Konfigurowanie ról członków

Domyślni administratorzy i użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą konfigurować role niestandardowe w celu zwiększenia kontroli i elastyczności ról domyślnych Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący i Administrator w instytucji. Na przykład niektórzy członkowie mogą wymagać dostępu do map i aplikacji, ale nie potrzebują opcji tworzenia grup, podczas gdy inni członkowie mogą potrzebować uprawnień do publikowania hostowanych warstw obiektowych, ale nie hostowanych warstw kafli.

W instytucji mogą istnieć członkowie odpowiedzialni za tworzenie zasobów, takich jak narracje i hostowane warstwy obiektowe, którzy muszą także dołączać do grup i udostępniać zasoby grupom. Na potrzeby tych procedur wykonywania zadań wymagana jest rola niestandardowa z uprawnieniami ogólnymi do publikowania hostowanych warstw obiektowych, udostępniania grupom i geokodowania. Innym typowym przykładem jest członek, który oprócz wykonywania niektórych zadań administracyjnych, takich jak zapraszanie użytkowników do instytucji i przypisywanie członków działów do odpowiednich grup, musi tworzyć i publikować zasoby. Ta rola niestandardowa wymaga wszystkich uprawnień ogólnych i następujących uprawnień administracyjnych: wszystkie uprawnienia w kategorii Członkowie i uprawnienie do przypisywania członków do grup.

Aby rozpocząć pracę, możesz użyć wstępnie zdefiniowanych szablonów lub istniejących ról i dodatkowo dostosować uprawnienia zgodnie z konkretnymi procedurami wykonywania zadań w instytucji. Niektóre uprawnienia są zarezerwowane dla administratorów domyślnych.

Po skonfigurowaniu roli niestandardowej można przypisać ją do istniejących członków. Można wybrać pewne role niestandardowe jako role domyślne nowych członków danej instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania rolami członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Role członków znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Aby utworzyć rolę niestandardową, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Utwórz rolę.
  2. W oknie Utwórz rolę wprowadź nazwę i opis roli.

   Nazwa musi być niepowtarzalna w obrębie danej instytucji i może zawierać do 128 znaków. Wielkość liter nie jest rozróżniana. Nazwami ról niestandardowych nie mogą być Administrator, Publikujący, Użytkownik, Edytujący dane ani Przeglądający. Opis może zawierać maksymalnie 250 znaków.

  3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności (według potrzeb):
   • Zmień ustawienie zgodności uprawnień i przejrzyj zgodne typy użytkowników oraz dostępne uprawnienia.
   • Wybierz opcję Skonfiguruj na podstawie istniejącej roli i zaimportuj ustawienia z istniejącej roli lub szablonu, na podstawie którego zostanie utworzona nowa rola niestandardowa.
  4. Wybierz uprawnienia dla roli niestandardowej.
   Uwaga:

   Niektóre procedury organizacji prac wymagają łączonych uprawnień. Na przykład, aby publikować hostowane warstwy kafli lub hostowane warstwy obiektowe, również należy dysponować uprawnieniami do tworzenia zasobów. Aby tworzyć aplikacje z poziomu przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub stron danej grupy, należy dysponować uprawnieniami do udostępniania elementów oraz do tworzenia zasobów.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

   Rola niestandardowa została utworzona. Można przypisać ją do członków na karcie Członkowie na stronie instytucji.

 5. Aby edytować rolę niestandardową, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla roli, którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Zmień nazwę, opis lub uprawnienia i kliknij przycisk Zapisz.
 6. Aby usunąć rolę niestandardową, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla roli, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń. Nie możesz usunąć roli, która jest aktualnie przypisana do członka, ani roli domyślnej (Administrator, Publikujący, Użytkownik, Edytujący dane lub Publikujący).
 7. Wskazówka:

  Aby uzyskać informacje na temat roli członka, w jej wierszu kliknij przycisk Informacje o roli Informacje o roli. Zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające opis roli i listę uprawnień. Można tu także znaleźć informacje o tym, czy jest to rola niestandardowa czy rola domyślna, jak również liczbę członków przypisanych do poszczególnych ról.

Szablony

Szablony zawierają zestaw predefiniowanych uprawnień dotyczących standardowych procedur organizacji prac, takich jak korzystanie z zasobów lub praca z danymi. Szablonów można używać bez wprowadzania zmian w ich konfiguracji lub też dokładniej je dostosować przez dodanie lub usunięcie uprawnień stosownie do potrzeb instytucji. Obecnie dostępne są następujące szablony:

 • Analityk — pracownik skupiający się na zagadnieniach dotyczących map, który tworzy mapy, wyświetla zasoby i grupy udostępnione w instytucji, udostępnia zasoby w instytucji lub w ramach grup, publikuje hostowane warstwy obiektowe, edytuje obiekty i korzysta z zasobów Premium.
 • Autor — twórca treści, który oprócz uprawnień właściwych dla szablonu analityka tworzy grupy i publikuje hostowane warstwy kafli.
 • Kurator danych — osoba zajmująca się danymi: przygotowująca i przetwarzająca je w ramach instytucji. Pracownicy dysponujący tą rolą mogą dodawać, edytować i usuwać obiekty w ramach edytowalnych hostowanych warstw obiektowych i mogą również dołączać do grup w instytucji.
 • Student — członek instytucji szkolnej posiadający ogólne uprawnienia z zakresu tworzenia zasobów, wyświetlania zasobów i grup udostępnianych instytucji, dołączania do grup, udostępniania zasobów grupom i instytucji, korzystania z zasobów Premium, a także edycji obiektów.
 • Publikujący — zdefiniowana przez firmę Esri rola publikującego, która oprócz uprawnień właściwych dla szablonu autora zapewnia uprawnienia do udostępniania zasobów publicznie, aktywowania widoczności grup wewnątrz i na zewnątrz instytucji (w zależności od ustawień bezpieczeństwa w instytucji) oraz korzystania z zasobów Premium.
 • Użytkownik — zdefiniowana przez firmę Esri rola użytkownika, która pozwala tworzyć zasoby i grupy, udostępniać je wewnątrz, a także na zewnątrz instytucji (w zależności od ustawień bezpieczeństwa w instytucji) oraz korzystać z zasobów Premium.
 • Edytujący dane — użytkownik pełniący zdefiniowaną przez Esri rolę edytującego może edytować obiekty, wchodzić w interakcje z mapami, wyświetlać zasoby udostępnione mu w grupach i używać zasobów Premium.
 • Przeglądający — zdefiniowana przez Esri rola przeglądającego, która umożliwia członkom interaktywną pracę z mapami, wyświetlanie zasobów i grup udostępnionych w instytucji, a także wyświetlanie zasobów udostępnionych im w grupach.
 • Partner edytujący dane — edytujący, którzy mają wszystkie uprawnienia roli Edytujący dane i dodatkowo mogą dołączać do grup zewnętrznych.
 • Partner przeglądający — przeglądający, którzy mają wszystkie uprawnienia roli Przeglądający i dodatkowo mogą dołączać do grup zewnętrznych.

Zalecane procedury organizacji prac

Przed przypisaniem członkom niestandardowych ról warto sprawdzić, czy zestaw uprawnień w obrębie danej roli funkcjonuje według założeń. W ramach zalecanej procedury wykonywania zadań należy zdefiniować rolę niestandardową i przypisać ją do konta, na którym można sprawdzić uprawnienia. Jeśli to wymagane, rolę można edytować, a następnie przypisać ją do członków instytucji.

Etap 1
1Zdefiniuj rolę niestandardową z uprawnieniami.
Etap 2
2Przypisz konto.
Etap 3
3Zweryfikuj uprawnienia.
Etap 4
4W razie potrzeby edytuj rolę niestandardową.
Etap 5
5Przypisz do członków instytucji.