Konfigurowanie kredytów

Zarządzanie wydatkami i kontrolowanie ich to ważny komponent efektywnej administracji w każdej instytucji. Przechowywanie, analizowanie, zasoby premium i publikowanie zasobów to operacje, które powodują wykorzystanie kredytów powiązanych z subskrypcją instytucji ArcGIS Online.

Jednym ze sposobów utrzymywania dobrze zbilansowanego budżetu kredytowego jest włączenie i skonfigurowanie narzędzi do budżetowania i przydzielania kredytów. Budżetowanie kredytów można włączyć w celu zarządzania kredytami instytucji na usługi transakcyjne i narzędzia przeznaczone do wzbogacania danych przestrzennych i przeprowadzania analiz przestrzennych. Istnieje możliwość przypisywania elastycznych przydziałów kredytów niektórym lub wszystkim członkom instytucji bądź ustawienia domyślnego przydziału dla nowych członków. W dowolnym momencie członkom można przypisać przydział dowolnej kwoty, jednorazowo lub w ramach operacji wsadowej. Przydziały dla członków można modyfikować w dowolnym czasie.

Wskazówka:

Oprócz tych narzędzi usługa ArcGIS Online oferuje inne strategie zarządzania, szacowania i monitorowania wykorzystania kredytów w instytucji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach.

Włączanie budżetowania kredytów

Członkowie z rolą domyślnego administratora i członkowie ról niestandardowych z uprawnieniami do kredytów mogą włączyć budżetowanie kredytów na usługi transakcyjne i narzędzia przeznaczone do wzbogacania danych przestrzennych i przeprowadzania analiz przestrzennych.

Notatka:

Budżetowanie kredytów nie dotyczy kredytów instytucji wykorzystywanych w celu:

W celu włączenia budżetowania kredytów w instytucji należy wykonać poniższe instrukcje:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek z przypisaną rolą z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania ustawieniami kredytów.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Instytucja. Na karcie Przegląd sprawdź, czy masz dostępne kredyty.
  Notatka:

  Jeśli w instytucji zostały wykorzystane wszystkie kredyty lub ich konto jest ujemne, należy zakupić dodatkowe kredyty, zanim można będzie włączyć budżetowanie kredytów.

 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Kliknij łącze Kredyty z boku strony.
 5. W obszarze Przydziały kredytów włącz opcję Włączanie narzędzi budżetowania kredytów.
 6. Możesz też włączyć opcję Pokaż dostępne kredyty poszczególnych członków na ich stronie ustawień, aby wyświetlać dostępne kredyty członków w sekcji Kredyty na ich stronie ustawień.

Po włączeniu budżetowania kredytów można skonfigurować domyślny przydział dla instytucji lub rozpocząć przydzielanie kredytów członkom instytucji. Kredyty można także przydzielać w ramach procesu zapraszania.

Przekroczenie przydzielonej puli kredytów

Niektórzy członkowie mogą intensywnie korzystać z funkcji systemu ArcGIS konsumujących kredyty i w rezultacie przekroczyć swój początkowy przydział kredytów. Jeśli tak się stanie, wyznaczeni administratorzy otrzymają powiadomienie e-mail z informację o przekroczeniu przydziału przez członka. Także dany członek instytucji dostanie informację, że administratorzy zostali powiadomieni o czasowym wstrzymaniu możliwości korzystania przez niego z usług geokodowania wsadowego, analizy sieciowej, wzbogacania danych przestrzennych, danych demograficznych i generowania kafli do chwili, kiedy jego przydział zostanie uzupełniony. Wyznaczony administrator może znieść limity przydziału lub przydzielić dodatkowe kredyty, używając tych samych narzędzi, które były używane w przypadku pierwotnego przydziału. Można także skontaktować się z członkiem bezpośrednio i poinformować go, że dodatkowe kredyty nie zostaną przydzielone.

Wyłączanie narzędzi do budżetowania kredytów

Jeśli zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu zarządzania kredytami instytucji za pomocą dostępnych narzędzi budżetowania kredytów, żadne kredyty nie zostaną utracone, ale indywidualne pułapy kredytów zostaną usunięte, a wszelkie zawieszone uprawnienia użytkowników zostaną przywrócone. Ponadto kolumna Liczba pozostałych kredytów w tabeli Członkowie nie będzie wyświetlana, a opcja Zarządzaj kredytami nie będzie dostępna dla indywidualnych członków.

Aby wyłączyć funkcję budżetowania kredytów, wykonaj poniższe instrukcje.

 1. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 2. Kliknij łącze Kredyty z boku strony.
 3. W sekcji Przydział kredytów wyłącz opcję Włączanie narzędzi budżetowania kredytów.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Wyłącz, aby potwierdzić zamiar wyłączenia budżetowania kredytów.
 5. Możesz też wyłączyć opcję Pokaż dostępne kredyty poszczególnych członków na ich stronie ustawień, aby ukryć informacje o kredytach członków na ich stronie ustawień.

  Jeśli pozostawisz tę opcję włączoną, na stronie ustawień każdego członka pojawi się sekcja Kredyty z liczbą kredytów wyświetlaną jako Bez limitu.

Uwagi dotyczące budżetowania kredytów

Podczas budżetowania kredytów należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Po włączeniu budżetowania kredytów w tabeli Członkowie zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna, w której wyświetlane są pozostałe kredyty z limitu przydzielonego poszczególnym członkom instytucji. Gdy administrator przydziela określoną liczbę kredytów, są one natychmiast po przydzieleniu widoczne w siatce. Jeśli administrator określi brak limitu przydziału, dla członka wyświetlana jest wartość Brak limitu. W miarę korzystania przez członków z funkcji systemu ArcGIS wykorzystujących kredyty, liczba dostępnych kredytów i łączna liczba kredytów instytucji będzie się zmniejszać. W wyniku aktualizacji przydziałów przez administratora liczba dostępnych kredytów może się zwiększyć lub zmniejszyć.
 • Pewna część łącznej liczby kredytów instytucji może być wykorzystywana w związku z przechowywaniem danych, zasobami premium dostępnymi za pośrednictwem skonfigurowanego serwera proxy zasobów oraz działaniami związanymi z aplikacjami, które nie są uwzględnione w budżetowaniu kredytów. Opracowując budżet, warto mieć na uwadze następujące działania.
 • Należy pamiętać o określeniu co najmniej jednego administracyjnego punktu kontaktowego w sekcji Kontakty administracyjne ustawień ogólnych instytucji. Wyznaczony administrator lub administratorzy otrzymają powiadomienie, gdy członek przekroczy przydzielony kredyt i zostaną również wskazani w powiadomieniu wysłanym do członka.
 • Jeśli zostanie włączone budżetowanie kredytów oraz opcja wyświetlania dostępnych kredytów na stronach profilu, ale do członków nie zostaną przydzielone określone kwoty kredytów, w ustawieniach członka będzie wyświetlana łączna liczba kredytów dostępnych w instytucji.