Dodawanie elementów

Jeśli posiadasz konto z uprawnieniami do tworzenia zasobów, możesz dodawać pliki z urządzenia, elementy z Internetu oraz aplikacje do usługi ArcGIS Online. Można również zapisywać mapy i publikować aplikacje. Elementy użytkownika są dostępne tylko dla użytkownika, chyba że zostaną udostępnione innym osobom.

Dodawanie plików z urządzenia

Dostępna jest opcja dodawania obsługiwanych plików z komputera do witryny i ich udostępniania, aby umożliwić innym osobom pobieranie i otwieranie plików w aplikacjach komputerowych. Udostępniając pliki z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) wszystkim (publicznie), możesz użyć adresu URL wyświetlanego na stronie elementu i dodać plik CSV w postaci warstwy internetowej. Co więcej, posiadacze kont instytucji mogą dodawać pliki obrazów i stosować adresy URL do wyświetlania obrazów w aplikacjach internetowych, oknach podręcznych i tak dalej. Adres URL na stronie elementu będzie widoczny po udostępnieniu pliku CSV oraz plików obrazu wszystkim (publicznie).

Mając uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych, można opublikować hostowaną warstwę obiektową podczas przesyłania obsługiwanych plików, takich jak skompresowane pliki shape czy arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel.

Notatka:

Po opublikowaniu dane przesłane z pliku shape lub geobazy plikowej zostaną przekształcone w odwzorowanie Web Mercator.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby na stronie zasobów kliknij opcję Nowy element.
 3. Kliknij opcję Twoje urządzenie, aby wybrać plik z urządzenia lub przeciągnij plik do strefy upuszczania.
 4. Jeśli wczytany został plik .zip, należy wybrać zawartość pliku z menu rozwijanego Typ elementu, na przykład szablon mapy lub próbkę kodu.
 5. Jeśli przesłano przykład kodu (.zip), należy wybrać jego język, np. Java lub C++.
 6. Jeśli to konieczne, wybierz opcję dodania pliku i utworzenia hostowanej warstwy obiektowej lub tylko dodania pliku.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 11. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 12. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 13. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu pliku jest on wyświetlany w zasobach, a użytkownik może edytować szczegóły elementu oraz udostępnić go, jeśli ma uprawnienia do udostępniania.

Notatka:

Następujące typy plików wymagają posiadania konta instytucji w celu dodania ich do witryny internetowej: Obraz (.jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff), iWork Keynote (.key), iWork Numbers (.numbers), iWork Pages (.pages), Microsoft Excel (.xls, .xlsx), Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx), Microsoft Word (.doc, .docx), PDF (.pdf) i dokument programu Microsoft Visio (.vsd).

Dodawanie elementów z adresu URL

Istnieje możliwość podania adresu URL służącego do odnoszenia się do usługi internetowej ArcGIS Server, KML, pliku GeoJSON w sieci i warstwy obiektowej OGC WFS, WMS i WMTS. Można także tworzyć odnośniki do dokumentów i obrazów przechowywanych w sieci.

Instrukcje publikowania hostowanej warstwy obiektowej z pliku GeoJSON w sieci zawiera temat Publikowanie hostowanych warstw obiektowych.

Gdy dodawany jest element odnoszący się do adresu URL punktu końcowego protokołu REST tej warstwy lub pliku, witryna internetowa nie przechowuje samego elementu.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, po czym kliknij opcję Adres URL.
 3. Wpisz adres URL protokołu REST usługi lub dokumentu, np. https://myserver.com/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer.

  Wskazówka:

  Jeśli potrzebujesz dostępu do swoich usług za pośrednictwem protokołu HTTPS, upewnij się, że adres URL podawany podczas dodawania usług rozpoczyna się ciągiem znakowym https.

  W celu znalezienia adresu URL usługi REST serwera ArcGIS Server otwórz stronę katalogu usług (https://myserver.com/arcgis/rest/services) i wyszukaj usługę, którą chcesz udostępnić. Następnie możesz skopiować adres URL z paska adresu przeglądarki. Do adresu URL nie należy dodawać żadnych parametrów, takich jak token.

 4. Sprawdź, czy typ elementu jest właściwy. Jeśli typ jest inny niż wybrany, wybierz właściwy typ elementu:
 5. Jeśli dodasz zabezpieczoną usługę, która jest dostępna dla użytkowników zewnętrznych, określ, czy poświadczenia mają być przechowywane razem z elementem usługi. Jeśli poświadczenia nie są przechowywane razem z elementem, każdy, kto podejmie próbę uzyskania dostępu do tego elementu, będzie proszony o podanie poświadczeń za każdym razem, gdy uzyska dostęp do elementu usługi. Jeśli dane logowania są przechowywane razem z elementem, użytkownik nie będzie proszony o ich podanie.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Jeśli dodasz zabezpieczoną usługę, która jest dostępna dla użytkowników zewnętrznych, podaj nazwę użytkownika i hasło powiązane z kontem, z poziomu którego można uzyskać dostęp do usługi.

  Zależnie od sposobu zarządzania systemami tożsamości, w nazwach użytkowników może być rozróżniana wielkość liter. Jeżeli poświadczenia są przechowywane i planowane jest udostępnienie usługi w aplikacji publicznej, można włączyć limity szybkości, aby ograniczyć wykorzystanie usługi.

  Notatka:

  Jeśli pola nazwy użytkownika lub hasła są niewidoczne, nie widać opcji przechowywania lub nieprzechowywania poświadczeń lub jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas próby dodania zabezpieczonej usługi, prawdopodobnie wystąpił problem związany z konfiguracją HTTPS. Witryna ArcGIS Server udostępniająca usługę, dla której chcesz przechowywać poświadczenia, musi obsługiwać protokół HTTPS i mieć ważny certyfikat podpisany przez znaną jednostkę certyfikującą. W celu uzyskania dalszej pomocy w rozwiązaniu problemów skontaktuj się z zespołem obsługi technicznej firmy Esri.

 8. Jeśli została dodana warstwa WMS (OGC), wybierz warstwy, które mają być widoczne.
 9. Jeśli została dodana warstwa WFS (OGC) lub WMTS (OGC), wybierz warstwę, która będzie wyświetlana podczas dodawania elementu do mapy. Aby dodać wiele warstw z usługi WFS lub WMTS, konieczne jest utworzenie indywidualnych elementów dla każdej warstwy.

  Jeśli usługa WMTS obsługuje wiele odwzorowań, musisz wybrać konkretne odwzorowanie. Domyślnie jest wybierane pierwsze dostępne odwzorowanie.

 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Jeśli tworzysz hostowaną warstwę obiektową z dokumentu GeoJSON, wykonaj poniższe instrukcje, aby zdefiniować hostowaną warstwę obiektową:
  1. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

   Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie. Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola.

  2. Kliknij przycisk Dalej.
 12. Wpisz tytuł.
 13. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 14. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 15. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 16. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 17. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu elementu z internetu przy użyciu adresu URL element ten zostaje wyświetlony w zasobach użytkownika. Użytkownik może edytować szczegóły elementu oraz udostępniać go, jeśli ma uprawnienia do udostępniania.

Dodawanie i publikowanie plików z usługi Cloud Drive

Zaloguj się na swoje konto w usłudze Google Drive, Dropbox lub Microsoft OneDrive, aby uzyskać dostęp do plików CSV, plików programu Microsoft Excel, plików GeoJSON, plików shape lub geobaz plikowych, które chcesz opublikować jako hostowaną warstwę obiektową. Pliki shape i geobazy plikowe muszą być skompresowane w pliku .zip. Możesz też opublikować plik Google Sheet z usługi Google Drive.

 1. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiedniego konta i masz uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Na karcie Moje zasoby na stronie zasobów kliknij opcję Nowy element.
 3. Kliknij nazwę usługi, w której zapisany jest odpowiedni plik.
 4. Zaloguj się na konto w tej usłudze.
 5. Przeglądaj foldery lub przeprowadź wyszukiwanie, aby znaleźć plik do opublikowania.

  Dostępne funkcje wyszukiwania mogą być różne w poszczególnych usługach.

 6. Kliknij plik, który chcesz opublikować.
 7. Wybierz opcję dodania pliku i opublikowania go jako hostowanej warstwy obiektowej lub tylko dodania pliku.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Sprawdź dołączone pola. Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola. Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie.
 10. Wybierz opcję Strefa czasowa dla pól daty w pliku.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę. Należy pamiętać, że wybrana strefa czasowa jest stosowana względem wszystkich pól daty w pliku. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. Wybierz informacje w pliku, których usługa ArcGIS Online ma używać do lokalizowania obiektów.
  • Jeśli plik zawiera współrzędne, wybierz współrzędne, których chcesz używać: Szerokość geograficzna i długość geograficzna, Military Grid Reference System (MGRS) lub Współrzędne w układzie United States National Grid.
  • Wybierz opcję Adresy lub nazwy miejsc, jeśli plik zawiera nazwy miejsc, np. Opactwo Westminsterskie lub Kanał Panamski albo adresy. Domyślnie usługa ArcGIS Online lokalizuje adresy na podstawie regionu danej instytucji.
  • Aby utworzyć warstwę tabeli nieprzestrzennej, wybierz opcję Brak.
 13. Jeśli lokalizujesz obiekty na podstawie opcji Adresy lub nazwy miejsc, a instytucja ma wiele skonfigurowanych lokalizatorów, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i wybierz lokalizator, który ma zostać użyty.
 14. Jeśli plik zawiera adresy, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i za pomocą listy rozwijanej Region określ kraj, w którym znajdują się adresy. Jeśli plik zawiera adresy z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.
 15. Wybierz, czy pola lokalizacji mają być oparte na jednym czy na wielu polach.
 16. Sprawdź pola lokalizacji (jeśli istnieją). Jeśli usługa ArcGIS Online może zidentyfikować, które pola zawierają informacje o lokalizacji, ustawi je automatycznie. W razie potrzeby można zmienić pola lokalizacji za pomocą menu rozwijanego.
 17. Kliknij przycisk Dalej.
 18. Wpisz tytuł.
 19. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 20. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu publikowanej hostowanej warstwy obiektowej. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 21. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 22. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 23. Kliknij przycisk Zapisz.

