Konfiguracja szczegółów i ustawień elementu

Podczas dodawania lub tworzenia elementu konfigurowane są jego szczegóły i ustawienia. Ułatwia to użytkownikom jego znalezienie i zrozumienie oraz pomaga w poprawnym jego używaniu.

Szczegóły i ustawienia elementu mogą być konfigurowane w instytucji przez właściciela tego elementu, administratorów instytucji oraz kuratorów danych.

Data ostatniej modyfikacji szczegółów elementu (Data aktualizacji elementu) jest wyświetlana w górnej części karty Przegląd na stronie szczegółów elementu.

Po zakończeniu konfigurowania elementu należy go udostępnić odpowiednim odbiorcom.

Konfigurowanie szczegółów

Podaj na temat każdego elementu informacje, które ułatwią użytkownikom jego znalezienie i zrozumienie oraz użycie potrzebnych zasobów. Pełne i dokładne informacje są bardziej przydatne dla użytkowników, którym dany element został udostępniony.

Wskazówka:

Wynik i sugestie ulepszeń dostępne w sekcji Informacje o elemencie na karcie Informacje ogólne strony elementu pozwalają określić szczegóły, które należy dodać, aby ułatwić użytkownikom znalezienie, zrozumienie i wykorzystanie danego elementu. Po kliknięciu sugestii Pełne ulepszenie nastąpi przejście bezpośrednio do sekcji, w której można dokonać najistotniejszych zmian. Można też kliknąć opcję Dowiedz się więcej, aby przejść przez pełną interaktywną listę kontrolną sugerowanych ulepszeń. W miarę wprowadzania zmian, takich jak dodawanie warunków użytkowania lub dodawanie opisu, lista kontrolna śledzi zaktualizowane sekcje, a na pasku stanu pokazywane są informacje o postępach.

Edycja tytułu elementu

Tytułem jest nazwa elementu, która jest wyświetlana, gdy ktoś uzyskuje do niego dostęp. Podczas tworzenia elementy zawsze uzyskują tytuł, ale tytuł dodawany do elementu domyślnie może nie wyjaśniać, czym różni się on od innych elementów o podobnej nazwie, np. pliku źródłowego, z którego opublikowano warstwę, lub mapy internetowej użytej do utworzenia aplikacji. Podaj tytuł, który wyraźnie wskazuje zawartość elementu.

Aby przeprowadzić edycję tytułu elementu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij przycisk Edytuj Edytuj znajdujący się obok tytułu bieżącego elementu na karcie Informacje ogólne strony elementu.

  Aby zmienić tytuł warstwy podrzędnej w wielowarstwowej warstwie obiektowej, otwórz szczegóły warstwy podrzędnej, kliknij przycisk Edytuj Edytuj znajdujący się obok tytułu warstwy podrzędnej.

 3. Wpisz w polu Tytuł nazwę, która dokładnie reprezentuje element lub warstwę podrzędną.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Podawanie opisu podsumowującego

Podsumowanie to krótki opis elementu udostępniający użytkownikom informacje, z którymi można się zapoznać jednym rzutem oka. Podsumowanie jest wyświetlane na liście wyników podczas wyszukiwania zasobów w witrynie internetowej.

Aby dodać lub zmodyfikować podsumowujący opis elementu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok podsumowania elementu na karcie Informacje ogólne strony elementu.

  Aby dodać lub zmienić krótki opis warstwy podrzędnej w wielowarstwowej warstwie obiektowej, otwórz szczegóły warstwy podrzędnej, kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok podsumowania warstwy podrzędnej.

  Podsumowanie warstw podrzędnych w wielowarstwowej warstwie obiektowej nie jest obecnie uwzględnione w wynikach wyszukiwania.

 3. W polu Podsumowanie wpisz krótki opis elementu.

  Limit długości podsumowania wynosi 2048 znaków.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Podawanie szczegółowego opisu

Opis udostępnia szczegółowe informacje na temat elementu. Po otwarciu strony elementu przez użytkownika opis elementu ułatwia podjęcie decyzji, czy ten element jest odpowiedni do określonego celu.

Aby dodać lub zmodyfikować opis elementu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok opisu elementu na karcie Informacje ogólne strony elementu.

  Aby dodać lub zmienić opis warstwy podrzędnej w wielowarstwowej warstwie obiektowej, otwórz szczegóły warstwy podrzędnej, kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok opisu warstwy podrzędnej.

