Znajdź najbliższe

Notatka:

Angielska nazwa narzędzia Znajdź najbliższe to Find Closest. W przeglądarce map Map Viewer Classic narzędzie to nazywało się Find Nearest.

Narzędzie Znajdź najbliższe używa odległości w linii prostej lub trybu podróżowania do mierzenia odległości między obiektami wejściowymi i obiektami znajdującymi się w pobliżu. Dla każdego obiektu wejściowego określona liczba obiektów znajdujących się w pobliżu jest szeregowana według ich odległości od obiektu wejściowego.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa obiektowa.

Przykład

Szef służb reagowania kryzysowego chce określić, która jednostka straży pożarnej w mieście znajduje się najbliżej poszczególnych szkół, jeśli chodzi o czas przejazdu. Informacje, które można zgromadzić za pomocą funkcji Znajdź najbliższe, zostaną użyte do wyznaczenia podstawowej i zapasowej jednostki straży pożarnej reagującej w razie niebezpieczeństwa dla każdej szkoły.

Straż pożarna leżąca najbliżej szkół

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Znajdź najbliższe uwzględnia konfiguracje warstw wejściowych, ustawień analizy i warstw wynikowych.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Warstwa wejściowa służy do wyboru warstwy, dla której będą wyszukiwane najbliższe obiekty. Warstwa ta może zawierać maksymalnie następującą liczbę obiektów: 5000.Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

  Gdy jako dane wejściowe są używane linie lub poligony, najbliższa lokalizacja jest znajdowana z wykorzystaniem odległości od lub do najbliższego punktu wzdłuż linii lub w granicach poligonu.
 • Warstwa pobliska służy do wyboru warstwy, z której wyszukiwane są obiekty na podstawie ich bliskości do warstwy wejściowej.Warstwa ta może zawierać maksymalnie następującą liczbę obiektów: 5000.
 • Opcjonalne warstwy barier są używane do dodawania obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują. Parametr Opcjonalne warstwy barier zawiera następujące parametry podrzędne:
  • Warstwa barier punktowych — obiekty punktowe, które blokują ruch drogowy w określonej pozycji na ulicy. Na tej ulicy ruch drogowy jest dozwolony, ale jest blokowany przez barierę. Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych. Przykłady barier punktowych obejmują powalone drzewo, wypadek drogowy lub zerwaną linię elektryczną.
  • Warstwa barier liniowych — obiekty liniowe, które blokują ruch drogowy na kilku odcinkach ulicy. Bariery liniowe uniemożliwiają podróżowanie wszędzie tam, gdzie bariery przecinają się z ulicami i mogą przecinać nawet 500 ulic. Przykłady barier liniowych obejmują paradę lub protest.
  • Warstwa barier poligonowych — obiekty poligonowe, które blokują ruch drogowy na całym obszarze sieci ulicznej. Bariera poligonowa uniemożliwia podróżowanie wszędzie tam, gdzie poligon przecina się z ulicą i może przecinać nawet 2000 ulic. Przykłady barier poligonowych obejmują powódź lub pożar lasu.
  Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

Ustawienia analizy

Grupa Ustawienia analizy zawiera następujące parametry:

 • Typ pomiaru służy do wyboru pomiaru, na podstawie którego znajdowane są najbliższe obiekty. Metodą może być Odległość w linii prostej lub tryb podróżowania.

  Podczas wyszukiwania obiektów przy użyciu odległości w linii prostej narzędzie Znajdź najbliższe korzysta z metody geodezyjnej, a nie metody euklidesowej. Linie geodezyjne uwzględniają rzeczywisty kształt Ziemi (elipsoida, a dokładniej geoida). Odległości są obliczane między dwoma punktami na zakrzywionej powierzchni (geoida) w przeciwieństwie do dwóch punktów na płaszczyźnie (powierzchnia kartezjańska).

  Tryby podróżowania są dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik dysponuje uprawnieniem do analizy sieciowej, a danymi wejściowymi są obiekty punktowe.

  Dowiedz się więcej na temat trybów podróżowania
 • Czas odjazdu określa datę i godzinę rozpoczęcia podróży w celu znalezienia najbliższych obiektów. Ten parametr wpływa na prędkość podróży w trybach podróżowania opartych na czasie i akumulację czasu w trybach podróżowania opartych na odległości. Opcje parametru Czas odjazdu są następujące:
  • Teraz — warunki natężenia ruchu drogowego będą uwzględniać bieżącą datę i bieżący czas. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego będą wykorzystywane, jeśli będą dostępne.

   Dowiedz się więcej o zasięgu analizy sieciowej
  • Niestandardowa data i czas — warunki natężenia ruchu drogowego będą oparte na określonej dacie i określonym czasie. Jeśli niestandardowa data i czas nie przekraczają czterech godzin od bieżącego czasu, zostaną wykorzystane aktualne warunki natężenia ruchu drogowego. Jeśli niestandardowa data i czas przekraczają okres czterech godzin od bieżącej daty i bieżącego czasu, zostaną wykorzystane średnie historyczne warunki natężenia ruchu drogowego w danym dniu tygodnia i czasie. Użyj tej opcji, aby przeprowadzić analizę w typowych warunkach natężenia ruchu drogowego. Na przykład wybierz godzinę 9:00 poprzedniego poniedziałku, aby przeprowadzić analizę warunków typowych dla poniedziałków o godzinie 9:00.
  • Nie podano czasu — prędkości podróży będą oparte na średnich prędkościach historycznych lub na obowiązujących ograniczeniach prędkości.
 • Ogranicz liczbę najbliższych lokalizacji służy do określania, czy narzędzie korzysta z niestandardowej maksymalnej liczby najbliższych lokalizacji. Jeśli ta opcja jest włączona, dostępne jest ustawienie Maksymalna liczba najbliższych lokalizacji do znalezienia dla danych wejściowych.Jeśli nie jest włączona, przyjmuje się dla narzędzia maksymalną liczbę równą 100. Ten parametr jest domyślnie włączony.
 • Parametr Maksymalna liczba najbliższych lokalizacji do znalezienia dla danych wejściowych służy do określania maksymalnej liczby najbliższych lokalizacji, które mogą zostać zwrócone dla każdego obiektu wejściowego. Ten parametr jest dostępny, jeśli włączono parametr Ogranicz liczbę najbliższych lokalizacji.
 • Parametr Ogranicz zakres wyszukiwania służy do określania, czy narzędzie korzysta z niestandardowego maksymalnego zakresu wyszukiwania. Jeśli ta opcja jest włączona, dostępna jest ustawienie Maksymalny zakres wyszukiwania. Jeśli nie jest włączona, zakres wyszukiwania jest nieograniczony.

  Jeśli na zakres wyszukiwania zostanie nałożone ograniczenie, może się zdarzyć, że narzędzie nie znajdzie żadnych lokalizacji w tym zakresie lub że znaleziona zostanie mniejsza liczba lokalizacji, od podanej maksymalnej liczby najbliższych.
 • Parametry Maksymalny zakres wyszukiwania i Maksymalny zakres wyszukiwania (minuty) określają maksymalną odległość lub czas, których wymaga podróż między punktami wejściowymi a punktami zwróconymi jako najbliższe obiekty. Obiekty spoza zakresu wyszukiwania nie są zwracane. Ten parametr jest dostępny, gdy włączona jest opcja Ogranicz zakres wyszukiwania.
 • Parametr Jednostki zakresu wyszukiwania służy do wyboru jednostek odległości (mile, kilometry, metry, stopy lub jardy) na potrzeby pomiaru maksymalnego zakresu wyszukiwania dla typów pomiaru opartych na odległości.

Warstwy wynikowe

Grupa Warstwy wynikowe zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Parametr Uwzględnij warstwy tras zapisuje każdą trasę wynikową jako warstwę trasy. Warstwa trasy zawiera wszystkie informacje dotyczące określonej trasy, takie jak przystanki przypisane do trasy i wskazówki dojazdu. Tworzenie warstw tras jest przydatne, jeśli chcesz udostępnić poszczególne trasy innym członkom w instytucji. Kliknij wybraną trasę wynikową na mapie, aby otworzyć okno podręczne z opcjami edycji, otwarcia warstwy trasy lub powiększenia trasy. Opcja Otwórz trasę w oknie podręcznym dodaje warstwę trasy do bieżącej mapy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Ograniczenia

W przypadku tego narzędzia obowiązują następujące ograniczenia:

 • W każdej z tych dwóch warstw wejściowych obowiązuje limit 5000 obiektów.
 • Tryby podróżowania są włączone tylko wtedy, gdy jako dane wejściowe są używane obiekty punktowe.
 • Maksymalna liczba najbliższych lokalizacji wynosi 100.
 • Czas przetwarzania zależy od liczby lokalizacji początkowych, liczby lokalizacji w pobliżu i maksymalnego zakresu wyszukiwania.
 • Maksymalna liczba warstw trasy, które można utworzyć, wynosi 1000. Jeśli wynik zawiera więcej tras niż 1000 i jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij warstwy trasy, tworzona jest tylko wynikowa usługa obiektowa.
 • Jeśli praca narzędzia zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, zwracany jest błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2000, zwracany jest błąd.
 • Odległość w linii prostej między lokalizacjami wejściowymi w warstwie lokalizacji początkowych i warstwie najbliższych lokalizacji nie może przekraczać 43,45 km (27 mil), jeśli trybem podróżowania jest Czas marszu lub Odległość pieszo.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Jedna warstwa z najbliższymi obiektami. Geometria danych wynikowych zależy od geometrii pobliskich obiektów.
 • Jedna warstwa liniowa z liniami łączącymi obiekty wejściowe z najbliższymi obiektami.
 • Jedna warstwa trasy na linię (opcjonalnie).

  Dowiedz się więcej o warstwach tras

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Uprawnienie Analiza sieciowa jest wymagane do uruchomienia narzędzia za pomocą trybu podróżowania.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: