Zarządzanie hostowanymi warstwami kafli

Właściciele hostowanych warstw kafli i administratorzy mogą zarządzać ustawieniami i zasobami istniejących hostowanych warstw kafli. Opcje zarządzania mogą się różnić w zależności od tego, czy warstwa zawiera kafle rastrowe, czy kafle wektorowe.

Wskazówka:

Element warstwy jest warstwą kafli (hostowaną). Aby zidentyfikować, czy jest to warstwa kafli wektorowych, czy rastrowych, sprawdź ikonę warstwy.

Poniższa tabela zawiera opcje zarządzania dostępne dla poszczególnych typów warstw.

Kafle rastrowe Hostowane warstwy kafli rastrowychKafle wektorowe Hostowane warstwy kafli wektorowych

Skonfiguruj minimalną i maksymalną skalę, w jakiej wyświetlana jest hostowana warstwa kafli po jej dodaniu do mapy.

Tak

Nie

Skonfiguruj hostowaną warstwę kafli do użytku na mapach offline i w aplikacjach.

Tak

Tak

Zdefiniuj sposób zarządzana aktualizacjami kafli: ręcznie lub automatycznie, aby odzwierciedlić zmiany danych obiektowych.

Tak

Nie

Zastąp zawartość warstwy inną warstwą.

Nie*

*Począwszy od wersji ArcGIS Pro 2.5, można używać interfejsu Python API lub narzędzia geoprzetwarzania Zastąp warstwę internetową.

Tak

Jest to obsługiwane w przypadku warstw opublikowanych z poziomu pakietu kafli wektorowych lub aplikacji ArcGIS Pro.

Odbuduj pamięć podręczną warstwy, aby uzyskać aktualizacje z powiązanej warstwy obiektowej.

Tak

Jest to obsługiwane, jeśli warstwa została opublikowana z poziomu hostowanej warstwy obiektowej.

Tak

Jest to obsługiwane, jeśli warstwa została opublikowana z poziomu hostowanej warstwy obiektowej.

Zarządzanie ustawieniami hostowanych warstw kafli rastrowych

Aby możliwe było zarządzanie skalami minimalną i maksymalną lub trybem offline hostowanych warstw kafli, muszą być dostępne dane źródłowe (plik definicji usługi) lub opublikowana warstwa. Podczas publikowania hostowanej warstwy kafli z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, warstwy kafli dziedziczą zakres widoczności warstwy źródłowej. Nie można tworzyć kafli dla obszarów, które leżą poza tym odziedziczonym zakresem widoczności.

Wykonaj poniższe czynności, aby budować kafle, zmieniać zakres widoczności, pozwalać na odbudowę kafli dla edytowanych obszarów lub zarządzać trybem offline hostowanej warstwy kafli Kafle rastrowe:

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator lub użytkownik dysponujący uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich użytkowników.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy kafli.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy kafli (hostowanej).
 5. Kliknij przycisk Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić bieżący status istniejących kafli.
 6. Wprowadź dowolne z poniższych zmian:
  • Ustaw wartość opcji Zakres widoczności za pomocą suwaka lub list rozwijanych w celu wybrania skal minimalnej i maksymalnej, w jakich będzie wyświetlana hostowana warstwa kafli po jej dodaniu do mapy.
  • Kliknij przycisk Utwórz kafle, aby utworzyć kafle dla warstwy. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pola wyboru znajdujące się obok poziomów (skali), na których mają zostać wygenerowane kafle. Należy wybrać co najmniej jeden poziom. Po wybraniu poziomów kliknij przycisk Utwórz kafle.

   Więcej informacji na temat tworzenia kafli zawiera następna sekcja.

  • Zaznacz pole wyboru Udostępnij tę warstwę do pobierania i stosowania na mapie offline, aby zezwolić innym użytkownikom na dołączanie hostowanej warstwy kafli do mapy, która będzie przełączana w tryb offline. Należy zwrócić uwagę na to, że można to zrobić tylko wtedy, gdy utworzono kafle dla danych, które będą używane w trybie offline.
 7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienia hostowanych warstw kafli publikowanych z hostowanych warstw obiektowych

Podczas publikowania hostowanej warstwy kafli (rastrowych) z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej kafle są tworzone automatycznie w momencie, gdy są potrzebne po raz pierwszy. Innymi słowy, kafle są tworzone dla konkretnej skali i zasięgu, gdy ktoś po raz pierwszy przegląda hostowaną warstwę kafli o tej skali i zasięgu. Wygenerowane kafle są zapisywane w pamięci podręcznej i natychmiast są dostępne dla Ciebie oraz innych użytkowników przeglądających warstwę kafli o tej skali i zasięgu. Ponadto zmiany wprowadzane w danych obiektu w przeciągu kilku minut są automatycznie uwzględniane w hostowanej warstwie kafli.

Chociaż domyślnie kafle są tworzone automatycznie, można wybrać ręczne tworzenie kafli dla konkretnej skali i zasięgu. Poprawia to wydajność wyświetlania w przypadku pierwszej osoby, która przegląda warstwę kafli o tej skali i zasięgu. Jest to opcja wymagana, jeśli warstwa kafli będzie przełączana w tryb offline.

W niektórych przypadkach można wyłączyć automatyczne tworzenie kafli i budować kafle ręcznie dla całej hostowanej warstwy kafli. Wówczas jednak zmiany danych wprowadzone w hostowanej warstwie obiektowej używanej do publikowania warstwy kafli nie są uwzględniane w hostowanej warstwie kafli.

