Zarządzanie kontami członków

Po zaproszeniu lub dodaniu członków do instytucji można zarządzać ich kontami. Istnieje możliwość modyfikowania profili członków i ustawień kont, zarządzania budżetami kredytów, resetowania haseł, wyłączania funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego, włączania dostępu Esri, wyłączania kont członków i usuwania kont członków. Zarządzanie członkami to również zmiana ich roli lub typu użytkownika i klasyfikowanie członków według cech, takich jak dział lub lokalizacja. Informacje o zarządzaniu zasobami członków zawiera sekcja Zarządzanie zasobami.

Działania możliwe do wykonania w kontekście zarządzania członkami instytucji zależą od uprawnień użytkownika w instytucji.

Wskazówka:

Filtry i opcje sortowania pomagają znaleźć członków, którymi masz zarządzać. Aby na przykład zmienić typ użytkownika dla członków o takim samym typie użytkownika, roli i członkostwie w grupie, możesz filtrować listę, aby pokazać tylko członków spełniających ten zestaw kryteriów. Filtrować można również według przypisanych licencji, daty ostatniego logowania, typu logowania i nie tylko.

Modyfikacja profilu

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz zmodyfikować profil i ustawienia członka, takie jak zdjęcie profilowe, informacje biograficzne, widoczność profilu, język i adres e-mail.

 1. Potwierdź, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach użytkowników.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, którego profil chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij pozycję Wyświetl profil.
 5. Na stronie profilu członka zaktualizuj dowolne spośród następujących elementów: zdjęcie profilowe, nazwa członka, dane osobowe lub widoczność profilu.
 6. Aby edytować ustawienia członka, takie jak adres e-mail, strona startowa, język i jednostki, kliknij opcję Wyświetl ustawienia użytkownika <nazwa członka> i zmodyfikuj ustawienia.

Zmiana adresu e-mail

Jeśli profil członka jest modyfikowany lub hasło jest resetowane, usługa ArcGIS Online automatycznie wysyła do członka wiadomość e-mail. Zawsze należy sprawdzać, czy w usłudze ArcGIS Online znajdują się prawidłowe adresy e-mail wszystkich członków. Adres e-mail członka jest widoczny na stronie ustawień danego członka i na karcie Członkowie strony instytucji. Domyślni administratorzy mogą w razie potrzeby zmieniać adresy e-mail członków.

Wykonaj następujące czynności, aby zmodyfikować adres e-mail członka na karcie Członkowie:

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji jako domyślny administrator.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, którego adres e-mail chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij opcję Edytuj adres e-mail.
 5. Wpisz i potwierdź nowy adres e-mail członka, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Klasyfikowanie członków

Jeśli jesteś administratorem lub członkiem z uprawnieniami do zarządzania kategoriami członków, możesz tworzyć hierarchiczne kategorie do organizowania członków w swojej instytucji według takich cech, jak dział, lokalizacja czy wiedza. Po skonfigurowaniu kategorii członkowie z uprawnieniami do aktualizowania informacji o członkach mogą klasyfikować członków instytucji. Dzięki temu użytkownik i inne osoby w instytucji mogą filtrować listę członków według kategorii, aby znaleźć konkretnych członków. Kategorie przypisane do danego członka są wyświetlane na jego stronie ustawień i są widoczne dla tego członka oraz osób z uprawnieniami do wyświetlania członków.

Konfiguruj kategorie

Kategorie członków można skonfigurować na karcie Członkowie strony instytucji.

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji jako członek z uprawnieniami do zarządzania kategoriami członków.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Instytucja.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. W obszarze Kategorie kliknij opcję Konfiguruj kategorie członków.
  Wskazówka:

  Jeśli niektóre kategorie członków są już skonfigurowane, kliknij opcję Konfiguruj kategorie Konfiguruj kategorie, aby odpowiednio do potrzeb dodawać kategorie, zmieniać ich nazwy, usuwać je i zmieniać ich kolejność.

 5. W polu tekstowym wpisz nazwę kategorii (używając do 100 znaków), a następnie kliknij przycisk Zapisz Zapisz.
 6. Opcjonalnie kliknij opcję Dodaj kategorię Dodaj kategorię, wpisz nazwę i kliknij opcję Zapisz, aby utworzyć podkategorię.
 7. Powtórz poprzednie etapy, aby utworzyć dodatkowe kategorie najwyższego poziomu oraz podkategorie.
 8. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby wprowadzić dodatkowe zmiany do kategorii:
  • Kliknij opcję Edytuj kategorię Edytuj kategorię, wpisz inną nazwę i kliknij opcję Zapisz, aby zmienić nazwę kategorii lub podkategorii.
  • Kliknij opcję Usuń kategorię Usuń kategorię obok kategorii lub podkategorii, aby ją usunąć.
  • Kliknij opcję Zmień kolejność Zmień kolejność obok kategorii lub podkategorii i przeciągnij ją do nowej pozycji w hierarchii.
 9. Zamknij okno Konfiguruj kategorie członków po zakończeniu konfigurowania kategorii.

Teraz możesz przypisać utworzone kategorie do członków instytucji.

Notatka:
Hierarchia kategorii może mieć maksymalnie trzy poziomy i łącznie maksymalnie 200 kategorii oraz podkategorii. W celu zwiększenia wydajności zaleca się utworzenie kompleksowej i pełnej hierarchii kategorii oraz schematu nazewnictwa, zanim rozpocznie się przypisywanie kategorii do członków.

Przypisywanie kategorii do członków

Gdy kategorie członków zostaną skonfigurowane, osoby z uprawnieniami do aktualizowania informacji o członkach mogą klasyfikować członków w instytucji na karcie Członkowie na stronie instytucji. Można też przypisać kategorie członków jednemu lub kilku członkom podczas procesu zapraszania lub skonfigurować swoją instytucję tak, aby automatycznie przypisywała zestaw domyślnych kategorii członków nowym członkom, którzy są dodawani lub zapraszani do dołączenia do instytucji.

Wykonaj następujące czynności, aby przypisać kategorie członków na karcie Członkowie strony instytucji:

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji jako członek z uprawnieniami do aktualizowania informacji o członkach.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Instytucja.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. Aby znaleźć członków w celu ich sklasyfikowania, użyj funkcji wyszukiwania, filtrów i opcji sortowania.
 5. Wybierz jednego lub większą liczbę członków i kliknij opcję Klasyfikuj.
 6. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Zaznacz pola wyboru, aby wybrać kategorie i podkategorie do zbiorczego przypisania do wybranych członków.
   Notatka:

   Wybranie podkategorii powoduje automatycznie wybór wszystkich powiązanych z nią kategorii i podkategorii, które znajdują się powyżej niej w hierarchii.

  • Wyłącz zaznaczenie pól wyboru, aby usunąć wszystkich wybranych członków z określonej kategorii lub podkategorii.
   Notatka:

   Podczas anulowania wyboru kategorii i podkategorii mają miejsce następujące zdarzenia:

   • Anulowanie wyboru kategorii lub podkategorii powoduje automatycznie anulowanie wyboru wszystkich powiązanych z nią podkategorii.
   • Anulowanie wyboru kategorii podkategorii, gdy na tym samym poziomie nie ma wybranych żadnych innych podkategorii, powoduje również anulowanie wyboru powiązanych kategorii znajdujących się wyżej oraz podkategorii znajdujących się niżej w hierarchii.

  • Kliknij opcję Przypisz kategorię na karcie członka i wybierz jedną lub większą liczbę kategorii, aby sklasyfikować danego członka.

   Do każdego członka można przypisać maksymalnie 20 kategorii. Aby zawęzić dostępne opcje, można również użyć pola Filtruj kategorie.

  • Kliknij przycisk usuwania obok kategorii na karcie członka, aby usunąć przypisanie do kategorii dla danego członka.
 7. Po zakończeniu przypisywania kategorii kliknij opcję Gotowe.

  Członkowie zostaną zorganizowani z użyciem podanych kategorii. Członkowie mogą zobaczyć przypisane im kategorie na stronie ustawień. Administratorzy i członkowie z uprawnieniami do wyświetlania członków mogą również przeglądać przypisane im kategorie na stronie ustawień członka oraz używać filtru Kategorie na karcie Członkowie w celu znalezienia konkretnych członków.

Zarządzanie budżetem kredytów

Administratorzy mogą przydzielać budżet kredytów z elastycznymi przydziałami kredytów przypisywanymi wszystkim lub niektórym członkom instytucji. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji jest skonfigurowane budżetowanie kredytów. Budżetowanie kredytów dotyczy usług i narzędzi transakcyjnych przeznaczonych między innymi do wzbogacania danych przestrzennych i przeprowadzania analiz przestrzennych.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania ustawieniami kredytów.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Wybierz członków, którym chcesz przydzielić kredyty, a następnie kliknij opcję Zarządzaj kredytami.
 5. Wybierz przydział konkretnej liczby kredytów lub przydział bez limitu i kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana typów użytkowników

