Dodawanie i rejestrowanie aplikacji

Dodanie odnośnika URL do istniejącej aplikacji jest prostym i szybkim sposobem na udostępnienie swoich prac członkom instytucji i szerokiemu gronu użytkowników (zależnie od posiadanych uprawnień do udostępniania). Oprócz samego adresu URL można udostępnić także inne szczegóły, takie jak typ aplikacji, jej przeznaczenie, podsumowanie i opis, a także plik .zip z kodem użytym do jej utworzenia. Autor aplikacji z kontem instytucji może również zarejestrować aplikacje na platformie.

Dodanie aplikacji do usługi ArcGIS Online polega tylko na dodaniu odnośnika do adresu URL aplikacji — pliki aplikacji nie są przechowywane w usłudze ArcGIS Online.

Wskazówka:

Kolejnym sposobem na udostępnienie aplikacji członkom instytucji i szerokiemu gronu odbiorców jest utworzenie aplikacji przy użyciu mapy lub aplikacji galerii za pomocą grupy.

Dodawanie aplikacji z użyciem adresu URL

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać element, który używa adresu URL do uzyskania dostępu do aplikacji w sieci:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, a następnie kliknij opcję Aplikacja.
 3. Wybierz typ aplikacji:
  • Mapa internetowa — aplikacja internetowa opracowana na podstawie interfejsu sieciowego API, takiego jak JavaScript.
  • Aplikacja komputerowa — aplikacja na komputery zbudowana na odpowiedniej platformie, takiej jak Java lub .NET (komputer z systemem Microsoft Windows).
  • Aplikacja mobilna — dostępna do pobrania aplikacja na urządzenia mobilne zbudowana przy użyciu zestawu narzędzi SDK, np. dla systemu iOS lub Android.
  • Inna aplikacja — aplikacja komputerowa lub dowolnego typu aplikacja ogólna bez podanych szczegółów dotyczących przeznaczenia, interfejsów API, zestawów narzędzi SDK, czy adresów URL.
 4. W przypadku mapy internetowej, aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej wpisz adres URL aplikacji, na przykład: https://<myServer>/myWebMapApp.
 5. W przypadku aplikacji komputerowej kliknij opcję Przeglądaj i wybierz plik .zip, który zawiera aplikację.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wpisz tytuł.
 8. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 9. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 10. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 11. Opcjonalnie dodaj podsumowanie zawierające opis aplikacji.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu aplikacji jest ona wyświetlana w zasobach użytkownika.

Skonfiguruj szczegóły elementu, dołącz kod, jeśli to konieczne, i udostępnij aplikację, jeśli masz uprawnienia do udostępniania.

Rejestrowanie aplikacji

Autor aplikacji z kontem instytucji może zarejestrować swoją aplikację na platformie w celu wygenerowania identyfikatora aplikacji. Aby uzyskać statystyki wykorzystania oraz umożliwić użytkownikom rejestrację na platformie z protokołem OAuth 2.0 będącym standaryzowanym schematem przeprowadzania weryfikacji, należy użyć identyfikatora aplikacji. Wraz z protokołem OAuth 2.0 aplikacje kierują użytkownika, by rejestrował się na platformie poprzez hostowaną na platformie stronę logowania. Aplikacja może także współdziałać z zasobami użytkowników skojarzonymi z ich instytucją, jak również pracować z wykorzystaniem innych funkcji dostępnych w usłudze ArcGIS Online, takich jak geokodowanie, wyznaczanie tras i wzbogacanie danych przestrzennych. Aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu i standardzie OAuth 2.0, przejdź na stronę ArcGIS Developer.

Zanim będzie można zarejestrować aplikację, konieczne jest dodanie jej do zasobów usługi ArcGIS Online. Szczegółowe informacji na ten temat znajdują się w sekcji wyżej. Po dodaniu aplikacji postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zarejestrować aplikację i uzyskać dla niej identyfikator oraz klucz tajny. Jeśli dodano ogólny typ aplikacji, ta aplikacja zostanie zarejestrowana automatycznie.

Notatka:

Scenariusz wdrażania metody logowania użytkowników różni się nieznacznie w zależności od tego, czy tworzona jest aplikacja internetowa czy natywna. Dokumentacja platformy ArcGIS Developer zawiera pełne opisy oraz próbki kodu dla aplikacji internetowych i natywnych.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na konto instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij tytuł aplikacji, która ma zostać zarejestrowana.

  Kliknięcie nazwy aplikacji powoduje otwarcie strony elementu.

 3. Kliknij kartę Ustawienia, przewiń w dół do sekcji Rejestracja aplikacji i kliknij przycisk Zarejestruj.
 4. Wybierz typ aplikacji: przeglądarkowa, natywna, serwerowa lub złożona.
 5. Dla każdego identyfikatora przekierowania URI podaj adres w formacie ["https://<server>[:port]"] i kliknij Dodaj.

  Identyfikatory przekierowania URI są poprawnymi adresami, do których użytkownicy aplikacji zostaną przekierowani po pomyślnym logowaniu.

 6. Aby usunąć wcześniej dodany identyfikator URI, zaznacz go, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj.

Wyświetlanie i aktualizowanie informacji o rejestracji aplikacji

Po zarejestrowaniu aplikacji można wyświetlić informacje o rejestracji — ID aplikacji i klucz tajny aplikacji — oraz zaktualizować identyfikatory przekierowania URI i zresetować klucz tajny. Można także wyświetlić informacje o wykorzystaniu, w tym użytkowników, którzy logowali się do aplikacji i liczbę kredytów, które wykorzystali, a także wyrejestrować aplikację.

Notatka:

Zresetowanie klucza tajnego aplikacji powoduje wygaśnięcie wszystkich istniejących tokenów użytkownika i aplikacji wygenerowanych dla tej aplikacji. Użytkownicy muszą zalogować się ponownie do aplikacji. Konieczna może być także aktualizacja aplikacji skonfigurowanych za pomocą tego klucza tajnego.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie instytucji i kliknij kartę Moje zasoby strony zasobów.
 2. Kliknij tytuł zarejestrowanej aplikacji.
 3. Kliknij kartę Ustawienia na stronie elementu.
 4. Przewiń w dół do sekcji Ustawienia aplikacji i kliknij przycisk Informacje o rejestracji.

  Możesz zobaczyć następujące szczegóły: identyfikator aplikacji, klucz tajny, typ aplikacji oraz identyfikatory przekierowania URI.

 5. Aby zaktualizować identyfikatory przekierowania URI, kliknij przycisk Aktualizuj i wykonaj następujące czynności:
  1. Aby dodać identyfikator przekierowania URI, podaj adres i kliknij przycisk Dodaj.
  2. Aby usunąć identyfikator przekierowania URI, zaznacz adres identyfikatora URI i kliknij przycisk Usuń.
  3. Kliknij przycisk Aktualizuj, a następnie przycisk Zapisz.
 6. Aby zresetować klucz tajny aplikacji, kliknij przycisk Aktualizuj i wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Resetuj klucz tajny.

   Zresetowanie klucza tajnego aplikacji powoduje wygaśnięcie wszystkich istniejących tokenów użytkownika i aplikacji wygenerowanych dla tej aplikacji. Użytkownicy muszą zalogować się ponownie do aplikacji. Konieczna może być także aktualizacja aplikacji skonfigurowanych za pomocą tego klucza tajnego.

  2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zresetowanie klucza tajnego aplikacji.
  3. Kliknij przycisk Aktualizuj, a następnie przycisk Zapisz.
 7. Aby wyświetlić informacje o użytkownikach logujących się do aplikacji lub liczbie wykorzystanych przez nich kredytów, kliknij przycisk Wykorzystanie aplikacji i wybierz wyświetlanie kredytów lub użytkowników oraz okres.
 8. Aby wyrejestrować aplikację, kliknij opcję Wyrejestruj aplikację.

  Aplikacja zostanie wyrejestrowana. Nie musisz zapisywać zmian na stronie elementu.

Tematy pokrewne