Podstawowe informacje o kooperacjach

Za pomocą kooperacji można zwiększyć zasięg zasobów systemu GIS, bezproblemowo udostępniając mapy, aplikacje, warstwy i inne elementy innym instytucjom. Kooperacje bazują na zaufaniu między uczestniczącymi instytucjami, a ich siłą napędową są zwykle wspólne cele i inicjatywy.

Istnieje możliwość nawiązania między instytucjami dwóch rodzajów kooperacji: kooperacji partnerskich i kooperacji rozproszonych.

Kooperacje partnerskie

Instytucja ArcGIS Online może wykorzystywać kooperacje partnerskie do udostępniania zasobów innym instytucjom ArcGIS Online. Gdy dwie lub większa liczba instytucji tworzy kooperację partnerską, nawiązują partnerstwo, które umożliwia jego uczestnikom ścisłą współpracę i wzajemne wykorzystywanie swoich zasobów z użyciem grup.

Na przykład wydziały ochrony przyrody w dwóch sąsiednich miastach, z których każdy ma swoją własną instytucję ArcGIS Online, mogą udostępniać sobie wzajemnie mapy i warstwy obszarów dzikiej przyrody. Te mapy i warstwy mogą być wykorzystywane przez oba miasta do lepszego monitorowania przemieszczania się dzikich zwierząt między nimi. W tym celu instytucje obydwu miast mogą utworzyć kooperację partnerską, za pomocą której uczestnicy kooperacji mogą udostępniać swoje zasoby. Każda instytucja w dalszym ciągu pozostaje właścicielem swoich zasobów i nimi zarządza, ale jednocześnie umożliwia innym wyświetlanie oraz współtworzenie tych zasobów. Po ustanowieniu kooperacji partnerskiej z inną instytucją należy utworzyć i używać grup do udostępniania zasobów użytkownikom instytucji należących do kooperacji. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować kooperację partnerską, zapoznaj się z tematem Tworzenie kooperacji partnerskiej.

Instytucje mogą mieć maksymalnie 20 kooperacji partnerskich. Po zakończeniu kooperacji partnerskiej obydwie instytucje tracą dostęp do zasobów byłych partnerów.

Kooperacje rozproszone

Kooperacje rozproszone mogą być przydatne w wielu procedurach wykonywania zadań, w tym przy udostępnianiu publicznie zasobów ArcGIS Enterprise za pośrednictwem usługi ArcGIS Online, włączaniu widoczności danych dla różnych wydziałów w obrębie instytucji czy zarządzaniu gromadzeniem danych terenowych. Nie ma jednego wzorca kooperacji rozproszonej, dlatego możesz ją zaimplementować w najlepszy dla siebie sposób.

Jako przykład może posłużyć scenariusz, w którym dwa wydziały miejskie (na przykład robót publicznych i bezpieczeństwa publicznego), korzystające z oprogramowania ArcGIS Enterprise, muszą udostępniać swoje mapy i warstwy centralnej instytucji ArcGIS Online miasta. Warstwy i mapy zostaną użyte do utworzenia dodatkowych map i aplikacji, które zostaną udostępnione publicznie oraz urzędnikom miejskim wymagającym pełnego obrazu operacji i aktywności. W tym celu administrator miejskiego portalu ArcGIS Online konfiguruje kooperację z dwoma wdrożeniami portalu ArcGIS Enterprise jako gośćmi kooperacji. Goście korzystają z kooperacji w celu skopiowania swoich danych do centralnej instytucji ArcGIS Online, a miasto łączy te warstwy na nowych specjalizowanych mapach i aplikacjach i następnie udostępnia je publicznie oraz urzędnikom miejskim. W tym procesie zasoby są replikowane i aktualizacje są synchronizowane w podanych odstępach czasu.

Instytucje ArcGIS Online mogą tworzyć kooperacje rozproszone z portalami ArcGIS Enterprise w wersji 10.5.1 lub nowszej. Po ustanowieniu kooperacji instytucja może udostępniać zasoby uczestniczącym instytucjom za pomocą grup kooperacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie zasobów grupom kooperacji.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie kooperacji rozproszonej i poznać związane z nią pojęcia, zapoznaj się z tematem Jak działa kooperacja rozproszona.