Utworzenie lokalizatora

Aby utworzyć lokalizator niestandardowy, można utworzyć element lokalizatora odwołujący się do adresu URL usługi geokodowania lub utworzyć widok usługi ArcGIS World Geocoding Service pozwalający na wyszukiwanie tylko określonych typów lokalizacji w obszarze zainteresowania.

Na przykład można wykorzystać usługę geokodowania opublikowaną z niestandardowego lokalizatora w aplikacji ArcGIS Pro, która ma zostać udostępniona w instytucji, lub wymusić określony poziom dokładności, gdy użytkownicy wykonują wsadowe geokodowanie adresów w widoku lokalizatora usługi ArcGIS World Geocoding Service.

Tworzenie lokalizatora lub widoku lokalizatora

Aby utworzyć lokalizator lub widok lokalizatora, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij pozycję Nowy element, a następnie Lokalizator.
 3. Wybierz typ elementu lokalizatora, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Utwórz widok lokalizatora z usługi ArcGIS World Geocoding Service — wybierz tę opcję, aby utworzyć widok lokalizatora.
  • Utwórz lokalizator z usługi geokodowania — wybierz tę opcję, jeśli masz adres URL usługi geokodowania ArcGIS Server, która ma być używana jako lokalizator, i wklej go w polu Adres URL. Jeśli usługa geokodowania ma zdefiniowane nazwy i wartości parametrów, można określić parametr niestandardowy do użycia na potrzeby elementu lokalizatora.
 4. Podaj tytuł, opcjonalnie wybierz folder, w którym element lokalizatora ma zostać zapisany, oraz podaj tagi i podsumowanie opisujące lokalizator.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć element lokalizatora.

  Jeśli lokalizator został utworzony z usługi geokodowania, zostanie otwarta strona elementu lokalizatora. Skonfiguruj szczegóły elementu lokalizatora i udostępnij lokalizator odpowiednim odbiorcom.

  Jeśli utworzony został widok lokalizatora, strona elementu widoku lokalizatora zostanie otwarta z widoczną kartą Ustawienia. Przejdź do następnego zestawu kroków, aby skonfigurować ustawienia widoku lokalizatora.

Definiowanie ustawień widoku lokalizatora

Zdefiniuj ustawienia widoku lokalizatora.

 1. Na górze karty Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia widoku lokalizatora.
 2. Z menu rozwijanego wybierz typ lokalizacji do wyszukania:
 3. Jeśli w poprzednim etapie została wybrana kategoria inna niż Wszystkie typy, istnieje możliwość dalszego zawężenia filtru lokalizacji zgodnie z potrzebami, zaznaczając pola wyboru znajdujące się obok interesujących kategorii. Zobacz następujące przykłady:
  • Jeżeli została wybrana opcja Adresy, kody pocztowe i miejsca zamieszkałe, a usługa ArcGIS World Geocoding Service ma zwracać tylko wyniki o określonym adresie lub dokładniejsze, zaznacz pola wyboru Adres punktu i Adres ulicy.
  • Jeśli wybrano opcję Współrzędne, a współrzędne mają mieć zatwierdzony format szerokości i długości geograficznej, zaznacz pole Szerokość i długość geograficzna.
  • Jeżeli została wybrana opcja Miejsca zainteresowania, a usługa ArcGIS World Geocoding Service ma zwracać tylko wyniki dotyczące lotnisk, zaznacz pole wyboru Lotnisko.
 4. Określ miejsca, w których będą wyszukiwane lokalizacje:
  • Na całym świecie — wybierz tę opcję, aby wyszukiwać lokalizacje globalnie.
  • W wybranych krajach/regionach — wybierz tę opcję, aby wyszukiwać lokalizacje w określonych krajach. Wyszukaj pożądany kraj bądź przeglądaj ich listę i zaznaczaj kolejno, aż zostaną wybrane wszystkie interesujące kraje.
   Notatka:

   Jeśli dane zawierają wartość kraju, wyniki wyszukiwania będą zawierać dowolne kraje jawnie zdefiniowane w danych. Jeśli jednak dane nie będą zawierać jawnie zdefiniowanych krajów, wyniki będą ograniczone do kraju lub krajów zdefiniowanych za pomocą tego ustawienia widoku lokalizatora.

  • Na określonym obszarze — wybierz tę opcję, aby określić zasięg obszaru wyszukiwania lokalizacji. Kliknij opcję Konfiguruj obszar i zdefiniuj zasięg. Po zakończeniu tej czynności kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli jako typ lokalizacji do znalezienia wybierzesz opcję Adresy, kody pocztowe i miejsca zamieszkałe lub Miejsca zainteresowania, wybierz jedną z następujących opcji, aby określić preferencje wyświetlania lokalizacji:
  • Obok ulicy (lokalizacja wyznaczania trasy)
  • Na centroidzie dachu lub działki (lokalizacja adresu)
  Notatka:

  Twoje preferencje mogą nie być dostępne dla wszystkich lokalizacji. Jeśli wybrana preferencja nie jest dostępna dla lokalizacji, dana lokalizacja będzie wyświetlana z największą dostępną dokładnością.