Warstwa obiektowa zostanie dodana do obszaru Moje zasoby, ale sam plik pozostaje w usłudze źródłowej. Jeśli zaktualizujesz ten plik w usłudze, możesz zastąpić dane hostowanej warstwy obiektowej.

Aby przetestować nową hostowaną warstwę obiektową po opublikowaniu, możesz ją wyświetlić w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli masz uprawnienia do udostępniania, udostępnij warstwę innym użytkownikom, aby mieli do niej dostęp. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej , należy włączyć synchronizację.

Dodawanie aplikacji

Dodanie odnośnika URL do istniejącej aplikacji jest prostym i szybkim sposobem na udostępnienie swoich prac członkom instytucji i szerokiemu gronu użytkowników (zależnie od posiadanych uprawnień do udostępniania). Oprócz samego adresu URL można udostępnić także inne szczegóły, takie jak typ aplikacji, jej przeznaczenie, podsumowanie i opis, a także plik .zip z kodem użytym do jej utworzenia. Autor aplikacji z kontem instytucji może również zarejestrować swoją aplikację na platformie.

Dodanie aplikacji do zasobów usługi ArcGIS Online polega tylko na dodaniu odnośnika do adresu URL — pliki aplikacji nie są przechowywane na stronie internetowej.

Wskazówka:

Kolejnym sposobem na udostępnienie aplikacji członkom instytucji i szerokiemu gronu odbiorców jest utworzenie aplikacji przy użyciu mapy lub aplikacji galerii za pomocą grupy.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, a następnie kliknij opcję Aplikacja.
 3. Wybierz typ aplikacji:
  • Mapa internetowa — aplikacja internetowa opracowana na podstawie interfejsu sieciowego API, takiego jak JavaScript.
  • Aplikacja komputerowa — aplikacja na komputery zbudowana na odpowiedniej platformie, takiej jak Java lub .NET (komputer z systemem Microsoft Windows).
  • Aplikacja mobilna — dostępna do pobrania aplikacja na urządzenia mobilne zbudowana przy użyciu zestawu narzędzi SDK, np. dla systemu iOS lub Android.
  • Inna aplikacja — desktopowa aplikacja lub dowolnego typu aplikacja ogólna bez podanych szczegółów dotyczących przeznaczenia, interfejsów API, zestawów narzędzi SDK, czy adresów URL.
 4. W przypadku mapy internetowej, aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej wpisz adres URL aplikacji, na przykład: https://<myServer>/myWebMapApp.
 5. W przypadku aplikacji komputerowej kliknij opcję Przeglądaj i wybierz plik .zip, który zawiera Twoją aplikację.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wpisz tytuł.
 8. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 9. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 10. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 11. Opcjonalnie dodaj podsumowanie zawierające opis aplikacji.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu aplikacji zostaje ona wyświetlona w zasobach użytkownika. Możesz edytować szczegóły elementu (w tej sekcji można opcjonalnie załączyć kod), jak również udostępnić aplikację, jeśli masz uprawnienia do udostępniania.

Rejestracja aplikacji

Autor aplikacji z kontem instytucji może zarejestrować swoją aplikację na platformie w celu wygenerowania identyfikatora aplikacji. Aby otrzymać statystyki użycia oraz umożliwić użytkownikom rejestrację na platformie z protokołem OAuth 2.0 będącym standaryzowanym schematem przeprowadzania weryfikacji, użyj identyfikatora aplikacji. Wraz z protokołem OAuth 2.0 aplikacje kierują użytkownika, by rejestrował się na platformie poprzez hostowaną na platformie stronę logowania. Aplikacja może także współdziałać z zasobami użytkowników skojarzonymi z ich instytucją, jak również pracować z wykorzystaniem innych funkcji dostępnych w usłudze ArcGIS Online, takich jak geokodowanie, wyznaczanie tras i wzbogacanie danych przestrzennych. Aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu i standardzie OAuth 2.0, przejdź na stronę ArcGIS Developer.

Zanim będzie można zarejestrować aplikację, konieczne jest dodanie jej do zasobów usługi ArcGIS Online. Szczegółowe informacji na ten temat znajdują się w sekcji wyżej. Po zarejestrowaniu aplikacji postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zarejestrować aplikację i uzyskać dla niej identyfikator oraz klucz tajny. Jeśli dodano ogólny typ aplikacji, ta aplikacja zostanie zarejestrowana automatycznie.

Notatka:

Scenariusz wdrażania metody logowania użytkowników różni się nieznacznie w zależności od tego, czy tworzona jest aplikacja internetowa czy natywna. Dokumentacja platformy ArcGIS Developer zawiera pełne opisy oraz próbki kodu dla aplikacji internetowych i natywnych.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na konto instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij tytuł aplikacji, która ma zostać zarejestrowana.

  Kliknięcie nazwy aplikacji powoduje otwarcie strony elementu.

 3. Kliknij kartę Ustawienia. Przewiń w dół do sekcji Rejestracja aplikacji i kliknij przycisk Zarejestruj.
 4. Wybierz typ aplikacji: przeglądarkowa, natywna, serwerowa lub złożona.
 5. Dla każdego identyfikatora przekierowania URI podaj adres w formacie ["https://<server>[:port]"] i kliknij Dodaj.

  Identyfikatory przekierowania URI są poprawnymi adresami, do których użytkownicy Twojej aplikacji zostaną przekierowani po pomyślnym logowaniu.

 6. Aby usunąć wcześniej dodany identyfikator URI, zaznacz go, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj.

Wyświetlanie i aktualizowanie informacji o rejestracji aplikacji

Po zarejestrowaniu aplikacji można wyświetlić informacje o rejestracji — ID aplikacji i klucz tajny aplikacji — oraz zaktualizować identyfikatory przekierowania URI i zresetować klucz tajny. Można także wyświetlić informacje o wykorzystaniu, w tym użytkowników, którzy logowali się do aplikacji i liczbę kredytów, które wykorzystali, a także wyrejestrować aplikację.

Notatka:

Zresetowanie klucza tajnego aplikacji spowoduje wygaśnięcie wszystkich istniejących tokenów użytkownika i aplikacji wygenerowanych dla danej aplikacji. Użytkownicy będą musieli zalogować się ponownie do aplikacji. Konieczna może być także aktualizacja aplikacji skonfigurowanych za pomocą tego klucza tajnego.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie instytucji i kliknij kartę Moje zasoby strony zasobów.
 2. Kliknij tytuł zarejestrowanej aplikacji.
 3. Kliknij kartę Ustawienia na stronie elementu.
 4. Przewiń w dół do sekcji Ustawienia aplikacji i kliknij przycisk Informacje o rejestracji.

  Możesz zobaczyć następujące szczegóły: identyfikator aplikacji, klucz tajny, typ aplikacji oraz identyfikatory przekierowania URI.

 5. Aby zaktualizować identyfikatory przekierowania URI, kliknij przycisk Aktualizuj i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami:
  1. Aby dodać identyfikator przekierowania URI, podaj adres i kliknij przycisk Dodaj.
  2. Aby usunąć identyfikator przekierowania URI, zaznacz adres identyfikatora URI i kliknij przycisk Usuń.
  3. Kliknij przycisk Aktualizuj, a następnie przycisk Zapisz.
 6. Aby zresetować klucz tajny aplikacji, kliknij przycisk Aktualizuj i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami:
  1. Kliknij przycisk Resetuj klucz tajny.

   Zresetowanie klucza tajnego aplikacji spowoduje wygaśnięcie wszystkich istniejących tokenów użytkownika i aplikacji wygenerowanych dla tej aplikacji. Użytkownicy będą musieli zalogować się ponownie do aplikacji. Konieczna może być także aktualizacja aplikacji skonfigurowanych za pomocą tego klucza tajnego.

  2. Kliknij przycisk Tak, jeśli na pewno chcesz zresetować klucz tajny aplikacji.
  3. Kliknij przycisk Aktualizuj, a następnie przycisk Zapisz.
 7. Aby wyświetlić informacje o użytkownikach logujących się do aplikacji lub liczbie wykorzystanych przez nich kredytów, kliknij przycisk Wykorzystanie aplikacji i wybierz wyświetlanie kredytów lub użytkowników oraz okres.
 8. Aby wyrejestrować aplikację, kliknij opcję Wyrejestruj aplikację.

  Twoja aplikacja zostanie wyrejestrowana. Nie musisz zapisywać zmian na stronie elementu.