Konfigurowanie wartości domyślnych nowych członków

Domyślni administratorzy i użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą podać typ użytkownika, rolę członka, liczbę kredytów, grupy i inne właściwości członków, które mają być domyślnie przypisywane, gdy nowi członkowie są dodawani lub zapraszani do instytucji. Określone właściwości są automatycznie przypisywane do nowych członków, gdy są oni dodawani lub zapraszani, chyba że zdecydujesz się na jawną ich modyfikację. W każdej chwili można zmienić dowolne z właściwości określonych członków, na przykład można zmodyfikować typ użytkownika członka lub usunąć go z grupy. Wartości domyślne nowych członków dotyczą tylko nowych członków, którzy dołączają do instytucji. Nie mają zastosowania w przypadku istniejących członków. Skonfigurowanie lub zmodyfikowanie wartości domyślnych nowych członków nie wpływa na wcześniej przypisane właściwości istniejących członków instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z włączonymi uprawnieniami dotyczącymi zabezpieczeń i infrastruktury.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Wartości domyślne nowych członków.

  Ta karta jest widoczna tylko dla posiadaczy uprawnień umożliwiających zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa instytucji.

 4. Skonfiguruj lub zmodyfikuj wartości domyślne nowych członków. Wartości domyślne można skonfigurować dla:
  Notatka:

  Wartości domyślne nowych członków, które są widoczne, zależą od przypisanych Tobie uprawnień do zarządzania uprawnieniami instytucji.

  • W przypadku ustawień Typ użytkownika i Rola kliknij przycisk edycji dla dowolnego z tych ustawień, wybierz typ użytkownika, a następnie wybierz rolę. Kliknij przycisk Zapisz.
   Notatka:

   Nie można wskazać roli administratora, roli facylitatora ani roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi jako wartości domyślnej dla nowych członków. Te role należy przypisywać do członków po ich dołączeniu do instytucji.

  • W przypadku ustawienia Licencje na aplikacje dodatkowe kliknij opcję Zarządzaj licencjami na aplikacje dodatkowe i wybierz licencje na aplikacje dodatkowe do automatycznego przypisania do nowych członków. W przypadku licencji aplikacji ArcGIS Pro wybierz rozszerzenia do przypisania. Kliknij przycisk Zapisz.
   Notatka:

   Można wybrać co najwyżej 10 domyślnych licencji aplikacji dodatkowych, które są zgodne z wybranym domyślnym typem użytkownika i rolą. Jeśli na przykład wybrano typ użytkownika Editor jako domyślny dla nowego członka, nie można wybrać licencji aplikacji dodatkowej ArcGIS Drone2Map jako domyślnej, ponieważ jest ona zgodna wyłącznie z typami użytkowników Creator i GIS Professional.

  • W przypadku ustawienia Grupy kliknij opcję Zarządzanie grupami i znajdź odpowiednie grupy, korzystając z pola wyszukiwania lub opcji sortowania. Wybierz jedną lub większą liczbę grup do przypisania do nowych członków, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   Notatka:

   Możesz wybrać wyłącznie domyślne grupy, które są zgodne z wybranym domyślnym typem użytkownika i rolą. Jeśli na przykład wybrano rolę Edytor danych jako domyślną rolę nowego członka, nie można wybrać grupy udostępnionych aktualizacji jako grupy domyślnej, ponieważ przynależność do tych grup jest ograniczona do członków z uprawnieniami do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów.

  • W przypadku ustawienia Kategorie członków kliknij opcję Zarządzaj kategoriami członków i wybierz do 20 kategorii członków, które będą automatycznie przypisywane do nowych członków.
   Notatka:

   To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w instytucji zostały skonfigurowane kategorie członków.

  • W przypadku ustawienia Kredyty użyj listy rozwijanej do wybrania opcji Skonfiguruj limit przydziału na, a następnie wpisz liczbę kredytów, które mają zostać przyznane każdemu nowemu członkowi lub wybierz opcję Brak limitu (jest to odpowiednik przyznania całkowitej liczby kredytów instytucji).
   Notatka:

   To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy dla instytucji włączono budżetowanie kredytów.

  • W przypadku ustawienia Dostęp Esri użyj przełącznika Włączanie dostępu do zasobów firmy Esri, aby włączyć lub wyłączyć tę właściwość dla nowych członków.

   Członek, na koncie którego włączono dostęp do zasobów Esri, może używać witryny My Esri, brać udział w szkoleniach, uczestniczyć w Esri Community, dodawać komentarze na blogu ArcGIS i zarządzać komunikacją e-mail z firmą Esri. Członkowie nie mogą włączać dla siebie opcji dostępu do zasobów firmy Esri.

  • W przypadku opcji Format nazwy użytkownika można dostosować domyślny format nazwy użytkownika, który jest wyświetlany po wprowadzeniu informacji o nowym członku podczas dodawania go do instytucji bez wysyłania zaproszenia. Można na przykład podać format nazwy użytkownika taki jak {Last name initial}_{First name}_{Organization short name}, w przypadku którego tekst w nawiasach klamrowych reprezentuje zmienne. Aby zdefiniować w instytucji format nazwy użytkownika, kliknij przycisk Edytuj, wpisz tekst i wybierz zmienne. Po zakończeniu tej czynności kliknij przycisk Zapisz.
   Wskazówka:

   Aby z podanymi zmiennymi użyć tekstu lub znaków takich jak podkreślenia, wpisz tekst lub znaki i naciśnij klawisz Enter.

Skonfigurowane wartości domyślne nowych członków zostaną automatycznie przypisane do nowych członków, którzy zostaną dodani lub zaproszeni do instytucji. Każde z tych ustawień można w razie potrzeby zmodyfikować dla poszczególnych członków podczas procesu zapraszania członków i na karcie Członkowie po dołączeniu członków do instytucji.