Konfigurowanie elementów

Członkowie pełniący rolę administratora domyślnego i członkowie ról niestandardowych z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi mogą kontrolować następujące ustawienia, które mają wpływ na elementy w instytucji:

  • Włącz sekcję komentarzy na stronie szczegółów każdego elementu w instytucji.
  • Zezwól na magazynowanie metadanych dla elementów i skonfiguruj domyślny styl metadanych używany przez instytucję.
  • Utwórz kategorie hierarchiczne, aby ułatwić organizowanie elementów w systematyczny i scentralizowany sposób.
  • Skorzystaj z synonimów terminów (beta) w wyszukiwaniu elementów.

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować ustawienia elementów dla instytucji:

  1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek roli administratora domyślnego lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniem administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
  2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
  3. Kliknij opcję Elementy znajdującą się z boku ekranu.
  4. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień elementów:

Komentarze

Pozostaw włączony przełącznik Pokazuj i zezwalaj na komentarze do elementów w instytucji, aby pokazywać i zezwalać na komentarze do elementów w instytucji. Gdy ten przełącznik jest wyłączony, to nie można dodawać komentarzy i nie są one wyświetlane dla elementów należących do instytucji.

Metadane

Pozostaw włączony przełącznik Włącz metadane dla instytucji, aby włączyć metadane dla instytucji i wybrać styl z listy rozwijanej — Metadane FGDC CSDGM, Dyrektywa metadanych INSPIRE, Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139 GML3.2, Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139, Profil północnoamerykański ISO19115 2003 lub Implementacja schematu ISO 19115-3 XML.

Domyślnie metadane są otwierane w nowym edytorze metadanych, ale można otworzyć starszy edytor (klasyczny edytor metadanych).

Styl steruje sposobem wyświetlania metadanych i dostępnymi polami pozwalającymi na ich tworzenie. Dzięki włączeniu metadanych członkowie instytucji mogą dołączać do swoich elementów oparte na standardach metadane przy użyciu wbudowanego edytora metadanych. Po dołączeniu metadanych każdy użytkownik z dostępem do elementu będzie mógł wyświetlić metadane w stylu skonfigurowanym dla instytucji.

Kategorie instytucji

Kliknij opcję Konfiguruj kategorie, aby określić hierarchiczne kategorie dla zasobów instytucji. Jeśli zostanie wybrana opcja konfigurowania kategorii dla instytucji, można utworzyć własne kategorie niestandardowe lub użyć jako punktu wyjścia zestawów kategorii standardowych z systemu ArcGIS (które przedstawia atlas ArcGIS Living Atlas of the World), organizacji International Organization for Standardization (ISO) lub kategorii INSPIRE. Po skonfigurowaniu kategorii można ich używać do organizowania elementów w instytucji, aby jej członkowie mogli łatwo znajdować potrzebne im zasoby podczas wyszukiwania lub przeglądania.

Notatka:

W każdym momencie można dodawać kategorie, usuwać je, a także zmieniać ich kolejność, klikając opcję Konfiguruj kategorie. Wprowadzone zmiany są stosowane do wszystkich elementów, które wcześniej zostały rozmieszczone w kategoriach.

Szukaj przy użyciu powiązanych terminów (beta)

Włącz przełącznik, aby wyświetlać wyniki wyszukiwania na podstawie synonimów i innych terminów. To ustawienie beta jest obecnie dostępne tylko dla instytucji, które jako język domyślny mają ustawiony angielski.