Dodawanie i rejestrowanie aplikacji

Dodanie odnośnika URL do istniejącej aplikacji jest prostym i szybkim sposobem na udostępnienie swoich prac członkom instytucji i publicznie (zależnie od posiadanych uprawnień do udostępniania). Oprócz samego adresu URL można udostępnić także inne szczegóły, takie jak typ aplikacji, jej przeznaczenie, podsumowanie i opis, a także plik .zip z kodem użytym do jej utworzenia. Dodanie aplikacji do zasobów usługi ArcGIS Online polega tylko na dodaniu odnośnika do adresu URL. Pliki aplikacji nie są przechowywane w usłudze ArcGIS Online.

Twórca aplikacji z kontem instytucji może również zarejestrować aplikację na platformie. Obejmuje to rejestrację aplikacji OAuth, dzięki czemu członkowie instytucji i użytkownicy spoza niej mogą logować się do aplikacji. Więcej informacji zawiera poniższa sekcja Dodawanie i rejestrowanie aplikacji z użyciem poświadczeń programisty.

Jeśli nie musisz rejestrować swojej aplikacji — na przykład przy przesyłaniu próbki kodu — wykonaj czynności przedstawione w poniższej sekcji Dodawanie aplikacji z użyciem adresu URL.

Wskazówka:

Kolejnym sposobem na udostępnienie aplikacji członkom instytucji i publicznie jest utworzenie aplikacji przy użyciu mapy lub aplikacji galerii za pomocą grup.

Dodawanie aplikacji z użyciem adresu URL

Wykonaj następujące czynności, aby dodać element, który używa adresu URL do uzyskania dostępu do aplikacji w sieci, ale nie wymaga zarejestrowania (na przykład przykłady kodu):

Notatka:

Aby dodać zarejestrowaną aplikację, wykonaj następujące czynności w celu dodania i zarejestrowania aplikacji z użyciem poświadczeń programisty.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, a następnie kliknij opcję Aplikacja.
 3. Wybierz typ aplikacji:
  • Mapa internetowa — aplikacja internetowa opracowana na podstawie interfejsu sieciowego API, takiego jak JavaScript.
  • Aplikacja komputerowa — aplikacja na komputery zbudowana na odpowiedniej platformie, takiej jak Java lub .NET (komputer z systemem Microsoft Windows).
  • Aplikacja mobilna — dostępna do pobrania aplikacja na urządzenia mobilne zbudowana przy użyciu zestawu narzędzi SDK, np. dla systemu iOS lub Android.
  • Inna aplikacja — aplikacja komputerowa, skrypt Python lub dowolnego typu aplikacja ogólna bez podanych szczegółów dotyczących przeznaczenia, interfejsów API, zestawów narzędzi SDK, czy adresów URL.
 4. W przypadku mapy internetowej, aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej wpisz adres URL aplikacji, na przykład: https://<myServer>/myWebMapApp.
 5. W przypadku aplikacji komputerowej kliknij opcję Przeglądaj i wybierz plik .zip, który zawiera aplikację.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wpisz tytuł.
 8. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 9. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 10. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 11. Opcjonalnie dodaj podsumowanie zawierające opis aplikacji.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu aplikacji jest ona wyświetlana w zasobach użytkownika. Jeśli będzie potrzebne jej późniejsze zarejestrowanie, można to zrobić na karcie Ustawienia strony elementu aplikacji. Więcej informacji zawiera poniższa sekcja Dodawanie i rejestrowanie aplikacji z użyciem poświadczeń programisty.

Jeśli jest to wymagane, można skonfigurować szczegóły elementu, dołączyć kod oraz udostępnić aplikację (potrzebne są uprawnienia do udostępniania).

