Udostępnianie notatnika

Utworzony notatnik można udostępnić w taki sam sposób jak w przypadku każdego innego elementu. Domyślnie Twój notatnik jest dostępny tylko dla Ciebie, nie pojawia się on w wynikach wyszukiwania innych użytkowników ani nie jest częścią żadnej grupy. Elementy można udostępniać zależnie od uprawnień udostępniania.

Notatka:

W przypadku udostępnienia notatnika inni użytkownicy mogą go otworzyć i uruchomić. Jednak wszystkie wprowadzone przez nich zmiany w notatniku będą zapisywane w postaci nowej kopii, której oni staną się właścicielami. Zmiany dokonane przez nich nie zostaną zapisane w Twoim notatniku.

Przygotowanie notatnika do udostępnienia

Przed udostępnieniem notatnika upewnij się, że inni użytkownicy mogą otwierać i użytkować notatnik swobodnie, nie naruszając jego integralności, bezpieczeństwa oraz dostępności.

 • Unikaj zapisywania w notatniku nazw użytkownika, haseł, poświadczeń i innych danych osobowych. Udostępnienie notatnika z tego typu danymi sprawi, że staną się one dostępne dla innych osób. Jeśli musisz połączyć się z systemem GIS za pomocą nazwy użytkownika i hasła, w kodzie należy umieścić tylko nazwę użytkownika, a hasło podać po wyświetleniu się interaktywnego okna dialogowego. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach łączenia się z systemem GIS bez hasła, zapoznaj się z tematem Praca z różnymi schematami uwierzytelniania.
 • Każdy element dodany do notatnika musi też zostać udostępniony członkom, aby mogli oni go przeglądać i używać w notatniku. Przed udostępnieniem notatnika sprawdź właściwości udostępniania dla każdego elementu znajdującego się w notatniku.
 • Możesz użyć plików ze swojej przestrzeni roboczej użytkownika w swoich notatnikach. Jeśli jednak zamierzasz udostępnić notatnik innym osobom w swojej instytucji, prześlij te pliki na stronę Moje zasoby, a następnie dodaj te elementy do swojego notatnika. Udostępnij je tym członkom, którzy będą przeglądać Twój notatnik.
 • Jeśli Twój notatnik używa zaawansowanego środowiska wykonawczego notatników, tylko użytkownicy z zaawansowanymi uprawnieniami notatnika mogą otwierać notatnik i korzystać z niego, gdy zostanie im udostępniony. W temacie Określanie środowiska wykonawczego notatnika opisano sposób zmiany środowiska wykonawczego.

Udostępnianie notatnika z edytora notatników

Notatnik można udostępnić bezpośrednio z edytora notatników.

 1. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Udostępnij.

  Zostanie otwarty panel Udostępnianie notatnika wyświetlający bieżące ustawienia udostępniania notatnika.

 2. Kliknij opcję Udostępnij w panelu, aby otworzyć okno udostępniania.
 3. W oknie Udostępnianie wybierz poziom udostępniania i kliknij opcję Zapisz.

  Na panelu będą widoczne nowe ustawienia udostępniania.

Ustawienia udostępniania notatnika można zaktualizować na stronie Zasoby lub w samym edytorze notatników. W obu tych miejscach można dla elementu otworzyć okno dialogowe Udostępnianie umożliwiające wybór i zapisanie opcji ustawień.

Udostępnianie fragmentów kodu

Możesz udostępniać fragmenty kodu, udostępniając biblioteki fragmentów kodu notatników, w których są one przechowywane, w taki sam sposób, w jaki udostępniasz inne posiadane przez siebie elementy. Udostępnianie bibliotek fragmentów kodu pozwala na dzielenie się fragmentami kodu, które inni mogą umieszczać w swoich notatnikach. Udostępnianie biblioteki fragmentów kodu nie powoduje udostępniania całego notatnika, a inne osoby nie mogą edytować fragmentów kodu w bibliotece.

Fragmenty kodu w bibliotece są udostępniane automatycznie wraz z udostępnieniem biblioteki.

Aby udostępnić bibliotekę fragmentów kodu z edytora notesu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Fragmenty kodu.
 2. W okienku Fragmenty kodu kliknij pozycję Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Zarządzaj elementami biblioteki.
 3. Kliknij przycisk Udostępnij dla biblioteki fragmentów kodu, którą chcesz udostępnić.
 4. W oknie Udostępnianie wybierz poziom udostępniania tej biblioteki fragmentów kodu i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Kliknij Gotowe.

Możesz też zaktualizować ustawienia udostępniania biblioteki fragmentów kodu na jej stronie szczegółów elementu.

Praca na udostępnionym notatniku

Kiedy udostępniony notatnik jest otwierany, tworzona i otwierana jest kopia tego notatnika. Członek, któremu notatnik został udostępniony, staje się właścicielem tej nowej kopii notatnika. Zostaje ona uruchomiona w jego własnym kontenerze z wykorzystaniem jego własnych zasobów przetwarzania. Wszelkie zmiany dokonane w notatniku zostaną wprowadzone tylko w tej nowej kopii notatnika.

Możesz przeszukiwać zasoby instytucji w celu znalezienia udostępnionego notatnika lub uzyskać dostęp do elementu notatnika z grupy, której został on udostępniony. Wyświetl podgląd notatnika, aby obejrzeć jego zawartość i otwórz notatnik na stronie szczegółów jego elementów.

Upewnij się, że otwierane udostępnione notatniki pochodzą z zaufanych źródeł. Każdy kod uruchamiany w udostępnionym notatniku jest uruchamiany w Twoim imieniu przy użyciu Twoich poświadczeń. Dobrą praktyką jest przejrzenie pojedynczo wszystkich komórek w udostępnionym notatniku przed ich uruchomieniem i niekorzystanie z opcji Uruchom wszystkie przy otwieraniu udostępnionego notatnika po raz pierwszy.

Notatniki udostępnione Tobie mogą odwoływać się do plików, do których nie masz dostępu — mogą one pochodzić z tych elementów, które nie zostały Tobie udostępnione lub mogą znajdować się we własnej przestrzeni roboczej autora. W przypadku odebrania tego typu błędów należy skontaktować się z autorem.