Notatka:

Jeśli hostowana warstwa kafli została opublikowana przed czerwcem 2017, warstwa ta jest skonfigurowana pod kątem ręcznego budowania kafli. Aby aktualizacje podstawowej hostowanej warstwy obiektowej były widoczne w zależnej od niej hostowanej warstwie kafli, należy przełączyć ustawienia hostowanej warstwy kafli na automatyczne tworzenie kafli.

Jeśli hostowana warstwa kafli jest publikowana z hostowanej warstwy obiektowej, można zmienić nazwy warstw w hostowanej warstwie kafli.

Automatycznie utwórz kafle

Jeśli hostowana warstwa kafli została skonfigurowana tak, aby kafle były tworzone automatycznie, w usłudze ArcGIS Online kafle są tworzone na żądanie, gdy są potrzebne. Utworzone kafle są zapisywane w pamięci podręcznej i są dostępne przy wszystkich kolejnych wyświetleniach. Podczas edycji podstawowej hostowanej warstwy obiektowej lub widoku warstwy obiektowej zmiany są uwzględniane w hostowanej warstwie kafli w przeciągu kilku minut.

Kafle w mniejszych skalach

Czas, jaki zabiera automatyczne generowanie kafli, zależy od danych obiektu, w szczególności od liczby wierzchołków w danych obiektu. Im wierzchołki obiektu są gęstsze, tym bardziej wpływa to na czas generowania kafli. Gdy skale stają się mniejsze (pomniejszone), każdy kafel zawiera więcej obiektów, co może zwiększyć czas potrzebny do wygenerowania kafli. W razie opóźnień w generowaniu kafli, należy wstępnie utworzyć kafle dla tej skali i innych, których dotyczy opóźnienie. Najnowsze zmiany danych obiektów są także uwzględniane we wstępnie utworzonych kaflach w trybie automatycznym.

Tworzenie kafli dla konkretnej skali i zasięgu

Nawet jeśli hostowana warstwa kafli została skonfigurowana tak, aby kafle były tworzone automatycznie, można budować kafle dla konkretnych poziomów (skali) i zasięgów. Taka procedura wykonywania zadań jest idealna do generowania kafli w obszarach potrzebnych użytkownikom lub w takich, w których kafle mogą być przełączane w tryb offline.

Wykonaj poniższe czynności, aby tworzyć kafle dla konkretnych skali i zasięgów:

 1. Zaloguj się jako właściciel hostowanej warstwy kafli, administrator lub użytkownik dysponujący uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich użytkowników.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy kafli.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy kafli (hostowanej).
 5. Kliknij opcję Utwórz kafle.
 6. Na karcie Poziomy, zaznacz pole wyboru obok skali, w których mają być utworzone kafle.
 7. Jeśli ma być ograniczony zasięg, dla którego są budowane kafle, kliknij kartę Definiowanie zasięgu i ustaw obszar, w którym będą budowane kafle, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Narysuj zasięg i narysuj prostokąt, aby wskazać obszar, w którym będą budowane kafle.
  • Wpisz współrzędne zasięgu (w stopniach dziesiętnych) w polach Lewo , Prawo, Góra i Dół.
 8. Po wybraniu poziomów i ustawieniu zasięgu kliknij przycisk Utwórz kafle.

Ręczne zarządzanie kaflami

W większości przypadków kafle nie będą tworzone ręczne, ponieważ ta opcja nie pozwala na automatyczne uwzględnianie w hostowanej warstwie kafli zmian danych wprowadzonych w podstawowej hostowanej warstwie obiektowej. Jednak istnieje też możliwość ręcznego tworzenia kafli z warstwy obiektowej tylko do odczytu, w której zapisano etykiety, ponieważ publikowanie hostowanej warstwy kafli w trybie automatycznym nie jest możliwe, jeśli podstawowa hostowana warstwa obiektowa ma zapisane etykiety.

Aby utworzyć kafle ręcznie, kliknij opcję Utwórz kafle w sekcji Ustawienia warstwy kafli (hostowanej) i wybierz poziom oraz zasięg konieczne do użytku w trybie offline.

Wskazówka:

Jeśli hostowana warstwa kafli została ustawiona do ręcznego tworzenia kafli, a chcesz to zmienić, lub jeśli hostowana warstwa kafli została opublikowana przed czerwcem 2017, możesz przełączyć warstwę na automatyczne tworzenie kafli. Jednak wówczas należy zdecydować, czy istniejące kafle mają zostać usunięte czy zachowane.

 • Istniejące kafle należy usunąć, jeśli w podstawowej hostowanej warstwie obiektowej zostały wprowadzone jakiekolwiek aktualizacje, ponieważ te aktualizacje nie są obecnie uwzględniane w hostowanej warstwie kafli. Należy zauważyć, że podczas odtwarzania kafli są naliczane kredyty.
 • Istniejące kafle należy zachować, jeśli w podstawowej hostowanej warstwie obiektowej nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

Zmiana nazw warstw

Jeśli hostowana warstwa kafli jest publikowana z hostowanej warstwy obiektowej, można zmienić nazwę elementu hostowanej warstwy kafli i nazwę warstw w hostowanej warstwie kafli.

Zmiana nazwy elementu lub nazw warstw w hostowanej warstwie kafli nie powoduje zmiany nazw w hostowanej źródłowej warstwie.

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę elementu dla hostowanej warstwy kafli.
 2. Na karcie Przegląd kliknij opcję Edytuj obok nazwy elementu lub warstwy, którą chcesz zmienić.
 3. Wpisz nową nazwę warstwy lub elementu i kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami hostowanych warstw kafli wektorowych

Obecnie można włączyć możliwość używania hostowanej warstwy kafli wektorowych na mapach offline. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zarządzać trybem offline hostowanych warstw kafli wektorowych Kafle wektorowe i aby odbudować pamięć podręczną dla hostowanej warstwy kafli wektorowych z powiązaną warstwą obiektową:

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator lub użytkownik dysponujący uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich użytkowników.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy kafli wektorowych.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy kafli (hostowanej).
 5. Zaznacz pole wyboru Udostępnij tę warstwę do pobierania i stosowania na mapie offline, aby zezwolić innym użytkownikom na dołączanie hostowanej warstwy kafli w aplikacjach w trybie offline.
 6. Po zakończeniu modyfikowania wcześniejszych ustawień kliknij przycisk Zapisz.
 7. Aby zmienić atrybuty dołączone do warstwy kafli wektorowych, kliknij Wybierz atrybuty i zaznacz lub anuluj zaznaczenie atrybutów, które chcesz dołączyć do warstwy kafli wektorowych. Aby ponownie wygenerować kafle wektorowe z wybranymi atrybutami, kliknij opcję Odbudowa pamięci podręcznej.

  Odbudowana zostaje cała pamięć podręczna warstwy kafli wektorowych, dlatego w zależności od jej wielkości cała operacja może potrwać od kilku minut do kilku godzin.

  W tej chwili atrybuty w kaflach wektorowych są używane jedynie w aplikacjach niestandardowych utworzonych przy użyciu oprogramowania innych firm. Domyślnie uwzględniane są tylko atrybuty wymagane do określania stylu warstwy obiektowej. Jeśli względem warstwy obiektowej nie został zastosowany żaden styl, nie są uwzględniane żadne atrybuty, chyba że wybierzesz opcję ich dołączenia. Im więcej atrybutów zostanie dołączonych w kaflu wektorowym, tym więcej zasobów będzie wykorzystywać warstwa kafli wektorowych, a to może wpłynąć na wydajność warstwy.

Przebudowywanie pamięć podręcznej kafli wektorowych

Jeśli hostowana warstwa kafli wektorowych została opublikowana z poziomu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, można odbudować pamięć podręczną warstwy kafli wektorowych, aby zaktualizować warstwę kafli wektorowych zmianami wprowadzonymi w powiązanej warstwie.

Aby przebudować warstwę kafli wektorowych w celu uwzględnienia zmian dokonanych w powiązanej warstwie obiektowej, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaloguj się do usługi ArcGIS Online jako właściciel lub administrator warstwy kafli wektorowych.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu dla warstwy kafli wektorowych, kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją w dół do sekcji Warstwa kafli (hostowana).
 3. Kliknij przycisk Przebuduj pamięć podręczną.

  Przebudowa pamięci podręcznej rozpocznie się natychmiast. Gdy się zakończy, można otworzyć hostowaną warstwę kafli wektorowych w przeglądarce map Map Viewer Classic, aby potwierdzić, czy aktualizacje zostały przeniesione z powiązanej warstwy obiektowej.

Zastępowanie hostowanej warstwy kafli wektorowych

Warstwy kafli wektorowych udostępniają dane mapy w postaci plików wektorowych i zawierają jedną lub większą liczbę warstw wyświetlanych w aplikacji klienckiej na podstawie stylu udostępnionego razem z warstwą. Aby zaktualizować zasoby hostowanej warstwy kafli wektorowych, która została opublikowana z poziomu pakietu kafli wektorowych lub aplikacji ArcGIS Pro bez warstwy obiektowej, należy je zastąpić zasobami z drugiej warstwy.

Opcja Zastąp warstwę umożliwia zastąpienie hostowanej warstwy kafli wektorowych w instytucji zasobami innej hostowanej warstwy kafli wektorowych należącej do tego samego członka instytucji. Podczas zastępowania hostowanej warstwy kafli wektorowych zasoby tej warstwy zostają zastąpione zasobami innej warstwy. Ponieważ identyfikator elementu i adres URL warstwy nie ulegają zmianie, mapy i aplikacje, które używają danej warstwy, nie wymagają aktualizacji w celu odwoływania się do nowej warstwy.

Aby zastąpić hostowaną warstwę kafli wektorowych, należy być właścicielem bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych oraz warstwy zastępczej. Administratorzy instytucji również mogą zastępować hostowane warstwy kafli wektorowych, ale zarówno warstwa zastępcza, jak i bieżąca muszą należeć do tego samego członka instytucji.

Zastępowanie warstw daje następujące korzyści:

 • Można utworzyć warstwę zastępczą i przeprowadzić kontrolę jakości warstwy zastępczej bez zakłócania pracy użytkowników bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych.
 • Jeśli dla bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych zdefiniowano wiele stylów, można podejrzeć każdy z tych stylów z warstwą zastępczą.
 • Zastąpienie zasobów bieżącej warstwy nie powoduje wygenerowania nowych kafli. Dlatego nikt nie musi czekać na wyodrębnienie i odbudowę kafli. Po zastąpieniu zasobów warstwy, mapy i aplikacje korzystające z bieżącej warstwy działają w oczekiwany sposób.Jeśli bieżąca warstwa jest udostępniana publicznie, z powodu buforowania aktualizacje mogą zostać wyświetlone nawet dopiero po godzinie. W innym przypadku aktualizacje są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej warstwie.
 • Istnieje możliwość zarchiwizowania starych zasobów, co umożliwia ich przywrócenie w razie konieczności.

