów w przestrzeni roboczej. Opcje trybu dostępu to: Tylko wyślij, Tylko odbierz oraz Wyślij i odbierz. Tryby dostępu są definiowane oddzielnie dla każdego gościa w kooperacji, na przykład jeden gość może mieć dostęp do odbierania w przestrzeni roboczej, a inny gość — dostęp do wysyłania. W kooperacji, w której używanych jest wiele przestrzeni roboczych, każdy gość może mieć ten sam tryb dostępu lub inne tryby dostępu w różnych przestrzeniach roboczych, według potrzeb.

Notatka:

Gospodarz kooperacji może zawsze wysyłać i odbierać zasoby.

Tylko wyślij

Jeśli gospodarz wybierze dla gościa tryb dostępu Wyślij, to gość może wysyłać zasoby do gospodarza, lecz nie może odbierać żadnych zasobów od gospodarza.

Tryb dostępu zdefiniowany jako Tylko wyślij.

Tylko odbierz

Jeśli gospodarz wybierze dla gościa tryb dostępu Odbierz, gość może odbierać zasoby od gospodarza, lecz nie może wysyłać żadnych zasobów do gospodarza.

Tryb dostępu zdefiniowany jako Tylko odbierz.

Wyślij i odbierz

Jeśli gospodarz wybierze dla gościa tryb dostępu Wyślij i odbierz, gość może wysyłać zasoby do gospodarza i odbierać zasoby od gospodarza. Tryb dostępu Wyślij i odbierz jest wymagany do umożliwienia dwukierunkowej edycji warstw obiektowych miedzy gospodarzem i uczestniczącymi gośćmi kooperacji. Jest to możliwe, gdy właściciel udostępnionej warstwy obiektowej włączy tę funkcję w przestrzeni roboczej kooperacji i gdy warstwa obiektowa została skonfigurowana do dwukierunkowej edycji.

Tryb dostępu zdefiniowany jako Wyślij i odbierz.

Przestrzenie robocze, tryby dostępu i synchronizacja

Goście kooperacji określają sposób synchronizacji zasobów w ramach kooperacji. Każdy gość kooperacji może skonfigurować własne grupy tak, aby zmiany elementów były synchronizowane w zaplanowanych interwałach. Grupy powiązane z przestrzenią roboczą kooperacji są porównywane pod kątem różnic z częstotliwością określoną przez gościa. Nowe lub zaktualizowane zasoby z grup z trybem dostępu uczestników Wyślij lub Wyślij i odbierz są wysyłane do uczestników z trybem dostępu Odbierz lub Wyślij i odbierz.

Harmonogramy synchronizacji są konfigurowane na poziomie przestrzeni roboczej przez każdego gościa i dlatego można wybrać różne harmonogramy dla różnych przestrzeni roboczych w ramach tej samej kooperacji. Domyślnie interwał zaplanowanej synchronizacji jest skonfigurowany pod kątem sprawdzania dostępności zmian i ich wysyłania co 24 godziny. Minimalny dostępny interwał synchronizacji to 1 godzina. Jeśli zdarzenie zaplanowanej synchronizacji jest w toku, gdy nadejdzie czas wykonania następnej zaplanowanej synchronizacji, ta synchronizacja zostanie pominięta, aby umożliwić zakończenie istniejącego zadania.

Jeśli potrzeba wielu przestrzeni roboczych, gospodarz ArcGIS Online może utworzyć dodatkowe przestrzenie robocze, które będą dostępne dla gości po następnej zaplanowanej synchronizacji kooperacji. Administratorzy gości mogą następnie dołączyć te przestrzenie robocze tak jak pierwotna przestrzeń roboczą.

Więcej informacji o synchronizowaniu zasobów w ramach kooperacji zawiera temat Konfigurowanie ustawień synchronizacji w dokumentacji oprogramowania ArcGIS Enterprise.