Typy użytkowników określają, które uprawnienia i aplikacje są dostępne dla członków. Po przypisaniu typy użytkowników mogą zostać zmienione przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia administracyjne do zmiany ról członków, zarządzania licencjami i aktualizowania informacji o kontach członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Aby zmienić typ użytkownika jednego członka, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla tego członka, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj typem użytkownika.
  • Aby jednocześnie zmienić typ użytkownika wielu członków, zaznacz pola wyboru znajdujące się obok nazw poszczególnych członków. Kliknij opcję Zarządzaj typami użytkowników znajdującą się powyżej listy członków.
  Wskazówka:

  Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie , aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

 5. W wyświetlonym oknie wybierz typ użytkownika, wybierz rolę (jeśli to konieczne) i kliknij przycisk Zapisz.
  Notatka:

  Typ użytkownika można zmienić na taki, który oferuje mniej możliwości, jeśli członek spełnia odpowiednie wymagania. Na przykład można zmienić typ użytkownika członka z Creator na Viewer, jeśli są spełnione następujące warunki:

  Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, przed zmianą typu użytkownika administrator musi ponownie przypisać zasoby i grupy tego członka, anulować licencje aplikacji dodatkowych i usunąć członka z tych grup.

Zmiana ról członków

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Po przypisaniu role mogą zostać zmienione przez administratorów oraz osoby z uprawnieniami do zmiany ról członków. Przypisywana rola musi być zgodna z przypisanym do członka typem użytkownika.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do zmiany ról członków.
  Notatka:

  Aby przypisać do członka lub anulować przypisanie domyślnej roli administratora, należy zalogować się jako użytkownik pełniący domyślną rolę administratora.

 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Aby zmienić rolę członka, kliknij strzałkę menu rozwijanego Rola i wybierz nową rolę.
 5. Aby jednocześnie zmienić rolę wielu członków:
  1. Zaznacz pole wyboru obok nazwy każdego członka, którego rolę chcesz zmienić.
   Wskazówka:

   Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie , aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

  2. Kliknij opcję Zarządzaj typami użytkowników znajdującą się powyżej listy członków.
  3. W wyświetlonym oknie wyszukaj rolę (jeśli to konieczne) i wybierz ją.
   Notatka:

   Widoczne są tylko te role, które są zgodne z wszystkimi typami użytkowników przypisanymi do wybranych członków.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Resetuj hasło

Członkowie instytucji, którzy mają uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach członków, mogą resetować ich hasła. Do użytkownika wysłany zostanie e-mail z hasłem tymczasowym. Po zalogowaniu członka z użyciem hasła tymczasowego osoba ta zostanie natychmiast poproszona o zmianę hasła. Jeżeli w momencie resetowania hasła dany członek jest zalogowany, osoba to zostaje natychmiast wylogowana.

Notatka:

Nie ma możliwości resetowania haseł użytkowników korzystających z loginów specyficznych dla instytucji (SAML i OpenID Connect).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach użytkowników.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, którego hasło chcesz zresetować i kliknij przycisk Resetuj hasło.

Członek otrzyma powiadomienie e-mail z hasłem tymczasowym. Po zalogowaniu się osoba ta zostanie natychmiast poproszona o zmianę hasła.

Wyłącz uwierzytelnianie wielopoziomowe

Administratorzy mogą wyłączyć uwierzytelnianie wielopoziomowe na koncie ArcGIS. Opcja ta będzie widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano obsługę uwierzytelniania wielopoziomowego i członek włączył ją na stronie swojego profilu.

 1. Potwierdź, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia administracyjne do zarządzania ustawieniami zabezpieczeń instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji dla członka, dla którego chcesz zablokować uwierzytelnianie wielopoziomowe i kliknij przycisk Wyłącz uwierzytelnianie wielopoziomowe.
 5. Zostanie wysłany e-mail z powiadomieniem, że uwierzytelnianie wielopoziomowe na koncie członka zostało wyłączone.

Włączanie dostępu Esri

Administratorzy mogą włączać i wyłączać funkcję dostępu Esri na kontach członków.

Członek, na koncie którego włączono dostęp do zasobów Esri, może używać witryny My Esri, brać udział w szkoleniach, uczestniczyć w Esri Community, dodawać komentarze na blogu ArcGIS i zarządzać komunikacją e-mail z firmą Esri. Członkowie nie mogą włączać dla siebie opcji dostępu do zasobów firmy Esri.

Notatka:

Imię i nazwisko, nazwa użytkownika oraz adres e-mail danego członka zostaną udostępnione firmie Esri, która może skontaktować się z tą osobą lub przesłać jej materiały za pomocą poczty e-mail.

Poniżej opisano sposób włączania i wyłączania dostępu Esri dla poszczególnych członków za pośrednictwem karty Członkowie na stronie instytucji. Alternatywnie można włączyć dostęp Esri dla jednego lub kilku członków w trakcie procesu zapraszania lub skonfigurować dla instytucji włączenie dostępu Esri domyślnie dla wszystkich nowych członków, którzy zostali dodani lub zaproszeni do przyłączenia się do instytucji.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, dla którego chcesz włączyć dostęp do zasobów, kliknij przycisk Włącz dostęp Esri i kliknij przycisk OK.
 5. Aby wyłączyć dostęp Esri dla członka, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, kliknij przycisk Wyłącz dostęp Esri i kliknij przycisk OK.

Wyłączanie kont członków

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub masz odpowiednie uprawnienia, możesz wyłączać konta członków w instytucji.

Wyłączenie konta członka zapobiega wykorzystywaniu przez tę osobę zasobów dostępnych dla instytucji. Może to być użyteczne w sytuacji, gdy należące do danej osoby elementy są przenoszone na inne konto. Członkowie, których konta zostały wyłączone, nie mogą logować się do instytucji, wykorzystywać dostępnych dla niej środków, tworzyć zasobów ani administrować witryną. Jednak nadal są członkami i są uwzględniani w puli użytkowników Twojej instytucji. W przypadku wyłączonych kont dostęp Esri jest wyłączany automatycznie.

Jeśli członek posiada zasoby lub grupy, należy przekazać ich zasoby innemu członkowi lub usunąć zasoby przed usunięciem konta członka. Po wykonaniu tej czynności można usunąć tego członka z instytucji.

Konta członków można wyłączać pojedynczo lub jako wybrany zestaw użytkowników (do 100 na raz).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do dezaktywacji kont członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Zaznacz pole wyboru obok nazwy każdego członka, którego konto chcesz wyłączyć. Kliknij znajdujące się powyżej listy członków menu Więcej i wybierz opcję Wyłączanie konta członka lub Wyłączanie kont członków, jeśli wybrano wielu członków.

  Wyłączanie kont członków jest możliwe tylko wtedy, gdy wybrani członkowie zalogowali się do instytucji co najmniej jeden raz.

  Wskazówka:

  Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

 5. Aby włączyć jedno lub kilka wyłączonych kont członków, wybierz członka lub członków i nad listą członków kliknij opcję Więcej, a następnie opcję Włączanie kont członków.

Usuwanie konta członka

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz usunąć pojedynczego członka, gdy chcesz usunąć jego konto z instytucji. Tylko administratorzy mogą usuwać innych administratorów. Jeśli członek posiada zasoby lub grupy, przed jego usunięciem należy usunąć elementy tego członka lub przekazać ich zasoby innemu członkowi.

Jeśli członkowi przypisano licencje, przed jego usunięciem konieczne jest anulowanie licencji. W przypadku niektórych produktów firmy Esri, na przykład ArcGIS Pro czy ArcGIS Drone2Map, licencje muszą zostać oddane przez użytkownika przed ich anulowaniem.

Usunięci członkowie tracą dostęp do konta instytucji oraz zasobów i grup, które do nich należały Jeśli instytucja nie zezwala na dostęp anonimowy, nie będą oni także mieli dostępu do witryny instytucji. Usunięci członkowie, którzy zostali dodani automatycznie lub dołączyli do instytucji przy użyciu konta ArcGIS, dla którego nie włączono funkcji dostępu Esri, są usuwani z systemu, a do ich kont nie ma dostępu, nawet jeżeli zostały one utworzone przed przystąpieniem do instytucji. Konta, dla których włączono dostęp Esri oraz istniejące konta Esri, które zostały użyte w celu dołączenia do instytucji są w dalszym ciągu dostępne do użytku z zasobami internetowymi firmy Esri, jak np. My Esri i Społeczność Esri. Można ich również używać jako kont publicznych (ale nie mają one dostępu do żadnych zasobów ani grup powiązanych z instytucją).

Usunięci członkowie z loginami specyficznymi dla instytucji (SAML i OpenID Connect) nie będą mieć już dostępu do instytucji i jeśli włączono dla nich funkcję dostępu Esri, nie będą mieć już dostępu do zasobów internetowych firmy Esri. Usunięci członkowie nadal mogą używać swoich loginów, aby logować się do systemów informacyjnych specyficznych dla ich instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia, aby usuwać konta innych osób.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członków, których chcesz usunąć z instytucji i kliknij przycisk Usuń konto członka.
 5. Kliknij przycisk Usuń konto członka w oknie podręcznym, aby potwierdzić usunięcie konta tej osoby z instytucji.