Znajdź najbliższe

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Znajdź najbliższe.

Znajdź najbliższe Narzędzie Znajdź najbliższe używa odległości w linii prostej lub trybu podróżowania do mierzenia odległości między obiektami wejściowymi i obiektami znajdującymi się w pobliżu. Dla każdego obiektu wejściowego określona liczba obiektów znajdujących się w pobliżu jest szeregowana według ich odległości od obiektu wejściowego.

Notatka:

W celu uruchomienia narzędzia Znajdź najbliższe w trybach podróżowania wymagane jest uprawnienie Analiza sieci.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Znajdź najbliższe

Terminologia

Okres ważnościOpis

Geodezyjne

Oznacza linię narysowaną na sferze. Linia geodezyjna narysowana na globie reprezentuje krzywiznę geoidy Ziemi.

Odległość euklidesowa

Odległość w linii prostej mierzona na płaszczyźnie (to jest na powierzchni kartezjańskiej).

Przykład

Szef służb reagowania kryzysowego chce określić, która jednostka straży pożarnej w mieście znajduje się najbliżej poszczególnych szkół, jeśli chodzi o czas przejazdu. Informacje, które można zgromadzić za pomocą funkcji Znajdź najbliższe, zostaną użyte do wyznaczenia podstawowej i zapasowej jednostki straży pożarnej reagującej w razie niebezpieczeństwa.

Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Najbliższa jednostka straży pożarnej.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Znajdź najbliższe wymaga dwóch zestawów danych wejściowych: wejściowej warstwy obiektowej i warstwy obiektów znajdujących się w pobliżu. W każdej warstwie obiektowej maksymalna liczba dozwolonych obiektów wynosi 5000.

Odległość do miejsca w pobliżu można zdefiniować na podstawie odległości w linii prostej lub wielu różnych trybów podróżowania z wykorzystaniem czasu lub odległości jako miary definiującej obiekty znajdujące się najbliżej. Obie warstwy obiektowe mogą być warstwami obiektów punktowych, liniowych lub poligonowych, gdy używana jest odległość w linii prostej. Opcje trybu podróżowania są dostępne tylko wtedy, gdy obie warstwy obiektowe są warstwami obiektów punktowych.

W niektórych trybach podróżowania dostępna jest opcja uwzględniania warunków drogowych. W przypadku użycia warunków drogowych mogą być one oparte na aktualnych warunkach natężenia ruchu drogowego lub warunkach typowych dla danego dnia tygodnia i czasu. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego mogą być przesunięte do 4 godzin w stosunku do czasu bieżącego. Czasy dla warunków typowych można ustawiać z użyciem 15-minutowych odstępów dla całej pory dziennej i nocnej.

Tryby podróżowania może skonfigurować administrator instytucji. Ponadto administrator może dodawać nowe tryby podróżowania lub usuwać te, które są zbędne w instytucji. Domyślną miarą odległości są Mile lub Kilometry, w zależności od ustawienia Jednostki w profilu.

Tryb podróżowaniaOpisSpecyfikacja

Czas pieszo Czas pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

Dla prędkości marszu ustawiono wartość 5 km/h. Prędkość marszu może skonfigurować administrator instytucji.

Długość trasy w obszarach wiejskich Długość trasy w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

Brak

Czas przejazdu Czas przejazdu

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie dane o ruchu drogowym są dostępne.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Długość trasy Długość trasy

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

Brak

Odległość pieszo Odległość pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

Brak

Czas przejazdu w obszarach wiejskich Czas przejazdu w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu w obszarach wiejskich może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Czas przejazdu samochodem ciężarowym Czas przejazdu samochodem ciężarowym

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na mniejszej z następujących wartości: historyczne średnie prędkości samochodów osobowych lub prędkość z uwzględnieniem ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na historycznych i aktualnych danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, przy czym nie będzie przekraczane ograniczenie prędkości.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Odległość dla samochodu ciężarowego Odległość dla samochodu ciężarowego

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Brak

Maksymalna liczba lokalizacji w pobliżu i zakres wyszukiwania mogą być ograniczane. Domyślnie maksymalna liczba lokalizacji w pobliżu wynosi 1. Jeśli pole Ogranicz liczbę najbliższych lokalizacji do nie jest zaznaczone, zostanie zastosowany limit narzędzia wynoszący 100 lokalizacji.

Domyślny zakres wyszukiwania jest ograniczony do 100 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 100 kilometrów (ustawienie w systemie metrycznym). Zakres wyszukiwania można określić w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach.