Notatka:

Przed opublikowaniem lub spakowaniem zastępczej warstwy kafli wektorowych w aplikacji ArcGIS Pro należy pamiętać, aby w zastępczej warstwie kafli wektorowych używany był taki sam układ współrzędnych i schemat kafli co w bieżącej warstwie kafli wektorowych. Te ustawienia muszą być zgodne.

Informacje na temat innych zmian konfiguracyjnych, o których należy pamiętać podczas generowania warstwy zastępczej w aplikacji ArcGIS Pro, zawiera sekcja Zmiany w warstwie zastępczej, które mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą warstwę.

Zastępując warstwę, można przenieść zasoby bieżącej warstwy do nowej warstwy albo zamienić zasoby warstwy bieżącej i warstwy zastępczej, co powoduje, że istniejąca warstwa zastępcza jest używana jako archiwum.

 • Aby archiwizować zasoby bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych za każdym razem, gdy jest ona zastępowana, należy tworzyć archiwum bieżącej warstwy. Gdy wystąpi potrzeba przywrócenia starszej wersji zasobów, można użyć dowolnej warstwy zawierającej zarchiwizowane zasoby. Aby przywrócić zasoby archiwum, należy użyć opcji Zastąp warstwę i wybrać konkretną warstwę zawierającą zarchiwizowane zasoby, która ma zostać umieszczona w bieżącej warstwie.

  Opcji tej należy używać, jeśli planowane jest tworzenie wielu warstw ze zarchiwizowanymi zasobami, które odzwierciedlają zachodzące z biegiem czasu zmiany w hostowanej warstwie kafli wektorowych. Na przykład w przypadku wykonywania aktualizacji kwartalnych, można tworzyć archiwa, takie jak 2020Q4 i 2020Q1, reprezentujące poszczególne aktualizacje.

 • Gdy warstwa zastępcza jest używana jako archiwum, nie jest tworzona żadna osobna warstwa z archiwalnymi zasobami. Zasoby warstwy zastępczej zostają przeniesione do warstwy bieżącej. Zawartość bieżącej warstwy zostaje przeniesiona do warstwy zastępczej. Opcji tej należy używać, jeśli nie jest potrzebna osobna warstwa dla zarchiwizowanych zasobów.

Oprócz wybrania sposobu archiwizacji można także zdecydować, czy informacje o elemencie w bieżącej warstwie produkcyjnej, takie jak miniatura, podsumowanie, opis i znaczniki, mają być aktualizowane, czy należy zaimportować dotyczące ich zmiany z warstwy zastępczej. Domyślnie informacje te nie są aktualizowane. Aby zaimportować informacje z warstwy zastępczej, należy włączyć opcję Zastąp informacje o elemencie.

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator instytucji lub przy użyciu konta z uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich członków.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy kafli wektorowych.
 3. Kliknij opcję Zastąp warstwę.
 4. Kliknij opcję Wybierz warstwę.

  W panelu, który zostanie wyświetlony, można wyszukiwać, przeglądać, filtrować i sortować dostępne warstwy w celu znalezienia zastępczej warstwy kafli. Można także wyświetlić szczegóły elementów każdej warstwy, klikając opcję Wyświetlanie szczegółów.

 5. Po zlokalizowaniu warstwy kafli wektorowych, która ma być używana, kliknij opcję Wybierz.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy dotyczący niezgodnych stylów, oznacza to, że styl warstwy zastępczej różni się od stylu w warstwie bieżącej. Ta różnica może spowodować uszkodzenie innych stylów, które odwołują się do bieżącej warstwy. Komunikat ten pojawia się także wtedy, gdy schemat kafli warstwy zastępczej jest inny niż w warstwie bieżącej. Aby nie używać danej warstwy zastępczej, kliknij opcję Zmień warstwę i wybierz warstwę ze zgodnym stylem. Możliwe jest kontynuowanie zastępowania bieżącej warstwy warstwą zawierającą inne style.

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby wybrać sposób archiwizowania bieżących kafli wektorowych. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Archiwizuj warstwę bieżącą — ta opcja umożliwia zachowanie migawki zasobów bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych z momentu przed jej zaktualizowaniem. Domyślnie nazwa nowej warstwy składa się z nazwy warstwy bieżącej z dołączonym przyrostkiem _ archive_<bieżąca data_i_czas>. Aby podać inną nazwę, należy kliknąć przycisk Edytuj i wpisać nową.
  • Użyj warstwy zastępczej — ta opcja powinna być używana, gdy do przechowywania zarchiwizowanych zasobów nie jest potrzebna nowa warstwa i należy zachować warstwę zastępczą na potrzeby przyszłych aktualizacji.
 7. Aby zaimportować zaktualizowaną miniaturę, podsumowanie, opis i znaczniki z warstwy zastępczej, przewiń w dół i włącz opcję Zastąp informacje o elemencie.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić podgląd stylów powiązanych z warstwą zastępczą.

  Notatka:

  Opcja wyświetlania podglądu stylów jest dostępna tylko wtedy, gdy utworzono inne style dla bieżącej warstwy w edytorze stylu kafli wektorowych.

