Konfiguracja usług narzędziowych - Utility Services

Użytkownicy o przypisanej domyślnej roli administratora i o przypisanych rolach niestandardowych z odpowiednimi uprawnieniami mogą skonfigurować w witrynie internetowej korzystanie z różnych usług narzędziowych do wykonywania następujących zadań: drukowanie, geokodowanie i wyznaczanie tras.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek pełniący rolę administratora domyślnego lub rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania usługami narzędziowymi.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Usługi narzędziowe.
 4. Skonfiguruj dowolne z następujących usług narzędziowych:
Wskazówka:

Aby zresetować skonfigurowaną usługę do usługi domyślnej, usuń adres URL i kliknij przycisk Zapisz. Po odświeżeniu strony zostanie przywrócony domyślny adres URL usługi narzędziowej.

Konfigurowanie drukowania

Usługa drukowania jest używana do drukowania i podglądu map za pomocą przycisku Drukuj w przeglądarkach map Map Viewer i Map Viewer Classic i z poziomu widżetów drukowania w aplikacjach utworzonych za pomocą aplikacji ArcGIS, takich jak Web AppBuilder i Instant Apps. Aplikacje używają usługi drukowania w swoich widżetach drukowania do tworzenia nadających się do druku dokumentów z kompozycjami dostępnymi w tej usłudze drukowania. Szablony kompozycji wydruku z usługi są dostępne po kliknięciu przycisku Drukuj w przeglądarce Map Viewer i przeglądarce map Map Viewer Classic dla wszystkich z instytucji i spoza niej, którzy mają dostęp do przeglądarek map instytucji. Kompozycje zależą od elementów udostępnianych przez usługę drukowania w instytucji i obejmują dowolny tekst dynamiczny umieszczony w kompozycji. Administratorzy mogą tworzyć, aktualizować i usuwać szablony kompozycji w celu dostosowania ich do potrzeb.

Obsługiwane są usługi drukowania serwera ArcGIS Server w wersji 10.1 i nowszych. Usługi wydruku asynchronicznego nie są obsługiwane. Jeśli Twoja zewnętrzna usługa drukowania jest bezpieczna, musisz najpierw utworzyć element bezpiecznej usługi w usłudze ArcGIS Online przechowującej poświadczenia wymagane do uzyskiwania dostępu do usługi drukowania. Następnie można skonfigurować adres URL usługi udostępniany przez bezpieczny element usługi jako niestandardową usługę drukowania. Usługi drukowania mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Wewnętrzne usługi drukowania obsługują funkcję drukowania tylko wtedy, gdy przeglądarka map Map Viewer, Map Viewer Classic lub aplikacje mają dostęp do wewnętrznej usługi drukowania. Aby drukować warstwy zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania w warstwie sieci, konieczne jest użycie niestandardowej usługi drukowania skonfigurowanej do obsługi uwierzytelniania w warstwie sieci.

 1. Przejdź na stronę ustawień usług narzędziowych.
 2. W sekcji Drukowanie wpisz adres URL synchronicznej usługi drukowania, na przykład https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/Utilities/PrintTools/GPServer/Export%20Web%20Map%20Task, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Konieczna jest konfiguracja adresu URL Export Web Map Task REST usługi drukowania. Usługi wydruku asynchronicznego nie są obsługiwane.

  Po sprawdzeniu poprawności podanego adresu URL usługi REST widoczne będą początkowe szablony kompozycji dostępne za pomocą usługi drukowania (z możliwością wydrukowania legendy, o ile jest dostępna). Jeśli instytucja ma więcej niż jedną kompozycję wydruku, przycisk Drukuj w przeglądarkach map Map Viewer Classic i Map Viewer udostępnia listę układów wydruku. Możesz tworzyć, edytować i usuwać szablony, aby lepiej dostosować drukowanie map w przeglądarkach map Map Viewer i Map Viewer Classic. Te zmiany są zapisywane jako ustawienie instytucji, nie są one zapisywane w usłudze drukowania.

 3. Szablonami kompozycji można zarządzać w następujący sposób:
  • Aby utworzyć nową kompozycję, kliknij pozycję Utwórz szablon wydruku i wpisz nazwę o długości do 50 znaków i opis o długości do 120 znaków. Znaki < i > są odfiltrowywane. Wybierz format — Obraz (PNG32) lub PDF — i kompozycja (udostępniana przez usługę drukowania) oraz zaznacz pole wyboru drukowania legendy, jeśli usługa obejmuje legendę. Kliknij przyciski Utwórz i Zapisz, aby zapisać nową kompozycję.
  • Aby wyświetlić informacje na temat szablonu, kliknij przycisk informacji Informacje obok szablonu.
  • W celu edycji utworzonego szablonu kliknij przycisk edycji Edytuj obok szablonu i wprowadź zmiany. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zobaczyć zmiany i kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć szablon, kliknij przycisk usuwania Usuń obok szablonu.
  • Aby zaktualizować listę szablonów zgodnie z bieżącym stanem usługi drukowania, kliknij przycisk Odśwież.
  • Aby przywrócić domyślne środowisko drukowania w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, usuń wszystkie szablony kompozycji i kliknij przycisk Zapisz. Na liście szablonów będzie widoczna tylko pozycja Tylko mapa.

Konfigurowanie usługi GeoEnrichment

Usługi GeoEnrichment oferują możliwość uzyskiwania danych dotyczących określonej lokalizacji lub obszaru. Zasoby udostępniane przez niestandardową usługę GeoEnrichment to między innymi dane ArcGIS Business Analyst Enterprise lub niestandardowy zestaw danych opublikowany na serwerze sfederowanym we wdrożeniu oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Aby użyć niestandardowej, zabezpieczonej usługi GeoEnrichment, należy dodać ją jako element instytucji, dzięki czemu można zapisać poświadczenia ArcGIS Enterprise niezbędne do uzyskiwania dostępu do tej usługi. Obsługiwane są usługi GeoEnrichment ze sfederowanych witryn serwera ArcGIS Server w wersji 10.7 lub nowszych.

 1. Zaloguj się w instytucji jako członek domyślnej roli administratora lub niestandardowej roli administracyjnej z uprawnieniami do tworzenia zasobów i administrowania usługami narzędziowymi.
 2. Wykonaj czynności związane z dodawaniem elementu z adresu URL, aby utworzyć element warstwy dla usługi GeoEnrichment, podając następujące informacje:
  1. Jako typ elementu wybierz Usługa internetowa ArcGIS Server.
  2. Podaj adres URL do usługi niestandardowej GeoEnrichment w polu URL.

   Na przykład wpisz https://gisserver.domain.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer w polu URL.

  3. Ponieważ usługa jest zabezpieczona, dostarcz i przechowuj poświadczenia z elementem, aby umożliwić każdemu, kto korzysta z usługi GeoEnrichment, dostęp do usługi za pomocą konta, które podajesz.

   Jeśli nie przechowujesz poświadczeń z elementem, funkcjonalność usługi GeoEnrichment może być ograniczona.

  Po zakończeniu dodawania usługi GeoEnrichment z adresu URL otwierana jest strona nowego elementu.

 3. Udostępnij element w instytucji.
 4. Wybierz adres URL na karcie Przegląd strony elementu usługi GeoEnrichment i kliknij opcję Kopiuj.
 5. Użyj elementu GeoEnrichment, aby skonfigurować usługę narzędziową GeoEnrichment.
  1. Kliknij opcję Instytucja > Ustawienia > Usługi narzędziowe.
  2. Kliknij przycisk edycji poniżej etykiety Wzbogacanie danych przestrzennych i wklej adres URL.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Geokodowanie

Lokalizator służy do wyszukiwania i lokalizowania adresów oraz miejsc na mapie. Usługa ArcGIS Online jest skonfigurowana na potrzeby korzystania z usługi ArcGIS World Geocoding Service, która pozwala na znalezienie i pokazanie na mapie określonego adresu lub nazwy miejsca (geowyszukiwanie). Członkowie dysponujący odpowiednimi uprawnieniami za pomocą usługi ArcGIS World Geocoding Service mogą również geokodować bardzo wiele adresów naraz (geokodowanie wsadowe), np. podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej z użyciem pliku CSV zawierającego adresy.

Można zdefiniować lokalizatory, do których mają dostęp członkowie instytucji. Lokalizator można dodać za pomocą odwołania do adresu URL własnego lokalizatora lub można użyć istniejącego widoku lokalizatora bądź lokalizatora (usługi geokodowania) w instytucji.

Notatka:
 • Jeśli wraz z usługą ArcGIS World Geocoding Service zostanie określony co najmniej jeden widok lokalizatora, podczas wyszukiwania lokalizacji użytkownikom może być wyświetlanych wiele zgodnych sugestii. Aby zapewnić optymalne środowisko publikowania i geowyszukiwania, odpowiednio skonfiguruj geokodowanie wsadowe i geowyszukiwanie podczas konfigurowania lokalizatorów dla instytucji.
 • Korzystanie z usługi ArcGIS World Geocoding Service lub widoków tego lokalizatora do geokodowania wsadowego (włącznie z publikowaniem plików CSV lub Excel jako hostowanych warstw obiektowych) powoduje wykorzystanie kredytów. Używanie lokalizatorów do geolokalizacji nie powoduje wykorzystania kredytów.

Dowiedz się więcej o wymaganiach związanych z konfigurowaniem własnych lokalizatorów

Dodawanie lokalizatora

Aby dodać lokalizator, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę ustawień usług narzędziowych.
 2. W sekcji Geokodowanie kliknij pozycję Dodaj lokalizator i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz pozycję Z adresu URL i wprowadź adres URL do lokalizatora, na przykład https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer.
  • Wybierz pozycję Z istniejącego lokalizatora i zaznacz żądany element lokalizatora. Ta opcja jest niewidoczna, jeśli w zasobach instytucji nie ma elementu lokalizatora, a do wyboru są jedynie lokalizatory udostępnione dla instytucji lub publicznie.
   Notatka:

   Anonimowi użytkownicy będą mieli dostęp tylko do widoków lokalizatora udostępnionych publicznie. Widoki lokalizatora udostępnione w instytucji będą dostępne jedynie dla członków instytucji. Anonimowi użytkownicy nie będą mogli wykonywać geowyszukiwania w aplikacjach, korzystając z lokalizatorów udostępnionych jedynie w ramach instytucji.

 3. W polu Nazwa lokalizatora wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w menu rozwijanym lokalizatorów w witrynie (na przykład w przeglądarce map Map Viewer).
  Wskazówka:

  Wybierz opisową nazwę dla lokalizatora, np. Lokalizator restauracji.

 4. W obszarze Tekst zastępczy wprowadź wskazówkę, która będzie wyświetlana w polu wejściowym w witrynie.
  Wskazówka:

  Wskazówka powinna być możliwie najbardziej jasna, np. Wprowadź nazwę restauracji.

 5. Zaznacz odpowiednie pola, jeśli chcesz zezwolić na geowyszukiwanie i geokodowanie wsadowe, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Aby dodać kolejne lokalizatory, powtórz cały proces.
 7. Lokalizatorami można zarządzać w następujący sposób:
  • Aby edytować istniejący lokalizator, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji obok lokalizatora, a następnie kliknij opcję Edytuj. Wprowadź aktualizacje i kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć istniejący lokalizator, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji obok lokalizatora i kliknij opcję Usuń.
  • Aby zmienić kolejność wyświetlania lokalizatorów na liście rozwijanej geowyszukiwania w witrynie, przeciągnij lokalizator w górę lub w dół do odpowiedniej pozycji.
Wskazówka:

Jeśli w przyszłości instytucja będzie musiała usunąć element lokalizatora, przed skasowaniem należy go usunąć z listy.

Konfigurowanie wskazówek dojazdu i wyznaczania tras

Usługa wyznaczania trasy pozwala na wyznaczanie trasy w przeglądarkach map Map Viewer i Map Viewer Classic. Obsługiwane są usługi wyznaczania tras serwera ArcGIS Server w wersji 10.0 i nowszych. Bezpieczne wewnętrzne usługi wyznaczania trasy nie są obsługiwane. W instytucjach można także konfigurować tryby podróżowania w celu modelowania trybu transportu używanego przez aplikacje korzystające z usługi wyznaczania tras. Tryby podróżowania definiują sposób poruszania się po ulicach pieszych, samochodów osobowych, ciężarowych i innych środków transportu. Tryb podróżowania może być ogólny — na przykład do modelowania typowych ciężarówek — lub bardziej specyficzny, na przykład do modelowania pojazdów straży pożarnej lub innych pojazdów ratunkowych.

 1. Przejdź na stronę ustawień usług narzędziowych.
 2. W sekcji Wyznaczanie tras i wskazówki dojazdu w polu Usługa wyznaczania trasy wpisz adres URL usługi wyznaczania tras, na przykład https://gisserver.domain.com/arcgis/rest/services/World/Route/NAServer/Route_World.
 3. Aby skonfigurować tryby podróżowania w celu użycia z usługą wyznaczania tras, w sekcji Tryby podróżowania kliknij opcję Utwórz tryb podróżowania i skonfiguruj różne opcje podróżowania.

  Aby uzyskać szczegółowe instrukcje konfigurowania trybów podróżowania, zapoznaj się z sekcją Tryby podróżowania.