Funkcje rastrowe

Analiza rastrowa w usłudze ArcGIS Online obejmuje narzędzia analizy rastrowej oraz funkcje rastrowe. Funkcje rastrowe to operacje, które umożliwiają podgląd wyników przed wygenerowaniem nowej warstwy zobrazowań i które można połączyć w łańcuch w celu wykonywania złożonych procedur wykonywania zadań. Podczas wyświetlania podglądu wyników funkcji rastrowej do pikseli danych oryginalnych stosowane są obliczenia podczas wyświetlania rastra, dlatego przetwarzane są wyłącznie te piksele, które są widoczne na ekranie. Podczas zmiany powiększenia i przesuwania mapy obliczenia są wykonywane na bieżąco.

System ArcGIS udostępnia ponad 150 funkcji rastrowych. Są one dostępne jako odrębne funkcje przetwarzające lub można je połączyć w łańcuch przetwarzania jako szablony funkcji rastrowych. Szablony funkcji rastrowych można dostosować do wielu aplikacji za pomocą różnych typów danych wejściowych i funkcji rastrowych ułatwiających realizację konkretnych procedur wykonywania zadań.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Te funkcje rastrowe i procedury wykonywania zadań z użyciem szablonów funkcji rastrowych można również zaimplementować w aplikacji ArcGIS Pro oraz za pomocą interfejsów ArcGIS REST API, ArcGIS API for Python i ArcGIS API for JavaScript. Na przykład można uruchomić rozproszoną analizę rastrową za pomocą zadania Generuj raster w interfejsie ArcGIS REST API przez przekazanie reprezentacji obiektu JSON łańcucha funkcji rastrowej.

Funkcje rastrowe dostępne na potrzeby analizy rastrowej

W poniższej tabeli wymieniono funkcje rastrowe, za pomocą których można przeprowadzać analizę rastrową. Aby uzyskać dostęp do funkcji rastrowych, otwórz mapę i kliknij przycisk Analiza, co spowoduje otwarcie panelu Wykonaj analizę. Kliknij opcję Analiza rastrowa, aby otworzyć panel Analiza rastrowa. Kliknij przycisk Przeglądaj szablony funkcji rastrowej Przeglądaj szablony funkcji rastrowej, aby uzyskać dostęp do funkcji rastrowych i szablonów funkcji rastrowych znajdujących się w Twoich zasobach lub instytucji. Aby wyświetlić funkcje rastrowe dostępne w systemie ArcGIS, przefiltruj listę, wyświetlając na niej funkcje Systemowe.

W Edytorze funkcji rastrowych można korzystać z funkcji rastrowych i tworzyć własne, niestandardowe łańcuchy szablonów funkcji rastrowych. W panelu Analiza rastrowa kliknij przycisk Edytor funkcji rastrowych Edytor funkcji rastrowych przeglądarki map Map Viewer, aby otworzyć okno Szablon funkcji rastrowych. Dostępne funkcje rastrowe znajdują się w panelu po lewej stronie. Wybierz funkcję rastrową i kliknij przycisk Dodaj funkcję, aby dodać ją do szablonu funkcji rastrowej. Kliknij dwukrotnie funkcję, aby zmodyfikować jej właściwości. Po zakończeniu można zamknąć okno edytora funkcji rastrowych, aby uruchomić szablon na mapie. Można również zapisać szablon funkcji rastrowych jako element w obszarze Moje zasoby, gdzie można go udostępnić w instytucji lub użytkownikom zewnętrznym.

Poniżej wymieniono funkcje rastrowe dostępne w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Analiza

Funkcja rastrowaOpis

Binarne przetwarzanie progowe

Dzieli raster na dwie osobne klasy przy użyciu metody Otsu, która rozróżnia tło i pierwszy plan zobrazowania, tworząc dwie klasy o minimalnej wariancji wewnątrz klas. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Binarne przetwarzanie progowe.

Analiza CCDC

Ocenia zachodzące z biegiem czasu zmiany w wartościach pikseli przy użyciu metody ciągłego wykrywania i klasyfikacji zmian (Continuous Change Detection and Classification - CCDC) i generuje raster wielowymiarowy zawierający wyniki modelu.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Analiza CCDC.

Obliczanie zmian

Oblicza różnice między dwoma zestawami danych rastrowych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Obliczanie zmian.

Wykrywanie zmian przy użyciu analizy zmian

Generuje raster zawierający informacje o zmianach pikseli przy użyciu rastra analizy zmian będącego wynikiem działania narzędzia Analiza zmian przy użyciu CCDC.

Więcej informacji zawiera opis funkcji rastrowej Wykrywanie zmian przy użyciu analizy zmian.

Generuj trend

Szacuje trend dla każdego piksela wzdłuż wymiaru dla danej zmiennej w rastrze wielowymiarowym. Więcej informacji zawiera opis funkcji rastrowej Generuj trend.

Indeks cieplny

Oblicza temperaturę pozorną na podstawie temperatury otoczenia i wilgotności względnej. Więcej informacji zawiera opis funkcji rastrowej Indeks cieplny.

Gęstość skupień

Oblicza obszar wielkości na jednostkę na podstawie obiektów punktowych lub poliliniowych przy użyciu funkcji skupienia w celu dopasowania ciągłej stożkowej powierzchni do poszczególnych punktów lub polilinii. Więcej informacji zawiera opis funkcji rastrowej Gęstość skupień.

Analiza LandTrendr

Ocenia zachodzące z biegiem czasu zmiany w wartościach pikseli przy użyciu opartej na systemie Landsat metodzie wykrywania trendów zaburzeń i przywracania (LandTrendr) oraz generuje raster analizy zmian zawierający wyniki modelu. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Analiza LandTrendr.

NDVI

Generuje obraz przedstawiający obszary zielone (względną biomasę). Znormalizowany różnicowy wskaźnik roślinności (NDVI) to znormalizowany indeks wykorzystujący kontrast między charakterystykami dwóch pasm z wielospektralnego zestawu danych rastrowych — absorpcji chlorofilu w paśmie czerwieni i wysokiego współczynnika odbicia roślinności w paśmie bliskiej podczerwieni (NIR). Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca funkcji NDVI.

Kolorowanie NDVI

Stosuje funkcję NDVI do obrazu wejściowego i używa mapy kolorów lub skali barw do wyświetlenia wyniku. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kolorowanie NDVI.

Prognozuj przy użyciu trendu

Generuje prognozowaną warstwę przy użyciu danych wynikowych funkcji Generuj trend. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Prognozuj przy użyciu trendu.

Przetwarzaj zbiór rastrów

Przetwarza każdy przekrój w wielowymiarowej warstwie rastrowej lub każdy element w warstwie mozaiki. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Przetwarzaj zbiór rastrów.

Tasseled Cap

Standardowo wykrywa obiekty wybudowane przez człowieka, glebę i roślinność, mierząc poziom jasności, zieleni i wilgotności. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Tasseled Cap.

Nakładanie ważone

Umożliwia nałożenie na siebie wielu rastrów używających wspólnej skali pomiarowej i waży je odpowiednio do ich ważności.

Funkcja Nakładanie ważone umożliwia nałożenie na siebie wielu rastrów używających wspólnej skali pomiarowej i waży je odpowiednio do ich ważności.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Nakładanie ważone.

Suma ważona

Waży i dodaje tablicę rastrów metodą komórka po komórce.

Funkcja Suma ważona umożliwia nałożenie na siebie wielu rastrów, poprzez pomnożenie każdego z nich przez podaną wagę i dodanie ich razem.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Suma ważona.

Temperatura odczuwalna

Pomiar uczucia chłodu z uwzględnieniem wiatru. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Temperatura odczuwalna.

Wygląd

Funkcja rastrowaOpis

Kontrast i jasność

Dopasowuje różnice między kolorami i ogólną jasność obrazu. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kontrast i jasność.

Splatanie

Filtruje obraz w celu wyostrzenia, rozmycia lub wykrycia krawędzi obrazu albo wprowadza inne ulepszenia na podstawie skupień. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Splatanie.

Wyostrzanie panchromatyczne

Rozszerza rozdzielczość przestrzenną obrazu wielopasmowego poprzez złączenie go z obrazem panchromatycznym o wysokiej rozdzielczości. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Wyostrzanie panchromatyczne.

Dane statystyczne i histogram

Definiuje statystyki opisowe zestawu danych lub korzysta z rozkładu z innego zestawu danych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Dane statystyczne i histogram.

Rozciągnięcie

Oblicza statystyki z punktami centralnymi dla każdego piksela obrazu na podstawie zdefiniowanego sąsiedztwa. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Rozciągnięcie.

Klasyfikacja

Funkcja rastrowaOpis

Klasyfikacja

Stosuje odpowiedni klasyfikator i powiązane dane treningowe określone w pliku treningowym .ecd do zestawu danych rastrowych lub rastra podzielonego na segmenty. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Klasyfikacja.

Liniowe rozdzielanie spektralne

Przeprowadza klasyfikację pikseli podrzędnych i oblicza ułamkową zawartość różnych typów — pokrycia terenu w pojedynczych pikselach.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Liniowe rozdzielanie spektralne.

Klasyfikacja największego prawdopodobieństwa

Przypisuje piksele do klasy, stosując algorytm maksymalnego prawdopodobieństwa. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Klasyfikacja największego prawdopodobieństwa.

Prognozuj przy użyciu regresji

Oblicza prognozowany raster na podstawie danych wejściowych rastra i modelu regresji z narzędzia Trenuj model regresji drzew losowych.

Wzrost regionu

Powoduje wzrost regionów od punktów zaczepienia. Funkcja wzrostu regionu kategoryzuje sąsiednie piksele w grupy w zależności od podanego promienia od punktu zaczepienia. Do grupy pikseli jest przypisywana podana wartość wypełnienia. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Wzrost regionu.

Średnie przesunięcie segmentu

Grupuje w segmenty przylegające piksele, które mają podobne charakterystyki spektralne lub przestrzenne. Może być używana jako drugi raster w funkcji Klasyfikacja. Więcej informacji można znaleźć w opisie funkcji rastrowej Średnie przesunięcie segmentu i temacie Informacje o segmentacji i klasyfikacji.

Konwersja

Funkcja rastrowaOpis

Konwersja modelu koloru

Konwertuje model kolorów obrazu HSV (barwa, nasycenie, wartość) na model RGB (czerwony, zielony, niebieski) lub RGB na HSV. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Konwersja.

Mapa kolorów

Zmienia wartości pikseli w celu wyświetlenia danych rastrowych jako skali szarości lub obrazu RGB (czerwony, zielony, niebieski) na podstawie mapy kolorów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Mapa kolorów.

Mapa kolorów do RGB

Przekształca raster o pojedynczym paśmie z kolorową mapą na raster RGB zawierający trzy pasma (czerwone, zielone i niebieskie). Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Mapa kolorów do RGB.

Złożony

Wyznacza wielkość na podstawie danych RADARSAT, aby można było ją wyświetlić. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Złożony.

Odcienie szarości

Konwertuje obraz wielopasmowy na obraz jednopasmowy w skali szarości. Do każdego pasma wejściowego można zastosować podane wagi. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Odcienie szarości.

Rasteryzuj atrybuty

Wzbogaca raster, dodając pasma uzyskane na podstawie wartości określonych atrybutów tabeli zewnętrznej lub usługi obiektowej. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Rasteryzuj atrybuty.

Rasteryzuj obiekty

Konwertuje obiekty na raster. Obiekty mają przypisane wartości pikseli na podstawie pola obiektu, takiego jak OBJECTID. Opcjonalnie wartości pikseli mogą być oparte na polu z wartością zdefiniowaną przez użytkownika w tabeli atrybutów obiektu wejściowego. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Rasteryzuj obiekty.

Konwersja spektralna

Stosuje macierz względem obrazu wielopasmowego do przekształcenia obrazu z kolorami fałszywymi w obraz z pseudokolorami. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Konwersja spektralna.

Teren do rastra

Renderuje dane wielopunktowe zarządzane przy użyciu zestawu danych terenowych przechowywanego w geobazie. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Teren do rastra.

Trend na RGB

Przekształca raster trendu w raster zawierający trzy pasma (czerwone, zielone i niebieskie). Raster trendu jest generowany przy użyciu funkcji rastrowej Generowanie trendu lub funkcji rastrowej Analiza CCDC. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Trend na RGB.

Konwersja jednostek

Konwertuje jednostkę miary na inną. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Konwersja jednostek.

Pole wektora

Składa dwa rastry jednopasmowe, z których każdy reprezentuje U-V lub Wielkość-kierunek, do postaci rastra dwupasmowego, w którym każde pasmo reprezentuje U-V lub Wielkość-kierunek. Za pomocą tej funkcji można także skonwertować każdy z tych typów kombinacji danych (U-V lub Wielkość-kierunek) na drugi. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Pole wektora.

Korekta

Funkcja rastrowaOpis

Widoczne odbicie

Kalibruje wartości numeryczne zobrazowania (DN) dla niektórych czujników satelitów. Do kalibracji wykorzystywana jest wysokość słońca, data pozyskania, wzmocnienie i odchylenie czujnika w każdym paśmie w celu uzyskania informacji o współczynniku odbicia początku atmosfery z uwzględnieniem kąta padania światła słonecznego. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Widoczne odbicie.

Geometryzacja

Ortorektyfikuje obraz na podstawie definicji czujnika oraz modelu terenu. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Geometryzacja.

Kalibracja radaru

Kalibruje zobrazowanie radarowe, aby wartości pikseli stanowiły wierne odzwierciedlenie wstecznego rozpraszania radaru. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kalibracja radaru.

Kalibracja radiometryczna Sentinel-1

Wykonuje różne typy kalibracji radiometrycznej na danych Sentinel-1. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kalibracja radiometryczna Sentinel-1.

Usuwanie szumów termicznych Sentinel-1

Usuwa szumy termiczne z danych Sentinel-1. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Usuwanie szumów termicznych Sentinel-1.

Plamkowanie

Filtruje zawierający echa punktowe zestaw danych radarowych i wygładza szumy z zachowaniem krawędzi i ostrych obiektów obrazu. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Plamkowanie.

Zarządzanie danymi

Funkcja rastrowaOpis

Agregacja

Generuje raster w wersji ze zmniejszoną rozdzielczością. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Agregacja.

Agreguj wielowymiarowe

Generuje zestaw danych rastra wielowymiarowego, łącząc istniejące zmienne rastra wielowymiarowego wzdłuż wymiaru. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Agreguj wielowymiarowe.

Tabela atrybutów

Korzysta z tabeli atrybutów do symbolizacji rastra jednopasmowego. Jest to przydatne przy przedstawianiu zobrazowania przy użyciu określonych etykiet i kolorów. Jeśli tabela zawiera pola o nazwach: czerwony, zielony i niebieski, wartości w tych polach są używane jako mapa kolorów przy wyświetlaniu obrazu. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Tabela atrybutów.

Czyszczenie granic

Wygładza granice między strefami. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Czyszczenie granic.

Buforowane

Buforuje bloki pikseli, do których ostatnio był uzyskiwany dostęp. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Buforowane.

Raster w pamięci podręcznej

Tworzy wstępnie przetworzoną pamięć podręczną w punkcie łańcucha funkcji poprzedzającym te funkcje, które mogą mieć wpływ na wydajność ze względu na wysokie wymagania w zakresie mocy obliczeniowej. Te wymagające funkcje to między innymi Splatanie, Arytmetyka pasm, Wyostrzenie panchromatyczne, Geometryzacja i wiele funkcji arytmetycznych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Raster w pamięci podręcznej.

Wytnij

Przycina raster z użyciem prostokątnego kształtu zgodnie ze zdefiniowanym zasięgiem albo z użyciem kształtu określonego przez wejściową klasę obiektów poligonowych. Kształt określający przycinany obszar może służyć do wycinania zasięgu rastra lub wycinania obszaru wewnątrz rastra. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Wytnij.

Pasma złożone

Łączy kilka rastrów w jeden raster wielopasmowy. Więcej, zawiera opis funkcji rastrowej Pasma złożone.

Stała

Tworzy wirtualny raster zawierający jedną wartość piksela, który może być użyty w szablonach funkcji rastrowych i do przetwarzania zestawów danych mozaiki. Stała wartość jest używana dla każdego piksela w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Stała.

Utwórz kompozyt kolorów

Tworzy trzypasmowy raster z wielopasmowego zestawu danych rastrowych, w którym każde pasmo może wykorzystywać obliczenia algebraiczne na algebrze pasm. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Utwórz kompozyt kolorów.

Rozwinięcie

Rozszerza określone strefy rastra o podaną liczbę komórek.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Rozwinięcie.

Wydziel pasma

Zmienia kolejność pasm w rastrze lub je wydziela. Więcej, zawiera opis funkcji rastrowej Wydziel pasma.

Interpoluj dane nieregularne

Wykonuje ponowne próbkowanie danych o nieregularnej siatce w taki sposób, aby każdy piksel miał jednakowy rozmiar i był kwadratowy. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Interpoluj dane nieregularne.

Kluczowe metadane

Umożliwia wstawienie lub zastąpienie kluczowych metadanych rastra. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kluczowe metadane.

Maska

Tworzy wartości NoData poprzez definiowanie zakresu wartości pikseli. Wszystkie wartości spoza tego zakresu są zwracane jako wartości NoData. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Maska.

Połącz rastry

Łączy wiele zestawów danych rastrowych pod względem przestrzennym lub z uwzględnieniem zmiennych i wymiarów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Połącz rastry.

Rastry mozaikowe

Łączy kilka zestawów danych rastrowych w jeden zestaw danych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Rastry mozaikowe.

Filtr wielowymiarowy

Tworzy warstwę rastrową na podstawie wielowymiarowego zestawu danych rastrowych poprzez utworzenie przekrojów danych zgodnie ze zdefiniowanymi zmiennymi i wymiarami. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Filtr wielowymiarowy.

Raster wielowymiarowy

Dodaje wielowymiarowy zestaw danych jako wielowymiarową warstwę rastrową. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji Raster wielowymiarowy.

Skubanie

Zastępuje wybrane komórki rastra wartością ich najbliższego sąsiada. Jest to przydatne przy edycji obszarów rastra, które mogą zawierać błędne dane.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Skubanie.

Losowe

Tworzy wirtualny raster zawierający losowe wartości pikseli, którego można używać w zestawie danych mozaiki. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Losowe.

Informacje o rastrze

Modyfikuje właściwości rastra, takie jak głębia bitowa, wartość Brak danych, wielkość komórki, zasięg itd. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Informacje o rastrze.

Przekształcenie

Dynamicznie modyfikuje parametr funkcji używany w zestawie danych mozaiki lub usłudze rastrowej bez fizycznego utrwalenia zmian. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Przekształcenie.

Grupowanie regionów

W przypadku poszczególnych komórek w danych wynikowych rejestruje tożsamość połączonego regionu, do którego należy komórka. Do każdego regionu jest przypisywana unikalna liczba.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Grupowanie regionów.

Odwzoruj ponownie

Odwzorowuje zestaw danych rastrowych, zestaw danych mozaiki lub element rastrowy w zestawie danych mozaiki. Pozwala ponadto na ponowne próbkowanie danych dla nowego rozmiaru komórki oraz zdefiniowanie początku. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Odwzoruj ponownie.

Ponowne próbkowanie

Zmienia przestrzenną rozdzielczość zestawu danych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ponowne próbkowanie.

Zmniejszenie

Zmniejsza określone strefy rastra o podaną liczbę komórek.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Zmniejszenie.

Pokos

Interpoluje z nieregularnych siatek lub danych pokosowych (swath). Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Pokos.

Transpoza bitów

Rozpakowuje bity piksela wejściowego i przyporządkowuje je do podanych bitów w pikselu wynikowym. Celem tej funkcji jest manipulowanie bitami z kilku danych wejściowych, takich jak produkty o jakości pasma Landsat 8. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Transpoza bitów.

Odległość

Funkcja rastrowaOpis

Korytarz

Oblicza sumę akumulowanych kosztów dla dwóch wejściowych rastrów akumulowanych kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Korytarz.

Akumulacja odległości

Dla każdej komórki oblicza odległość do źródeł, biorąc pod uwagę odległość w linii prostej, koszt odległości, rzeczywistą odległość powierzchniową, a także poziomy i pionowy składnik kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Akumulacja odległości.

Przydział odległości

Dla każdej komórki oblicza odległość do podanych źródeł, biorąc pod uwagę odległość w linii prostej, koszt odległości, rzeczywistą odległość powierzchniową, a także poziomy i pionowy składnik kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Przydział odległości.

Ścieżka optymalna jako raster

Oblicza optymalną ścieżkę z miejsc docelowych do źródeł. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ścieżka optymalna jako raster.

Odległość (wcześniejsza)

Funkcja rastrowaOpis

Alokacja kosztu

Dla każdej komórki oblicza źródło o najmniejszym koszcie na podstawie najmniejszego akumulowanego kosztu na powierzchni kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Alokacja kosztu.

Funkcja Przydział odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Łącze powrotne kosztu

Definiuje sąsiada będącego następną komórką w ścieżce o najmniejszym akumulowanym koszcie do źródła o najmniejszym koszcie. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Łącze powrotne kosztu.

Funkcja Akumulacja odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Koszt odległości

Oblicza odległość o najmniejszym akumulowanym koszcie dla każdej komórki z lub do źródła o najmniejszym koszcie na powierzchni kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Odległość kosztu.

Funkcja Akumulacja odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Ścieżka kosztu

Oblicza najmniejszy koszt ścieżki ze źródła do celu. Więcej informacje na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ścieżka kosztu.

Funkcja Ścieżka optymalna jako raster zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Alokacja euklidesowa

Dla każdej komórki oblicza najbliższe źródło na podstawie odległości euklidesowej. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Alokacja euklidesowa.

Funkcja Przydział odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Euklidesowy kierunek powrotny

Oblicza dla każdej komórki kierunek w stopniach do sąsiedniej komórki znajdującej się na najkrótszej ścieżce powrotnej prowadzącej do najbliższego źródła z ominięciem barier. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Euklidesowy kierunek powrotny.

Funkcja Akumulacja odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Kierunek euklidesowy

Dla każdej komórki oblicza wyrażony w stopniach kierunek do najbliższego źródła. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kierunek euklidesowy.

Funkcja Akumulacja odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Odległość euklidesowa

Dla każdej komórki oblicza odległość euklidesową do najbliższego źródła. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Odległość euklidesowa.

Funkcja Akumulacja odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Ścieżka najmniejszego kosztu

Oblicza najmniejszy koszt ścieżki ze źródła do celu. Odległość o najmniejszym akumulowanym koszcie jest obliczana dla każdej komórki na powierzchni kosztów, do najbliższego źródła. Tworzony jest raster wynikowy rejestrujący ścieżkę lub ścieżki o najniższym koszcie prowadzące od wybranych lokalizacji do najbliższych komórek źródłowych zdefiniowanych w obrębie powierzchni akumulowanego kosztu (pod względem odległości kosztu). Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ścieżka najmniejszego kosztu.

Funkcje Akumulacja odległości i Ścieżka optymalna jako raster zapewniają większą funkcjonalność lub wydajność.

Odległość ścieżki

Dla każdej komórki oblicza odległość o najmniejszym akumulowanym koszcie z lub do źródła o najmniejszym koszcie, biorąc pod uwagę odległość powierzchniową, a także poziomy i pionowy składnik kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Odległość ścieżki.

Funkcja Akumulacja odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Przydział odległości ścieżki

Dla każdej komórki oblicza źródło o najmniejszym koszcie na podstawie najmniejszego akumulowanego kosztu na powierzchni kosztów, biorąc pod uwagę odległość powierzchniową, a także poziomy i pionowy składnik kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji przydzielanie rastrowej Przydział odległości ścieżki.

Funkcja Przydział odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Łącze powrotne odległości ścieżki

Definiuje sąsiada będącego następną komórką w ścieżce o najmniejszym akumulowanym koszcie do źródła o najmniejszym koszcie, biorąc pod uwagę odległość powierzchniową, a także poziomy i pionowy składnik kosztów. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Łącze powrotne odległości ścieżki.

Funkcja Akumulacja odległości zapewnia większą funkcjonalność lub wydajność.

Wcześniejsze:

Funkcja Odległość (wcześniejsza) jest nieaktualna i zostanie usunięta w przyszłym wydaniu. Rozważ migrację do funkcji równoważnych, które zapewniają większą funkcjonalność i wydajność.

Hydrologia

Funkcja rastrowaOpis

Wypełnienie

Wypełnia obniżenia i szczyty w rastrze powierzchni wysokościowej w celu usunięcia drobnych niedokładności danych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Wypełnienie.

Przepływ zbiorczy

Tworzy warstwę rastrową przepływu zbiorczego w każdej komórce. Opcjonalnie może być zastosowany współczynnik wagowy. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Przepływ zbiorczy.

Kierunek przepływu

Tworzy warstwę rastrową kierunku przepływu z każdej komórki do sąsiedniej leżącej w kierunku największego spadku. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kierunek przepływu.

Odległość przepływu

Oblicza minimalną odległość w poziomie lub w pionie do komórek leżących w niższym biegu strumienia lub rzeki, do których następuje przepływ. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Odległość przepływu.

Długość przepływu

Tworzy warstwę rastrową odległości w górę lub w dół lub ważoną odległość wzdłuż ścieżki przepływu dla każdej komórki. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Długość przepływu.

Obniżenie

Tworzy warstwę rastrową określającą wszystkie obniżenia lub obszary wewnętrznego spływu. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Obniżenie.

Dociągnij punkt wylewu

Dociąga punkty wylewu do komórki o najwyższym przepływie zbiorczym znajdującej się w określonej odległości. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Dociągnij punkt wylewu.

Łączenie strumieni

Przypisuje unikalne wartości sekcjom liniowej sieci rastrowej między przecięciami. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Łączenie strumieni.

Kolejność strumieni

Tworzy warstwę rastrową przypisującą liczbową kolejność segmentom rastra reprezentującym gałęzie sieci liniowej. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kolejność strumieni.

Zlewnia

Wyznacza powiązane obszary powyżej zestawu komórek w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Zlewnia.

Matematyczne

Funkcja rastrowaOpis

Abs

Oblicza wartość bezwzględną pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Abs.

Arytmetyczny

Oblicza operacje matematyczne na nakładających się rastrach, używając wartości pikseli. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Arytmetyczny.

Arytmetyka pasma

Oblicza indeksy przy użyciu predefiniowanych wzorów lub wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Arytmetyka pasma.

Kalkulator

Oblicza raster na podstawie wyrażenia matematycznego opartego na rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kalkulator.

Podziel

Dzieli wartości dwóch rastrów, przetwarzając wszystkie piksele po kolei. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Podziel.

Funkcja wykładnicza

Oblicza funkcję wykładniczą o podstawie e dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Funkcja wykładnicza.

Funkcja wykładnicza o podstawie 10

Oblicza funkcję wykładniczą o podstawie 10 dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Funkcja wykładnicza o podstawie 10.

Funkcja wykładnicza o podstawie 2

Oblicza funkcję wykładniczą o podstawie 2 dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Funkcja wykładnicza o podstawie 2.

Zmiennoprzecinkowe

Konwertuje wszystkie wartości pikseli rastra na reprezentację zmiennoprzecinkową. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Zmiennoprzecinkowe.

Całkowite

Konwertuje wszystkie wartości pikseli rastra na liczby całkowite przez obcięcie. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Całkowite.

Ln

Oblicza logarytm naturalny (podstawa e) dla każdego piksela w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ln.

Logarytm o podstawie 10

Oblicza logarytm o podstawie 10 dla każdego piksela w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Logarytm o podstawie 10.

Logarytm o podstawie 2

Oblicza logarytm o podstawie 2 dla każdego piksela w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Logarytm o podstawie 2.

Minus

Odejmuje wartość z drugiego rastra wejściowego od wartości z pierwszego rastra wejściowego, przetwarzając wszystkie piksele po kolei. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Minus.

Modulo

Znajduje resztę z dzielenia (modulo) wartości z pierwszego rastra przez wartość z drugiego rastra dla każdego piksela po kolei. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Modulo.

Negacja

Zmienia znak (mnoży przez -1) wartości pikseli rastra wejściowego, przetwarzając wszystkie piksele po kolei. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Negacja.

Plus

Dodaje (sumuje) wartości dwóch rastrów, przetwarzając wszystkie piksele po kolei. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Plus.

Potęga

Podnosi wartości pikseli w rastrze do potęgi o wykładniku równym wartościom pochodzącym z innego rastra. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Potęga.

Zaokrąglij w dół

Zwraca najbliższą mniejszą liczbę całkowitą jako wartość zmiennoprzecinkową dla każdego piksela w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Zaokrąglij w dół.

Zaokrąglij w górę

Zwraca najbliższą większą liczbę całkowitą jako wartość zmiennoprzecinkową dla każdego piksela w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Zaokrąglij w górę.

Kwadrat

Oblicza kwadrat wartości pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Kwadrat.

Pierwiastek kwadratowy

Oblicza pierwiastek kwadratowy wartości pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji Główny rastrowej Pierwiastek kwadratowy.

Mnożenie

Mnoży wartości dwóch rastrów, przetwarzając wszystkie piksele po kolei. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Mnożenie.

Matematyczne: warunkowe

Funkcja rastrowaOpis

Warunek

Wykonuje operację warunkową Jeśli, To, W przeciwnym razie. Gdy używany jest operator Con (Warunek), zwykle wymagane są dwie lub większa liczba funkcji połączonych w łańcuch, przy czym jedna funkcja określa kryteria, a druga jest operatorem Con, który na podstawie tych kryteriów wskazuje, jaka wartość odpowiada wynikowi true (prawda), a jaka odpowiada wynikowi false (fałsz). Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Warunek.

Ustaw puste

Funkcja ustawia w określonych lokalizacjach komórek wartość Brak danych na podstawie podanych kryteriów. Zwraca wartość NoData, jeśli wyrażenie warunkowe jest spełnione, a w przeciwnym razie zwraca wartość określoną przez inny raster. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ustaw puste.

Matematyczne: logiczne

Funkcja rastrowaOpis

And na poziomie bitowym

Wykonuje operację And na poziomie bitowym na wartościach binarnych dwóch wejściowych rastrów.

Dowiedz się więcej o działaniu bitowych narzędzi matematycznych

Przesunięcie w lewo na poziomie bitowym

Wykonuje operację przesunięcia w lewo na poziomie bitowym na wartościach binarnych dwóch wejściowych rastrów.

Not na poziomie bitowym

Wykonuje operację bitowej negacji (uzupełnienia) względem wartości binarnej rastra wejściowego.

Or na poziomie bitowym

Wykonuje operację bitowej alternatywy względem wartości binarnych dwóch rastrów wejściowych.

Przesunięcie w prawo na poziomie bitowym

Wykonuje operację przesunięcia w prawo na poziomie bitowym na wartościach binarnych dwóch wejściowych rastrów.

Xor na poziomie bitowym

Wykonuje operację bitowej alternatywy wykluczającej względem wartości binarnych dwóch rastrów wejściowych.

Logiczne AND

Wykonuje operację logicznej koniunkcji względem wartości pikseli dwóch rastrów wejściowych.

Jeśli obie wartości wejściowe to prawda (true — wartość inna niż zero), to wartość wynikowa wynosi 1. Jeśli co najmniej jedna wartość to fałsz (false — wartość zero), to wartość wynikowa wynosi 0.

Dowiedz się więcej o działaniu logicznych narzędzi matematycznych

Logiczne Not

Wykonuje operację logicznej negacji (uzupełnienia) względem wartości pikseli rastra wejściowego.

Jeśli wartości wejściowe to prawda (true — wartość inna niż zero), to wartość wynikowa wynosi 0. Jeśli wartości wejściowe to fałsz (false — wartość zero), to wartość wynikowa wynosi 1.

Logiczne Or

Wykonuje operację logicznej alternatywy względem wartości komórek dwóch rastrów wejściowych.

Jeśli co najmniej jedna wartość wejściowa to prawda (true — wartość inna niż zero), to wartość wynikowa wynosi 1. Jeśli obie wartości wejściowe to fałsz (false — wartość zero), to wartość wynikowa wynosi 0.

Logiczne Xor

Wykonuje operację logicznej alternatywy wykluczającej względem wartości komórek dwóch rastrów wejściowych.

Jeśli jedna wartość wejściowa to prawda (true — wartość inna niż zero), a druga to fałsz (false — wartość zero), to wartość wynikowa wynosi 1. Jeśli obie wartości wejściowe to prawda (true) lub obie to fałsz (false), to wartość wynikowa wynosi 0.

Równa się

Wykonuje operację równości względem dwóch rastrów, przetwarzając wszystkie piksele po kolei.

Większy niż

Wykonuje relacyjną operację większości względem dwóch rastrów wejściowych, przetwarzając wszystkie piksele po kolei.

Wartość 1 jest zwracana dla pikseli, które w pierwszym rastrze mają wartość większą niż w drugim, a wartość 0 jest zwracana dla pikseli, które w pierwszym rastrze nie mają wartości większej niż w drugim.

Dowiedz się więcej o działaniu relacyjnych narzędzi matematycznych

Większy lub równy

Wykonuje relacyjną operację większości lub równości względem dwóch rastrów wejściowych, przetwarzając wszystkie piksele po kolei.

Zwraca wartość 1 dla pikseli, które w pierwszym rastrze mają wartość większą niż w drugim rastrze lub jej równą, oraz wartość 0 dla pikseli, które w pierwszym rastrze nie mają wartości większej niż w drugim rastrze lub jej równej.

Jest pusty

Określa, które wartości rastra wejściowego to wartości NoData, przetwarzając wszystkie piksele po kolei.

Zwraca wartość 1, jeśli wartość wejściowa to NoData oraz wartość 0 w przypadku pikseli, które nie mają wartości NoData.

Mniejszy niż

Wykonuje relacyjną operację mniejszości względem dwóch rastrów wejściowych, przetwarzając wszystkie piksele po kolei.

Zwraca wartość 1 dla pikseli, które w pierwszym rastrze mają wartość nie mniejszą niż w drugim.

Mniejszy lub równy

Wykonuje relacyjną operację mniejszości lub równości względem dwóch rastrów wejściowych, przetwarzając wszystkie piksele po kolei.

Zwraca wartość 1 dla pikseli, które w pierwszym rastrze mają wartość mniejszą niż w drugim rastrze lub jej równą oraz wartość 0 dla pikseli, które w pierwszym rastrze nie mają wartości mniejszej niż w drugim rastrze lub jej równej.

Nie równy

Wykonuje relacyjną operację nierówności względem dwóch rastrów wejściowych, przetwarzając wszystkie piksele po kolei.

Zwraca wartość 1 dla pikseli, które w pierwszym rastrze mają wartość różną od wartości w drugim, oraz wartość 0 dla pikseli, które w pierwszym rastrze mają wartość równą wartości w drugim rastrze.

Trygonometryczne

Funkcja rastrowaOpis

ACos

Oblicza funkcję odwrotną do funkcji cosinus dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ACos.

ACosH

Oblicza funkcję odwrotną do funkcji cosinus hiperboliczny dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ACosH.

ASin

Oblicza funkcję odwrotną do funkcji sinus dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ASin.

ASinH

Oblicza funkcję odwrotną do funkcji sinus hiperboliczny dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ASinH.

ATan

Oblicza funkcję odwrotną do funkcji tangens dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ATan.

ATan2

Oblicza funkcję odwrotną do funkcji tangens (na podstawie współrzędnych x,y) dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ATan2.

ATanH

Oblicza funkcję odwrotną do funkcji tangens hiperboliczny dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ATanH.

Cos

Oblicza funkcję cosinus dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Cos.

CosH

Oblicza funkcję cosinus hiperboliczny dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej CosH.

Sin

Oblicza funkcję sinus dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Sin.

SinH

Oblicza funkcję sinus hiperboliczny dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej SinH.

Tan

Oblicza funkcję tangens dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Tan.

TanH

Oblicza funkcję tangens hiperboliczny dla pikseli w rastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej TanH.

Matematyczne: Ponowna klasyfikacja

Funkcja rastrowaOpis

Wyszukiwanie

Tworzy raster przez wyszukiwanie wartości w innym polu tabeli rastra wejściowego. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Wyszukiwanie.

Ponowne przyporządkowanie

Grupuje wartości pikseli i przypisuje grupie nową wartość. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ponowne przyporządkowanie.

Strefowe ponowne przyporządkowanie

Ponownie przyporządkowuje piksele w rastrze na podstawie stref zdefiniowanych w innym rastrze oraz zdefiniowanego w tabeli przyporządkowania wartości zależnie od strefy. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Strefowe ponowne przyporządkowanie.

Statystyczne

Funkcja rastrowaOpis

ArgStatistics

Porządkuje pasma rastra w macierz i identyfikuje pasmo, które ma wartość minimalną, wartość maksymalną, wartość mediany i wartość czasu trwania pikseli. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej ArgStatistics.

Statystyka komórek

Oblicza dane statystyczne na podstawie wielu rastrów dla wszystkich pikseli po kolei. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Statystyki komórek.

Statystyki z punktami centralnymi

Oblicza statystyki dla komórek znajdujących się w sąsiedztwie każdej komórki w rastrze wejściowym. Dostępnych jest kilka kształtów sąsiedztwa. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Statystyki z punktami centralnymi.

Statystyka

Definiuje sąsiedztwo i oblicza statystyki dla tych pikseli. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Statystyka.

Statystyka strefowa

Oblicza statystyki wartości rastra wewnątrz stref określonych przez zestaw danych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Statystyka strefowa.

Powierzchnia

Funkcja rastrowaOpis

Ekspozycje

Identyfikuje kierunek spadku tam, gdzie występuje maksymalna różnica wartości komórki względem komórek sąsiadujących. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ekspozycje.

Ekspozycje-Spadki

Tworzy warstwę rastrową, która wyświetla jednocześnie ekspozycje i spadki powierzchni. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Ekspozycje-Spadki.

Warstwice

Generuje linie warstwicowe poprzez łączenie punktów o tej samej wysokości z zestawu wysokościowych danych rastrowych. Warstwice są izoliniami utworzonymi w postaci rastrów do celów wizualizacji. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Warstwice.

Krzywizna

Wyświetla kształt lub krzywiznę spadku. Część powierzchni może mieć kształt wklęsły lub wypukły. Kształt można określić, zwracając uwagę na wartość krzywizny. Krzywizna jest obliczana na podstawie drugiej pochodnej powierzchni. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Krzywizna.

Wypełnienie pustych wysokości

Tworzy piksele w miejscach, w których istnieją luki dotyczące wysokości.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Wypełnienie pustych wysokości.

Cieniowanie rzeźby

Generuje trójwymiarową reprezentację powierzchni terenu w skali szarości, w której przy cieniowaniu obrazu brane jest pod uwagę względne położenie słońca. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Cieniowanie rzeźby.

Cieniowana rzeźba terenu

Tworzy kolorową, trójwymiarową reprezentację terenu przez scalanie obrazów uzyskanych za pomocą metod Kodowanie wysokości i Cieniowanie rzeźby. Ta funkcja korzysta z właściwości wysokości i azymutu do określenia pozycji słońca. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Cieniowana rzeźba terenu.

Spadki

Reprezentuje szybkość zmian wysokości dla każdej komórki numerycznego modelu wysokościowego (DEM). Jest to pierwsza wartość pochodna modelu DEM. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Spadki.

Parametry powierzchni

Określa parametry rastra powierzchni, takie jak ekspozycje, spadki i kilka rodzajów krzywizn, przy użyciu metod geodezyjnych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Parametry powierzchni.

Obszar widoczności

Określa, które lokalizacje na powierzchni rastrowej są widoczne dla zbioru obiektów obserwatorów przy użyciu metod geodezyjnych. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji rastrowej Obszar widoczności.

Dostęp do funkcji analizy rastrowej

Istnieje kilka innych sposobów uzyskania dostępu do funkcji analizy rastrowej niż tylko przeglądarka map Map Viewer Classic.

Dostęp z poziomu interfejsu ArcGIS Pro

W aplikacji ArcGIS Pro dostępna jest pewna liczba funkcji analizy zobrazowań i funkcji rastrowych. Szczegółowe informacje zawiera lista funkcji rastrowych.

Dostęp z poziomu interfejsu ArcGIS REST API

Usługi analizy rastrowej są dostępne nie tylko z poziomu aplikacji klienckich interfejsu użytkownika aplikacji ArcGIS Pro lub przeglądarki map Map Viewer Classic, ale również za pośrednictwem interfejsu ArcGIS REST API.

Programiści mogą używać obiektów funkcji rastrowych za pomocą zadania Generuj raster w celu uruchomienia analizy rastrowej w rozproszonym wdrożeniu serwera. To zadanie jako dane wejściowe przyjmuje odpowiednio zdefiniowany obiekt JSON funkcji rastrowej i przeprowadza analizę na podstawie definicji funkcji. Można bezpośrednio użyć wbudowanej w system funkcji rastrowej obsługiwanej przez serwer ArcGIS REST API lub utworzyć własne niestandardowe modele rastrowe.

Dostęp z poziomu interfejsu ArcGIS API for Python

Interfejs ArcGIS API for Python pozwala na wykonywanie zapytań, wizualizowanie, analizowanie i przekształcanie danych przestrzennych przy użyciu funkcji analizy rastrowej dostępnych w instytucji. Więcej informacji na temat możliwości analitycznych dostępnych w interfejsie API znajduje się w dokumentacji interfejsu ArcGIS API for Python.

Dostęp do funkcji analizy rastrowej można uzyskać w module arcgis.raster.functions module i modułach arcgis.raster.functions.gbl module. Do pracy z szablonami funkcji rastrowych należy używać modułu arcgis.raster.functions.RFT.