 9. Za pomocą menu rozwijanego Inne style można wyświetlić podgląd pokazujący, jak będą wyglądać poszczególne style w bieżącej warstwie po zaktualizowaniu jej zasobami warstwy zastępczej. W oknie podglądu użyj wyszukiwania i elementu zwijania, aby porównać warstwy zastępczą i bieżącą.
 10. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj.
 11. Na stronie podsumowania wyświetlana jest bieżąca hostowana warstwa kafli wektorowych, warstwa, która zastąpi zawartość bieżącej warstwy oraz wybrana opcja archiwum.
  • Jeśli warstwa zastępcza nie jest w pełni zgodna, można kliknąć opcję Wybierz warstwę zastępczą i wybrać warstwę.
  • Aby zmienić opcje archiwum, kliknij opcję Wybierz opcję archiwum i zmień ustawienia.
 12. Gdy wprowadzone opcje warstwy i archiwum będą zgodne z potrzebami, kliknij przycisk Zastąp, aby wykonać operację zastąpienia.

Typowe procedury wykonywania zadań umożliwiające zastąpienie hostowanej warstwy kafli wektorowych

Istnieje kilka sposobów użycia opcji Zastąp warstwę do zastąpienia zasobów hostowanych warstw kafli wektorowych. Ponieważ terminy warstwa bieżąca i warstwa zastępcza są pokrewne, przydatne może być zapoznanie się z przykładowymi procedurami wykonywania zadań umożliwiającymi zastąpienie zasobów hostowanej warstwy kafli wektorowych.

W trzech poniższych sekcjach opisano procedury wykonywania zadań, w których do obsługi danych hostowanych kafli wektorowych używane są dwie lub większa liczba hostowanych warstw kafli wektorowych. W tych procedurach wykonywania zadań używane są przykładowe warstwy, które ułatwiają przedstawienie przepływu zasobów w każdej z tych procedur. We wszystkich tych przykładach występuje bieżąca hostowana warstwa kafli wektorowych, która jest używana przez użytkowników w ich mapach i aplikacjach oraz co najmniej jedna zastępcza hostowana warstwa kafli wektorowych. Podczas wykonywania podobnej procedury wykonywania zadań może występować inna liczba warstw zastępczych lub warstw zawierających zarchiwizowane zasoby. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych, mogą mieć również zdefiniowane inne style warstw.

Archiwizowanie bieżących zasobów w nowej warstwie

W tym przykładowym scenariuszu występuje hostowana warstwa kafli wektorowych, w której zapisane są granice obszaru obsługiwanego. Jest to warstwa produkcyjna wykorzystywana przez użytkowników w ich mapach. Aby zaktualizować zasoby tej warstwy, publikuje się drugą hostowaną warstwę kafli wektorowych zawierającą zaktualizowane dane obszaru obsługiwanego. Jest to warstwa zastępcza.

Przy każdej aktualizacji planowane jest też zachowywanie archiwum zasobów produkcyjnej hostowanej warstwy kafli wektorowych. Dzięki temu w przypadku znalezienia problemu w zasobach zastępczych można przywrócić zasoby hostowanej warstwy kafli wektorowych do stanu sprzed jej aktualizacji. Aby to umożliwić, należy wybrać opcję archiwizowania istniejących zasobów bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych w nowej hostowanej warstwie kafli wektorowych.

W poniższym przykładzie należy zaktualizować bieżącą hostowaną warstwę kafli wektorowych o nazwie ServiceAreas, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone do obszarów obsługiwanych i atrybutów.

 1. Opublikuj hostowaną warstwę kafli wektorowych, która zawiera zaktualizowane dane. Jest to warstwa, która zostanie użyta do zastąpienia zasobów bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych.

  Na przykład we wrześniu 2019 roku do dwóch obszarów obsługiwanych dodano kilku nowych klientów, co spowodowało zmianę granic tych dwóch obszarów. Aktualizujesz dane źródłowe, uwzględniając zmiany wprowadzone w obszarach i publikujesz hostowaną warstwę kafli wektorowych o nazwie ServiceAreasUpdateSept. Ponieważ zmieniły się granice obszarów, konfigurujesz także nową miniaturę tej warstwy. Ustawiasz jednak opis, podsumowanie i znaczniki na takie same jak w bieżącej warstwie, ponieważ nie trzeba ich zmieniać.

 2. Otwórz stronę elementu warstwy ServiceAreas (warstwa bieżąca) i zastąp jej zasoby zasobami warstwy ServiceAreasUpdateSept (warstwa zastępcza). Wybierz opcję Archiwizuj warstwę bieżącą, aby utworzyć trzecią hostowaną warstwę kafli wektorowych do przechowywania starych zasobów produkcyjnej hostowanej warstwy kafli wektorowych. Określ taką nazwę tej warstwy, która jest znacząca dla instytucji.

  Na przykład zasoby hostowanej warstwy kafli wektorowych mogą odzwierciedlać dane dotyczące obszaru okręgu, które były aktualne w sierpniu 2019 roku. Dlatego nazwą nowej warstwy będzie ServiceAreasAug2019_arch — archiwum granic obszaru obsługiwanego, które istniały w sierpniu 2019 roku.

 3. Ponieważ w celu odzwierciedlenia zmiany granic zaktualizowano miniaturę, włącz opcję Zastąp informacje o elemencie, aby zaktualizować miniaturę w bieżącej hostowanej warstwie kafli wektorowych miniaturą z warstwy zastępczej.
 4. Podczas archiwizowania zasobów warstwy bieżącej warstwa zastępcza zostanie usunięta. Dlatego po zastąpieniu zasobów bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych po raz pierwszy w tym konkretnym przykładzie dostępne są następujące dwie hostowane warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — produkcyjna hostowana warstwa kafli wektorowych, która teraz zawiera aktualizacje obszaru obsługiwanego aktualne 30 września 2019 roku.
  • ServiceAreasAug2019_arch — hostowana warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z sierpnia 2019 roku.

  Zastępcza hostowana warstwa kafli wektorowych (ServiceAreasUpdateSept) została usunięta.

 5. W październiku jeden z przedstawicieli działu obsługi wybiera się na dłuższy urlop i dlatego zatrudniasz pracownika tymczasowego, który rozpoczyna pracę 7 października. Aktualizujesz informację o atrybutach przedstawiciela działu obsługi na tym obszarze i publikujesz warstwę zastępczą o nazwie ServiceAreasUpdateOct.
 6. Zastępujesz zasoby warstwy ServiceAreas zasobami warstwy ServiceAreasUpdateOct i tworzysz warstwę o nazwie ServiceAreasOct62019_arch w celu zapisania zarchiwizowanych zasobów.

  Po zakończeniu tego procesu w tym konkretnym przykładzie dostępne są następujące trzy hostowane warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — produkcyjna hostowana warstwa kafli wektorowych, która teraz zawiera aktualizacje obszaru obsługiwanego aktualne 7 października 2019 roku.
  • ServiceAreasOct62019_arch — hostowana warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z 6 października 2019 roku.
  • ServiceAreasAug2019_arch — hostowana warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z sierpnia 2019 roku.

 7. Do końca października nie występują żadne zmiany obszarów obsługiwanych. Przedstawiciel działu obsługi wraca do pracy 4 listopada. Ponieważ jedyną zmianą wprowadzoną do warstwy między 6 października a 4 listopada była zmiana przedstawiciela działu obsługi, można użyć warstwy ServiceAreasOct62019_arch do przywrócenia warstwy produkcyjnej do stanu sprzed urlopu przedstawiciela działu obsługi. Zastępując zasoby warstwy ServiceAreas zasobami warstwy ServiceAreasOct62019_arch, można zarchiwizować stan warstwy między 7 października a 3 listopada w nowej warstwie o nazwie ServiceAreasOct7toNov32019_arch.

  W tej chwili dostępne są trzy następujące hostowane warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — produkcyjna hostowana warstwa kafli wektorowych, która zawiera aktualizacje obszaru obsługiwanego aktualne 4 listopada 2019 roku.
  • ServiceAreasAug2019_arch — hostowana warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z sierpnia 2019 roku.
  • ServiceAreasOct7toNov32019_arch — hostowana warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych w okresie, w którym zatrudniony był pracownik tymczasowy.

Kontynuujesz tworzenie warstw, które będą używane do zastępowania zasobów i aktualizowania bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych oraz tworzysz warstwy w celu archiwizowania zasobów warstw, gdy wymagane jest wprowadzenie zmian do obszarów obsługiwanych. Warstwy, w których zapisane są zarchiwizowane zasoby, można przechowywać tak długo, jak są potrzebne i można ich używać do odtwarzania stanu sprzed dowolnej wcześniejszej aktualizacji.

Podczas stosowania tej procedury wykonywania zadań należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Aby ułatwić sobie zorganizowanie warstw służących do przechowywania zarchiwizowanych zasobów, można utworzyć folder przeznaczony dla tych warstw i przenosić je do niego.
 • Ponieważ warstwy są tworzone w celu archiwizowania starszych zasobów na wypadek konieczności przywrócenia produkcyjnej hostowanej warstwy kafli wektorowych do starszego stanu i tylko ich autor oraz administrator może odtworzyć dane przy ich użyciu, prawdopodobnie nie jest potrzebne ich udostępnianie.
 • Warstwa zastępcza zostaje usunięta. Jeśli utworzono wiele stylów dla warstwy zastępczej, przestaną one działać. Można je usunąć ręcznie.

Jeśli konieczna jest obsługa warstwy zastępczej w celu użycia w przyszłości — na przykład opracowano style, które należy zachować w warstwie zastępczej lub konieczne jest użycie warstwy zastępczej na mapach i w aplikacjach do celów testowych — zastosuj jedną z dwóch poniższych procedur wykonywania zadań.

Obsługa warstwy zastępczej

Istnieje możliwość zachowania warstwy zastępczej na potrzeby testowania i do innych zastosowań. Jeśli konieczna jest obsługa warstwy zastępczej i nie trzeba przechowywać wielu warstw zawierających migawki stanu bieżącej hostowanej warstwy kafli wektorowych przed każdą aktualizacją, można wymieniać zasoby między warstwą bieżącą i warstwą zastępczą. Jednym z przykładów potrzeby zachowania warstwy zastępczej jest jej użycie do testowania aktualizacji przed przeniesieniem zmian do warstwy bieżącej. W tej sekcji podsumowano tę procedurę wykonywania zadań związaną z kontrolą jakości.