 3. Wpisz w polu Opis szczegółowe informacje opisujące dany element.

  Można dołączyć obrazy i hiperłącza, a także sformatować tekst opisu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie obrazu miniatury

Obraz miniatury jest tworzony automatycznie w momencie dodawania elementu do instytucji. W przypadku elementów warstw domyślna miniatura wyświetla obiekty lub zobrazowanie warstwy. W przypadku innych typów elementów domyślną miniaturą jest mapa świata.

Miniatura jest wyświetlana w galeriach, wynikach wyszukiwania, zasobach oraz na stronie elementu.

Jeżeli obraz domyślny nie przekazuje oczekiwanych informacji, można utworzyć i wczytać inny obraz. Jeśli na przykład element jest tworzony na podstawie pakietu kafli, można utworzyć miniaturę wyświetlającą zasięg geograficzny danych zapisanych w tym pakiecie kafli. Jeśli natomiast element jest tworzony na podstawie pliku lub adresu URL dokumentu, można przesłać obraz sterty papierowych kartek wskazujący, że element jest dokumentem, lub przesłać obraz reprezentujący zawartość dokumentu.

Aby zmienić obraz miniatury elementu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij opcję Edytuj miniaturę znajdującą się nad bieżącą miniaturą na karcie Informacje ogólne strony elementu.
 3. Prześlij plik obrazu lub zdefiniuj mapę, która ma reprezentować element.
  • Aby przesłać plik obrazu, kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz plik obrazu z komputera lokalnego lub sieci i kliknij przycisk Otwórz.

   Obraz można przeciągnąć lub przejść do pliku. W celu uzyskania najlepszych wyników dodaj obraz o szerokości 600 pikseli i wysokości 400 pikseli lub większej z zastosowaniem współczynnika proporcji 3:2 w formacie obrazu internetowego, np. PNG, JPEG lub GIF. Obrazy w formacie PNG są najwyraźniejsze. Przesuń i powiększ, aby uzyskać pożądany wygląd miniatury. W zależności od rozmiaru i rozdzielczości pliku obrazu oraz tego, na ile został on powiększony, aby dostosować miniaturę, obraz może być podczas zapisywania przepróbkowany i wyskalowany. Jeśli dodasz obraz w formacie GIF lub JPEG, zostanie on podczas zapisywania przekształcony w format PNG.

  • Aby zdefiniować obszar mapy, kliknij przycisk Utwórz miniaturę na podstawie mapy, wybierz mapę bazową i skonfiguruj zasięg tej mapy, wyszukując lokalizację lub zmieniając powiększenie.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Określanie warunków użytkowania

Podaj informacje o tym, jak można używać elementu i kto może go używać. Na przykład, dla warstwy mapy wymagane może być umieszczanie informacji o prawach autorskich na każdym zrzucie ekranu zawierającym warstwę.

Aby dodać lub zmodyfikować warunki użytkowania elementu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok pola Warunki użytkowania na karcie Informacje ogólne strony elementu.
 3. Wpisz ograniczenia lub wymagania związane z użyciem danego elementu.

  Można dołączyć obrazy i hiperłącza, a także sformatować tekst.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie metadanych

Jeśli instytucja ma włączone metadane, można za pomocą wbudowanego edytora dołączyć lub zmodyfikować zgodne ze standardami metadane elementów. Metadane są wyświetlane w stylu metadanych skonfigurowanym przez instytucję.

W przypadku wielowarstwowych warstw obiektowych można podać metadane dla poszczególnych warstw w warstwie obiektowej.

Jeśli instytucja wyłączy metadane, metadane będą w dalszym ciągu częścią elementu i warstw, ale w usłudze ArcGIS Online nie będzie można edytować metadanych.

Aby dodać lub edytować metadane elementu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij przycisk Metadane na karcie Informacje ogólne strony elementu.

  Zostanie wyświetlony edytor metadanych.

 3. Zdefiniuj lub zmodyfikuj metadane, stosując jedną z następujących metod:
  • Kliknij poszczególne karty w edytorze i podaj lub zmień ustawienia metadanych.
  • Kliknij opcję Zastąp, aby przesłać plik metadanych. Plik musi być w formacie obsługiwanym przez styl metadanych zdefiniowany dla instytucji.
 4. Kliknij opcję Sprawdź poprawność, aby potwierdzić, że podane metadane spełniają wymogi stylu metadanych skonfigurowanego dla instytucji.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie kategorii

Kategorie to sposoby grupowania zasobów zdefiniowane przez administratorów instytucji. Użytkownicy mogą stosować filtry oparte na tych kategoriach podczas przeglądania zasobów instytucji.

Jeśli w instytucji skonfigurowano kategorie, można przypisać do elementu maksymalnie 20 kategorii.

Aby przypisać kategorie do elementu lub je zmienić, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok pola Kategorie na karcie Informacje ogólne strony elementu.

  Zostanie wyświetlona lista kategorii i podkategorii.

 3. Opcjonalnie za pomocą pola Filtruj kategorie zawęź wyświetlane kategorie lub przewiń, aby wyświetlić pełną listę.
 4. Wybierz kategorie, które chcesz przypisać do elementu.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj znaczniki

Znaczniki ułatwiają pracownikom znalezienie Twoich elementów podczas wyszukiwania. Określone znaczniki powinny odpowiadać słowom kluczowym, które Twoim zdaniem będą używane do wyszukiwania danego elementu. Członkowie instytucji, osoby spoza niej oraz użytkownicy publiczni także mogą używać tych znaczników do filtrowania zasobów podczas wyszukiwania lub przeglądania elementów. Członkowie grup mogą używać filtru Znaczniki do znajdowania elementów udostępnionych grupom, do których należą.

Aby dodać znaczniki słów kluczowych do elementu lub je usunąć, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Na karcie Informacje ogólne strony elementu obok opcji Znaczniki kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wpisz słowa kluczowe lub frazy reprezentujące element.

  Rozdziel poszczególne słowa kluczowe lub frazy za pomocą przecinka. Na przykład w celu dodania fraz znaczników „grunty publiczne” i „parki” wpisz grunty publiczne, parki.

  W miarę wpisywania znaczników wyświetlana jest lista istniejących. Można wybrać znaczniki z listy.

 4. Naciśnij klawisz Tab lub Enter po dodaniu każdego słowa kluczowego lub frazy.
 5. Aby usunąć znacznik, kliknij ikonę x związaną z tym znacznikiem.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Udostępnianie informacji o źródle danych

Twój element może zawierać dane dostarczone przez różne agencje lub osoby. Informacje o dostawcy udostępniającym dane można wprowadzić w polu Źródło danych (atrybucja). Wskazanie twórcy danych może zwiększyć zaufanie użytkowników, jeśli dane pochodzą ze źródła cieszącego się dobrą reputacją.

Po skonfigurowaniu atrybucji elementu warstwy i dodaniu tego elementu warstwy do przeglądarki map Map Viewer atrybucja jest wyświetlana u dołu mapy.

W elemencie warstwy obiektowej można skonfigurować oddzielne atrybucje dla każdej warstwy. Jeśli atrybucje są skonfigurowane tylko w warstwach podrzędnych, a nie w elemencie warstwy obiektowej, atrybucje warstw podrzędnych pojawiają się w przeglądarce map Map Viewer po dodaniu warstwy do mapy.

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu.
 2. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok pola Źródło danych (atrybucja) na karcie Informacje ogólne strony elementu.

  Aby dodać lub zmienić atrybucję warstwy podrzędnej w wielowarstwowej warstwie obiektowej, otwórz szczegóły warstwy podrzędnej, kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok pola Źródło danych (atrybucja) związanego z warstwą podrzędną.

 3. Wpisz informacje o dostawcy danych, takie jak jego nazwa, informacje kontaktowe lub adres URL witryny internetowej.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie ustawień

W przypadku wszystkich typów elementów można skonfigurować następujące ustawienia ogólne:

Wszystkie pozostałe ustawienia różnią się w zależności od typu elementu.

Włączanie ochrony przed usunięciem

Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu elementu będącego jednym z zasobów polecanych przez instytucję, na przykład warstwy polecanej mapy, możesz wybrać opcję ochrony przed usunięciem jako ustawienie elementu.

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Zaznacz pole wyboru obok opcji Zapobiegaj przypadkowemu usunięciu tego elementu.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli później zostanie podjęta decyzja, że dany element nie jest już potrzebny (na przykład zasób jest nieaktualny), należy najpierw oznaczyć go jako przestarzały. Po pewnym czasie, gdy użytkownicy znajdą zasób alternatywny, można wyłączyć ochronę przed usunięciem, wyłączając zaznaczenie pola wyboru obok opcji Zapobiegaj przypadkowemu usunięciu tego elementu, a następnie klikając przycisk Usuń element na karcie Ustawienia, aby go usunąć.

Definiowanie zasięgu zasobów

Gdy użytkownicy wyszukują zasoby na podstawie lokalizacji, w wyszukiwaniu używany jest zasięg (granica geograficzna) określony dla danego elementu. Pozwala to dodać kontekst geograficzny do plików i zasobów online, jak również warstw, map oraz scen.

Jeśli na przykład dodany zostanie dokument programu Microsoft Word zawierający raport dotyczący miasta Santiago w Chile lub adres URL doniesień prasowych na temat tego miasta, można skonfigurować zasięg geograficzny tych elementów na granice miasta.

Aby skonfigurować albo zmienić zasięg elementu, którego jesteś właścicielem lub administratorem, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Skonfiguruj zasięg (aby skonfigurować zasięg elementu po raz pierwszy) lub Edytuj zasięg (aby zmienić zasięg elementu).
 4. W oknie Konfigurowanie zasięgu wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zdefiniować zasięg elementu:

  Wskazówka:

  Aby ułatwić sobie przejście do danego zasięgu, można skorzystać z przycisków powiększania.

  • Aby utworzyć zasięg na podstawie domyślnego zasięgu podanego dla instytucji, kliknij opcję Zasięg instytucji.
  • Aby utworzyć zasięg na podstawie regionu podanego dla instytucji, kliknij opcję Region instytucji.
  • Aby utworzyć zasięg na podstawie zasięgu zdefiniowanego w źródle danych (tylko dla elementów hostowanej warstwy obiektowej i warstwy obiektowej serwera ArcGIS Server), kliknij przycisk Bieżące obiekty w warstwie.
  • Aby przejść do miejsca lub adresu, wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Słowami kluczowymi mogą być adresy, skrzyżowania ulic, nazwy miejsc, punkty zainteresowania oraz współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej. Zasięg zostanie wyśrodkowany na podanym miejscu lub adresie.
  • Aby narysować kształt reprezentujący zasięg, kliknij Narzędzie rysowania i zakreśl prostokąt na mapie.
  • Aby utworzyć zasięg przez podanie wartości współrzędnych (w stopniach dziesiętnych) dla granic zasięgu, kliknij opcję Współrzędne i wpisz współrzędne w polach tekstowych Góra, Dół, Lewa i Prawa.
 5. Wprowadź zmiany w zasięgu, przeciągając dowolne wierzchołki prostokąta zasięgu lub klikając wewnątrz pola i przeciągając je do nowej lokalizacji.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienie zasięgu takich elementów jak pliki i niektóre typy warstw nie jest ustawieniem dynamicznym. Jeśli element zostanie zaktualizowany w taki sposób, że granice geograficzne danych reprezentowanych w tym elemencie ulegną zmianie, należy odpowiednio zaktualizować zasięg elementu.

Definiowanie statusu zasobów

Elementy można oznaczać jako wiarygodne lub przestarzałe, aby wskazać ich stan innym użytkownikom. Stan elementu pozwala ustalić, czy dana wersja zasobu jest najlepsza (wiarygodny), czy zasób jest nieaktualny i może zostać usunięty z instytucji (przestarzały).

Element może zostać oznaczony jako wiarygodny tylko przez administratorów instytucji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie zasobami.

Użytkownik, który jest właścicielem elementu, administratorem lub dysponuje uprawnieniami administracyjnymi do aktualizowania zasobów, może oznaczyć element jako przestarzały. Jest to ostrzeżenie dla innych użytkowników, że dany element jest nieaktualny i może zostać usunięty z instytucji, a jednocześnie daje im czas na znalezienie elementu zastępczego.

Aby oznaczyć element jako przestarzały, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Oznacz jako nieaktualne.

Element będzie identyfikowany dla wszystkich użytkowników jako Przestarzały. Członkowie instytucji mogą używać filtru Status do znajdowania zasobów oznaczonych jako nieaktualne podczas przeglądania lub wyszukiwania zasobów w instytucji.

Ustawienia specyficzne dla elementu

Dodatkowe ustawienia są specyficzne dla konkretnych typów elementów. Ustawienia dotyczące konkretnych typów elementów oraz informacje o tym, jak i dlaczego są one konfigurowane, są dostępne na następujących stronach: