Zarządzanie grupami

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz zarządzać grupami należącymi do członków. Możesz na przykład edytować szczegóły grupy, zmieniać osoby, które widzą grupę i mogą do niej dołączyć, zmieniać właściwości udostępniania, zapraszać członków, zarządzać wnioskami o członkostwo, zmieniać właściciela, aktualizować rolę członka w grupie, usuwać członków z grupy oraz usuwać całe grupy. Możesz również zarządzać zasobami w grupie i zapraszać innych użytkowników do przyłączenia się do grupy.

Edycja właściwości i ustawień grupy

Aby edytować właściwości i ustawienia grupy posiadanej, zarządzanej lub administrowanej przez członka, otwórz stronę grupy.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do zarządzania grupami członków.
 2. Kliknij przycisk Grupy znajdujący się na górze witryny.
 3. Zgodnie z potrzebami za pomocą kart, filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź grupę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij nazwę grupy, aby otworzyć jej stronę i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmodyfikować informacje dotyczące grupy, kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok właściwości, którą chcesz edytować, wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Możesz zmienić nazwę grupy, podsumowanie, opis, miniaturę itp.
  • Aby zmienić ustawienia grupy, takie jak osoby, które mogą wyszukiwać grupę, dołączać do niej lub dostarczać do niej dane lub aby wskazać typ elementów (na przykład mapy lub warstwy) wyświetlanych domyślnie ma kartach Zasoby i Przegląd grupy, kliknij kartę Ustawienia i zaktualizuj właściwości, które chcesz zmienić. Aby można było zapewnić dostęp do grupy członkom instytucji lub wszystkim użytkownikom, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia w zakresie udostępniania. Dostępne opcje mogą zależeć od właściwości udostępniania skonfigurowanych w instytucji. Jeśli na przykład instytucja zezwala na udostępnianie wyłącznie w obrębie instytucji, tylko administratorzy będą mieli dostęp do opcji Wszyscy (publiczne). Użytkownicy o niestandardowych rolach z uprawnieniami do zarządzania grupami (oraz kontami członków) nie będą widzieć tej opcji udostępniania.
  • Aby skonfigurować kategorie zasobów dla grupy, wykonaj czynności podane w sekcji Klasyfikowanie zasobów.
  • Aby utworzyć galerię polecanych zasobów grupy lub nią zarządzać, wykonaj czynności podane w sekcji Obsługa polecanych zasobów.
  • Aby zmienić właściciela grupy, kliknij opcję Zmień właściciela na karcie Przegląd, wyszukaj i wybierz nowego właściciela grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   W przypadku grup udostępnionych aktualizacji (czyli grup, które pozwalają członkom grupy aktualizować wszystkie elementy w grupie) prawo własności grupy można przekazać tylko wtedy, gdy spełnione są oba następujące warunki:

   • Członek, który przenosi prawo własności grupy, jest członkiem domyślnej roli administratora albo roli niestandardowej, która ma uprawnienia administracyjne Grupy: Zmiana właściciela.
   • Członek, któremu jest przekazywane prawo własności grupy, jest domyślnym administratorem albo ma uprawnienie administracyjne Grupy: Tworzenie z możliwością aktualizacji.

   Tylko domyślni administratorzy mogą mieć grupy administracyjne (to znaczy grupy, które uniemożliwiają członkom grupy jej opuszczenie) i grupy, w przypadku których lista członków jest widoczna tylko dla właścicieli i menedżerów grup.

  • Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu grupy, kliknij kartę Ustawienia, zaznacz pole wyboru Ochrona przed usunięciem i kliknij przycisk Zapisz. To ustawienie jest szczególnie istotne w przypadku zabezpieczania grup specjalnych, takich jak grupy Open Data.
  • Aby usunąć grupę, kliknij kartę Ustawienia i kliknij przycisk Usuń grupę. W oknie Usuwanie kliknij przycisk Usuń. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli dla grupy włączono opcję Ochrona przed usunięciem.

Przypisywanie członków do grup

Administrator z odpowiednimi uprawnieniami może przypisywać członków do grup z poziomu karty Członkowie danej instytucji. Nie ma ograniczeń co do liczby członków, których można dodać do grupy.

 1. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 2. Wybierz członka lub członków, których chcesz przypisać do grupy lub grup, kliknij opcję Więcej i opcję Zarządzaj przynależnością do grup.
 3. W wyświetlonym oknie wybierz grupę lub grupy, do których mają zostać przypisani członkowie.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie grupami konkretnego użytkownika

Administrator może zarządzać przynależnością do grup konkretnego członka instytucji z poziomu strony Grupy tego użytkownika.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do zarządzania grupami członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członka według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj potrzebne filtry.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji dla członka, którego grupami chcesz zarządzać, a następnie kliknij przycisk Wyświetl grupy.

