Publikacja hostowanych warstw zobrazowań

Hostowane warstwy zobrazowań mogą być używane do zarządzania danymi rastrowymi i danymi zobrazowań w instytucji, a także do ich udostępniania i analizowania. Analizy z użyciem narzędzi i funkcji rastrowych na hostowanych warstwach zobrazowań można wykonywać w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic. Można również zarządzać dużymi zbiorami zobrazowań, a także dołączać warstwy zobrazowań do hostowanych aplikacji i map. Hostowanie warstwy zobrazowań w usłudze ArcGIS Online to jeden ze sposobów na udostępnianie danych społeczności internetowej w sytuacji, gdy witryny własnego serwera ArcGIS Server nie można udostępnić publicznie. Mapy, aplikacje oraz desktopowe przeglądarki map w instytucji mogą uzyskiwać dostęp do usług użytkownika z dowolnego miejsca w internecie, jeśli użytkownik na to zezwoli.

Hostowaną kafelkową lub dynamiczną warstwę zobrazowań można opublikować w usłudze ArcGIS Online przy użyciu okna dialogowego Tworzenie warstwy zobrazowań, które przeprowadza użytkownika przez proces tworzenia warstwy zobrazowań. Można opublikować jedną lub wiele warstw zobrazowań dla obsługiwanych typów danych.

Aby tworzyć hostowane warstwy zobrazowań, należy dysponować uprawnieniem do publikowania hostowanych warstw zobrazowań i tworzenia zasobów.

Notatka:

Hostowane warstwy zobrazowań różnią się od warstw kafli rastrowych. Warstwy kafli rastrowych obsługują wizualizację danych zobrazowań i danych rastrowych, ale nie obsługują analizy. Hostowane warstwy zobrazowań umożliwiają dostęp do danych zobrazowań lub danych rastrowych, w tym do wartości pikseli lub komórek danych obejmujących wiele pasm i danych wielowymiarowych.

Tworzenie warstwy zobrazowań

Aby tworzyć mapy internetowe z danymi rastrowymi i danymi zobrazowań oraz udostępniać te dane w internecie i dla użytkowników zewnętrznych, należy opublikować dane w postaci hostowanych warstw zobrazowań.

Dane można publikować w postaci kafelkowych bądź dynamicznych warstw zobrazowań jako jedną lub wiele warstw zobrazowań lub można utworzyć mozaikę kilku obrazów jako jedną warstwę zobrazowań. Można również opublikować wiele obrazów jako zbiór obrazów, który umożliwia kierowanie do wynikowej hostowanej warstwy zobrazowań zapytań dotyczących właściwości poszczególnych obrazów.

Zarówno kafelkowe, jak i dynamiczne warstwy zobrazowań zapewniają dostęp do danych pikseli zobrazowania oraz do metadanych, takich jak tabele atrybutów rastrów, statystyki i histogramy. W przypadku warstw zobrazowań kafelkowych grupy pikseli są przetwarzane jako kafle statyczne, a przetwarzanie odbywa się na maszynie klienckiej. W przypadku dynamicznych warstw zobrazowań można także używać szablonów funkcji rastrowych jako niestandardowego modułu renderowania do wykonywania analizy na bieżąco. Całe przetwarzanie jest wykonywane po stronie serwera.

W przypadku publikowania hostowanej warstwy zobrazowań kafelkowych na podstawie źródłowego zobrazowania JPEG funkcja WMTS jest automatycznie włączana w hostowanej warstwie zobrazowań kafelkowych.

Notatka:

Podczas tworzenia pliku w formacie rastra w chmurze (CRF) z mieszaną kompresją (JPEG/PNG) w aplikacji ArcGIS Pro można opublikować ten plik CRF jako hostowaną warstwę zobrazowań w usłudze ArcGIS Online. W tym przypadku ustawienie kompresji na karcie Ogólne w opisanej poniżej procedurze wykonywania zadań publikowania zostanie zignorowane.

