Oblicz koszt podróży

Notatka:

W przeglądarce map Map Viewer Classic narzędzie Oblicz koszt podróży nosiło nazwę Połącz punkty początkowe z docelowymi.

Narzędzie Oblicz koszt podróży dokonuje pomiaru czasu podróży lub odległości między parami punktów przy użyciu linii prostych albo trybów podróżowania opartych na sieci.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa obiektowa.

Przykład

Dom towarowy z programem lojalnościowym chciałby wiedzieć, z jak daleka klienci przyjeżdżają na zakupy. Analityk używa narzędzia Oblicz koszt podróży, aby określić odległość podróży każdego klienta (przy użyciu kodów pocztowych lokalizacji) od sklepu.

Odległość podróży między kodami pocztowymi klientów a lokalizacją sklepu

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz koszt podróży uwzględnia konfiguracje warstw wejściowych, ustawień analizy i warstw wynikowych.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Warstwa początkowa i Warstwa końcowa określają lokalizacje początkowe i docelowe, między którymi obliczany jest koszt podróży.Obsługiwane są warstwy punktowe zawierające maksymalnie 5000 obiektów.

  Połączenia utworzone między punktami początkowymi i docelowymi zależą od liczby obiektów w warstwach Warstwa początkowa i Warstwa końcowa i zostały podsumowane w poniższej tabeli:

  Warstwa początkowaWarstwa końcowaPołączenia

  Jeden obiekt

  Jeden obiekt

  Punkt początkowy jest połączony z punktem docelowym.

  Jeden obiekt

  Więcej niż jeden obiekt

  Punkt początkowy jest połączony z wszystkimi punktami docelowymi.

  Więcej niż jeden obiekt

  Jeden obiekt

  Wszystkie punkty początkowe są połączone z punktem docelowym.

  Więcej niż jeden obiekt

  Więcej niż jeden obiekt

  Połączenia wiele do wielu są tworzone za pomocą dopasowanych pól ID. Każdy punkt początkowy jest połączony z każdym punktem docelowym o dopasowanej wartości pola ID.

 • Pole identyfikatora trasy warstwy początkowej oraz Pole identyfikatora trasy warstwy końcowej określają pola w warstwach Warstwa początkowa i Warstwa końcowa, które identyfikują wstępnie przypisaną parę punktu początkowego i docelowego. Każdy punkt początkowy jest połączony z punktem docelowym o dopasowanej wartości pola ID. Te parametry są dostępne, gdy dla warstwy Warstwa początkowa lub warstwy Warstwa końcowa wybrano warstwy z wieloma punktami.
 • Opcjonalne warstwy barier są używane do dodawania obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują. Parametr Opcjonalne warstwy barier zawiera następujące parametry podrzędne:
  • Warstwa barier punktowych — obiekty punktowe, które blokują ruch drogowy w określonej pozycji na ulicy. Na tej ulicy ruch drogowy jest dozwolony, ale jest blokowany przez barierę. Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych. Przykłady barier punktowych obejmują powalone drzewo, wypadek drogowy lub zerwaną linię elektryczną.
  • Warstwa barier liniowych — obiekty liniowe, które blokują ruch drogowy na kilku odcinkach ulicy. Bariery liniowe uniemożliwiają podróżowanie wszędzie tam, gdzie bariery przecinają się z ulicami i mogą przecinać nawet 500 ulic. Przykłady barier liniowych obejmują paradę lub protest.
  • Warstwa barier poligonowych — obiekty poligonowe, które blokują ruch drogowy na całym obszarze sieci ulicznej. Bariera poligonowa uniemożliwia podróżowanie wszędzie tam, gdzie poligon przecina się z ulicą i może przecinać nawet 2000 ulic. Przykłady barier poligonowych obejmują powódź lub pożar lasu.

  Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

Ustawienia analizy

Grupa Ustawienia analizy zawiera następujące parametry:

 • Typ pomiaru służy do wyboru metody obliczania kosztu podróży. Metodą może być odległość w linii prostej lub tryb podróżowania.

  Odległości w linii prostej są obliczane przy użyciu metody geodezyjnej, a nie euklidesowej. Linie geodezyjne uwzględniają rzeczywisty kształt Ziemi (elipsoida, a dokładniej geoida). Odległości są obliczane między dwoma punktami na zakrzywionej powierzchni (geoida) w przeciwieństwie do dwóch punktów na płaszczyźnie (powierzchnia kartezjańska).

