Konfiguracja strony głównej

Strona główna jest stroną docelową witryny internetowej instytucji i służy jako bramka do społeczności użytkowników. Strona główna udostępnia przydatne zasoby i informacje członkom instytucji, a także publicznie, jeśli jest dozwolony dostęp z zewnątrz. Możesz skonfigurować nowoczesną i profesjonalnie wyglądającą stronę główną, która będzie odzwierciedlać markę i misję Twojej instytucji oraz prezentować mapy, sceny, aplikacje i warstwy, które są najważniejsze dla Twojej społeczności.

Notatka:

Instytucje założone przed czerwcem 2020 r. mogły skonfigurować stronę główną przy użyciu ustawień wcześniejszej strony głównej. Obsługa ustawień wcześniejszej strony głównej została wycofana, a instytucje zostały zaktualizowane do nowoczesnej, zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych strony głównej zawierającej galerie elementów, łącza, niestandardowe kolory i czcionki. Jeśli instytucja uzyskała przedłużenie możliwości korzystania z wcześniejszej strony głównej, wciąż można wyświetlać wcześniejszą stronę główną w celach referencyjnych lub można skopiować zasoby do nowoczesnej strony głównej.

Korzystając z możliwych do dostosowania komponentów lub bloków w edytorze strony głównej, administratorzy domyślni i osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą projektować, przeglądać i wdrażać reaktywną stronę główną, która jest wyświetlana optymalnie zarówno w przeglądarkach komputerowych, jak i mobilnych.

Wskazówka:

Wskazówki i najlepsze praktyki ułatwiające rozpoczęcie pracy można znaleźć w sekcji Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia strony głównej instytucji.

Tworzenie strony głównej

Użyj edytora strony głównej do utworzenia strony głównej instytucji ArcGIS Online. Edytor strony głównej zawiera elastyczny zestaw komponentów i opcji, które pozwalają utworzyć unikalny punkt wejścia do witryny. Po skonfigurowaniu strony za pomocą edytora strony głównej podgląd na żywo wyborów dokonanych w projekcie pomaga osiągnąć pożądany wygląd i funkcjonalność. Użyj opcji wyświetlenia na dole edytora strony głównej, aby zobaczyć, jak ta strona będzie wyglądać na różnych urządzeniach.

Notatka:

Instytucje założone przed czerwcem 2020 r. mogły skonfigurować stronę główną przy użyciu ustawień wcześniejszej strony głównej. Obsługa ustawień wcześniejszej strony głównej została wycofana, a instytucje zostały zaktualizowane do nowoczesnej, zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych strony głównej zawierającej galerie elementów, łącza, niestandardowe kolory i czcionki. Jeśli instytucja uzyskała przedłużenie możliwości korzystania z wcześniejszej strony głównej, wciąż można wyświetlać wcześniejszą stronę główną w celach referencyjnych lub można skopiować zasoby do nowoczesnej strony głównej.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij łącze Strona główna znajdujące się z boku ekranu.
 4. W sekcji Edytor strony głównej kliknij opcję Uruchom edytor.
 5. Skonfiguruj elementy swojej strony głównej w następujący sposób:
  • Nagłówek — tytuł, logotyp i obraz tytułowy
  • Bloki zasobów — galerie elementów, tekst i łącza
  • Stopka — Informacje kontaktowe, niestandardowy tekst stopki i łącza oraz wygląd stopki
 6. Skonfiguruj projekt swojej strony głównej w następujący sposób:
  • Kolory — ustawione wstępnie lub niestandardowe motywy kolorystyczne
  • Typografia — ustawione wstępnie lub niestandardowe motywy czcionek
 7. Użyj opcji Widok, aby zobaczyć, jak strona główna będzie wyświetlana na komputerze, tablecie i urządzeniach mobilnych.
 8. Kliknij opcję Zapisz, aby zastosować konfigurację strony głównej.
 9. Kliknij przycisk Zamknij Zamknij, aby zamknąć edytor strony głównej.
 10. U góry witryny kliknij opcję Strona główna, aby zobaczyć stronę główną.

Nagłówek

Nagłówek strony głównej może zawierać dowolne z następujących elementów: obraz tytułowy, nazwę i logotyp instytucji.

Aby skonfigurować nagłówek strony głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje z powyższej sekcji Tworzenie strony głównej.
 2. W sekcji Zasoby kliknij opcję Nagłówek.
 3. Opcjonalnie dodaj tytuł instytucji w nagłówku.
  1. Włącz przełącznik Pokaż nazwę instytucji.
  2. W polu tekstowym Nazwa instytucji zachowaj nazwę (zaimportowaną z ustawień profilu instytucji) lub wpisz nową.
  3. Z menu rozwijanego Kolory nagłówka wybierz kolor tekstu tytułu.
   Notatka:

   Jeśli dla projektu strony głównej został podany ustawiony wstępnie lub niestandardowy motyw kolorystyczny, wybranie nowego koloru z menu rozwijanego spowoduje zastąpienie stylu koloru określonego dla tego elementu.

 4. Opcjonalnie dodaj logotyp instytucji w nagłówku.
  1. Włącz przełącznik Pokaż logotyp instytucji.
  2. Kliknij przycisk Wybierz plik i wyszukaj plik obrazu na komputerze.

   Akceptowane są obrazy w formacie PNG, GIF i JPEG. W celu uzyskania najlepszego wyglądu logotyp powinien mieć szerokość i wysokość 300 pikseli.

  3. Przesuń i powiększ, aby uzyskać pożądany wygląd logotypu.

   W zależności od rozmiaru i rozdzielczości pliku obrazu oraz tego, jak bardzo został on powiększony w celu dostosowania miniatury, obraz może zostać przepróbkowany i wyskalowany podczas zapisywania.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.
 5. Opcjonalnie dodaj obraz tytułowy w nagłówku.
  1. Włącz przełącznik Pokaż obraz tytułowy.
  2. Użyj jednej z następujących opcji dotyczących obrazu tytułowego:
   • Użyj typowego obrazu tytułowego — użyj gotowego typowego obrazu tytułowego. Wybierz obraz z menu rozwijanego.
   • Prześlij niestandardowy obraz tytułowy — prześlij niestandardowy obraz tytułowy. Kliknij przycisk Wybierz plik i wyszukaj plik obrazu na komputerze. Akceptowane są obrazy w formacie PNG, GIF i JPEG. Kliknij przycisk Zapisz.
    Notatka:

    Obraz powinien mieć szerokość około 1920 pikseli i wysokość 1080 pikseli. Przed przesłaniem pliku obrazu zastanów się nad jego wielkością, ponieważ duże pliki mogą wpłynąć na wydajność witryny internetowej. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 1 MB.

 6. Kliknij przycisk Opcje układu i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz wysokość obrazu tytułowego: cały ekran, dwie trzecie ekranu lub pół ekranu.
  • Dopasuj centralny punkt obrazu tytułowego, klikając w oknie podglądu obrazu. Podany centralny punkt określa centrum obrazu na wszystkich wielkościach ekranów.
  • Dopasuj przezroczystość obrazu tytułowego za pomocą suwaka Przezroczystość nakładania.
  • Dopasuj wyrównanie pionowe tytułu i logotypu oraz ich położenie poziome w odniesieniu do obrazu tytułowego.
   Notatka:

   Po wybraniu opcji Wyrównaj do lewej wyrównanie tytułu zostanie dopasowane dynamicznie w zależności od wielkości ekranu. W przypadku zwężenia ekranu na komputerze stacjonarnym tytuł stanie się bardziej wyśrodkowany. Na tablecie lub telefonie tytuł jest zawsze wycentrowany, niezależnie od wybranej opcji wyrównania.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać konfigurację nagłówka.

Bloki zasobów

Strona główna może zawierać do 15 bloków zasobów, w tym tekst, galerie elementów i łącza. Użyj bloków tekstu do skonfigurowania wierszy tytułu i innych zasobów tekstowych dotyczących instytucji. Skonfiguruj galerie elementów do prezentowania map, scen, aplikacji i innych elementów zasobów. Dodając bloki łączy niestandardowych, można ułatwić członkom i osobom odwiedzającym witrynę odkrywanie dodatkowych zasobów.

Przy konfigurowaniu galerii elementów można podać grupę, która zawiera elementy do wyświetlenia. Pozwala to skonfigurować galerie niestandardowe do wyświetlenia różnych zasobów dla różnych odbiorców. Na przykład instytucja, która zezwala na dostęp anonimowy, może zdecydować, że pewne elementy będą widoczne tylko dla członków instytucji i będą ukryte dla pozostałych osób odwiedzających witrynę.

Widoczność galerii elementów i poszczególnych elementów galerii można kontrolować przy użyciu kombinacji ustawień grupy (Kto może wyświetlać tę grupę?) i poziomów udostępniania elementów w następujący sposób:

Dla kogo jest przeznaczony element galerii?Grupa może być wyświetlana przezSkonfiguruj poziom udostępniania na

Wszyscy (publiczne)

Wszyscy (publiczne)

Wszyscy (publiczne)

Wszyscy członkowie instytucji (pozostałe osoby - nie)

Osoby w instytucji

Instytucja

Wskazani członkowie instytucji

Osoby w instytucji

Grupa galerii elementów i inne określone grupy

Jeśli galeria elementów nie zawiera żadnych elementów widocznych dla użytkownika przeglądającego stronę główną, nie jest ona wyświetlana. Na przykład użytkownicy, którzy nie są członkami instytucji, nie będą widzieć galerii, która zawiera tylko elementy udostępnione na poziomie instytucji.

Podczas konfigurowania bloku łączy można dołączyć co najwyżej osiem łączy. W łączach można używać adresów URL witryn lub adresów e-mail. Należy używać prawidłowej składni adresów URL HTTPS i łączy mailto. Łącza można skonfigurować w taki sposób, aby były wyświetlane jako podkreślony tekst lub jako przyciski. Można także dla każdego łącza dołączyć obraz.

Każdy blok zasobów można dostosować do potrzeb instytucji i społeczności użytkowników. W zależności od potrzeb można zmieniać kolejność skonfigurowanych bloków na stronie lub edytować te bloki.

Aby skonfigurować bloki zasobów na stronie głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje z powyższej sekcji Tworzenie strony głównej.
 2. W sekcji Zasoby kliknij opcję Bloki zasobów.
 3. Aby dodać blok tekstu, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Dodaj blok i kliknij przycisk Tekst.
  2. Aby dołączyć wiersz tytułu, włącz przełącznik Pokaż wiersz tytułu i go wpisz.
  3. Aby dołączyć tekst treści, włącz przełącznik Pokaż kopię treści i wpisz ten tekst w polu tekstowym Kopia treści.

   Aby w tekście treści dołączyć hiperłącza, kliknij Dodaj łącze. W oknie Dodaj łącze wpisz tytuł łącza i cel łącza, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Celem łącza musi być prawidłowy adres URL HTTPS — na przykład https://www.arcgis.com/home — lub łącze mailto — na przykład mailto:info@example.com. Łącze jest dodawane do pola tekstowego Kopia treści przy użyciu składni języka Markdown.

  4. Wybierz opcję wyrównania tekstu.
  5. Z menu rozwijanego Kolory bloku wybierz kolor tła bloku tekstu.
   Notatka:

   Jeśli dla projektu strony głównej został podany ustawiony wstępnie lub niestandardowy motyw kolorystyczny, wybranie nowego koloru z menu rozwijanego spowoduje zastąpienie stylu koloru określonego dla tego elementu.

  6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać konfigurację bloku tekstu.
  7. Powtórz te czynności dla każdego bloku tekstowego.
 4. Aby skonfigurować galerię elementów, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Dodaj blok i kliknij przycisk Galeria elementów.
  2. Kliknij pole Grupa i znajdź oraz wybierz grupę, której zasoby mają być zamieszczone w galerii.
  3. Aby dołączyć tytuł, włącz przełącznik Pokaż tytuł i go wpisz.
  4. Aby dołączyć podsumowanie, włącz przełącznik Pokaż podsumowanie i wpisz je w polu tekstowym Podsumowanie.

   Aby w podsumowaniu galerii dołączyć hiperłącza, kliknij Dodaj łącze. W oknie Dodaj łącze wpisz tytuł łącza i cel łącza, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Celem łącza musi być prawidłowy adres URL HTTPS — na przykład https://www.arcgis.com/home — lub łącze mailto — na przykład mailto:info@example.com. Łącze jest dodawane do pola tekstowego Podsumowanie przy użyciu składni języka Markdown.

  5. Wybierz opcję wyrównania tytułu i tekstu podsumowania.
  6. Wybierz liczbę z menu rozwijanego Liczba wyświetlanych elementów.
  7. Opcjonalnie wyłącz przełącznik Pokaż polecane zasoby, aby wyświetlić elementy ostatnio dodane do grupy, a nie zasoby z polecanych grup w galerii elementów.

   Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana grupa ma obsługiwaną galerię polecanych elementów.

  8. Aby zmienić sposób sortowania elementów, wybierz opcję w menu rozwijanym Sortuj elementy według. Elementy można na przykład sortować według liczby wyświetleń lub właściciela. Aby uporządkować elementy malejąco zamiast rosnąco, usuń zaznaczenie pola wyboru Sortuj rosnąco.

   Jeśli grupa ma galerię polecanych zasobów i przełącznik Pokaż polecane zasoby jest włączony, elementy są wyświetlane w takiej samej kolejności w galerii elementów na stronie głównej, w jakiej pojawiają się w galerii polecanych zasobów dla grupy.

  9. W menu rozwijanym Wyświetl typy elementów wybierz typ elementów do wyświetlenia — na przykład Mapy lub Aplikacje — lub wybierz Wszystkie, aby wyświetlić wszystkie typy elementów w galerii.
  10. W sekcji Preferencje wyświetlania elementu wykonaj dowolną z poniższych czynności:
   • Z menu rozwijanego Kolory bloku wybierz odpowiednio do potrzeb inny kolor tła galerii.
    Notatka:

    Jeśli dla projektu strony głównej został podany ustawiony wstępnie lub niestandardowy motyw kolorystyczny, wybranie nowego koloru z menu rozwijanego spowoduje zastąpienie stylu koloru określonego dla tego elementu.

   • Podaj informacje, które chcesz wyświetlać na kartach elementów. Na przykład możesz wyłączyć przełączniki Pokaż typ elementu i Pokaż podsumowanie elementu, aby ukryć te informacje.
  11. Powtórz te czynności dla każdej galerii.
 5. Aby dodać blok łączy, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Dodaj blok i kliknij przycisk Łącze.
  2. Opcjonalnie włącz przełącznik Dodaj obrazy do łączy, aby dołączyć obraz dla każdego łącza w bloku.
  3. Kliknij opcję Dodaj łącze.
  4. W polu tekstowym Tytuł łącza wpisz tytuł łącza.
  5. Jeśli włączono opcję dołączania obrazów, kliknij opcję Prześlij obraz w polu Obraz łącza, przejdź do lokalizacji na komputerze, w której znajduje się obraz i kliknij przycisk Zapisz.

   Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz obraz o szerokości 800 pikseli i wysokości 600 pikseli.

  6. W polu tekstowym Cel łącza wpisz prawidłowy adres URL HTTPS witryny internetowej lub łącze e-mail.
   Wskazówka:

   Poprawna składnia łączy e-mail to: mailto:info@example.com.

  7. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać łącze.
  8. Powtórz wcześniejsze czynności, aby dodać łącza do bloku.

   Każdy blok łączy może zawierać maksymalnie osiem łączy.

   Notatka:

   Łącza nie są obsługiwane w przypadku subskrypcji wersji próbnych.

  9. Aby wyświetlić poszczególne łącza jako przyciski, włącz przełącznik Pokaż obrysy przycisków. Wyłączając ten przełącznik, można wyświetlić łącza w formie podkreślonego tekstu.
  10. Z menu rozwijanego Kolory bloku wybierz odpowiednio do potrzeb inny kolor tła bloku łączy.
   Notatka:

   Jeśli dla projektu strony głównej został podany ustawiony wstępnie lub niestandardowy motyw kolorystyczny, wybranie nowego koloru z menu rozwijanego spowoduje zastąpienie stylu koloru określonego dla tego elementu.

  11. Aby zarządzać łączami, wykonaj dowolne z następujących czynności:
   • Aby edytować łącze, kliknij przycisk Edytuj Edytuj, wprowadź niezbędne zmiany i kliknij przycisk Zapisz.
   • Aby usunąć łącze, kliknij przycisk Usuń Usuń.
   • Aby zmienić kolejność łączy w bloku, kliknij przycisk Zmień kolejność Zmień kolejność obok łącza i przeciągnij je w nowe miejsce.
 6. Po zakończeniu konfigurowania bloków kliknij przycisk Zapisz.
 7. W panelu Treść wykonaj dowolną z następujących czynności, aby edytować i posortować skonfigurowane bloki:
  • Aby edytować blok, kliknij przycisk Edytuj Edytuj, wprowadź niezbędne zmiany i kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć blok, kliknij przycisk Usuń Usuń.
  • Aby zmienić pozycję bloków na stronie głównej, kliknij na bloku przycisk Zmień kolejność Zmień kolejność i przeciągnij go do nowej pozycji.
 8. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Stopka

Domyślnie stopka strony głównej zawiera trzy wstępnie skonfigurowane łącza, w tym łącze Skontaktuj się z Esri. Ponadto możesz skonfigurować niestandardowe łącze kontaktu i tekst stopki dla instytucji, a także wybrać kolor tła stopki.

Aby skonfigurować stopkę strony głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje z powyższej sekcji Tworzenie strony głównej.
 2. W sekcji Zasoby kliknij opcję Stopka.
 3. Aby w stopce dołączyć niestandardowy tekst, na przykład tekst praw autorskich, włącz przełącznik Wyświetl tekst stopki i wpisz ten tekst.

  Aby w niestandardowym tekście stopki dołączyć hiperłącza, kliknij Dodaj łącze. W oknie Dodaj łącze wpisz tytuł łącza i cel łącza, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Celem łącza musi być prawidłowy adres URL HTTPS — na przykład https://www.arcgis.com/home — lub łącze mailto — na przykład mailto:info@example.com. Łącze jest dodawane do pola Tekst stopki przy użyciu składni języka Markdown.

 4. Aby dodać do stopki łącze Skontaktuj się z nami, włącz przełącznik Wyświetl łącze Skontaktuj się z nami i wprowadź adres e-mail, który będzie używany w łączu.
 5. Z menu rozwijanego Kolory bloku wybierz kolor tła stopki strony głównej.
  Notatka:

  Jeśli dla projektu strony głównej został podany ustawiony wstępnie lub niestandardowy motyw kolorystyczny, wybranie nowego koloru z menu rozwijanego spowoduje zastąpienie stylu koloru określonego dla tego elementu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać konfigurację stopki.

Kolory

Edytor strony głównej umożliwia sterowanie kolorami wyświetlanymi na stronie głównej. Możesz dokonać wyboru spośród listy ośmiu ustawionych wstępnie motywów kolorystycznych do zastosowania do zasobów strony głównej. Każdy motyw kolorystyczny zawiera style kolorów, które definiują kolory tekstu, tła, nagłówka, przycisków i łączy.

Jeśli ustawione wstępnie motywy nie spełniają Twoich potrzeb — na przykład Twoja instytucja ma specyficzne wymagania dotyczące oznaczenia kolorami — możesz utworzyć niestandardowe motywy kolorystyczne ze skonfigurowanymi przez Ciebie stylami kolorów.

Aby skonfigurować kolory dla strony głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje z powyższej sekcji Tworzenie strony głównej.
 2. W sekcji Projekt kliknij opcję Kolory.
 3. Kliknij opcję Użyj motywu ustawionego wstępnie lub Użyj motywu niestandardowego.
 4. Jeśli korzystasz z ustawionych wstępnie motywów, wybierz z menu rozwijanego wstępnie ustawiony motyw i opcjonalnie zmodyfikuj styl kolorów zastosowany do dowolnego komponentu strony głównej — na przykład bloku tekstu lub galerii.
 5. Jeśli konfigurujesz niestandardowy motyw kolorystyczny, skonfiguruj jeden lub więcej stylów niestandardowych w następujący sposób:
  1. W sekcji Niestandardowe style kolorów kliknij opcję Dodaj styl niestandardowy.
  2. Wpisz nazwę stylu.
  3. W sekcji Konfiguruj kolory kliknij przycisk Edytuj styl niestandardowy Edytuj styl niestandardowy obok elementu bloku — na przykład Tło.
  4. Podaj kolor, używając wartości szesnastkowej, wartości RGB lub wartości HSV, albo wybierając kolor w oknie wyboru kolorów, z palety wstępnie skonfigurowanych kolorów lub udostępnionych kolorów motywu (jeśli je zdefiniowano).
  5. Powtórz te czynności dla każdego elementu bloku, dla którego chcesz skonfigurować kolory.
  6. Jeśli jakiś element ma oznaczenie Nieczytelne, kliknij dla niego przycisk Edytuj styl niestandardowy Edytuj styl niestandardowy i skonfiguruj inny kolor.

   Zamiast tego można dostosować kolor tła.

   Notatka:

   Współczynnik kontrastu jest obliczany i wyświetlany dla każdego z kolorów tytułu, podsumowania, łącza i przycisku. Współczynnik kontrastu jest miarą wielkości kontrastu pomiędzy kolorem tła a każdym z tych określonych kolorów. Wyższe współczynniki kontrastu zapewniają większą czytelność na podstawie standardów ułatwień dostępu WCAG 2.1. Współczynnik kontrastu o wartości mniejszej niż 4,5 powoduje oznaczenie etykietą Nieczytelne.

  7. Na koniec w oknie Dodaj styl niestandardowy kliknij przycisk Zapisz.
 6. Aby utworzyć dodatkowe style niestandardowe, powtórz poprzednią instrukcję.
  Wskazówka:

  Aby utworzyć niestandardowy styl kolorów na podstawie istniejącego stylu, kliknij przycisk Edytuj Edytuj dla danego stylu, wpisz nazwę nowego stylu, skonfiguruj kolory stylu i kliknij opcję Zapisz jako nowy styl.

 7. Aby edytować niestandardowy styl kolorów, kliknij przycisk Edytuj Edytuj, wprowadź zmiany w nazwie lub kolorach stylu, a następnie kliknij opcję Zastąp styl.
 8. Aby usunąć niestandardowy styl kolorów, kliknij przycisk Usuń Usuń, potwierdź zamiar usunięcia stylu, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  Notatka:

  Jeśli masz zamiar usunąć styl, do wszystkich bloków strony głównej, którym nadano styl z użyciem tego stylu niestandardowego, zostanie zastosowany styl szary.

 9. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać konfigurację kolorów.

Typografia

Edytor strony głównej umożliwia sterowanie czcionkami wyświetlanymi na stronie głównej. Możesz dokonać wyboru z listy ustawionych wstępnie motywów czcionek zaprojektowanych tak, aby Twoja strona główna wyglądała profesjonalnie. Każdy ustawiony wstępnie motyw czcionek zawiera czcionkę tytułu i czcionkę tekstu treści.

Jeśli ustawione wstępnie motywy nie spełniają Twoich potrzeb — na przykład Twoja instytucja ma specyficzne wymagania dotyczące oznaczenia czcionkami lub chcesz mieć większy wybór czcionek — możesz utworzyć niestandardowe motywy czcionek, wybierając kombinację czcionek tytułu i treści z zestawu popularnych czcionek.

Aby skonfigurować czcionki dla strony głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje z powyższej sekcji Tworzenie strony głównej.
 2. W sekcji Projekt kliknij opcję Typografia.
 3. Kliknij opcję Użyj motywu ustawionego wstępnie lub Użyj motywu niestandardowego.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Jeśli używasz ustawionego wstępnie motywu czcionek, wybierz go z listy.
  • Jeśli używasz niestandardowego motywu czcionek, wybierz czcionkę tytułu i czcionkę treści z menu rozwijanych.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać konfigurację czcionek.

Wcześniejsza strona główna

Obsługa ustawień wcześniejszej strony głównej została wycofana, a instytucje zostały zaktualizowane do nowoczesnej, zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych strony głównej zawierającej galerie elementów, łącza, niestandardowe kolory i czcionki. Jeśli instytucja uzyskała przedłużenie możliwości korzystania z wcześniejszej strony głównej, wciąż można wyświetlać wcześniejszą stronę główną w celach referencyjnych lub można skopiować zasoby do nowoczesnej strony głównej.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij łącze Strona główna znajdujące się z boku ekranu.
 4. Kliknij łącze poprzednia strona główna.