  Zostanie wyświetlona strona Grupy tego użytkownika.

  Notatka:

  Każdy użytkownik w instytucji może zostać dodany do maksymalnie 512 grup.

 5. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Jeśli widoczne jest łącze Zaproszenia, użytkownik został zaproszony do dołączenia do kilku grup, których liczba znajduje się obok łącza. Kliknij przycisk Zaproszenia i dla każdej z grup kliknij przycisk Przyłącz się do tej grupy lub Odrzuć. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.
  • Aby dodać członka do co najmniej jednej grupy w instytucji, kliknij przycisk Dodaj do grup, znajdź i wybierz odpowiednie grupy i kliknij opcję Dodaj do grup.
  • Aby usunąć danego członka z grupy, kliknij łącze Usuń członka z grupy odpowiadające danej grupie, a następnie kliknij opcję Usuń.
  • Aby usunąć grupę, której właścicielem jest dany użytkownik, kliknij łącze Usuń grupę odpowiadające danej grupie i kliknij przycisk Usuń.
  • Aby zaktualizować rolę członka w grupie, kliknij nazwę grupy, aby otworzyć jej stronę. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Zarządzanie przynależnością do grup i rolami.

Zarządzanie przynależnością do grup i rolami

Usuwanie członków z grupy i zmienianie ich ról w grupie jest możliwe na karcie Członkowie strony grupy. Na karcie Przegląd lub Członkowie można zapraszać członków do grupy i zarządzać wnioskami o członkostwo w grupie.

Właściciele i administratorzy grupy z uprawnieniami do zarządzania grupami mogą awansować członków grupy na menedżerów grupy, aby ułatwić im wykonywanie zadań związanych z posiadaniem grupy. Właściciele i menedżerowie grupy oraz użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania grupami mogą zapraszać członków do grupy, usuwać zasoby i członków oraz edytować właściwości grupy. Członkowie domyślnej roli administratora, właściciele i menedżerowie grupy mogą przetwarzać wnioski o przypisanie do grup, w których możliwe jest zgłaszanie takich wniosków.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do zarządzania grupami członków.
 2. Kliknij przycisk Grupy znajdujący się na górze witryny.
 3. Zgodnie z potrzebami za pomocą kart, filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź grupę, której właściwości i ustawienia chcesz edytować.
 4. Kliknij nazwę grupy, aby otworzyć jej stronę i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby usunąć jednego lub większą liczbę członków z grupy, kliknij kartę Członkowie, zaznacz pola wyboru obok członków, których chcesz usunąć i kliknij opcję Usuń członka z grupy.

   Możesz wyszukiwać członków według pełnej nazwy i zastosować filtry, aby zawęzić listę członków grupy.

   Wskazówka:

   Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

   Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

   Wskazówka:

   Możesz usunąć wszystkich członków z grupy jednocześnie, zaznaczając pole wyboru nad listą członków, aby wybrać wszystkich członków, a następnie kliknij opcję Usuń członka z grupy. Pamiętaj, aby przed usunięciem członków grupy anulować wybór jej właściciela.

  • Aby zmienić rolę członka w grupie, kliknij kartę Członkowie, zaznacz pole wyboru obok członka, którego rolę w grupie chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zaktualizuj rolę grupy członka.

   Możesz wyszukiwać członków według pełnej nazwy i zastosować filtry, aby zawęzić listę członków grupy.

   Wskazówka:

   Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

   Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

   Z menu rozwijanego wybierz inną rolę i kliknij przycisk Aktualizuj. Role w grupie mogą być następujące: Właściciel, Menedżer grupy i Członek grupy. Opcje dostępne dla użytkownika zależą od jego uprawnień. Aby na przykład awansować użytkownika do roli Menedżer grupy, użytkownik ten musi należeć do tej samej instytucji co właściciel grupy i musi mieć uprawnienia do tworzenia i posiadania grup.

  • Aby zaakceptować lub odrzucić wnioski o członkostwo w grupie, kliknij przycisk Wnioski o członkostwo na karcie Przegląd lub Członkowie.
   Notatka:

   Wnioskami o członkostwo mogą zarządzać tylko administratorzy domyślni, właściciele i menedżerowie grup.

  • Aby zaprosić innych użytkowników do przystąpienia do grupy, kliknij opcję Zaproś członków na karcie Przegląd lub Członkowie i wybierz członków, których chcesz zaprosić do grupy. Możesz dodawać członków do grupy bez wysyłania do nich zaproszeń, które muszą zaakceptować, zanim zostaną włączeni do grupy. W tym celu zaznacz pole wyboru Dodawaj członków instytucji, nie wymagając potwierdzenia. Kliknij przycisk Zaproś członków, aby zaprosić użytkowników do przystąpienia do grupy, lub przycisk Dodaj członków do grupy, aby bezpośrednio dodać członków.