  Tryby podróżowania są dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik dysponuje uprawnieniem do analizy sieciowej.

  Dowiedz się więcej na temat trybów podróżowania
 • Czas odjazdu określa datę i godzinę rozpoczęcia podróży w celu obliczenia kosztów podróży. Ten parametr wpływa na prędkość podróży w trybach podróżowania opartych na czasie i akumulację czasu w trybach podróżowania opartych na odległości. Opcje parametru Czas odjazdu są następujące:
  • Teraz — warunki natężenia ruchu drogowego będą uwzględniać bieżącą datę i bieżący czas. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego będą wykorzystywane, jeśli będą dostępne.

   Dowiedz się więcej o zasięgu analizy sieciowej
  • Niestandardowa data i czas — warunki natężenia ruchu drogowego będą oparte na określonej dacie i określonym czasie. Jeśli niestandardowa data i czas nie przekraczają czterech godzin od bieżącego czasu, zostaną wykorzystane aktualne warunki natężenia ruchu drogowego. Jeśli niestandardowa data i czas przekraczają okres czterech godzin od bieżącej daty i bieżącego czasu, zostaną wykorzystane średnie historyczne warunki natężenia ruchu drogowego w danym dniu tygodnia i czasie. Użyj tej opcji, aby przeprowadzić analizę w typowych warunkach natężenia ruchu drogowego. Na przykład wybierz godzinę 9:00 poprzedniego poniedziałku, aby przeprowadzić analizę warunków typowych dla poniedziałków o godzinie 9:00.
  • Nie podano czasu — prędkości podróży będą oparte na średnich prędkościach historycznych lub na obowiązujących ograniczeniach prędkości.
 • Kształt trasy decyduje o wyglądzie tras wynikowych. Niezależnie od wybranego kształtu trasy, są używane te same obliczenia kosztu podróży. Obliczenie zawsze bazuje na wybranym typie pomiaru. Opcje parametru Kształt trasy są następujące:
  • Linia prosta generuje linie proste (nazywane także liniami pożądanymi) między punktami początkowymi i docelowymi. Jest to opcja domyślna.
  • Wzdłuż ulic generuje trasy w kształcie bazowej sieci ulic. Parametr Wzdłuż ulic jest niedostępny, gdy typem pomiaru jest Odległość w linii prostej.

Warstwy wynikowe

Grupa Warstwy wynikowe zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Parametr Uwzględnij warstwy tras zapisuje każdą trasę wynikową jako warstwę trasy. Warstwa trasy zawiera wszystkie informacje dotyczące określonej trasy, takie jak przystanki przypisane do trasy i wskazówki dojazdu. Tworzenie warstw tras jest przydatne, jeśli chcesz udostępnić poszczególne trasy innym członkom w instytucji. Kliknij wybraną trasę wynikową na mapie, aby otworzyć okno podręczne z opcjami edycji, otwarcia warstwy trasy lub powiększenia trasy. Opcja Otwórz trasę w oknie podręcznym dodaje warstwę trasy do bieżącej mapy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Ograniczenia

W przypadku tego narzędzia obowiązują następujące ograniczenia:

 • Dane wejściowe mogą zawierać maksymalnie 5000 punktów.
 • Maksymalna liczba warstw trasy, które można utworzyć, wynosi 1000. Jeśli wynik zawiera więcej tras niż 1000 i jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij warstwy trasy, tworzona jest tylko wynikowa usługa obiektowa.
 • Jeśli praca narzędzia zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, zwracany jest błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2000, zwracany jest błąd.
 • Odległość w linii prostej między dowolną parą punktów początkowego i końcowego nie może przekraczać 27 mil (43,45 kilometrów), gdy trybem podróżowania jest Czas marszu lub Odległość pieszo.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

To narzędzie honoruje środowisko analityczne Wynikowy układ współrzędnych.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Jedna warstwa liniowa z liniami łączącymi obiekty początkowe z obiektami docelowymi.
 • Jedna warstwa punktowa z nieprzypisanymi lokalizacjami w warstwie Warstwa początkowa.
 • Jedna warstwa punktowa z nieprzypisanymi lokalizacjami w warstwie Warstwa końcowa.
 • Jedna warstwa trasy na linię (opcjonalnie).

  Dowiedz się więcej o warstwach tras

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Uprawnienie Analiza sieciowa jest wymagane do uruchomienia narzędzia za pomocą trybu podróżowania.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: