Drukowanie wyników ankiety

Oprócz możliwości drukowania przeanalizowanych wyników ankiety (zapoznaj się z tematem Udostępnianie wyników ankiety), można również wyświetlać i drukować dane zawarte w odpowiedziach w witrynie Survey123.

Drukowanie poszczególnych wyników ankiety

Indywidualną odpowiedź na ankietę można wyróżnić przez zaznaczenie jej wpisu w tabeli danych lub wybranie jej punktu na osadzonym widoku mapy. Spowoduje to pojawienie się widoku formularza i wyświetlenie informacji zawartych w ankiecie w takiej postaci, w jakiej zostały wprowadzone, to znaczy w grupach, jeśli istnieją. Wybierz przycisk Drukuj w widoku formularza, aby wydrukować indywidualną odpowiedź.

Drukowanie raportu

Narzędzie Raport zapewnia większą kontrolę nad sposobem prezentowania wyników. Istnieje też możliwość drukowania wielu rekordów jednocześnie: oddzielnie lub w jednym raporcie. Informacje o tym, jak skonfigurować wygląd raportu, zawiera sekcja Szablony raportów.

Jeśli wybierane rekordy następują kolejno po sobie w widoku tabeli na karcie Dane, wybierz pierwszy rekord, naciśnij klawisz Shift i wybierz w widoku tabeli ostatni rekord do wydrukowania. Zaznaczone zostaną wszystkie rekordy, które znajdują się między pierwszym i ostatnim rekordem. Do wybrania wielu rekordów, które nie następują kolejno po sobie, możesz użyć klawisza Ctrl. Po kliknięciu narzędzia Raport znajdującego się u góry karty Dane zostanie wyświetlona liczba wybranych rekordów.

Wiele rekordów można też wybrać do wydrukowania, używając zakresu dat lub filtru. Można wybrać jeden z domyślnych zakresów dat: Dziś, Ostatnie 7 dni lub Ostanie 30 dni z listy rozwijanej, ale można też wprowadzić niestandardowy zakres dat. Rekordy można filtrować według wartości atrybutu lub w oparciu o to, czy ich lokalizacja mieści się w bieżącym zasięgu mapy.

Podczas drukowania więcej niż jednego rekordu można wybrać opcje pliku, aby ustalić sposób drukowania rekordów. Wiele rekordów można wydrukować jako oddzielne raporty lub w jednym raporcie. Plik raportu zawierający wiele rekordów jest dzielony na wiele plików, jeśli wielkość pliku przekracza 512 MB. W przypadku wydruku wielu rekordów w jednym raporcie ich kolejność jest zgodna z wynikiem sortowania tabeli na karcie Dane. Podczas drukowania wielu raportów jednocześnie można wybrać, czy raporty mają być rozdzielone znakami podziału strony, czy mają następować bezpośrednio po sobie.

Drukowanie raportów jest usługą premium w usłudze ArcGIS Online i z tego względu powoduje wykorzystanie kredytów. W przypadku raportów jest naliczana opłata, która wynosi co najmniej 0,5 kredytu. Gdy w raporcie uwzględniono wiele rekordów ankiety, opłata wynosi 0,5 kredytu za rekord ankiety. Wszystkie rekordy powiązane z pojedynczym rekordem ankiety mogą być dołączone do raportu bez dodatkowej opłaty.

Aby przetestować raport bez wykorzystywania kredytów, kliknij przycisk Wyświetl podgląd przykładowego raportu. Spowoduje to wygenerowanie dokumentów PDF ze znakami wodnymi dla maksymalnie 20 obiektów jednocześnie bez wykorzystania kredytów.

Nazwa raportu określa jednocześnie nazwę każdego wynikowego pliku raportu. W nazwach raportów można stosować te same symbole zastępcze, co w szablonach raportów. Dodanie symbolu zastępczego do nazwy raportu ułatwia rozróżnianie poszczególnych plików raportów. Jako symbolu zastępczego można również użyć prostego wyrażenia, na przykład formatu w przypadku pytań typu date (data). W przypadku wielu raportów nazwa raportu dotyczy poszczególnych plików raportów, a nie zawierającego ich archiwum .zip. W tym przykładzie do dynamicznego określania nazwy raportu używane są pole liczbowe oraz pole daty:

Inspection Report - Asset ${asset_id} - ${inspect_date | format: "YYYYMMDD"}

Notatka:

Symbole zastępcze nie są obsługiwane w przypadku nazw scalonych raportów. W polu Nazwa raportu symbole zastępcze są obsługiwane tylko w przypadku pól typu text (tekst), number (liczba), date (data), time (czas), select one (wybierz jedną) i select multiple (wybierz wiele).

W przypadku drukowania raportów należy wskazać folder na swoim koncie usługi ArcGIS Online, w którym zostaną zapisane wydrukowane raporty. Po rozpoczęciu drukowania raportu można monitorować postęp tej operacji na panelu Ostatnie zadania lub opuścić stronę i powrócić do niej w późniejszym czasie, aby wyświetlić postęp drukowania. Na panelu Ostatnie zadania widocznych jest 10 ostatnich zadań drukowania.

Raporty można drukować jako pliki Microsoft Word (.docx) lub pliki PDF (.pdf). Preferowany format pliku można wybrać w menu rozwijanym Format.

Uwaga:

Gdy szablon wykorzystuje czcionkę nierozpoznawaną przez mechanizm raportów PDF, zostanie ona zastąpiona. Problem można rozwiązać, osadzając wymagane czcionki w szablonie raportów .docx.