Informacje o kredytach dla analizy przestrzennej

Kredyty stanowią środek płatniczy w systemie ArcGIS. Wykorzystuje się je w przypadku konkretnych transakcji, na przykład wykonywania analizy przestrzennej. Liczba kredytów użytych w momencie uruchomienia narzędzia do analizy zależy od typu narzędzia oraz wielkości zestawu danych (liczby przetworzonych obiektów wejściowych lub pikseli).

Aby przed uruchomieniem narzędzia przeprowadzić szacowanie kredytów, można kliknąć przycisk Szacowana liczba kredytów znajdujący się na dole panelu narzędzia. Przed szacowaniem wykorzystania kredytów należy skonfigurować parametry wejściowe i inne wymagane parametry. Szacunkowa liczba kredytów to maksymalna liczba kredytów, których może wymagać analiza. W niektórych sytuacjach rzeczywista liczba kredytów zużytych przez analizę może być mniejsza od szacowanej. Można także zaktualizować ustawienia analizy dla mapy internetowej, aby wyświetlać komunikat ostrzegawczy dla zadań analizy z szacowanym wykorzystaniem kredytów, które przekracza określony próg.

Notatka:

Kredyty zostaną wykorzystane tylko w przypadku udanych zadań analizy. Kredyty nie zostaną wykorzystane, gdy analiza nie powiodła się lub została anulowana.

Jeśli w instytucji zostało włączone budżetowanie kredytów, a oczekiwana liczba kredytów przekracza liczbę przydzielonych kredytów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a uruchomienie zadania będzie niemożliwe.

Notatka:

Następujące narzędzia nie powodują wykorzystania kredytów, gdy są uruchamiane w usłudze ArcGIS Online:

  • Utwórz obszar widoczności
  • Utwórz zlewnię
  • Śledź w dół
  • Wzbogać warstwę (gdy jest używana niestandardowa usługa GeoEnrichment, a obszar wzbogacania nie jest zdefiniowany z użyciem trybu podróżowania)

Narzędzia Sumowanie danych

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Sumowanie danych:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Agreguj punkty

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów

Złącz obiekty

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie

Sumuj w obrębie

Sumuj w pobliżu

Analiza przestrzenna (wykorzystywane po wybraniu odległości w linii prostej dla parametru Typ pomiaru)

1 kredyt za 1000 obiektów

Obszary obsługiwane (wykorzystywane, jeśli wybrano tryb podróżowania dla parametru Typ pomiaru)

0,5 kredytu za obszar obsługiwany

Statystyka strefowa (Podsumuj raster w ramach w Map Viewer Classic)

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Statystyki strefowe jako tabela

Narzędzia Znajdź lokalizacje

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Znajdź lokalizacje:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Znajdź według atrybutów i lokalizacji (Znajdź istniejące lokalizacje i Wyznacz nowe lokalizacje w przeglądarce Map Viewer Classic)

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów, których dotyczą zapytania

Znajdź centroidy

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów

Znajdź podobne lokalizacje

Utwórz obszar widoczności

Analiza przestrzenna

Brak

Utwórz zlewnie

Śledź w dół

Wybierz najlepsze placówki

Lokalizacja-alokacja

0,1 kredytu za przydzielony punkt żądań

Lokalizuj regiony

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Narzędzia Wzbogać dane

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Wzbogać dane:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Wzbogać warstwę

ArcGIS GeoEnrichment Service

10 kredytów za 1000 atrybutów (zmiennych danych pomnożonych przez całkowitą liczbę rekordów obiektowych)

Obszary obsługiwane (wykorzystywane, jeśli wybrano tryb podróżowania dla parametru Typ pomiaru)

0,5 kredytu za obszar obsługiwany

Narzędzia Analizuj zależności przestrzenne

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Analizuj zależności przestrzenne:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Oblicz zagęszczenie

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów

Znajdź klastry punktów

Interpoluj punkty

Oblicz indeks złożony

Znajdź lokalizacje skupień Hot Spots

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów

ArcGIS GeoEnrichment Service (wykorzystywane, jeśli dla parametru Dzielone przez wybrano Zaludnienie wg Esri)

10 kredytów za 1000 atrybutów

Znajdź elementy odstające

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów

ArcGIS GeoEnrichment Service (wykorzystywane, jeśli dla parametru Dzielone przez wybrano Zaludnienie wg Esri)

10 kredytów za 1000 atrybutów

Oblicz zagęszczenie (analiza rastrowa)

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Interpoluj punkty (analiza rastrowa)

Narzędzia bliskości

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Narzędzia bliskości:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Utwórz bufory

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów

Generowanie obszarów podróży (Utwórz obszary czasu przejazdu w Map Viewer Classic)

Obszary obsługiwane

0,5 kredytu za obszar obsługiwany

Akumulacja odległości

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Przydział odległości

Ścieżka optymalna jako linia

Ścieżka optymalna jako raster

Optymalne połączenia regionów

Planuj trasy

Wyznaczanie tras dla floty

1 kredyt za trasę dla pojazdu

Znajdź najbliższe (Znajdź najbliższe w Map Viewer Classic)

Analiza przestrzenna (wykorzystywane po wybraniu odległości w linii prostej dla parametru Typ pomiaru)

1 kredyt za 1000 obiektów

Trasy do najbliższych obiektów (używane po wybraniu trybu podróżowania dla parametru Typ pomiaru)

0,5 kredytu za trasę do najbliższych obiektów

Oblicz koszt podróży (Połącz punkty początkowe z docelowymi w Map Viewer Classic)

Analiza przestrzenna (wykorzystywane po wybraniu odległości w linii prostej dla parametru Typ pomiaru)

1 kredyt za 1000 obiektów

Analiza trasy (używane po wybraniu trybu podróżowania dla parametru Typ pomiaru)

0,005 kredytu za każdą trasę

Narzędzia Zarządzaj danymi

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Zarządzaj danymi:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Wyodrębnij raster (dostępne w Map Viewer Classic)

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Ponownie przyporządkuj wartości (dostępne w Map Viewer Classic)

Konwertuj obiekt na raster

Konwertuj raster na obiekt

Zastąp najbliższym sąsiadem

Próbka

Agreguj obszary

Analiza przestrzenna

1 kredyt za 1000 obiektów

Wydziel dane

Generuj mozaikowania

Połącz warstwy

Nałóż warstwy

Narzędzia Analizuj teren

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Analizuj teren:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Wyznacz przepływ ciągły

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Wyznacz strumień jako linię

Wyznacz strumień jako raster

Wypełnienie

Przepływ zbiorczy

Kierunek przepływu

Odległość przepływu

Geodezyjny obszar widoczności (Utwórz obszar widoczności w Map Viewer Classic)

Łączenie strumieni

Parametry powierzchni

Zlewnia

Narzędzia Użyj technologii Deep Learning

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Użyj technologii Deep Learning:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Klasyfikuj obiekty metodą Deep Learning

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Klasyfikuj piksele metodą Deep Learning

Wykrywaj zmiany metodą Deep Learning

Wykrywaj obiekty metodą Deep Learning

Narzędzia Użyj analizy wielowymiarowej

W poniższej tabeli podsumowano wykorzystanie kredytów przez narzędzia w kategorii Użyj analizy wielowymiarowej:

NarzędzieFunkcjaKredyty wykorzystane

Agreguj raster wielowymiarowy

Analiza zobrazowań

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.

Znajdź statystyki argumentu

Generuj anomalię wielowymiarową

Generuj raster trendu

Główne składowe wielowymiarowe

Prognozuj przy użyciu rastra trendu

Funkcje rastrowe

Funkcje rastrowe korzystają z funkcji Analiza zobrazowań.

Wykorzystanie kredytów na potrzeby analizy zobrazowań zależy od liczby przetwarzanych pikseli lub obiektów, co obejmuje liczbę pasm w zobrazowaniach wielopasmowych i liczbę przekrojów w danych wielowymiarowych.