Dodawanie i rejestrowanie aplikacji z użyciem poświadczeń programisty

Autor aplikacji z kontem instytucji może dodać i zarejestrować swoją aplikację na platformie w celu wygenerowania identyfikatora aplikacji. Aby uzyskać statystyki wykorzystania oraz umożliwić użytkownikom rejestrację na platformie z protokołem OAuth 2.0 będącym standaryzowanym schematem przeprowadzania weryfikacji, należy użyć identyfikatora aplikacji. Wraz z protokołem OAuth 2.0 aplikacje kierują użytkownika, by rejestrował się na platformie poprzez hostowaną na platformie stronę logowania. Aplikacja może także współdziałać z zasobami użytkowników skojarzonymi z ich instytucją, jak również pracować z wykorzystaniem innych funkcji dostępnych w usłudze ArcGIS Online, takich jak geokodowanie, wyznaczanie tras i wzbogacanie danych przestrzennych. Aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu i standardzie OAuth 2.0, przejdź na stronę ArcGIS Developer.

Notatka:

Scenariusz wdrażania metody logowania użytkowników różni się nieznacznie w zależności od tego, czy tworzona jest aplikacja internetowa czy natywna. Dokumentacja platformy ArcGIS Developer zawiera pełne opisy oraz próbki kodu dla aplikacji internetowych i natywnych.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na konto instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na stronie zasobów kliknij kartę Moje zasoby i kliknij opcję Nowy element.
 3. W oknie Nowy element kliknij opcję Poświadczenia programisty.
 4. W obszarze Adresy URL przekierowania wpisz adres URL strony internetowej lub punktu końcowego serwera używanych do przekierowania użytkowników, gdy się pomyślnie zalogują. Aby dodać więcej adresów URL przekierowania, kliknij przycisk Dodaj.

  Adresy URL przekierowania podane podczas autoryzacji muszą być zgodne z jednym z zarejestrowanych adresów URL, w przeciwnym razie autoryzacja zostanie odrzucona.

  Jako autoryzację można również podać wartość specjalną urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob. W wyniku tego kod autoryzacji zostanie dostarczony na adres URL portalu (/oauth2/approval). Wartość ta jest zwykle używana przez aplikacje, które nie mają serwera internetowego lub schematu niestandardowego adresu URL do dostarczenia kodu.

  Poniżej wymieniono przykłady obsługiwanych formatów adresów URL przekierowania:

  • https://app.foo.com
  • urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

 5. W obszarze Środowisko aplikacji wybierz środowisko danej aplikacji — Wiele, Natywne, Przeglądarka lub Serwer.
 6. W polu Adres URL wpisz adresu URL aplikacji w formacie https://<myServer>/myWebMapApp.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 11. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 12. Opcjonalnie dodaj podsumowanie zawierające opis aplikacji.
 13. Kliknij przycisk Zapisz.

  Aplikacja zostanie dodana do zasobów i pojawi się jej strona elementu. Jeśli jest to wymagane, można skonfigurować szczegóły elementu, dołączyć kod oraz udostępnić aplikację (potrzebne są uprawnienia do udostępniania).

Na karcie Ustawienia strony elementu aplikacji można wyświetlić informacje o rejestracji zawierające identyfikator aplikacji (ID klienta), klucz tajny aplikacji (Klucz tajny klienta) oraz środowiska aplikacji. Można również zaktualizować adres URL źródła danych lub adresy URL przekierowań, zresetować klucz tajny, wyrejestrować aplikację lub skopiować albo odnowić tymczasowy token aplikacji.

Notatka:

Zresetowanie klucza tajnego aplikacji powoduje wygaśnięcie wszystkich istniejących tokenów użytkownika i aplikacji wygenerowanych dla tej aplikacji. Użytkownicy muszą zalogować się ponownie do aplikacji. Konieczna może być także aktualizacja aplikacji skonfigurowanych za pomocą tego klucza tajnego.

Na karcie strony elementu Wykorzystanie można wyświetlić informacje o wykorzystaniu, na przykład kto zalogował się do aplikacji i ile kredytów zostało wykorzystanych.

Tematy pokrewne