Zapraszanie i dodawanie członków

Instytucje mogą dodawać członków poprzez wysyłanie im zaproszeń albo dodawanie ich w sposób bezpośredni. Jednym z etapów tego procesu jest wybór metody tworzenia kont:

Możesz wybrać jedną z następujących metod: wysłać zaproszenia lub dodać członków pojedynczo, przesłać plik i wysłać zaproszenia do wielu członków albo dodać wielu członków jednocześnie. W zależności od używanej metody i Twoich uprawnień, w procesie zapraszania można przypisać licencje aplikacji dodatkowych, dodać członków do grup, przypisać kategorie członków, przydzielić kredyty, włączyć funkcję dostępu Esri i skonfigurować pewne ustawienia dotyczące członków, takie jak widoczność profilu i strona startowa.

Wskazówka:

Proces zapraszania można uprościć, konfigurując wartości domyślne nowych członków dla instytucji. Gdy skonfigurowano wartości domyślne nowych członków, takie jak typ użytkownika, rola użytkownika, licencje aplikacji dodatkowych i liczba kredytów, podane właściwości są automatycznie przypisywane do nowych członków, chyba że zostaną one zmienione w trakcie procesu zapraszania. W razie potrzeby można także zmienić właściwości konkretnych członków, gdy dołączają oni do instytucji.

Gdy wysyłasz zaproszenia, potencjalni członkowie otrzymują wiadomość e-mail z zaproszeniem i instrukcjami dotyczącymi tego, jak dołączyć do instytucji. Mają oni 14 dni na zaakceptowanie zaproszenia. Po upływie tego terminu zaproszenie wygaśnie. Przyjmuje się, że potencjalni członkowie zaproszeni do dołączenia do instytucji są członkami oczekującymi do czasu, gdy zaakceptują zaproszenia. Członkowie oczekujący są uwzględniani w całkowitym podsumowaniu członkostwa. Jeśli w instytucji są członkowie oczekujący, w górnej części karty Członkowie będzie wyświetlany przycisk Oczekujący członkowie. Kliknij go, aby wyświetlić listę członków oczekujących. Możesz też ponownie wysłać lub usunąć zaproszenia wysłane do tych członków oczekujących, którzy używają loginów SAML (wcześnie zwanych loginami korporacyjnymi) lub loginów OpenID Connect.

W przypadku wybrania metody dodawania członków bez wysyłania zaproszeń członkowie zostają automatycznie dodani do instytucji. Ta z kolei musi dostarczyć im dane dotyczące logowania, takie jak nazwa użytkownika i hasło. W przypadku użycia jednej z tych metod dodawania członków, które wymagają podania nazwy użytkownika, członkowie są automatycznie dodawani do instytucji jako aktualni członkowie (jeszcze niezalogowani).

Wskazówka:

Pełna liczba członków danej instytucji zależy od wykupionego przez nią planu subskrypcyjnego. Wyświetlenie stanu subskrypcji umożliwia uzyskanie informacji na temat bieżącej i pozostałej liczby członków w instytucji. Aby szybko uzyskać status członkostwa dla instytucji, sprawdzić liczbę zaproszeń oczekujących i zestawienie członków według typu użytkownika, przejdź na kartę Członkowie znajdującą się na karcie Przegląd strony instytucji.

Dodaj członków bez wysyłania zaproszeń

Istnieje możliwość bezpośredniego dodawania członków do instytucji poprzez tworzenie kont ArcGIS. Podczas tworzenia kont członkowie są dodawani automatycznie — nie dostają zaproszeń ani nie muszą klikać łącza, aby przystąpić do instytucji. Opcja ta może okazać się użyteczna w przypadku szkół, gdy pożądana jest możliwość automatycznego dodawania uczniów do instytucji bez konieczności wysyłania zaproszeń za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku wyboru tej opcji należy dostarczyć członkom dane logowania. Obejmują one nazwę użytkownika i tymczasowe hasło, które członkowie zmieniają podczas pierwszego logowania. Członkowie są proszeni o ustawienie swojego pytania weryfikacyjnego i odpowiedzi, które są używane do resetowania hasła.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienie pozwalające na zapraszanie członków.
 2. W górnej części witryny kliknij przycisk Instytucja, kliknij kartę Członkowie, a następnie kliknij opcję Zapraszanie członków.
 3. Wybierz opcję Automatycznie dodaj członków bez wysyłania zaproszeń, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Aby dodać informacje o członkach pojedynczo, kliknij opcję Nowy członek.
  1. Wypełnij następujące pola: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Nazwa użytkownika i Hasło tymczasowe.
   • Adres e-mail nie może zawierać apostrofu. Ten adres e-mail jest używany do przesyłania informacji o koncie. W przypadku kont uczniowskich należy wprowadzić adres e-mail, na który mają zostać przesłane informacje dotyczące konta. Może to być na przykład Twój adres e-mail.
   • Nazwa użytkownika musi być unikalna i zawierać od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak hasło. Po wysłaniu zaproszenia nazwa użytkownika nie może zostać zmieniona ani przez Ciebie, ani przez członka.
    Notatka:

    Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Online wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

   • Hasło rozróżnia wielkość liter i musi spełnić wymagania instytucji. W przypadku domyślnej polityki ArcGIS hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Nie może być takie samo jak nazwa użytkownika. Jest to hasło tymczasowe, więc po pierwszym zalogowaniu się członek zostanie poproszony o jego zmianę.
    Notatka:

    Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

  2. Jeśli nie skonfigurowano domyślnego typu użytkownika dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inny typ użytkownika, wybierz pozycję z listy rozwijanej Typ użytkownika.

   Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.

  3. Jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli członka dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inną rolę, wybierz ją.

   Lista ról jest tworzona na podstawie funkcji zgodnych z wybranym typem użytkownika. Na przykład, jeśli został wybrany typ użytkownika Viewer, można wybrać rolę domyślną Przeglądający lub rolę niestandardową, która ma niektóre lub wszystkie uprawnienia Przeglądającego. W trakcie procesu zapraszania nie można wybrać roli Administrator ani roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi w instytucji. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji.

  4. Kliknij przycisk Dalej. Możesz także dodać kolejnych członków, klikając przycisk Następny etap: dodaj kolejnego i powtarzając tę procedurę.
  5. Zweryfikuj informacje o członku. Kliknij przycisk Dalej i pomiń następny etap.
 5. Aby przesłać plik z informacjami o członkach, kliknij opcję Nowi członkowie z pliku.
  1. Utwórz plik .csv lub plik tekstowy, który zawiera nagłówek (pierwszy wiersz) z następującymi polami: Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika, Hasło, Typ użytkownika i Rola.

   Pola mogą być rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami.

   Wskazówka:

   Aby pobrać plik .csv zakodowany jako UTF-8 z wypełnionymi wymaganymi polami w określonym języku, kliknij przycisk Pobierz szablon CSV.

   Format pliku jest następujący:

   Email,First Name,Last Name,Username,Password,User Type,Role
   jcho@email.com,Jon,Cho,jcho11,jc40.l2eh,Creator,Publisher
   srajhandas@email.com,Satish,Rajhandas,srajhandas,sr47.4b7g,Editor,Data Editor

   • Adres e-mail nie może zawierać apostrofu. Ten adres e-mail jest używany do przesyłania informacji o koncie. W przypadku kont uczniowskich należy wprowadzić adres e-mail, na który mają zostać przesłane informacje dotyczące konta. Może to być na przykład Twój adres e-mail.
   • Nazwa użytkownika musi być unikalna i zawierać od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak hasło. Nazwę użytkownika można zmodyfikować w trakcie procesu weryfikacji. Po wysłaniu zaproszenia nazwa użytkownika nie może zostać zmieniona ani przez Ciebie, ani przez członka.
    Notatka:

    Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Online wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

   • Hasło rozróżnia wielkość liter i musi spełnić wymagania instytucji. W przypadku domyślnej polityki ArcGIS hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika. Po pierwszym zalogowaniu się członek zostanie poproszony o zmianę hasła.
    Notatka:

    Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

   • W polu Typ użytkownika podaj typ użytkownika, który chcesz przypisać członkowi. Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Wartością może być Viewer, Editor, Mobile Worker, Creator, GIS Professional Basic, GIS Professional Standard lub GIS Professional Advanced. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.
   • W polu Rola można podać wartość Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący lub jedną z ról niestandardowych bez uprawnień administracyjnych w instytucji. Wartości w polu Rola nie rozróżniają małych i wielkich liter. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji. Jeśli ta wartość nie jest zgodna z rolą w instytucji, zostanie skonfigurowana domyślna rola nowego członka (jeśli skonfigurowano) lub rola Użytkownik (jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli nowego członka).
  2. W panelu Skompiluj listę członków przeciągnij plik lub kliknij przeglądaj i wybierz plik na komputerze. Plik zostanie sprawdzony pod kątem błędów pól. Jeśli zostaną znalezione błędy, kliknij przycisk Edytuj obok wyświetlonego błędu, napraw go i kliknij przycisk Zapisz. Aby usunąć członka z nieprawidłowymi właściwościami, włącz zaznaczenie pola wyboru obok nazwy członka i kliknij przycisk Usuń. Alternatywnie można naprawić błędy bezpośrednio w pliku, kliknąć przycisk Wybierz inny plik i wybrać zaktualizowany plik.
  3. Przejrzyj listę członków i zweryfikuj informacje. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli w panelu Ustaw właściwości członka chcesz przypisać licencje na aplikacje dodatkowe do nowych członków, a domyślne licencje na aplikacje dodatkowe nie zostały skonfigurowane dla nowych członków instytucji (lub chcesz zmodyfikować podane domyślne licencje na aplikacje dodatkowe dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj w sekcji Licencje na aplikacje dodatkowe. Wybierz licencje na aplikacje dodatkowe, które są zgodne z typami użytkowników na liście członków, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Ta opcja jest widoczna tylko dla posiadaczy uprawnienia do zarządzania licencjami.

  Jeśli jednocześnie dodawani są członkowie o różnych typach użytkowników, dostępne licencje są ustalane dla typu użytkownika o najmniejszej liczbie zgodnych licencji aplikacji dodatkowych. Jeśli na przykład są dodawani czterej użytkownicy typu Creators i jeden użytkownik typu ,Editor a ma zostać przypisana licencja ,ArcGIS Insights ta opcja nie będzie dostępna, ponieważ nie jest ona zgodna z obydwoma typami użytkowników. Można kliknąć przycisk Kompiluj listę członków, aby wrócić do listy nowych członków, wybrać członka o niezgodnym typie użytkownika i kliknąć przycisk Usuń, aby można było przypisać licencję. W przeciwnym razie przypisz licencje aplikacji dodatkowych później na karcie Licencje.

 7. Jeśli w sekcji Grupy chcesz dodać nowych członków do grup w instytucji, a dla nowych członków nie są skonfigurowane grupy domyślne (lub chcesz zmodyfikować podane grupy domyślne dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj. Wybierz grupy i kliknij przycisk Zapisz.
 8. W sekcji Kategorie członków, jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków i chcesz przypisać kategorie do nowych członków, kliknij opcję Przypisz kategorie. Wybierz maksymalnie 20 kategorii do przypisania i kliknij opcję Zapisz.

  Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano kategorie członków i masz uprawnienie do aktualizowania informacji o członkach.

 9. Aby dla nowych członków włączyć Dostęp Esri, włącz przełącznik w sekcji Dostęp Esri.
 10. Jeśli w sekcji Ustaw przydział kredytów chcesz przydzielić kredyty nowym członkom, a domyślne przydzielanie kredytów nie zostało skonfigurowane (lub chcesz zmodyfikować podany domyślny przydział kredytów dla nowych członków), skonfiguruj przydział kredytów, podając liczbę kredytów albo konfigurując brak limitu przydziałów.
 11. W sekcji Ustawienia zmodyfikuj następujące ustawienia członków: widoczność profilu, język, format liczb i daty oraz stronę startową członka. Kliknij przycisk Dalej.

  Te opcje są widoczne tylko dla posiadaczy uprawnień umożliwiających aktualizowanie członków.

 12. Przejrzyj szczegóły podsumowania. Aby wprowadzić poprawki, kliknij przycisk Skonfiguruj właściwości członków lub Skompiluj listę członków i wprowadź zmiany.
 13. Po zakończeniu kliknij opcję Dodaj członków.

Członek lub członkowie zostaną automatycznie dodani do instytucji. W przypadku wyboru tej opcji należy dostarczyć członkom dane logowania.

Dodaj członków przy użyciu ich identyfikatorów instytucji, nie wysyłając do nich zaproszeń

Istnieje możliwość bezpośredniego dodawania członków do instytucji przez tworzenie kont ArcGIS, do których dany członek może uzyskać dostęp za pomocą loginu instytucji. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy instytucja skonfigurowała loginy SAML (wcześniej zwane loginami korporacyjnymi) lub loginy OpenID Connect. Podczas tworzenia kont członkowie są dodawani automatycznie — nie dostają zaproszeń ani nie muszą klikać łącza, aby przystąpić do instytucji. Twoim zadaniem jest poinformowanie nowych członków o tym, że mogą logować się w instytucji przy użyciu ich loginów SAML lub OpenID Connect.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienie pozwalające na zapraszanie członków.
 2. W górnej części witryny kliknij przycisk Instytucja, kliknij kartę Członkowie, a następnie kliknij opcję Zapraszanie członków.
 3. Wybierz opcję Dodaj członków przy użyciu ich identyfikatorów używanych w instytucji, nie wysyłając do nich zaproszeń, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Aby dodać informacje o członkach pojedynczo, kliknij opcję Nowy członek.
  1. Podaj wymagane informacje dotyczące nowego członka.
   • Adres e-mail nie może zawierać apostrofu. Ten adres e-mail jest używany do przesyłania informacji o koncie. W przypadku kont uczniowskich należy wprowadzić adres e-mail, na który mają zostać przesłane informacje dotyczące konta. Może to być na przykład Twój adres e-mail.
   • Jeśli w instytucji skonfigurowano oba typy tożsamości (SAML i OpenID Connect), wybierz odpowiednią opcję Typ tożsamości i wprowadź odpowiedni identyfikator. Jeśli skonfigurowano tylko jeden z tych typów tożsamości, wprowadź identyfikator w polu tekstowym Identyfikator SAML lub Identyfikator OpenID Connect.
   • Identyfikator SAML lub OpenID Connect musi być zgodny z istniejącymi poświadczeniami członka. Jeśli nie jest zgodny, konto ArcGIS zostanie utworzone, ale nie będzie można go używać. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy identyfikator SAML lub OpenID Connect jest poprawny.
    Notatka:

    W przypadku loginów SAML wartość identyfikatora musi być zgodna z wartością skonfigurowaną przez dostawcę tożsamości (IdP) dla atrybutu NameID.

    W przypadku loginów OpenID Connect wartość identyfikatora musi być zgodna z wartością atrybutu identyfikatora podmiotu (sub) wysłanego w tokenie ID od dostawcy OpenID Connect (na przykład Token ID Google od Google) do ArcGIS. Identyfikator podmiotu identyfikuje jednoznacznie każdego użytkownika. Na przykład wartość sub może być równa 10769150350006150715113082367 w przypadku użytkownika Google jsmith lub auth0|123456 w przypadku użytkownika Auth0 Jane Doe.

  2. Jeśli nie skonfigurowano domyślnego typu użytkownika dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inny typ użytkownika, wybierz pozycję z listy rozwijanej Typ użytkownika.

   Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.

  3. Jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli członka dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inną rolę, wybierz ją.

   Lista ról jest tworzona na podstawie funkcji zgodnych z wybranym typem użytkownika. Na przykład, jeśli został wybrany typ użytkownika Viewer, można wybrać rolę domyślną Przeglądający lub rolę niestandardową, która ma niektóre lub wszystkie uprawnienia Przeglądającego. W trakcie procesu zapraszania nie można wybrać roli Administrator ani roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi w instytucji. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji.

  4. Kliknij przycisk Dalej. Możesz także dodać kolejnych członków, klikając przycisk Następny etap: dodaj kolejnego i powtarzając tę procedurę.
  5. Zweryfikuj informacje o członku. Kliknij przycisk Dalej i pomiń następny etap.
 5. Aby przesłać plik z informacjami o członkach, kliknij opcję Nowi członkowie z pliku.
  1. Utwórz plik .csv lub plik tekstowy, który zawiera nagłówek (pierwszy wiersz) z wymaganymi polami.

   Pola mogą być rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami.

   Wskazówka:

   Aby pobrać plik .csv zakodowany jako UTF-8 z wypełnionymi wymaganymi polami w określonym języku, kliknij przycisk Pobierz szablon CSV.

   Jeśli w instytucji skonfigurowano oba typy tożsamości (SAML i OpenID Connect), plik ma następujący format:

   Email,First Name,Last Name,Identity type,ID,User Type,Role
   jcho@email.com,Jon,Cho,SAML,jonc1111,Creator,Publisher
   srajhandas@email.com,Satish,Rajhandas,sati3554,Editor,Data Editor

   Jeśli w instytucji skonfigurowano tylko typ tożsamości SAML, plik ma następujący format:

   Email,First Name,Last Name,SAML ID,User Type,Role
   jcho@email.com,Jon,Cho,jonc1111,Creator,Publisher
   srajhandas@email.com,Satish,Rajhandas,sati3554,Editor,Data Editor

   Jeśli w instytucji skonfigurowano tylko typ tożsamości OpenID Connect, plik ma następujący format:

   Email,First Name,Last Name,OpenID Connect ID,User Type,Role
   jcho@email.com,Jon,Cho,jonc1111,Creator,Publisher
   srajhandas@email.com,Satish,Rajhandas,sati3554,Editor,Data Editor

   • Adres e-mail nie może zawierać apostrofu. Ten adres e-mail jest używany do przesyłania informacji o koncie. W przypadku kont uczniowskich należy wprowadzić adres e-mail, na który mają zostać przesłane informacje dotyczące konta. Może to być na przykład Twój adres e-mail.
   • Identyfikator SAML lub OpenID Connect musi być zgodny z istniejącymi poświadczeniami członka. Jeśli nie jest zgodny, konto ArcGIS zostanie utworzone, ale nie będzie można go używać. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy identyfikator SAML lub OpenID Connect jest poprawny.
    Notatka:

    W przypadku loginów SAML wartość identyfikatora musi być zgodna z wartością skonfigurowaną przez dostawcę tożsamości (IdP) dla atrybutu NameID.

    W przypadku loginów OpenID Connect wartość identyfikatora musi być zgodna z wartością atrybutu identyfikatora podmiotu (sub) wysłanego w tokenie ID od dostawcy OpenID Connect (na przykład Token ID Google od Google) do ArcGIS. Identyfikator podmiotu identyfikuje jednoznacznie każdego użytkownika. Na przykład wartość sub może być równa 10769150350006150715113082367 w przypadku użytkownika Google jsmith lub auth0|123456 w przypadku użytkownika Auth0 Jane Doe.

   • W polu Typ użytkownika podaj typ użytkownika, który chcesz przypisać członkowi. Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Wartością może być Viewer, Editor, Mobile Worker, Creator, GIS Professional Basic, GIS Professional Standard lub GIS Professional Advanced. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.
   • W polu Rola można podać wartość Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący lub jedną z ról niestandardowych bez uprawnień administracyjnych w instytucji. Wartości w polu Rola nie rozróżniają małych i wielkich liter. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji. Jeśli ta wartość nie jest zgodna z rolą w instytucji, zostanie skonfigurowana domyślna rola nowego członka (jeśli skonfigurowano) lub rola Użytkownik (jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli nowego członka).
  2. W panelu Skompiluj listę członków przeciągnij plik lub kliknij przeglądaj i wybierz plik na komputerze. Plik zostanie sprawdzony pod kątem błędów pól. Jeśli zostaną znalezione błędy, kliknij przycisk Edytuj obok wyświetlonego błędu, napraw go i kliknij przycisk Zapisz. Aby usunąć członka z nieprawidłowymi właściwościami, włącz zaznaczenie pola wyboru obok nazwy członka i kliknij przycisk Usuń. Alternatywnie można naprawić błędy bezpośrednio w pliku, kliknąć przycisk Wybierz inny plik i wybrać zaktualizowany plik.
  3. Przejrzyj listę członków i zweryfikuj informacje. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli w panelu Ustaw właściwości członka chcesz przypisać licencje na aplikacje dodatkowe do nowych członków, a domyślne licencje na aplikacje dodatkowe nie zostały skonfigurowane dla nowych członków instytucji (lub chcesz zmodyfikować podane domyślne licencje na aplikacje dodatkowe dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj w sekcji Licencje na aplikacje dodatkowe. Wybierz licencje na aplikacje dodatkowe, które są zgodne z typami użytkowników na liście członków, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Ta opcja jest widoczna tylko dla posiadaczy uprawnienia do zarządzania licencjami.

  Jeśli jednocześnie dodawani są członkowie o różnych typach użytkowników, dostępne licencje są ustalane dla typu użytkownika o najmniejszej liczbie zgodnych licencji aplikacji dodatkowych. Jeśli na przykład są dodawani czterej użytkownicy typu Creators i jeden użytkownik typu ,Editor a ma zostać przypisana licencja ,ArcGIS Insights ta opcja nie będzie dostępna, ponieważ nie jest ona zgodna z obydwoma typami użytkowników. Można kliknąć przycisk Kompiluj listę członków, aby wrócić do listy nowych członków, wybrać członka o niezgodnym typie użytkownika i kliknąć przycisk Usuń, aby można było przypisać licencję. W przeciwnym razie przypisz licencje aplikacji dodatkowych później na karcie Licencje.

 7. Jeśli w sekcji Grupy chcesz dodać nowych członków do grup w instytucji, a dla nowych członków nie są skonfigurowane grupy domyślne (lub chcesz zmodyfikować podane grupy domyślne dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj. Wybierz grupy i kliknij przycisk Zapisz.
 8. W sekcji Kategorie członków, jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków i chcesz przypisać kategorie do nowych członków, kliknij opcję Przypisz kategorie. Wybierz maksymalnie 20 kategorii do przypisania i kliknij opcję Zapisz.

  Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano kategorie członków i masz uprawnienie do aktualizowania informacji o członkach.

 9. Aby dla nowych członków włączyć Dostęp Esri, włącz przełącznik w sekcji Dostęp Esri.
 10. Jeśli w sekcji Ustaw przydział kredytów chcesz przydzielić kredyty nowym członkom, a domyślne przydzielanie kredytów nie zostało skonfigurowane (lub chcesz zmodyfikować podany domyślny przydział kredytów dla nowych członków), skonfiguruj przydział kredytów, podając liczbę kredytów albo konfigurując brak limitu przydziałów.
 11. W sekcji Ustawienia zmodyfikuj następujące ustawienia członków: widoczność profilu, język, format liczb i daty oraz stronę startową członka. Kliknij przycisk Dalej.

  Te opcje są widoczne tylko dla posiadaczy uprawnień umożliwiających aktualizowanie członków.

 12. Przejrzyj szczegóły podsumowania. Aby wprowadzić poprawki, kliknij przycisk Skonfiguruj właściwości członków lub Skompiluj listę członków i wprowadź zmiany.
 13. Po zakończeniu kliknij opcję Dodaj członków.

Członek lub członkowie zostaną automatycznie dodani do instytucji. Twoim zadaniem jest poinformowanie tych użytkowników, że mogą teraz logować się przy użyciu loginu używanego w instytucji.

Dodaj członków i powiadom ich wiadomością e-mail

Istnieje możliwość zaproszenia członków do przystąpienia do instytucji i utworzenia dla nich nazw użytkowników. Zaproszenia obejmują utworzoną nazwę użytkownika i szczegółowe wskazówki dotyczące przystąpienia do instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienie pozwalające na zapraszanie członków.
 2. W górnej części witryny kliknij przycisk Instytucja, kliknij kartę Członkowie, a następnie kliknij opcję Zapraszanie członków.
 3. Wybierz opcję Dodaj członków i powiadom ich wiadomością e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Aby dodać informacje o członkach pojedynczo, kliknij opcję Nowy członek.
  1. Wypełnij następujące pola: Imię, Nazwisko, Adres e-mail i Nazwa użytkownika.

   Adres e-mail nie może zawierać apostrofu. Nazwa użytkownika musi być unikalna i zawierać od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Po wysłaniu zaproszenia nazwa użytkownika nie może zostać zmieniona ani przez Ciebie, ani przez członka.

   Notatka:

   Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Online wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

  2. Jeśli nie skonfigurowano domyślnego typu użytkownika dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inny typ użytkownika, wybierz pozycję z listy rozwijanej Typ użytkownika.

   Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.

  3. Jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli członka dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inną rolę, wybierz ją.

   Lista ról jest tworzona na podstawie funkcji zgodnych z wybranym typem użytkownika. Na przykład, jeśli został wybrany typ użytkownika Viewer, można wybrać rolę domyślną Przeglądający lub rolę niestandardową, która ma niektóre lub wszystkie uprawnienia Przeglądającego. W trakcie procesu zapraszania nie można wybrać roli Administrator ani roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi w instytucji. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji.

  4. Kliknij przycisk Dalej. Możesz także dodać kolejnych członków, klikając przycisk Następny etap: dodaj kolejnego i powtarzając tę procedurę.
  5. Zweryfikuj informacje o członku. Kliknij przycisk Dalej i pomiń następny etap.
 5. Aby przesłać plik z informacjami o członkach, kliknij opcję Nowi członkowie z pliku.
  1. Utwórz plik .csv lub plik tekstowy, który zawiera nagłówek (pierwszy wiersz) z następującymi polami: Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika, Typ użytkownika i Rola.

   Pola mogą być rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami.

   Wskazówka:

   Aby pobrać plik .csv zakodowany jako UTF-8 z wypełnionymi wymaganymi polami w określonym języku, kliknij przycisk Pobierz szablon CSV.

   Format pliku jest następujący:

   Email,First Name,Last Name,Username,User Type,Role
   jcho@email.com,Jon,Cho,jcho11,GIS Professional Advanced,Publisher
   srajhandas@email.com,Satish,Rajhandas,srajhandas,Editor,Data Editor

   • Adres e-mail nie może zawierać apostrofu.
   • Nazwa użytkownika musi być unikalna i zawierać od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Po wysłaniu zaproszenia nazwa użytkownika nie może zostać zmieniona ani przez Ciebie, ani przez członka.
    Notatka:

    Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Online wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

   • W polu Typ użytkownika podaj typ użytkownika, który chcesz przypisać członkowi. Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Wartością może być Viewer, Editor, Mobile Worker, Creator, GIS Professional Basic, GIS Professional Standard lub GIS Professional Advanced. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.
   • W polu Rola można podać wartość Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący lub jedną z ról niestandardowych bez uprawnień administracyjnych w instytucji. Wartości w polu Rola nie rozróżniają małych i wielkich liter. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji. Jeśli ta wartość nie jest zgodna z rolą w instytucji, zostanie skonfigurowana domyślna rola nowego członka (jeśli skonfigurowano) lub rola Użytkownik (jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli nowego członka).
  2. W panelu Skompiluj listę członków przeciągnij plik lub kliknij przeglądaj i wybierz plik na komputerze. Plik zostanie sprawdzony pod kątem błędów pól. Jeśli zostaną znalezione błędy, kliknij przycisk Edytuj obok wyświetlonego błędu, napraw go i kliknij przycisk Zapisz. Aby usunąć członka z nieprawidłowymi właściwościami, włącz zaznaczenie pola wyboru obok nazwy członka i kliknij przycisk Usuń. Alternatywnie można naprawić błędy bezpośrednio w pliku, kliknąć przycisk Wybierz inny plik i wybrać zaktualizowany plik.
  3. Przejrzyj listę członków i zweryfikuj informacje. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli w panelu Ustaw właściwości członka chcesz przypisać licencje na aplikacje dodatkowe do nowych członków, a domyślne licencje na aplikacje dodatkowe nie zostały skonfigurowane dla nowych członków instytucji (lub chcesz zmodyfikować podane domyślne licencje na aplikacje dodatkowe dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj w sekcji Licencje na aplikacje dodatkowe. Wybierz licencje na aplikacje dodatkowe, które są zgodne z typami użytkowników na liście członków, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Ta opcja jest widoczna tylko dla posiadaczy uprawnienia do zarządzania licencjami.

  Jeśli jednocześnie dodawani są członkowie o różnych typach użytkowników, dostępne licencje są ustalane dla typu użytkownika o najmniejszej liczbie zgodnych licencji aplikacji dodatkowych. Jeśli na przykład są dodawani czterej użytkownicy typu Creators i jeden użytkownik typu ,Editor a ma zostać przypisana licencja ,ArcGIS Insights ta opcja nie będzie dostępna, ponieważ nie jest ona zgodna z obydwoma typami użytkowników. Można kliknąć przycisk Kompiluj listę członków, aby wrócić do listy nowych członków, wybrać członka o niezgodnym typie użytkownika i kliknąć przycisk Usuń, aby można było przypisać licencję. W przeciwnym razie przypisz licencje aplikacji dodatkowych później na karcie Licencje.

 7. Jeśli w sekcji Grupy chcesz dodać nowych członków do grup w instytucji, a dla nowych członków nie są skonfigurowane grupy domyślne (lub chcesz zmodyfikować podane grupy domyślne dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj. Wybierz grupy i kliknij przycisk Zapisz.
 8. W sekcji Kategorie członków, jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków i chcesz przypisać kategorie do nowych członków, kliknij opcję Przypisz kategorie. Wybierz maksymalnie 20 kategorii do przypisania i kliknij opcję Zapisz.

  Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano kategorie członków i masz uprawnienie do aktualizowania informacji o członkach.

 9. Aby dla nowych członków włączyć Dostęp Esri, włącz przełącznik w sekcji Dostęp Esri.
 10. Jeśli w sekcji Ustaw przydział kredytów chcesz przydzielić kredyty nowym członkom, a domyślne przydzielanie kredytów nie zostało skonfigurowane (lub chcesz zmodyfikować podany domyślny przydział kredytów dla nowych członków), skonfiguruj przydział kredytów, podając liczbę kredytów albo konfigurując brak limitu przydziałów.
 11. W sekcji Ustawienia zmodyfikuj następujące ustawienia członków: widoczność profilu, język, format liczb i daty oraz stronę startową członka. Kliknij przycisk Dalej.

  Te opcje są widoczne tylko dla posiadaczy uprawnień umożliwiających aktualizowanie członków.

 12. Przejrzyj szczegóły podsumowania. Aby wprowadzić poprawki, kliknij przycisk Skonfiguruj właściwości członków lub Skompiluj listę członków i wprowadź zmiany.
 13. Opcjonalnie w polu Ustawienia poczty e-mail zmodyfikuj wiadomość e-mail, która będzie wysyłana do członków wraz z zaproszeniem e-mail.
 14. Po zakończeniu kliknij opcję Dodaj członków.

Zaproszenia e-mail są wysyłane wraz z informacjami o tym, jak dołączyć do instytucji.

Zaproś członków do przyłączenia się za pomocą wybranego przez nich konta

Istnieje możliwość zapraszania członków do przystąpienia do instytucji z nowym kontem lub przez konwersję istniejącego konta publicznego. W przypadku nowych kont członkowie mogą korzystać z loginów używanych w instytucji (SAML lub OpenID Connect), loginów ArcGIS lub loginów społecznościowych, w zależności od ustawień bezpieczeństwa danej instytucji. Jeśli zaprosisz członków w ramach subskrypcji próbnej, konieczne będzie utworzenie przez nich kont. Nie mogą oni dołączyć, korzystając z istniejących kont. Gdy zapraszasz członków do przyłączenia się za pomocą istniejących kont publicznych, status ich publicznych elementów i grup zostaje zmieniony na prywatny. Następuje usunięcie kont członków z grup należących do tych użytkowników oraz usunięcie kont tych użytkowników z grup, do których się przyłączyli. Po przyłączeniu elementy i grupy mogą zostać przez nich (lub Ciebie) udostępnione ponownie. (Ci członkowie mogą nadal zostać dodani do grup w instytucji w procesie zapraszania).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienie pozwalające na zapraszanie członków.
 2. W górnej części witryny kliknij przycisk Instytucja, kliknij kartę Członkowie, a następnie kliknij opcję Zapraszanie członków.
 3. Wybierz opcję Zaproś członków do przyłączenia się za pomocą wybranego przez nich konta, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Aby dodać informacje o członkach pojedynczo, kliknij opcję Nowy członek.
  1. Wprowadź adres e-mail. Nie może on zawierać apostrofu.
  2. Jeśli nie skonfigurowano domyślnego typu użytkownika dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inny typ użytkownika, wybierz pozycję z listy rozwijanej Typ użytkownika.

   Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.

  3. Jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli członka dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inną rolę, wybierz ją.

   Lista ról jest tworzona na podstawie funkcji zgodnych z wybranym typem użytkownika. Na przykład, jeśli został wybrany typ użytkownika Viewer, można wybrać rolę domyślną Przeglądający lub rolę niestandardową, która ma niektóre lub wszystkie uprawnienia Przeglądającego. W trakcie procesu zapraszania nie można wybrać roli Administrator ani roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi w instytucji. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji.

  4. Kliknij przycisk Dalej. Możesz także dodać kolejnych członków, klikając przycisk Następny etap: dodaj kolejnego i powtarzając tę procedurę.
  5. Zweryfikuj informacje o członku. Kliknij przycisk Dalej i pomiń następny etap.
 5. Aby przesłać plik z informacjami o członkach, kliknij opcję Nowi członkowie z pliku.
  1. Utwórz plik tekstowy lub plik .csv, który zawiera nagłówek (pierwszy wiersz) z następującymi polami: Adres e-mail, Typ użytkownika i Rola.

   Pola mogą być rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami.

   Wskazówka:

   Aby pobrać plik .csv zakodowany jako UTF-8 z wypełnionymi wymaganymi polami w określonym języku, kliknij przycisk Pobierz szablon CSV.

   Format pliku jest następujący:

   Email,User Type,Role
   jcho@email.com,Creator,Publisher
   srajhandas@email.com,Editor,Data Editor

   • Adres e-mail nie może zawierać apostrofu.
   • W polu Typ użytkownika podaj typ użytkownika, który chcesz przypisać członkowi. Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Wartością może być Viewer, Editor, Mobile Worker, Creator, GIS Professional Basic, GIS Professional Standard lub GIS Professional Advanced. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.
   • W polu Rola można podać wartość Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący lub jedną z ról niestandardowych bez uprawnień administracyjnych w instytucji. Wartości w polu Rola nie rozróżniają małych i wielkich liter. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji. Jeśli ta wartość nie jest zgodna z rolą w instytucji, zostanie skonfigurowana domyślna rola nowego członka (jeśli skonfigurowano) lub rola Użytkownik (jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli nowego członka).
  2. W panelu Skompiluj listę członków przeciągnij plik lub kliknij przeglądaj i wybierz plik na komputerze. Plik zostanie sprawdzony pod kątem błędów pól. Jeśli zostaną znalezione błędy, kliknij przycisk Edytuj obok wyświetlonego błędu, napraw go i kliknij przycisk Zapisz. Aby usunąć członka z nieprawidłowymi właściwościami, włącz zaznaczenie pola wyboru obok nazwy członka i kliknij przycisk Usuń. Alternatywnie można naprawić błędy bezpośrednio w pliku, kliknąć przycisk Wybierz inny plik i wybrać zaktualizowany plik.
  3. Przejrzyj listę członków i zweryfikuj informacje. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli w panelu Ustaw właściwości członka chcesz przypisać licencje na aplikacje dodatkowe do nowych członków, a domyślne licencje na aplikacje dodatkowe nie zostały skonfigurowane dla nowych członków instytucji (lub chcesz zmodyfikować podane domyślne licencje na aplikacje dodatkowe dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj w sekcji Licencje na aplikacje dodatkowe. Wybierz do 10 licencji aplikacji dodatkowych, które są zgodne z danym typem użytkownika na liście członków i kliknij przycisk Zapisz.

  Ta opcja jest widoczna tylko dla posiadaczy uprawnienia do zarządzania licencjami.

  Jeśli jednocześnie dodawani są członkowie o różnych typach użytkowników, dostępne licencje są ustalane dla typu użytkownika o najmniejszej liczbie zgodnych licencji aplikacji dodatkowych. Jeśli na przykład są dodawani czterej użytkownicy typu Creators i jeden użytkownik typu ,Editor a ma zostać przypisana licencja ,ArcGIS Insights ta opcja nie będzie dostępna, ponieważ nie jest ona zgodna z obydwoma typami użytkowników. Można kliknąć przycisk Kompiluj listę członków, aby wrócić do listy nowych członków, wybrać członka o niezgodnym typie użytkownika i kliknąć przycisk Usuń, aby można było przypisać licencję. W przeciwnym razie przypisz licencje aplikacji dodatkowych później na karcie Licencje.

 7. Jeśli w sekcji Grupy chcesz dodać nowych członków do grup w instytucji, a dla nowych członków nie są skonfigurowane grupy domyślne (lub chcesz zmodyfikować podane grupy domyślne dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj. Wybierz grupy i kliknij przycisk Zapisz.
 8. W sekcji Kategorie członków, jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków i chcesz przypisać kategorie do nowych członków, kliknij opcję Przypisz kategorie. Wybierz maksymalnie 20 kategorii do przypisania i kliknij opcję Zapisz.

  Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano kategorie członków i masz uprawnienie do aktualizowania informacji o członkach.

 9. Aby dla nowych członków włączyć Dostęp Esri, włącz przełącznik w sekcji Dostęp Esri.
 10. Jeśli w sekcji Ustaw przydział kredytów chcesz przydzielić kredyty nowym członkom, a domyślne przydzielanie kredytów nie zostało skonfigurowane (lub chcesz zmodyfikować podany domyślny przydział kredytów dla nowych członków), skonfiguruj przydział kredytów, podając liczbę kredytów albo konfigurując brak limitu przydziałów.
 11. Wybierz następujące ustawienia w sekcji Ustawienia i kliknij przycisk Dalej:
  • Nowi członkowie muszą używać adresu e-mail podanego w ich zaproszeniu — wybierz tę opcję, aby zaproszeni członkowie tworzyli konto przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został użyty do wysłania zaproszeń.
  • Nowi członkowie mogą używać wybranego przez siebie adresu e-mail — wybierz tę opcję, aby zezwolić zaproszonym członkom na użycie wybranego przez nich adresu e-mail.
 12. Przejrzyj szczegóły podsumowania. Aby wprowadzić poprawki, kliknij przycisk Skonfiguruj właściwości członków lub Skompiluj listę członków i wprowadź zmiany.
 13. Opcjonalnie w polu Ustawienia poczty e-mail zmodyfikuj wiadomość e-mail, która będzie wysyłana do członków wraz z zaproszeniem e-mail.
 14. Po zakończeniu kliknij opcję Dodaj członków.

Zaproszenia e-mail są wysyłane wraz z informacjami o tym, jak dołączyć do instytucji.

Notatka:

Licencje przypisywane w trakcie procesu zapraszania nie są odzwierciedlane w łącznej liczbie licencji dostępnych i przypisanych, dopóki członek nie zaakceptuje zaproszenia do dołączenia do instytucji.

Zaproś członków do przyłączenia się za pomocą ich loginów instytucji

Możesz zaprosić członków do przyłączenia się do instytucji za pomocą ich loginów instytucji. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy instytucja skonfigurowała loginy SAML (wcześniej zwane loginami korporacyjnymi) lub loginy OpenID Connect. Jeśli w instytucji skonfigurowano opcję automatycznego przyłączania się członków, nadal możesz zapraszać członków do instytucji. Wybór opcji automatycznego przyłączania umożliwia członkom przystąpienie do instytucji poprzez zalogowanie za pomocą loginów SAML lu OpenID Connect. Opcja zaproszenia powoduje wygenerowanie za pośrednictwem usługi ArcGIS Online wiadomości e-mail z zaproszeniem zawierających instrukcje dołączenia do instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienie pozwalające na zapraszanie członków.
 2. W górnej części witryny kliknij przycisk Instytucja, kliknij kartę Członkowie, a następnie kliknij opcję Zapraszanie członków.
 3. Wybierz opcję Zaproś użytkowników do przyłączenia się do instytucji za pomocą loginów instytucji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Aby dodać informacje o członkach pojedynczo, kliknij opcję Nowy członek.
  1. Wprowadź adres e-mail. Nie może on zawierać apostrofu.
   Notatka:

   Jeśli dostawca tożsamości SAML lub OpenID Connect został skonfigurowany tak, aby wysyłać atrybut email do usługi ArcGIS Online po uwierzytelnieniu członka, podany adres e-mail musi zgadzać się z adresem, na który wysłano zaproszenie. Jeśli adresy e-mail nie będą takie same, członek nie będzie mógł dołączyć do instytucji.

  2. Jeśli nie skonfigurowano domyślnego typu użytkownika dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inny typ użytkownika, wybierz pozycję z listy rozwijanej Typ użytkownika.

   Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.

  3. Jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli członka dla nowych członków instytucji lub jeśli chcesz przypisać inną rolę, wybierz ją.

   Lista ról jest tworzona na podstawie funkcji zgodnych z wybranym typem użytkownika. Na przykład, jeśli został wybrany typ użytkownika Viewer, można wybrać rolę domyślną Przeglądający lub rolę niestandardową, która ma niektóre lub wszystkie uprawnienia Przeglądającego. W trakcie procesu zapraszania nie można wybrać roli Administrator ani roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi w instytucji. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji.

  4. Kliknij przycisk Dalej. Możesz także dodać kolejnych członków, klikając przycisk Następny etap: dodaj kolejnego i powtarzając tę procedurę.
  5. Zweryfikuj informacje o członku. Kliknij przycisk Dalej i pomiń następny etap.
 5. Aby przesłać plik z informacjami o członkach, kliknij opcję Nowi członkowie z pliku.
  1. Utwórz plik tekstowy lub plik .csv, który zawiera nagłówek (pierwszy wiersz) z następującymi polami: Adres e-mail, Typ użytkownika i Rola.

   Pola mogą być rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami.

   Wskazówka:

   Aby pobrać plik .csv zakodowany jako UTF-8 z wypełnionymi wymaganymi polami w określonym języku, kliknij przycisk Pobierz szablon CSV.

   Format pliku jest następujący:

   Email,User Type,Role
   jcho@email.com,Creator,Publisher
   srajhandas@email.com,Editor,Data Editor

   Notatka:

   Jeśli dostawca tożsamości SAML lub OpenID Connect został skonfigurowany tak, aby wysyłać atrybut email do usługi ArcGIS Online po uwierzytelnieniu członka, podany adres e-mail musi zgadzać się z adresem, na który wysłano zaproszenie. Jeśli adresy e-mail nie będą takie same, członek nie będzie mógł dołączyć do instytucji.

   • Adres e-mail nie może zawierać apostrofu.
   • W polu Typ użytkownika podaj typ użytkownika, który chcesz przypisać członkowi. Typ użytkownika decyduje o tym, jakie uprawnienia i aplikacje można będzie przypisać do członka. Wartością może być Viewer, Editor, Mobile Worker, Creator, GIS Professional Basic, GIS Professional Standard lub GIS Professional Advanced. Typ użytkownika można zmienić po przystąpieniu przez członka do instytucji.
   • W polu Rola można podać wartość Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący lub jedną z ról niestandardowych bez uprawnień administracyjnych w instytucji. Wartości w polu Rola nie rozróżniają małych i wielkich liter. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu przez użytkownika do instytucji. Jeśli ta wartość nie jest zgodna z rolą w instytucji, zostanie skonfigurowana domyślna rola nowego członka (jeśli skonfigurowano) lub rola Użytkownik (jeśli nie skonfigurowano domyślnej roli nowego członka).
  2. W panelu Skompiluj listę członków przeciągnij plik lub kliknij przeglądaj i wybierz plik na komputerze. Plik zostanie sprawdzony pod kątem błędów pól. Jeśli zostaną znalezione błędy, kliknij przycisk Edytuj obok wyświetlonego błędu, napraw go i kliknij przycisk Zapisz. Aby usunąć członka z nieprawidłowymi właściwościami, włącz zaznaczenie pola wyboru obok nazwy członka i kliknij przycisk Usuń. Alternatywnie można naprawić błędy bezpośrednio w pliku, kliknąć przycisk Wybierz inny plik i wybrać zaktualizowany plik.
  3. Przejrzyj listę członków i zweryfikuj informacje. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli w panelu Ustaw właściwości członka chcesz przypisać licencje na aplikacje dodatkowe do nowych członków, a domyślne licencje na aplikacje dodatkowe nie zostały skonfigurowane dla nowych członków instytucji (lub chcesz zmodyfikować podane domyślne licencje na aplikacje dodatkowe dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj w sekcji Licencje na aplikacje dodatkowe. Wybierz do 10 licencji aplikacji dodatkowych, które są zgodne z danym typem użytkownika na liście członków i kliknij przycisk Zapisz.

  Ta opcja jest widoczna tylko dla posiadaczy uprawnienia do zarządzania licencjami.

  Jeśli jednocześnie dodawani są członkowie o różnych typach użytkowników, dostępne licencje są ustalane dla typu użytkownika o najmniejszej liczbie zgodnych licencji aplikacji dodatkowych. Jeśli na przykład są dodawani czterej użytkownicy typu Creators i jeden użytkownik typu ,Editor a ma zostać przypisana licencja ,ArcGIS Insights ta opcja nie będzie dostępna, ponieważ nie jest ona zgodna z obydwoma typami użytkowników. Można kliknąć przycisk Kompiluj listę członków, aby wrócić do listy nowych członków, wybrać członka o niezgodnym typie użytkownika i kliknąć przycisk Usuń, aby można było przypisać licencję. W przeciwnym razie przypisz licencje aplikacji dodatkowych później na karcie Licencje.

 7. Jeśli w sekcji Grupy chcesz dodać nowych członków do grup w instytucji, a dla nowych członków nie są skonfigurowane grupy domyślne (lub chcesz zmodyfikować podane grupy domyślne dla nowych członków), kliknij opcję Zarządzaj. Wybierz grupy i kliknij przycisk Zapisz.
 8. W sekcji Kategorie członków, jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków i chcesz przypisać kategorie do nowych członków, kliknij opcję Przypisz kategorie. Wybierz maksymalnie 20 kategorii do przypisania i kliknij opcję Zapisz.

  Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano kategorie członków i masz uprawnienie do aktualizowania informacji o członkach.

 9. Aby dla nowych członków włączyć Dostęp Esri, włącz przełącznik w sekcji Dostęp Esri.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Przejrzyj szczegóły podsumowania. Aby wprowadzić poprawki, kliknij przycisk Skonfiguruj właściwości członków lub Skompiluj listę członków i wprowadź zmiany.
 12. Opcjonalnie w polu Ustawienia poczty e-mail zmodyfikuj wiadomość e-mail, która będzie wysyłana do członków wraz z zaproszeniem e-mail.
 13. Po zakończeniu kliknij opcję Dodaj członków.

Zaproszenia e-mail są wysyłane wraz z informacjami o tym, jak dołączyć do instytucji.

Notatka:

Licencje przypisywane w trakcie procesu zapraszania nie są odzwierciedlane w łącznej liczbie licencji dostępnych i przypisanych, dopóki członek nie zaakceptuje zaproszenia do dołączenia do instytucji.

Ponowne wysyłanie i usuwanie zaproszeń

W przypadku członków, którzy zostali już zaproszeni, ale jeszcze nie przyłączyli się, możliwe jest ponowne wysłanie lub usunięcie zaproszeń. Prześlij ponownie zaproszenie, jeśli członek utracił wiadomość e-mail z zaproszeniem lub nie dołączył w wyznaczonym okresie (członkowie mają 14 dni na zaakceptowanie zaproszenia, później zaproszenie wygaśnie). Gdy nie chcesz, aby dana osoba przystąpiła do instytucji lub chcesz ponownie użyć utworzonej nazwy użytkownika, należy usunąć zaproszenie. Zaproszenia można ponownie wysyłać i usuwać tylko w przypadku loginów instytucji oraz kont utworzonych przez członków dla samych siebie.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienie pozwalające na zapraszanie członków.
 2. W górnej części witryny kliknij przycisk Instytucja, kliknij kartę Członkowie, a następnie kliknij opcję Oczekujący członkowie.
 3. Obok członka, którego zaproszenie chcesz wysłać ponownie lub usunąć, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Wyślij ponownie zaproszenie. Zaproszenia e-mail są wysyłane wraz z informacjami o tym, jak dołączyć do instytucji.
  • Kliknij opcję Usuń zaproszenie. Zaproszenie nie jest już ważne i możesz użyć danej nazwy użytkownika dla innego członka.

Notatka:

Aby wysłać ponownie zaproszenie do członka, który został dodany bezpośrednio (jest on wyświetlany jako aktualny członek, który jeszcze się nie zalogował), usuń go i wyślij nowe zaproszenie. Aby można było ponownie użyć danej nazwy użytkownika w zaproszeniu, należy najpierw usunąć powiązane z nią konto członka.