Włączanie udostępniania lokalizacji

Udostępnianie lokalizacji jest rozszerzeniem dostępnym w całej instytucji i umożliwia rejestrowanie miejsc, w których użytkownicy są i w których byli. Włączenie udostępniania lokalizacji powoduje utworzenie warstwy udostępniania lokalizacji, do której licencjonowani użytkownicy w instytucji mogą przesyłać informacje o swojej lokalizacji za pomocą aplikacji mobilnej Field Maps, QuickCapture, Survey123 lub Indoors. Użytkownicy widzą tylko własne ścieżki, a do przeglądania ścieżek innych użytkowników wymagane są dodatkowe uprawnienia.

Po włączeniu udostępniania lokalizacji administratorzy będą mogli za pomocą aplikacji internetowej Track Viewer udostępniać informacje o ostatniej znanej lokalizacji oraz śledzić dane wraz z innymi użytkownikami w instytucji dzięki możliwości tworzenia widoków ścieżek. Widoki ścieżek definiują, którzy użytkownicy mają ścieżki zawarte w widoku i kto może wyświetlać te ścieżki. Aplikacje mobilne Field Maps, QuickCapture, Survey123 i Indoors są zoptymalizowane pod kątem udostępniania lokalizacji w tle, dzięki czemu ich wpływ na zużycie energii przez urządzenie jest minimalny. Aplikacje mobilne rejestrują ścieżki niezależnie od dostępności połączenia danych i zapewniają użytkownikom mobilnym kontrolę nad ich śledzeniem.

Aby włączyć udostępnianie lokalizacji członków instytucji, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z następującymi uprawnieniami:

  • Uprawnienia ogólne
   • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie
   • Udostępnianie instytucji
   • Publikacja hostowanych warstw obiektowych
  • Uprawnienia administracyjne
   • Zarządzaj licencjami
   • Usługi narzędziowe

  Informacje dotyczące ról i uprawnień zawierają tematy Role członków oraz Uprawnienia nadane rolom.

 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij pozycję Rozszerzenia instytucji z boku strony.
 4. Kliknij opcję Włącz udostępnianie lokalizacji.

  Aby włączyć udostępnianie lokalizacji, instytucja musi najpierw nabyć licencje aplikacji ArcGIS Location Sharing. Ta licencja jest uwzględniona w typie użytkownika Mobile Worker i jest dostępna jako dodatek dla wszystkich innych typów użytkowników. Więcej informacji zawiera temat Typy użytkowników.

Zostaje utworzona warstwa udostępniania lokalizacji. Właścicielem warstwy udostępniania lokalizacji jest administrator, który włączył udostępnianie lokalizacji. W Twoich zasobach zostaje utworzony folder Udostępnianie lokalizacji, który zawiera wszystkie elementy (warstwy i widoki ścieżek) wymagane do udostępniania lokalizacji. Folder ten należy do Ciebie. Administratorzy w instytucji mogą tworzyć widoki ścieżek przy użyciu aplikacji internetowej Track Viewer, umożliwiając innym osobom wyświetlanie ścieżek lokalizacji, ale wszystkie takie widoki należą do Ciebie. Jesteś jedynym administratorem, który może wyłączyć udostępnianie lokalizacji, choć wszyscy administratorzy mogą je wstrzymywać.

Zarządzanie udostępnianiem lokalizacji

Po włączeniu udostępniania lokalizacji administratorzy mogą nim zarządzać w następujący sposób:

 • Wstrzymywanie udostępniania lokalizacji.

  Gdy udostępnianie lokalizacji jest wstrzymane, ścieżki pozostają dostępne, ale są tylko do odczytu. Nie są zbierane żadne nowe ścieżki, a użytkownicy mobilni nie mogą przesyłać ścieżek do warstwy udostępniania lokalizacji.

 • Wyłączanie udostępniania lokalizacji.

  Wyłączenie udostępniania lokalizacji powoduje usunięcie wszystkich elementów powiązanych z udostępnianiem lokalizacji (warstw, widoków, grup itd.). Uprawnienie wyświetlania ścieżek lokalizacji pozostaje powiązane z rolami, do których zostało przypisane. Udostępnianie lokalizacji może zostać wyłączone tylko przez administratora, który włączył tę funkcję.

Notatka:

Ścieżki lokalizacji są przechowywane w instytucji przez 30 dni. Przechowywanie ścieżek nie powoduje wykorzystania kredytów.

Wyświetlanie ścieżek lokalizacji

Użytkownicy mobilni mają możliwość przeglądania jedynie swoich ścieżek, natomiast użytkownicy pozostali niebędący administratorami, np. przełożeni lub kierownicy zespołów mobilnych, mogą potrzebować możliwości przeglądania ścieżek innych osób. Widok ścieżek zawiera ostatnie znane lokalizacje oraz ścieżki zestawu użytkowników mobilnych. Każda osoba z uprawnieniami do przeglądania ścieżek lokalizacji i uzyskiwania dostępu do widoku ścieżek może przeglądać ścieżki określonych użytkowników mobilnych.

Uprawnienie do wyświetlania ścieżek lokalizacji jest przyznawane domyślnie administratorom i może zostać dodane do ról niestandardowych. Administratorzy tworzą widoki ścieżek w aplikacji internetowej Track Viewer, definiując użytkowników mobilnych, których ścieżki zostaną w nich zawarte. Administrator także dodaje te osoby przeglądające ścieżki, które będą mogły wyświetlać ostatnie znane lokalizacje oraz ścieżki dołączonych użytkowników mobilnych. Podczas tworzenia widoku ścieżek tworzona jest również powiązana grupa kontrolująca dostęp do widoku ścieżek. Dodanie osób przeglądających ścieżki do widoku ścieżek powoduje dodanie ich do grupy.

Gdy osoby przeglądające ścieżki mają już dostęp do ścieżek lokalizacji, mogą przeglądać je w aplikacji internetowej Track Viewer lub na innej mapie albo w innej aplikacji. Aplikacja Track Viewer udostępnia przegląd ostatnich znanych lokalizacji oraz ścieżek użytkowników mobilnych i pozwala osobom przeglądającym ścieżki na wykonywanie prostego filtrowania oraz analiz. Dodanie do własnej mapy lub aplikacji widoku hostowanej warstwy obiektowej ścieżek pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu lokalizacji użytkowników mobilnych i ich rozmieszczenia względem innych istotnych zasobów lub informacji. Ścieżki mogą zostać również wykorzystane do wykonywania zaawansowanych analiz w systemie ArcGIS. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach Przeglądanie ścieżek i Warstwy ścieżek.

Bezpieczeństwo ścieżek lokalizacji

Ścieżki lokalizacji są przechowywane w instytucji. Przy włączonej kontroli dostępu na podstawie prawa własności w historii ścieżek lokalizacji użytkownicy mogą wyświetlać jedynie własne ścieżki. Użytkownicy, którzy muszą przeglądać dodatkowe ścieżki, muszą mieć uprawnienie do wyświetlania ścieżek lokalizacji, a także muszą być przypisani do grupy zawierającej wymagany widok ścieżek. Administratorzy (łącznie z administratorem, który utworzył warstwę udostępniania lokalizacji) mogą uzyskać dostęp do wszystkich ścieżek w warstwie.

Ścieżki są zbierane przy użyciu aplikacji mobilnej Field Maps, QuickCapture, Survey123 lub Indoors, ale są zapisywane w bazie danych SQLite na urządzeniu mobilnym. Każda lokalizacja udostępniona jest tworzona przez użytkownika zalogowanego do aplikacji, a funkcja śledzenia edycji zapisuje tę informację wraz z lokalizacją udostępnioną. Kiedy użytkownik wyloguje się z aplikacji mobilnej Field Maps, QuickCapture, Survey123 lub Indoors, ścieżki są usuwane z urządzenia. Inni użytkownicy, którzy używają aplikacji na urządzeniu, nie mają dostępu do ścieżek poprzednich użytkowników.

Notatka:

Aby dowiedzieć się więcej o wdrażaniu korporacyjnego systemu GIS i systemu GIS w chmurze na potrzeby usług udostępniania lokalizacji w sposób, który ułatwia przestrzeganie przepisów związanych z prywatnością, takich jak RODO, zapoznaj się z tematem Najważniejsze wskazówki dotyczące prywatności podczas śledzenia lokalizacji w systemie ArcGIS.