Kontynuując przykład obszaru obsługiwanego, można podjąć decyzję, że archiwizowanie zasobów w nowych warstwach nie jest potrzebne i zamiast tego przydatna byłaby warstwa, której można użyć do testów kontroli jakości. Do testów tych można użyć warstwy zastępczej. Można otwierać mapy i aplikacje zawierające warstwę zastępczą w celu sprawdzenia, czy style wciąż działają, w odpowiednim zasięgu wyświetlane są poprawne dane, a warstwa działa także na mapach offline, jeśli jest to wymagane.

W tym konkretnym przykładzie można użyć trzech następujących hostowanych warstw kafli wektorowych, z których dwie zostaną zachowane, a jedna usunięta:

 • ServiceAreas — produkcyjna hostowana warstwa kafli wektorowych używana przez członków instytucji w ich mapach.
 • ServiceAreasQC — ta warstwa jest używana do przeglądu zasobów i stylów przed przekazaniem aktualizacji do warstwy ServiceAreas. Jest to warstwa zastępcza, ale nie należy jej usuwać, ponieważ utworzono mapy i aplikacje internetowe, które odwołują się do niej w ramach testowania aktualizacji warstwy.
 • ServiceAreaUpdates — przy każdej aktualizacji danych źródłowych obszaru obsługiwanego publikowana jest hostowana warstwa kafli wektorowych zawierająca aktualizacje danych. Korzystając z tej warstwy, można aktualizować zasoby warstwy kontroli jakości. Po zastąpieniu zasobów warstwy ServiceAreasQC zasobami warstwy ServiceAreaUpdates warstwa ServiceAreaUpdates zostaje usunięta.

Podsumowanie tej procedury wykonywania zadań jest następujące:

 1. Zaktualizuj dane źródłowe obszaru obsługiwanego i opublikuj hostowaną warstwę kafli wektorowych ServiceAreaUpdates.

  Na przykład po zmianie granic dwóch obszarów obsługiwanych wynikającej z dodania nowych klientów należy zaktualizować dane źródłowe i opublikować hostowaną warstwę kafli wektorowych ServiceAreaUpdates.

 2. Otwórz stronę elementu warstwy ServiceAreasQC i zastąp jej zasoby zasobami warstwy ServiceAreaUpdates. W tym momencie warstwa ServiceAreasQC jest traktowana jako warstwa bieżąca, a warstwa ServiceAreaUpdates jest warstwą zastępczą. Wybierz opcję Użyj warstwy zastępczej jako archiwum. Spowoduje to przeniesienie zasobów z warstwy ServiceAreaUpdates do warstwy ServiceAreasQC oraz bieżących zasobów warstwy ServiceAreasQC do warstwy ServiceAreaUpdates.
 3. Przetestuj zaktualizowaną warstwę ServiceAreasQC na mapach i w aplikacjach w tym celu utworzonych. Po stwierdzeniu, że aktualizacje nie powodują żadnych problemów, zaktualizuj zasoby warstwy ServiceAreas zasobami warstwy ServiceAreasQC. Ponownie wybierz opcję Użyj warstwy zastępczej jako archiwum, aby warstwa ServiceAreasQC nie została usunięta.

  W tym momencie warstwa ServiceAreas jest warstwą bieżącą, a warstwa ServiceAreasQC jest warstwą zastępczą.

 4. Po zakończeniu procesu testowania aktualizacji i zaktualizowaniu zasobów warstwy produkcyjnej możesz usunąć warstwę ServiceAreaUpdates ze strony Moje zasoby.

Powtarzaj te czynności za każdym razem, gdy wprowadzone zostaną zmiany do danych źródłowych obszaru obsługiwanego.

Podczas stosowania tej procedury wykonywania zadań należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Nie tworzy się osobnych hostowanych warstw kafli wektorowych do przechowywania zarchiwizowanych danych. Jednakże warstwa zastępcza używana do testowania (w tym przykładzie ServiceAreasQC) zawiera zasoby bieżącej warstwy w stanie sprzed aktualizacji. Oznacza to, że w razie potrzeby można użyć tej warstwy do przywrócenia wcześniejszych zasobów warstwy bieżącej.
 • Jeśli wymagane jest, aby przed zastąpieniem zasobów bieżącej warstwy aktualizacje zostały przetestowane przez inne osoby, można udostępnić warstwę zastępczą grupie, do której należą te osoby.

Obsługa warstwy zastępczej i archiwizowanie zasobów w nowej warstwie

A co zrobić, jeśli potrzebna jest warstwa służąca do kontroli jakości oraz warstwy zarchiwizowanych zasobów? Można zastosować kombinację dwóch opisanych powyżej procedur wykonywania zadań do aktualizowania zasobów bieżącej warstwy, obsługi warstwy zastępczej oraz tworzenia warstw do archiwizowania zmian.

 1. Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w poprzedniej sekcji. Gdy wykonujesz te czynności w tym przykładzie po raz pierwszy, dostępne są trzy następujące hostowane warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — ta warstwa zawiera najnowsze aktualizacje.
  • ServiceAreasQC — ta warstwa zawiera zasoby warstwy ServiceAreas sprzed jej aktualizacji. Oznacza to, że jest ona tymczasowo archiwum starych zasobów warstwy ServiceAreas.
  • ServiceAreaUpdates — ta warstwa zawiera zasoby warstwy ServiceAreasQC sprzed ich zastąpienia.

 2. Następnie użyj warstwy ServiceAreaUpdates, aby ponownie zastąpić zasoby warstwy ServiceAreasQC. W tym scenariuszu warstwa ServiceAreasQC jest warstwą bieżącą, a warstwa ServiceAreaUpdates jest warstwą zastępczą. Tym razem wybierz jednak opcję Archiwizuj warstwę bieżącą, aby utworzyć hostowaną warstwę kafli wektorowych w celu zarchiwizowania zasobów warstwy ServiceAreasQC. Wynik tego procesu jest następujący:

  • Hostowana warstwa kafli wektorowych służąca jako archiwum starych zasobów warstwy ServiceAreas — Ponieważ warstwa ServiceAreasQC zawierała zarchiwizowane zasoby warstwy ServiceAreas, zasoby te zostały przeniesione do osobnej hostowanej warstwy kafli wektorowych. Należy pamiętać, aby nadać tej warstwie odpowiednią nazwę odzwierciedlającą jej zasoby.
  • Warstwa ServiceAreasQC zostaje przywrócona do stanu sprzed jej zastąpienia zaktualizowanymi zasobami pochodzącymi z warstwy ServiceAreaUpdates.
  • Warstwa ServiceAreaUpdates zostaje usunięta.

Jeśli na przykład ta procedura wykonywania zadań zostanie zastosowana w przypadku aktualizacji granic obszaru obsługiwanego wprowadzonych we wrześniu 2019 roku, warstwa ServiceAreas będzie zawierać aktualizacje z września 2019 roku. Warstwa, w której przechowywana jest ostatnia partia zarchiwizowanych zasobów, zawiera obszary obsługiwane z sierpnia 2019 roku, dlatego można jej nadać nazwę ServiceAreasAug2019_arch i przenieść ją do folderu archiwum. Warstwa ServiceAreasQC również zawiera zasoby z sierpnia 2019 roku.

Po ponownym wykonaniu tej procedury wykonywania zadań w celu przeniesienia zmian wprowadzonych 7 października z danych źródłowych obszaru obsługiwanego do warstwy ServiceAreas dostępne będą trzy warstwy: warstwa ServiceAreas zawierająca zasoby z 7 października, warstwa zarchiwizowanych danych, które odzwierciedlają poprzedni stan obszarów obsługiwanych (ServiceAreasOct62019_arch) oraz warstwa zawierająca zasoby zarchiwizowane od sierpnia 2019 roku (ServiceAreasAug2019_arch). Warstwa ServiceAreasQC nadal zawiera także zasoby z sierpnia.

Gdy przedstawiciel zajmujący się obszarem obsługiwanym wróci z urlopu 4 listopada, można użyć warstwy ServiceAreasOct62019_arch do przywrócenia warstwy produkcyjnej do stanu sprzed jego urlopu. Należy użyć warstwy ServiceAreasOct62019_arch zamiast warstwy ServiceAreaUpdates w czynnościach wymienionych w tej sekcji.

Podczas stosowania tej procedury wykonywania zadań należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Podobnie jak w przypadku pierwszej procedury wykonywania zadań można utworzyć folder i przenieść do niego warstwy służące do przechowywania zarchiwizowanych zasobów, aby ułatwić sobie ich zorganizowanie.
 • Ponieważ zasoby archiwizowane w osobnych warstwach są potrzebne tylko w przypadku konieczności przywrócenia produkcyjnej hostowanej warstwy kafli wektorowych do starszego stanu i tylko ich autor oraz administrator może odtworzyć dane przy ich użyciu, prawdopodobnie nie jest potrzebne udostępnianie tych warstw.
 • Warstwa zastępcza ServiceAreasQC pozostaje w obszarze Moje zasoby, aby ułatwić replikację testów kontroli jakości. W rezultacie zasoby tej warstwy są istotne wyłącznie w kontekście tej procedury wykonywania zadań związanej z testowaniem. Jedynym powodem, dla którego można udostępnić tę warstwę, jest ewentualna potrzeba przetestowania aktualizacji przez inne osoby, zanim zasoby zostaną użyte do zaktualizowania warstwy produkcyjnej.

Zmiany w warstwie zastępczej, które mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą warstwę

Następujące zmiany w warstwie zastępczej mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie zastępowanej hostowanej warstwy kafli wektorowych, zwłaszcza w przypadku utworzenia innych stylów dla warstwy:

 • Usunięcie warstwy z mapy w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej hostowanej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Dodanie warstwy do mapy w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej hostowanej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Zmiana nazwy jednej lub większej liczby warstw na mapie w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej hostowanej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Zmiana symbolizacji w warstwach na mapie w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej hostowanej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Jeśli w bieżącej hostowanej warstwie kafli wektorowych włączono możliwość użycia w trybie offline, należy sprawdzić, czy w warstwie zastępczej także włączono możliwość użycia w trybie offline. Jeśli w warstwie zastępczej nie włączono możliwości użycia w trybie offline, po zastąpieniu zasobów warstwy bieżącej nie będzie w niej włączona możliwość użycia w trybie offline.

Jeśli w warstwie zastępczej zostanie wprowadzona dowolna ze zmian wymienionych powyżej, przed zakończeniem procesu zastąpienia bieżącej warstwy warstwą zastępczą należy pamiętać o wyświetleniu podglądu stylów w celu potwierdzenia, że wprowadzone zmiany można zaakceptować.

Zachowanie może być różne w zależności od konkretnej zmiany. Na przykład po dodaniu warstwy inne style wciąż będą wyświetlać warstwy zdefiniowane przed zastąpieniem, ale mogą nie wyświetlać dodanej warstwy, dopóki właściciel stylu nie utworzy go ponownie.

Tematy pokrewne