Generuj obszary podróży

Notatka:

Narzędzie Generuj obszary podróży nazywało się Utwórz obszary czasu dojazdu w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Narzędzie Generuj obszary podróży używa obszarów obsługiwanych Esri do wyznaczania obszaru, do którego można dotrzeć w określonym czasie podróży lub podróżując na określoną odległość wzdłuż sieci ulic.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa obiektowa.

Przykład

Mieszkańcy wyspy Nowa Fundlandia w Kanadzie rozważają przejście na pojazdy elektryczne, aby zmniejszyć ślad węglowy. Narzędzie Generuj obszary podróży może być używane do tworzenia zakresów podróży uwzględniających stacje ładowania w celu określenia, które obszary prowincji są dostępne dla pojazdów elektrycznych.

Obszary podróży uwzględniające stacje ładowania

Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w przewodniku Generowanie obszarów podróży z uwzględnieniem stacji ładowania.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Generuj obszary podróży uwzględnia konfiguracje warstw wejściowych, ustawień analizy i warstw wynikowych.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Warstwa wejściowa identyfikuje punkty, dla których zostaną utworzone obszary podróży. Warstwa ta może zawierać maksymalnie 1000 obiektów. Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.
 • Opcjonalne warstwy barier są używane do dodawania obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują. Parametr Opcjonalne warstwy barier zawiera następujące parametry podrzędne:
  • Warstwa barier punktowych — obiekty punktowe, które blokują ruch drogowy w określonej pozycji na ulicy. Na tej ulicy ruch drogowy jest dozwolony, ale jest blokowany przez barierę. Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych. Przykłady barier punktowych obejmują powalone drzewo, wypadek drogowy lub zerwaną linię elektryczną.
  • Warstwa barier liniowych — obiekty liniowe, które blokują ruch drogowy na kilku odcinkach ulicy. Bariery liniowe uniemożliwiają podróżowanie wszędzie tam, gdzie bariery przecinają się z ulicami i mogą przecinać nawet 500 ulic. Przykłady barier liniowych obejmują paradę lub protest.
  • Warstwa barier poligonowych — obiekty poligonowe, które blokują ruch drogowy na całym obszarze sieci ulicznej. Bariera poligonowa uniemożliwia podróżowanie wszędzie tam, gdzie poligon przecina się z ulicą i może przecinać nawet 2000 ulic. Przykłady barier poligonowych obejmują powódź lub pożar lasu.
  Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

Ustawienia analizy

Grupa Ustawienia analizy zawiera następujące parametry:

 • Tryb podróżowania to tryb podróżowania, na podstawie którego zostaną określone obszary podróży. Tryby podróżowania są konfigurowane przez administratora ArcGIS i mogą być oparte na czasie podróży lub odległości podróży.

  Dowiedz się więcej na temat trybów podróżowania
 • Odcięcia to limit odległości lub czasu podróży dla każdego punktu wejściowego. Można dodać wiele odcięć, aby utworzyć dane wynikowe na podstawie różnych odległości lub czasów podróży.
 • Jednostki odcięcia to jednostki odległości (mile, kilometry, metry, stopy lub jardy) bądź jednostki czasu (minuty, sekundy lub godziny), które będą używane podczas tworzenia obszarów podróży. Wartość Odcięcia jest interpretowana w tych jednostkach.
 • Kierunek podróży określa kierunek, który będzie używany przy generowaniu obszaru podróży. W sieci mogą występować różne ograniczenia ruchu jednokierunkowego, ograniczenia zakrętów oraz czasy podróży zależne od kierunku podróży, które wpływają na kształt wynikowych obszarów podróży. Podany kierunek zależy od typu analizy.

  Kierunek podróży wpływa także na sposób interpretacji czasu w analizie. Gdy kierunek podróży jest ustawiony na W kierunku od lokalizacji wejściowych, czas reprezentuje czas opuszczenia lokalizacji wejściowych. Gdy używane jest ustawienie W kierunku do lokalizacji wejściowych, czas reprezentuje czas dotarcia do lokalizacji wejściowych.

  Opcje parametru Kierunek podróży są następujące:
  • W kierunku od lokalizacji wejściowych — obszary podróży będą tworzone przy użyciu punktów wejściowych jako początkowych przez modelowanie podróży w kierunku na zewnątrz. Na przykład tworzenie obszarów podróży dla dostawców pizzy w kierunku od pizzerii.
  • W kierunku do lokalizacji wejściowych — obszary podróży będą tworzone przy użyciu punktów wejściowych jako końcowych przez modelowanie podróży w kierunku do wewnątrz. Na przykład tworzenie obszarów podróży dla szpitala w kierunku do szpitala.
 • Czas odjazdu lub Czas przyjazdu określa datę i godzinę opuszczenia przez podróżującego lokalizacji wejściowych lub jego dotarcia do tych lokalizacji. Ten parametr jest dostępny dla trybów podróżowania opartych na czasie, takich jak czas przejazdu i czas przejazdu samochodem ciężarowym i ma wpływ na prędkość podróży. Opcje parametru Czas odjazdu lub Czas przyjazdu są następujące:
  • Teraz — warunki natężenia ruchu drogowego będą uwzględniać bieżącą datę i bieżący czas. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego będą wykorzystywane, jeśli będą dostępne.

   Dowiedz się więcej o zasięgu analizy sieciowej
  • Niestandardowa data i czas — warunki natężenia ruchu drogowego będą oparte na określonej dacie i określonym czasie. Jeśli niestandardowa data i czas nie przekraczają czterech godzin od bieżącego czasu, zostaną wykorzystane aktualne warunki natężenia ruchu drogowego. Jeśli niestandardowa data i czas przekraczają okres czterech godzin od bieżącej daty i bieżącego czasu, zostaną wykorzystane średnie historyczne warunki natężenia ruchu drogowego w danym dniu tygodnia i czasie. Użyj tej opcji, aby przeprowadzić analizę w typowych warunkach natężenia ruchu drogowego. Na przykład wybierz godzinę 9:00 poprzedniego poniedziałku, aby przeprowadzić analizę warunków typowych dla poniedziałków o godzinie 9:00.
  • Nie podano czasu — prędkości podróży będą oparte na średnich prędkościach historycznych lub na obowiązujących ograniczeniach prędkości.
 • Zasady nakładania określa, jak nakładanie się obszarów podróży będzie reprezentowane w danych wynikowych. Opcje parametru Zasady nakładania są następujące:
  • Nałożenie — obszary podróży będą tworzone dla każdej lokalizacji wejściowej i mogą nakładać się na siebie wzajemnie, jeśli dany obszar jest osiągalny z więcej niż jednej lokalizacji wejściowej. W przypadku osiągalnych ulic obiekty ulic, które są w zasięgu więcej niż jednej lokalizacji wejściowej, będą duplikowane dla każdej lokalizacji wejściowej. Jest to opcja domyślna.
  • Agreguj — obszary podróży dla wszystkich lokalizacji wejściowych zostaną połączone w jeden poligon reprezentujący obszar osiągalny dla wszystkich lokalizacji wejściowych. Wynikowe osiągalne ulice będą obejmowały wszystkie obiekty ulic osiągalne z dowolnej lokalizacji wejściowej.
  • Rozdziel — obszary podróży będą tworzone dla każdej lokalizacji wejściowej, a każdy obszar osiągalny z więcej niż jednej lokalizacji wejściowej zostanie przypisany do najbliższej lokalizacji wejściowej. Obszary podróży się nie nakładają. W przypadku osiągalnych ulic obiekty ulic zostaną przypisane do najbliższej lokalizacji wejściowej i nie będą duplikowane.
 • Generuj szczegółowe poligony wskazuje, czy każdy obszar wynikowy będzie jednym ciągłym poligonem (opcja niezaznaczona), czy będzie zawierać dziury w przypadku ulic, które nie są osiągalne, ale są całkowicie otoczone ulicami osiągalnymi (opcja zaznaczona).

Warstwy wynikowe

Grupa Warstwy wynikowe zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Dołącz osiągalne ulice wskazuje, czy uwzględniona będzie wynikowa warstwa ulic, których użyto do utworzenia obszarów podróży.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Ograniczenia

W przypadku tego narzędzia obowiązują następujące ograniczenia:

 • Narzędzie Generuj obszary podróży obsługuje tylko obiekty punktowe. Obiekty wielopunktowe nie są obsługiwane.
 • Warstwa wejściowa może zawierać maksymalnie 1000 punktów.
 • Czasy przejazdu nie mogą przekraczać 9 godzin (540 minut) w przypadku trasy pieszej lub 5 godzin (300 minut) w przypadku wszystkich pozostałych czasów przejazdu.
 • Odległości przejazdu nie mogą przekraczać 27 mil (43,45 kilometrów) w przypadku trasy pieszej lub 300 mil (482,80 kilometrów) w przypadku wszystkich pozostałych odległości przejazdu.
 • Gdy zaznaczona jest opcja Generuj szczegółowe poligony lub Dołącz osiągalne ulice, czasy przejazdu nie mogą przekraczać 5 godzin (300 min) w przypadku trasy pieszej lub 15 minut w przypadku wszystkich pozostałych czasów przejazdu.
 • Gdy zaznaczona jest opcja Generuj szczegółowe poligony lub Dołącz osiągalne ulice, odległości przejazdu nie mogą przekraczać 15 mil (24,14 km).
 • Warunki drogowe nie są obsługiwane we wszystkich regionach.

  Dowiedz się więcej o zasięgu analizy sieciowej.
 • Dostępność trybu podróżowania jest określana przez administratora instytucji.
 • Jeśli praca narzędzia zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, zwracany jest błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2000, zwracany jest błąd.
 • Łączna liczba osiągalnych ulic w danych wynikowych nie może przekroczyć 1 miliona. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych lub wyłącz zaznaczenie opcji Dołącz osiągalne ulice.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Jedna warstwa poligonowa przedstawiająca wynikowe obszary czasu przejazdu.
 • Jedna warstwa liniowa przedstawiająca osiągalne ulice w obrębie obszarów podróży (utworzona przy zaznaczonej opcji Dołącz osiągalne ulice).

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • Uprawnienie Analiza sieciowa

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: