Konfigurowanie ról członków

Członkowie z przypisaną rolą administratora domyślnego lub rolą niestandardową z odpowiednimi uprawnieniami mogą konfigurować role niestandardowe w celu zwiększenia kontroli i elastyczności dla domyślnych ról Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący i Administrator w instytucji. Na przykład niektórzy członkowie mogą wymagać dostępu do map i aplikacji, ale nie potrzebują opcji tworzenia grup, podczas gdy inni członkowie mogą potrzebować uprawnień do publikowania hostowanych warstw obiektowych, ale nie hostowanych warstw kafli.

W instytucji mogą istnieć członkowie odpowiedzialni za tworzenie zasobów, takich jak narracje i hostowane warstwy obiektowe, którzy muszą także dołączać do grup i udostępniać zasoby grupom. Aby umożliwić im wykonywanie tych zadań, utwórz rolę niestandardową z uprawnieniami ogólnymi do publikowania hostowanych warstw obiektowych, udostępniania grupom i geokodowania. Innym typowym przykładem jest członek, który oprócz wykonywania niektórych zadań administracyjnych, takich jak zapraszanie użytkowników do instytucji i przypisywanie członków działów do odpowiednich grup, musi tworzyć i publikować zasoby. Ta rola niestandardowa wymaga wszystkich uprawnień ogólnych i następujących uprawnień administracyjnych:

 • Wszystkie uprawnienia w kategorii Członkowie
 • Uprawnienie do przypisywania członków do grup

Aby rozpocząć pracę, możesz użyć wstępnie zdefiniowanych szablonów lub istniejących ról i dodatkowo dostosować uprawnienia zgodnie z konkretnymi procedurami wykonywania zadań w instytucji.

Notatka:

Niektóre uprawnienia są zarezerwowane dla administratorów domyślnych i nie mogą zostać przypisane do roli niestandardowej.

Po skonfigurowaniu roli niestandardowej można przypisać ją do istniejących członków. Można również wybrać rolę niestandardową jako wartość domyślną nowych członków w instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek roli administratora domyślnego lub z przypisaną rolą niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania rolami członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Role członków.
 4. Aby utworzyć rolę niestandardową, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Utwórz rolę.
  2. W oknie Utwórz rolę wprowadź nazwę i opis roli.

   Nazwa musi być niepowtarzalna w obrębie danej instytucji i nie może być taka sama jak nazwa roli domyślnej lub szablonu. Nazwy ról mogą zawierać maksymalnie 128 znaków i nie jest w nich rozróżniana wielkość liter.

   Opis może zawierać maksymalnie 250 znaków.

  3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności (według potrzeb):
   • Zmień ustawienie zgodności uprawnień i przejrzyj zgodne typy użytkowników oraz dostępne uprawnienia.
   • Wybierz opcję Skonfiguruj na podstawie istniejącej roli i zaimportuj ustawienia z istniejącej roli lub szablonu, na podstawie którego zostanie utworzona nowa rola niestandardowa.
  4. Wybierz uprawnienia dla roli niestandardowej.
   Uwaga:

   Niektóre procedury organizacji prac wymagają łączonych uprawnień. Na przykład, aby publikować hostowane warstwy kafli lub hostowane warstwy obiektowe, również należy dysponować uprawnieniami do tworzenia zasobów. Aby tworzyć aplikacje z poziomu przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub stron danej grupy, należy dysponować uprawnieniami do udostępniania elementów oraz do tworzenia zasobów.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

   Rola niestandardowa została utworzona. Można przypisać ją do członków na karcie Członkowie na stronie instytucji.

 5. Aby edytować rolę niestandardową, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji obok roli, którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Zmień nazwę, opis lub uprawnienia i kliknij przycisk Zapisz.
 6. Aby usunąć rolę niestandardową, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji obok roli, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Nie można usunąć roli domyślnej ani nie można usunąć roli, która jest obecnie przypisana do członka.

 7. Wskazówka:

  Aby uzyskać informacje na temat roli członka, w jej wierszu kliknij przycisk Informacje o roli Informacje o roli. Zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające opis roli i listę uprawnień. Można tu także znaleźć informacje o tym, czy jest to rola niestandardowa czy rola domyślna, jak również liczbę członków przypisanych do poszczególnych ról.

Szablony

Szablony zawierają zestaw predefiniowanych uprawnień dotyczących standardowych procedur organizacji prac, takich jak korzystanie z zasobów lub praca z danymi. Szablonów można używać bez wprowadzania zmian w ich konfiguracji lub też dokładniej je dostosować przez dodanie lub usunięcie uprawnień stosownie do potrzeb instytucji. Obecnie dostępne są następujące szablony:

 • Analityk — pracownik tworzący mapy, wyświetla zasoby i grupy udostępnione w instytucji, udostępnia zasoby w instytucji lub grupom, publikuje hostowane warstwy obiektowe, edytuje obiekty i korzysta z zasobów premium.
 • Autor — twórca zasobów, który oprócz uprawnień właściwych dla szablonu analityka tworzy grupy i publikuje hostowane warstwy kafli.
 • Kurator danych — osoba zajmująca się danymi: przygotowująca i przetwarzająca je w ramach instytucji. Pracownicy dysponujący tą rolą mogą dodawać, edytować i usuwać obiekty w ramach edytowalnych hostowanych warstw obiektowych i mogą również dołączać do grup w instytucji.
 • Student — członek instytucji szkolnej posiadający ogólne uprawnienia z zakresu tworzenia zasobów, wyświetlania zasobów i grup udostępnianych instytucji, dołączania do grup, udostępniania zasobów grupom i instytucji, korzystania z zasobów Premium, a także edycji obiektów.
 • Publikujący — domyślna rola publikującego zdefiniowana przez firmę Esri, która oprócz uprawnień do tworzenia szablonów, zapewnia uprawnienia do udostępniania zasobów publicznie, aktywowania widoczności grup wewnątrz, a także na zewnątrz instytucji (w zależności od ustawień bezpieczeństwa w instytucji) oraz korzystania z zasobów premium.
 • Użytkownik — domyślna rola użytkownika zdefiniowana przez firmę Esri, która pozwala tworzyć zasoby i grupy, udostępniać je wewnątrz, a także na zewnątrz instytucji (w zależności od ustawień bezpieczeństwa w instytucji) oraz korzystać z zasobów premium.
 • Edytujący dane — domyślna rola edytującego zdefiniowana przez firmę Esri, która pozwala edytować obiekty, wchodzić w interakcje z mapami, wyświetlać zasoby udostępnione jej w grupach i używać zasobów premium.
 • Facylitator — domyślna rola facylitatora zdefiniowana przez firmę Esri, która oprócz uprawnień właściwych dla roli publikującego, zapewnia uprawnienia do zapraszania członków kooperacji partnerskich i pochodzących z innych instytucji do grup, tworzenia grup kooperacji partnerskich oraz zarządzania nimi i tworzenia grup udostępnionych aktualizacji.
 • Przeglądający — domyślna rola przeglądającego zdefiniowana przez firmę Esri, która umożliwia członkom interaktywną pracę z mapami, wyświetlanie zasobów i grup udostępnionych w instytucji, a także wyświetlanie zasobów udostępnionych im w grupach.
 • Partner edytujący dane — edytujący, którzy mają wszystkie uprawnienia roli Edytujący dane i dodatkowo mogą dołączać do grup zewnętrznych.
 • Partner przeglądający — przeglądający, którzy mają wszystkie uprawnienia roli Przeglądający i dodatkowo mogą dołączać do grup zewnętrznych.

Zalecane procedury organizacji prac

Przed przypisaniem członkom niestandardowych ról warto sprawdzić, czy zestaw uprawnień w obrębie danej roli funkcjonuje według założeń. W ramach zalecanej procedury wykonywania zadań należy zdefiniować rolę niestandardową i przypisać ją do konta, na którym można sprawdzić uprawnienia. Jeśli to wymagane, rolę można edytować, a następnie przypisać ją do członków instytucji.

Etap 1
1Zdefiniuj rolę niestandardową z uprawnieniami.
Etap 2
2Przypisz konto.
Etap 3
3Zweryfikuj uprawnienia.
Etap 4
4W razie potrzeby edytuj rolę niestandardową.
Etap 5
5Przypisz do członków instytucji.