Konfigurowanie pozycji zestawień w witrynie ArcGIS Marketplace

Jeśli instytucja autoryzowała dostawców w witrynie ArcGIS Marketplace, można podać dane kontaktowe w swoich pozycjach zestawień i wybrać użytkowników, którzy mogą zarządzać zakupami w systemie e-commerce.

  1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
  2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
  3. Kliknij pozycję Marketplace.
  4. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień:

Kontakt z instytucją

Wpisz adres e-mail, adres URL witryny oraz numer telefonu – wprowadzone dane będą wyświetlane w zestawieniach instytucji na karcie Dostawca. Można także podać kontakty administracyjne. Osoby te będą otrzymywać wiadomości e-mail ArcGIS Marketplace specyficzne dla dostawców.

Kupujący

Kliknij opcję Zarządzaj, aby wybrać członków instytucji, którzy mogą błyskawicznie kupować produkty z witryny ArcGIS Marketplace przy użyciu głównych kart kredytowych i debetowych. Aby wysyłać zamówienia zakupu lub uzyskać bezpłatne produkty, członkowie muszą mieć przypisaną domyślną rolę administratora lub niestandardową rolę z uprawnieniem do kupowania i uzyskiwania bezpłatnych produktów w witrynie ArcGIS Marketplace.

Wybierz członka lub członków z wyświetlonej listy albo kliknij opcję Zaznacz wszystkie na stronie, aby wybrać wszystkich członków na bieżącej stronie. Możesz także wyszukać konkretnych członków według nazwiska oraz użyć filtrów do zawężenia listy według typu użytkownika, roli lub grupy. Aby usunąć członków z listy kupujących, rozwiń wybraną listę rozwijaną członków i kliknij znak X obok odpowiednich nazwisk. Kliknij opcję Wyczyść wybór, aby usunąć wszystkich członków z listy kupujących. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć pracę.

Notatka:

Dla członków wyznaczonych jako kupujący zostanie automatycznie włączony dostęp Esri, który jest wymagany. Imię i nazwisko członka, jego nazwa użytkownika i adres e-mail zostaną udostępnione firmie Esri i innym dostawcom witryny ArcGIS Marketplace, którzy będą mogli kontaktować się i wysyłać kupującym promocyjne wiadomości e-mail.