Aby utworzyć hostowaną warstwę zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

Notatka:

Jeśli opcja Warstwa zobrazowań nie jest widoczna w menu Nowy element, prawdopodobnie nie została przypisana licencja ArcGIS Image for ArcGIS Online lub w Twojej instytucji nie została opublikowana co najmniej jedna hostowana warstwa obiektowa. Aby zainicjować konfigurację, przed opublikowaniem warstw zobrazowań należy opublikować co najmniej jedną hostowaną warstwę obiektową.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw zobrazowań, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa zobrazowań.
 3. Wybierz typ warstwy na podstawie danych wejściowych oraz typu informacji, które chcesz uwzględnić w warstwie.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Warstwa zobrazowań kafelkowych — tworzenie hostowanej warstwy zobrazowań kafelkowych. Analiza i wyświetlanie są wykonywane na maszynie klienckiej, a zobrazowanie jest przetwarzane jako kafle statyczne, aby zapewnić szybsze wyświetlanie.
  • Dynamiczna warstwa zobrazowań — tworzenie hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań. Analiza i wyświetlanie są wykonywane przez maszynę serwera oraz obsługiwane są zbiory obrazów.
  Notatka:

  Elementów dynamicznej warstwy zobrazowań nie można udostępniać publicznie. Nawet jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniem do udostępniania danych publicznie, opcja udostępniania dynamicznych warstw zobrazowań Wszyscy (publiczne) nie jest dostępna.

  Limit rozmiaru żądania dla dynamicznej usługi obrazowej ArcGIS Online jest ustawiony na 4000 × 4000 pikseli lub mniej. Można dostosować rozmiar kolumn i wierszy do żądania, ale żądany rozmiar zostanie przywrócony do wartości 4000 pikseli, jeśli zostanie podana wartość większa niż 4000 kolumn lub wierszy.

 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz konfigurację warstwy.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Jeden obraz — tworzy jedną hostowaną warstwę zobrazowań na podstawie pojedynczego obrazu. Ta opcja obsługuje wszystkie obsługiwane formaty rastrowe i obrazów, wielowymiarowe dane rastrowe oraz konfigurację z różnymi typami źródeł i ustawieniami kompresji. Jedynym obsługiwanym typem rastra jest typ danych Zestaw danych rastrowych. Opcji tej należy używać na potrzeby prostych warstw zobrazowań, w których zaawansowane metadane nie są potrzebne.
  • Jeden obraz mozaikowy — tworzy jedną warstwę zobrazowań przez połączenie wielu obrazów w mozaikę. Ta opcja obsługuje generowanie pojedynczej warstwy zobrazowań, która jest mozaiką wielu obrazów w przestrzeni, wielowymiarowych danych rastrowych oraz wielu typów rastrów umożliwiających sterowanie sposobem przetwarzania produktów satelitarnych lub lotniczych. Opcji tej należy używać na potrzeby warstw zobrazowań, w których wymagane są zaawansowane metadane, np. do wielopasmowego wstępnego przetwarzania scen satelitarnych.
  • Zbiór obrazów — tworzy jedną warstwę zobrazowań, która zarządza zbiorem wielu obrazów. Ta opcja obsługuje kierowanie zapytań do pojedynczych obrazów w warstwie zobrazowań, która składa się ze zbioru obrazów. Ta opcja obsługuje również przechowywanie zobrazowań w oryginalnym formacie źródłowym.

   Notatka:
   Wydajność dynamicznej warstwy zbioru zobrazowań zależy od formatu i struktury przesłanego zobrazowania. Na przykład dynamiczne zbiory zobrazowań opublikowane w formacie CRF reagują bardzo szybko, natomiast dynamiczne zbiory zobrazowań opublikowane w formacie JP2 lub Raw mają zmniejszoną reaktywność. Zaleca się zoptymalizowanie zbioru zobrazowań przez konwersję do formatu CRF, MRF lub TIF z piramidami przed opublikowaniem.

  • Wiele warstw zobrazowań — tworzy po jednej warstwie zobrazowań dla każdego obrazu wejściowego. Ta opcja generuje wiele warstw zobrazowań. Opcji tej można używać zamiast wielokrotnego wybierania opcji Jeden obraz.

  Po wybraniu pożądanej konfiguracji warstwy kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz z menu rozwijanego typ rastra wejściowego zobrazowania. Metadane typu rastra są używane do spójnego wyświetlania, korygowania i przetwarzania zobrazowania.

  Każdy typ rastra zawiera unikalne metadane specyficzne dla parametrów czujnika i obrazu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jako konfigurację warstwy wybrano ustawienie Jeden obraz mozaikowy. W przypadku wszystkich innych typów konfiguracji jedynym obsługiwanym typem rastra jest zestaw danych rastrowych.

 7. Kliknij przycisk Konfiguruj właściwości, aby określić właściwości wybranego typu rastra.
 8. Właściwości typu rastra ułatwiają utworzenie warstwy zobrazowań zawierającej przydatne informacje pod kątem konkretnych wymagań. Dostępne właściwości zależą od wybranej konfiguracji warstwy i typu rastra. Właściwości są podzielone na karty Ogólne, Przetwarzanie, Odniesienie przestrzenne, Informacje dodatkowe i Metadane.
 9. Na karcie Ogólne można skonfigurować opcje warstwy zobrazowań. Jeśli nie widać jednej lub większej liczby z poniższych opcji, oznacza to, że wybrany typ konfiguracji warstwy lub typ rastra ich nie obsługuje.

  Typ produktu

  Określ typ produktu zawarty w zobrazowaniu satelitarnym. Typy produktów są zwykle identyfikowane przez różne poziomy przetwarzania powiązane z konkretnym czujnikiem.

  Ta opcja jest dostępna, kiedy konfiguracją warstwy jest Pojedynczy obraz mozaikowy lub Zbiór obrazów, a typ rastra jest skonfigurowany na produkt satelitarny.

  Typ źródła

  Wybierz typ źródła odpowiedni do przeznaczenia zobrazowania. Dokonany wybór określa domyślne opcje rozciągania i wyświetlania.

  • Ogólne — raster lub zobrazowanie nie ma sprecyzowanego konkretnego przeznaczenia. Jest to opcja domyślna.
  • Dane wysokościowe — raster zawiera dane wysokościowe, takie jak numeryczny model wysokościowy (DEM), numeryczny model terenu (DTM) lub dane lidarowe.
  • Tematyczne — raster zawiera sklasyfikowane lub tematyczne dane, takie jak pokrycie terenu lub poziom ryzyka.
  • Przetworzone — zobrazowanie ma odniesienie geograficzne i zrównoważony kolor.
  • Naukowe — raster lub zobrazowanie ma naukowy format danych, taki jak NetCDF, HDF lub GRIB.

  Typ ponownego próbkowania

  Wybierz metodę ponownego próbkowania, która ma być używana do wyświetlania warstwy zobrazowań:

  • Najbliższe — ponowne próbkowanie najbliższego sąsiedztwa jest zalecane w przypadku danych dyskretnych, takich jak pokrycie terenu.
  • Bilinearne — interpolacja bilinearna (dwuliniowa) jest zalecana w przypadku danych ciągłych, takich jak dane wysokościowe.
  • Sześcienne — ponowne próbkowanie splotu sześciennego jest zalecane w przypadku danych ciągłych.
  • Większość — ponowne próbkowanie większości jest zalecane w przypadku danych dyskretnych.

  Kompresja

  Wybierz metodę kompresji, która ma być używana podczas konwertowania zobrazowania źródłowego na format rastra chmury:

  • LERC — kompresja bezstratna lub stratna, która dzieli raster na pewną liczbę bloków pikseli. Po wybraniu kompresji LERC można również określić Błąd kompresji maksymalnej LERC.
  • JPEG — kompresja stratna, w której używany jest publiczny algorytm kompresji JPEG. Po wybraniu kompresji JPEG można również określić Jakość kompresji.

   Jeśli zostanie wybrana kompresja JPEG, opcja WMTS zostanie włączona, jeśli układ współrzędnych warstwy zobrazowań jest układem zgodnym z WMTS, takim jak Web Mercator.

  Notatka:

  Podczas publikowania hostowanych warstw zobrazowań wszystkie pliki obrazów i rastrów są konwertowane na format rastra chmury.

 10. Na karcie Przetwarzanie można skonfigurować opcje warstwy zobrazowań. Jeśli nie widać jednej lub większej liczby z poniższych opcji, oznacza to, że wybrany typ konfiguracji warstwy lub typ rastra ich nie obsługuje.

  Przetwarzanie szablonów

  Wybierz szablon przetwarzania, który ma być używany w warstwie zobrazowań. Szablon przetwarzania wykonuje typowe zadania przetwarzania zobrazowań, takie jak wyodrębnianie konkretnych pasm, wyostrzanie panchromatyczne, ortorektyfikacja, rozciąganie i inne zadania specyficzne dla konkretnych danych wejściowych.

  Dostępne szablony przetwarzania zależą od wybranego typu rastra. Ta opcja ma zastosowanie wyłącznie do produktów danych satelitarnych lub lotniczych, które są dostarczane w pakiecie z szablonami przetwarzania. Na przykład do produktów Landsat Level-2 dołączony jest szablon przetwarzania Odbicie od powierzchni oraz szablon przetwarzania Zapewnienie jakości.

  Zastosuj domyślne rozciągnięcie do każdego elementu rastra

  Wybierz, czy do każdego elementu rastra w warstwie zobrazowań należy zastosować domyślne procentowe rozciągnięcie przecięcia.

  Utwórz obwiednie przy użyciu radiometrii (usuń niskiej jakości piksele na krawędziach)

  Wybierz, czy dla warstwy zobrazowań należy zbudować obwiednie, tak aby uwzględniane były wyłącznie piksele mieszczące się w danym zakresie wartości. Powoduje to wyeliminowanie pustych wartości danych pikseli obramowania, pozwalając uzyskać jednolitą mozaikę. Usunięcie pustych danych pikseli obramowania powoduje wygenerowanie odpowiedniej statystyki dla każdego elementu obrazu, co poprawia korekcję obrazu i usprawnia przetwarzanie analityczne. Jeśli wybrana zostanie opcja budowania obwiedni, można podać dodatkowe ustawienia obwiedni.

  Zdefiniuj wartość piksela reprezentującą wartość NoData

  Wybierz, czy należy zdefiniować wartość Brak danych dla pikseli w warstwie zobrazowań. Piksele o wartości Brak danych będą wyświetlane na mapie jako przezroczyste.

  Ortorektyfikacja

  Wybierz sposób, w jaki należy ortorektyfikować obrazy.

  Wyostrzenie panchromatyczne

  Wybierz preferowany typ wyostrzania panchromatycznego, jak również wyostrzanie obrazów i wagi pasm. Ta opcja jest dostępna, gdy typ rastra wejściowego obejmuje pokrywające się dane zobrazowań panchromatycznych i wielospektralnych.

  Obwiednie

  Określ używane opcje obwiedni. Te opcje są dostępne, jeśli wybrane zostanie budowanie obwiedni z użyciem radiometrii.

 11. Jeśli jako konfiguracja warstwy wybrane jest ustawienie Zbiór obrazów, można również wybrać tworzenie przeglądów w celu zwiększenia wydajności wyświetlania. Budowanie przeglądów jest zalecane w celu zwiększenia szybkości wyświetlania i zmniejszenia wykorzystania procesora podczas udostępniania warstwy zobrazowań jako usługi.
 12. Na karcie Odniesienie przestrzenne wybierz wynikowe odniesienie przestrzenne dla warstwy lub warstw zobrazowań. Domyślnym układem współrzędnych jest WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
 13. Na karcie Metadane można skonfigurować opcje warstwy zobrazowań. Opcje te obejmują datę pozyskania obrazu, miarę i jednostkę wartości pikseli oraz kolejność i długości fal pasm na potrzeby zobrazowań wielopasmowych.
 14. W przypadku produktów satelitarnych karta Odwzorowanie pasm zawiera indeksy odwzorowania pasm dostępne tylko do odczytu (w celach informacyjnych).
 15. Jeśli w opcji Typ źródła zobrazowania zostanie wybrane ustawienie Tematyczne, wyświetlana będzie również karta Informacje dodatkowe, na której można podać odpowiednią tabelę atrybutów rastra (wersja DBF 5) lub plik mapy kolorów (.clr).

  Mapa kolorów to plik tekstowy z rozszerzeniem .clr, w którym każdy wiersz zawiera cztery rozdzielone spacjami wartości całkowitoliczbowe służące do odwzorowania wartości piksela na kolor. Kolejność wierszy jest zgodna z kolejnością wartości pikseli, a kolejność kolumn to: czerwony, zielony i niebieski. Wartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego należą do zakresu od zera do 255. Poniżej przedstawiono przykłady:

  0 255 10 150

  1 253 0 2

  31 0 220 253

 16. Po zakończeniu konfigurowania właściwości zobrazowania kliknij przycisk Zastosuj.
 17. W oknie Wybierz zobrazowania wejściowe można wyszukać dane wejściowe za pomocą przycisku Przeglądaj lub przeciągnąć odpowiednie pliki do kropkowanego obszaru.

  Zostanie wyświetlona tabela zawierająca nazwy, rozmiary i statusy przesyłania wszystkich plików. Pliki są przesyłane do usługi ArcGIS Online.

 18. Przed przejściem do następnego etapu nie trzeba czekać na zakończenie przesyłania plików.
 19. Kliknij przycisk Dalej.
 20. Podaj szczegółowe informacje o elemencie warstwy lub warstw zobrazowań. Informacje te można podać, nawet jeśli pliki nie zostały jeszcze w pełni przesłane.
  1. Wpisz tytuł. Tworząc wiele warstw zobrazowań, można podać prefiks lub sufiks dodawany do tytułu podstawowego.
  2. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.
  3. W razie potrzeby wpisz podsumowanie.
  4. Podaj folder, w którym chcesz przechowywać warstwę lub warstwy zobrazowań.
 21. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie wyświetlony postęp tworzenia warstwy obejmujący proces przesyłania plików i tworzenia elementu warstwy zobrazowań.

Ta warstwa zobrazowań jest dodawana do okna Moje zasoby. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy zobrazowań po opublikowaniu jest wyświetlenie jej na mapie internetowej.

Publikowanie warstwy zobrazowań z innej warstwy zobrazowań

Usługa ArcGIS Online obsługuje dwa typy hostowanych warstw zobrazowań: kafelkowe i dynamiczne. Możliwe jest opublikowanie warstwy zobrazowań jednego typu z warstwy zobrazowań innego typu. Na przykład można opublikować dynamiczną warstwę zobrazowań ze strony elementu warstwy zobrazowań kafelkowych i odwrotnie można opublikować warstwę zobrazowań kafelkowych ze strony elementu dynamicznej warstwy zobrazowań.

Tylko właściciel warstwy może z niej publikować.

 1. Zaloguj się do instytucji.
 2. Otwórz stronę elementu swojej warstwy zobrazowań.
 3. Na karcie Widok ogólny kliknij opcję Publikuj i wybierz typ warstwy do opublikowania.

  Opcja dostępna w menu rozwijanym Publikuj zależy od typu warstwy, z której publikujesz.

  W poniższym przykładzie dynamiczna warstwa zobrazowań jest publikowana ze strony elementu warstwy zobrazowań kafelkowych.

  Publikowanie dynamicznej warstwy zobrazowań ze strony elementu warstwy zobrazowań kafelkowych.
  Publikowanie dynamicznej warstwy zobrazowań ze strony elementu warstwy zobrazowań kafelkowych.
 4. Podaj szczegóły elementu nowej warstwy zobrazowań.
  1. Wpisz tytuł.
  2. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.
  3. W razie potrzeby wpisz podsumowanie.
  4. Podaj folder, w którym chcesz przechowywać warstwę zobrazowań.
  5. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie utworzony typ warstwy zobrazowań.

Obsługiwane dane na potrzeby warstw zobrazowań

Podczas konfigurowania warstw zobrazowań można określić typ rastra, który identyfikuje i wykorzystuje metadane, takie jak odniesienie geograficzne, data pozyskania, typ czujnika oraz długości fali pasm. Warstwy zobrazowań można tworzyć z użyciem typów rastrów wymienionych w poniższej tabeli. Typ rastra zestawu danych rastrowych odnosi się do dowolnego formatu rastra obsługiwanego przez aplikację ArcGIS Pro i nie uwzględnia żadnych metadanych.

 • ASTER
 • DMCII
 • DubaiSAT-2
 • GeoEye-1
 • GF-1 PMS
 • GF-1 WFV
 • GF-2 PMS
 • GRIB
 • HDF
 • IKONOS
 • Jilin-1
 • KOMPSAT-2
 • KOMPSAT-3
 • Landsat 1-5 MSS
 • Landsat 4-5 TM
 • Landsat 7 ETM+
 • Landsat 8
 • Landsat 9
 • NetCDF
 • Pleiades-1
 • Pleiades Neo
 • PlanetScope
 • QuickBird
 • RapidEye
 • Zestaw danych rastrowych
 • Sentinel-2
 • SkySat
 • SPOT 5
 • SPOT 6
 • SPOT 7
 • SuperView-1
 • UAV/UAS
 • WorldView-1
 • WorldView-2
 • WorldView-3
 • WorldView-4
 • ZY3-SASMAC

Dane zobrazowań używane jako dane wejściowe pochodzą z lokalnego folderu. Danymi wynikowymi mogą być hostowane warstwy zobrazowań odwołujące się do przesłanych danych i zarządzane przez usługę ArcGIS Online. Po usunięciu hostowanej warstwy zobrazowań dane również zostaną usunięte z instytucji.

Publikowanie wielowymiarowych warstw zobrazowań

Można opublikować dane rastra wielowymiarowego jako warstwę zobrazowań i użyć filtrowania wielowymiarowego w odniesieniu do warstwy w celu wyświetlenia konkretnego przekroju na mapie internetowej. Można także użyć ustawień wielowymiarowych, aby kontrolować, który przedział czasu jest widoczny, oraz użyć narzędzi analizy wielowymiarowej.

Aby opublikować wielowymiarowy zestaw danych rastrowych z pojedynczego pliku NetCDF, HDF lub GRIB, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw zobrazowań, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa zobrazowań.
 3. Wybierz typ warstwy na podstawie danych wejściowych oraz typu informacji, które chcesz uwzględnić w warstwie.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Warstwa zobrazowań kafelkowych — tworzenie hostowanej warstwy zobrazowań kafelkowych, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane na maszynie klienckiej, a zobrazowanie jest przetwarzane jako kafle statyczne, aby zapewnić szybsze wyświetlanie.
  • Dynamiczna warstwa zobrazowań — tworzenie hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane przez maszynę serwera oraz obsługiwane są zbiory obrazów.
  Notatka:

  Elementów dynamicznej warstwy zobrazowań nie można udostępniać publicznie. Nawet jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniem do udostępniania danych publicznie, opcja udostępniania dynamicznych warstw zobrazowań Wszyscy (publiczne) nie jest dostępna.

 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Jako konfigurację warstwy wybierz ustawienie Jedna warstwa i kliknij przycisk Dalej.
 6. Opcjonalnie kliknij przycisk Konfiguruj właściwości i zmodyfikuj dowolne właściwości na kartach Ogólne lub Metadane w zależności od posiadanych danych.
 7. Odszukaj plik NetCDF, HDF lub GRIB bądź przeciągnij go do kropkowanego obszaru. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Podaj szczegółowe informacje o elemencie warstwy zobrazowań i kliknij przycisk Utwórz.

Aby opublikować wiele pojedynczych warstw zobrazowań z pojedynczych plików NetCDF, HDF lub GRIB, wykonaj czynności wymienione powyżej, ale wybierz opcję Wiele warstw zobrazowań jako konfigurację warstwy w etapie 7.

Publikowanie pojedynczej warstwy zobrazowań z wielu obrazów wejściowych

Aby opublikować pojedynczą warstwę zobrazowań z wielu obrazów wejściowych, wykonaj poniższe czynności. Jeśli na przykład chcesz połączyć 10 obrazów wejściowych w jedną warstwę zobrazowań, użyj tej opcji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw zobrazowań, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa zobrazowań.
 3. Wybierz typ warstwy na podstawie danych wejściowych oraz typu informacji, które chcesz uwzględnić w warstwie.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Warstwa zobrazowań kafelkowych — tworzenie hostowanej warstwy zobrazowań kafelkowych, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane na maszynie klienckiej, a zobrazowanie jest przetwarzane jako kafle statyczne, aby zapewnić szybsze wyświetlanie.
  • Dynamiczna warstwa zobrazowań — tworzenie hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane przez maszynę serwera oraz obsługiwane są zbiory obrazów.
  Notatka:

  Elementów dynamicznej warstwy zobrazowań nie można udostępniać publicznie. Nawet jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniem do udostępniania danych publicznie, opcja udostępniania dynamicznych warstw zobrazowań Wszyscy (publiczne) nie jest dostępna.

 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Jako konfigurację warstwy wybierz ustawienie Pojedynczy obraz mozaikowy i kliknij przycisk Dalej.
 6. Opcjonalnie kliknij przycisk Konfiguruj właściwości i zmodyfikuj dowolne właściwości na kartach Ogólne lub Metadane w zależności od posiadanych danych.
 7. Przejdź do lokalizacji obrazów wejściowych lub przeciągnij je do obszaru oznaczonego kropkami. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Podaj szczegółowe informacje o elemencie warstwy zobrazowań i kliknij przycisk Utwórz.

Publikowanie danych w formacie rastra chmury

Dane rastrowe w formacie rastra danych chmury (CRF) można opublikować jako warstwę zobrazowań niezależnie od tego, czy są to dane wielowymiarowe, czy nie.

Aby opublikować warstwę zobrazowań z danych CRF, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw zobrazowań, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa zobrazowań.
 3. Wybierz typ warstwy na podstawie danych wejściowych oraz typu informacji, które chcesz uwzględnić w warstwie.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Warstwa zobrazowań kafelkowych — tworzenie hostowanej warstwy zobrazowań kafelkowych, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane na maszynie klienckiej, a zobrazowanie jest przetwarzane jako kafle statyczne, aby zapewnić szybsze wyświetlanie.
  • Dynamiczna warstwa zobrazowań — tworzenie hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane przez maszynę serwera oraz obsługiwane są zbiory obrazów.
  Notatka:

  Elementów dynamicznej warstwy zobrazowań nie można udostępniać publicznie. Nawet jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniem do udostępniania danych publicznie, opcja udostępniania dynamicznych warstw zobrazowań Wszyscy (publiczne) nie jest dostępna.

 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Jako konfigurację warstwy wybierz ustawienie Jeden obraz i kliknij przycisk Dalej.
 6. Zachowaj domyślny typ rastra Zestaw danych rastrowych.
 7. Opcjonalnie zmodyfikuj właściwości, klikając przycisk Konfiguruj właściwości.
 8. Przeciągnij cały folder CRF do kropkowanego obszaru. Przeglądanie nie jest obsługiwane w przypadku danych CRF. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Podaj szczegółowe informacje o elemencie warstwy zobrazowań i kliknij przycisk Utwórz.

Publikowanie kategoryjnych warstw zobrazowań

Możliwe jest publikowanie kategoryjnych (lub tematycznych) warstw zobrazowań, takich jak pokrycie terenu, dla danych rastrowych, z którymi powiązana jest tabela atrybutów lub mapa kolorów.

Aby opublikować kategoryjny zestaw danych rastrowych jako warstwę zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw zobrazowań, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa zobrazowań.
 3. Wybierz typ warstwy na podstawie danych wejściowych oraz typu informacji, które chcesz uwzględnić w warstwie.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Warstwa zobrazowań kafelkowych — tworzenie hostowanej warstwy zobrazowań kafelkowych, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane na maszynie klienckiej, a zobrazowanie jest przetwarzane jako kafle statyczne, aby zapewnić szybsze wyświetlanie.
  • Dynamiczna warstwa zobrazowań — tworzenie hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań, gdy analiza i wyświetlanie są wykonywane przez maszynę serwera oraz obsługiwane są zbiory obrazów.
  Notatka:

  Elementów dynamicznej warstwy zobrazowań nie można udostępniać publicznie. Nawet jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniem do udostępniania danych publicznie, opcja udostępniania dynamicznych warstw zobrazowań Wszyscy (publiczne) nie jest dostępna.

  Kliknij przycisk Dalej.

 4. Jako konfigurację warstwy wybierz ustawienie Jeden obraz mozaikowy i kliknij przycisk Dalej.
 5. Opcjonalnie określ typ rastra. W przeciwnym razie zachowaj domyślne ustawienie Zestaw danych rastrowych.
 6. Kliknij przycisk Konfiguruj właściwości i na karcie Ogólne skonfiguruj opcję Typ źródła na wartość Tematyczne.

  Zostanie wyświetlona karta Informacje dodatkowe.

 7. Na karcie Informacje dodatkowe zaznacz pole wyboru o etykiecie Moje dane zawierają tabelę atrybutów rastrowych lub mapę kolorów.

  Zostanie wyświetlone okno przeglądania.

 8. Odszukaj plik mapy kolorów (.clr) lub tabelę atrybutów rastra (.vat.dbf) powiązaną z zestawem danych.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie właściwości typu rastra.
 10. Odszukaj kategorialne dane rastrowe bądź przeciągnij je do kropkowanego obszaru. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Podaj szczegółowe informacje o elemencie warstwy zobrazowań i kliknij przycisk Utwórz.