 6. Podaj własne preferencje zwracania nazw miast w następujący sposób:
  • Zgodnie z definicją dla kraju — pozostaw tę opcję zaznaczoną, aby zwracać domyślną nazwę miasta zdefiniowaną dla kraju. Na przykład w przypadku miast w Stanach Zjednoczonych domyślnie jest zwracana nazwa miasta zgodna z kodem pocztowym.
  • Nazwa miasta zgodna z kodem pocztowym — zaznacz tę opcję, aby zwracać podstawową nazwę miasta zgodną z kodem pocztowym, nawet jeśli różni się ona od nazwy miasta wpisanej w polu wyszukiwania. Nazwa miasta zgodna z kodem pocztowym to podstawowa nazwa przypisana do kodu pocztowego adresu. Na przykład dla kodu pocztowego 45420 w Ohio wartością podstawowej nazwy miasta zgodnej z kodem pocztowym jest Dayton. Adresy w Kettering mają przypisany ten kod pocztowy, a to oznacza, że operacje wyszukiwania adresów w Kettering powodują zwrócenie adresów w Dayton. Jeśli ta opcja jest zaznaczona i członek instytucji wyszuka adres 2109 E Dorothy Ln, Kettering, OH, 45420, zostanie zwrócona etykieta 2109 E Dorothy Ln, Dayton, Ohio, 45420, mimo że adres znajduje się w granicach miasta Kettering.
  • Lokalna nazwa miasta — zaznacz tę opcję, aby zwracać lokalnie znaną nazwę miasta, nawet jeśli różni się ona od nazwy miasta wpisanej w polu wyszukiwania. Lokalna nazwa miasta to nazwa miasta, w którym znajduje się adres. Może ona różnić się od nazwy miasta zgodnej z kodem pocztowym. Na przykład jeśli ta opcja jest zaznaczona, wyszukanie adresu 2109 E Dorothy Ln, Dayton, OH, 45420 (adres w Kettering, stan Ohio) zwróci etykietę 2109 E. Dorothy Ln, Kettering, Ohio, 45420, mimo że ciąg znakowy wyszukiwania zawiera Dayton, a wartość miasta zgodnego z wpisanym kodem pocztowym to Dayton.
  • Dopasowana nazwa miasta — zaznacz tę opcję, aby zwrócić wartość dopasowanej nazwy miasta, gdy nazwa miasta wpisana w polu wyszukiwania jest zgodna z dowolnymi wartościami lokalnej nazwy miasta lub nazwy miasta zgodnej z kodem pocztowym.
  Notatka:

  Nie do wszystkich adresów są przypisane wartości nazwy miasta zgodnej z kodem pocztowym i lokalnej nazwy miasta. Jeśli w danych nie ma żądanego preferowanego miasta, zwracana jest inna wartość miasta na podstawie domyślnych formatów adresów.

 7. Podaj własne preferencje zwracania nazw ulic w następujący sposób:
  • Zgodnie z definicją dla kraju — pozostaw tę opcję zaznaczoną, aby zwracać domyślną nazwę ulicy. Domyślną nazwą ulicy jest dopasowana nazwa ulicy.
  • Dopasowana nazwa ulicy — zaznacz tę opcję, aby zwrócić wartość dopasowanej nazwy ulicy, gdy nazwa ulicy wpisana w polu wyszukiwania jest zgodna z dowolnymi obsługiwanymi nazwami ulic przypisanymi do adresu.
  • Podstawowa nazwa ulicy — zaznacz tę opcję, aby zwracać podstawową nazwę ulicy, nawet jeśli różni się ona od alternatywnej nazwy ulicy wpisanej w polu wyszukiwania. Podstawową nazwą ulicy jest nazwa podstawowa przypisana do ulicy. Na przykład jeśli ta opcja jest zaznaczona, wyszukanie adresu CA-138, Pearblossom, CA zwróci etykietę Pearblossom Hwy, Pearblossom, California, 93553.
 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia widoku lokalizatora.
 9. Skonfiguruj szczegóły elementu widoku lokalizatora i udostępnij widok lokalizatora publicznie lub w instytucji.

  Widok lokalizatora należy udostępnić, aby był on dostępny dla członków instytucji lub publicznie. Po jego udostępnieniu administrator może dodać go do listy lokalizatorów instytucji dostępnej dla członków przy wykonywaniu zadań geowyszukiwania i geokodowania wsadowego.

  Notatka:

  Anonimowi użytkownicy będą mieli dostęp do widoku lokalizatora tylko w przypadku udostępnienia go publicznie. Widoki lokalizatora udostępnione dla instytucji i zamieszczone na liście lokalizatorów instytucji będą dostępne jedynie dla członków instytucji. Anonimowi użytkownicy nie mogą wykonywać geowyszukiwania w aplikacjach, korzystając z lokalizatorów udostępnionych jedynie w ramach instytucji.

Jeśli widok lokalizatora zostanie dodany do listy lokalizatorów instytucji, zaleca się włączyć ochronę przed usunięciem dla elementu lokalizatora, aby zabezpieczyć go przed przypadkowym usunięciem. Jeśli po dodaniu widoku lokalizatora zdecydujesz się w przyszłości go usunąć, administrator najpierw musi go usunąć z listy lokalizatorów instytucji.