Parametr Wybierz warstwy barier może być używany do podawania jednego lub większej liczby obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują.

Danymi wynikowymi są dwie warstwy: jedna z najbliższymi obiektami i jedna z liniami łączącymi obiekty wejściowe z obiektami w pobliżu. Jeśli zostanie wybrana opcja Dołącz warstwy trasy, każda trasa z wyników zostanie także zapisana jako warstwa trasy. Warstwa trasy zawiera wszystkie informacje dotyczące określonej trasy, takie jak przystanki przypisane do trasy i wskazówki dojazdu.

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, jako obiekty początkowe i potencjalnie najbliższe będą uwzględniane tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, zostaną uwzględnione wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

 • W każdej z tych dwóch warstw wejściowych obowiązuje limit 5000 obiektów.
 • Aby używać trybów podróżowania, należy mieć uprawnienia analizy sieci.
 • Tryby podróżowania są włączone tylko wtedy, gdy jako dane wejściowe są używane obiekty punktowe.
 • Maksymalna liczba lokalizacji w pobliżu wynosi 100.
 • Czas przetwarzania zależy od liczby lokalizacji początkowych, liczby lokalizacji w pobliżu i maksymalnego zakresu wyszukiwania.
 • Maksymalna liczba warstw trasy, które można utworzyć, wynosi 1000. Jeśli wynik zawiera więcej niż 1000 tras i jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij warstwy trasy, narzędzie utworzy tylko wynikową usługę obiektową.
 • Jeśli praca narzędzia z użyciem trybów podróżowania zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, narzędzie zwraca błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2 000, narzędzie zwraca błąd.
 • Odległość w linii prostej między lokalizacjami wejściowymi w warstwie lokalizacji początkowych i warstwie najbliższych lokalizacji nie może przekraczać 43,45 km (27 mil), jeśli trybem podróżowania jest Czas marszu lub Odległość pieszo.

Jak działa narzędzie Znajdź najbliższe

Podczas wyszukiwania obiektów przy użyciu odległości w linii prostej narzędzie Znajdź najbliższe korzysta z metody geodezyjnej, a nie metody euklidesowej. Linie geodezyjne uwzględniają rzeczywisty kształt Ziemi (elipsoida, a dokładniej geoida). Odległości są obliczane między dwoma punktami na zakrzywionej powierzchni (geoida) w przeciwieństwie do dwóch punktów na płaszczyźnie (powierzchnia kartezjańska).

Na potrzeby opcji Aktualne natężenie ruchu drogowego jako czas odjazdu używany jest czas bieżący. Prędkość ruchu drogowego jest przewidywana na potrzeby przejazdu z użyciem prędkości rzeczywistych, prędkości historycznych i z uwzględnieniem bieżących zdarzeń i warunków, takich jak pogoda.

Gdy używane są typowe warunki dla danego dnia tygodnia i czasu, szybkości podróży są określane na podstawie szybkości historycznych uśrednionych w przedziałach 5-minutowych dla całego tygodnia.

W przypadku użycia jakiegokolwiek typu warunków drogowych narzędzie Znajdź najbliższe uwzględnia zmieniające się warunki drogowe, biorąc pod uwagę czas, jaki minął od wyjazdu.

Gdy jako dane wejściowe są używane linie lub obszary, najbliższa lokalizacja jest znajdowana z wykorzystaniem odległości od lub do najbliższego punktu wzdłuż linii lub w granicach obszaru.

Tworzenie warstw tras jest przydatne, jeśli chcesz udostępnić poszczególne trasy innym członkom w instytucji lub jeśli chcesz dodatkowo zmodyfikować trasy przy użyciu przycisku Wskazówki dojazdu w przeglądarce map Map Viewer Classic. Unikalna nazwa każdej warstwy trasy jest tworzona poprzez dodanie nazwy trasy wygenerowanej podczas wykonywania analizy do prefiksu będącego nazwą warstwy obiektowej.

Podobne narzędzia

Narzędzie Znajdź najbliższe służy do znajdowania obiektów znajdujących się najbliżej warstwy wejściowej. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Aby znaleźć obiekty znajdujące się w określonej odległości od obiektów wejściowych bez ograniczania lub szeregowania liczby znajdowanych obiektów, użyj narzędzia Znajdź istniejące lokalizacje.

Aby zmierzyć czas lub odległość między parami obiektów, użyj narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Znajdź najbliższe pełni funkcję podobną do narzędzi Generuj tabelę najbliższych, W pobliżu i Odległość od punktu oraz rozwiązania Najbliższa placówka w Rozszerzenie ArcGIS Network Analyst.