Dostęp do danych i ich edycja

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator w instytucji może decydować, kto ma dostęp do danych warstwy obiektowej. Do tego służy kombinacja widoków hostowanej warstwy obiektowej, ustawień edycji i właściwości udostępniania.

Aby wskazać, czy jest potrzebne utworzenie widoków hostowanej warstwy obiektowej, komu należy udostępnić hostowane warstwy obiektowe i widoki hostowanych warstw obiektowych oraz jakie właściwości edycji skonfigurować, rozważ poniższe pytania.

Komu potrzebna jest edycja?

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej i administrator w instytucji zawsze mogą edytować w przeglądarce map Map Viewer i mają opcję edycji warstwy w przeglądarce map Map Viewer Classic, nawet jeśli edycja nie jest włączona dla warstwy. Jest to przydatne, jeśli warstwa jest przeznaczona do wyświetlania, ale co jakiś czas wymaga edycji. Jest również przydatne w przypadku przynależności do niewielkiej instytucji, w której publikujący i edytujący to jedna i ta sama osoba. Podstawowa zasada jest taka: jeśli nie trzeba udostępniać warstwy do edycji wszystkim użytkownikom, nie należy tego robić.

Jeśli jednak inni członkowie instytucji mają edytować hostowaną warstwę obiektową, należy włączyć edycję w warstwie i udostępnić ją odpowiedniej grupie osób. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku udostępniania warstwy grupie lub instytucji, tylko członkowie z przypisaną rolą obejmującą uprawnienia edycji będą mogli edytować warstwę obiektową. Po publicznym udostępnieniu warstwy obiektowej każdy może edytować tę warstwę, nawet osoby niezalogowane w instytucji. Aby upewnić się, że warstwa edytowalna nie zostanie przypadkowo udostępniona publicznie, musisz włączyć publiczne zbieranie danych dla hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Czy wszyscy potrzebują dokonywać tego samego typu edycji?

Przy włączaniu edycji dla hostowanej warstwy obiektowej podejmowana jest decyzja dotycząca dozwolonych typów edycji. Istnieje kilka kombinacji opcji edycji, które można włączyć. Na przykład warstwy można tak skonfigurować, aby edytujący mogli dodawać, aktualizować i usuwać obiekty, albo ograniczyć edycję w taki sposób, aby edytujący mogli tylko dodawać obiekty lub tylko aktualizować atrybuty.

W przypadku wykonywania tych samych typów edycji w trakcie edytowania warstwy, wystarczy mieć jedną hostowaną warstwę obiektową z jednym ustawieniem. Jak wspomniano wcześniej, bieżący użytkownik nadal ma pełną kontrolę edycji w warstwie, niezależnie od tego, co jest włączane dla pozostałych użytkowników.

Jednak jeśli różne osoby mają przeprowadzać różne typy operacji edycji, jedna hostowana warstwa obiektowa nie wystarczy. Aby temu sprostać, utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie hostowanej warstwy obiektowej, włącz inne opcje edycji w widoku i udostępnij widok odpowiedniej grupie osób. Aby spełnić różne wymagania edycji, można utworzyć wiele widoków.

Wcześniejsze:

Jeśli większość edytujących będzie wykonywać te same typy edycji, ale jest potrzebne, aby kilka osób miało pełną kontrolę edycji (dodawanie, aktualizacja i usuwanie), administrator w instytucji może utworzyć grupę udostępnionych aktualizacji, której członkowie mają pełną kontrolę edycji dla wszystkich hostowanych warstw obiektowych udostępnionych grupie. Chociaż ta opcja z grupą nadal istnieje, jednak jest częścią procedury wykonywania zadań, która została efektywnie zastąpiona tworzeniem widoku. Preferowane jest użycie widoku, ponieważ zapewnia to lepszą kontrolę nad tym, kto może edytować konkretną warstwę, podczas gdy członkowie grupy udostępnionych aktualizacji mają pełne uprawnienia do edycji wszystkich hostowanych warstw obiektowych, które zostały udostępnione grupie.

Co w przypadku, gdy pożądana jest edycja przez niektórych, ale nie wszystkich użytkowników?

Podobnie jak w sytuacji, gdy różni edytujący potrzebują różnych poziomów dostępu edycji, można utworzyć widoki hostowanej warstwy obiektowej, aby sprostać tej potrzebie. Włącz edycję w hostowanej warstwie obiektowej i udostępnij ją tylko grupie lub grupom, których członkowie potrzebują edytować tę warstwę. Następnie utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej z edytowalnej hostowanej warstwy obiektowej, ale wyłącz edycję dla widoku. Udostępnij ten widok grupie osób, które potrzebują dostępu tylko do odczytu do tych danych. Jest to przydatne, jeśli widok obiektów ma być publiczny lub przeznaczony dla całej instytucji, ale tylko kilkoro członków instytucji potrzebuje możliwości edycji.

Czy można śledzić, kto edytuje dane?

W hostowanych warstwach obiektowych można włączyć opcję śledzenia edycji. Spowoduje to dodanie pól do warstwy, aby rejestrować poświadczenia loginu osoby, która tworzy obiekt, a po utworzeniu obiektu również pola do rejestrowania, kto i kiedy ostatnio edytował obiekt lub jego atrybuty.

Włączenie śledzenia edycji pozwala na dalszą kontrolę nad typami edycji, jakie użytkownicy mogą wykonywać w warstwie. Na przykład można ograniczyć edytującym dostęp do edycji jedynie obiektów, które sami dodali do warstwy, lub umożliwić edytującym oglądanie tylko dodanych przez nich obiektów.

Czy jest potrzebne ograniczenie edycji do pewnego obszaru geograficznego?

Utwórz widoki hostowanych warstw obiektowych, które zapewniają dostęp do konkretnych obszarów geograficznych. Jest to na przykład przydatne w przypadku wielu edytujących, którzy są odpowiedzialni za różne regiony geograficzne. Można wówczas utworzyć widok, zdefiniować obszar zainteresowania, który odpowiada jednemu regionowi, a następnie udostępnić go grupie, której członkowie potrzebują możliwości edycji tego regionu. Następnie należy utworzyć dodatkowe widoki dla każdego dodatkowego regionu i udostępnić je odpowiednim grupom.

Czy jest potrzebne ograniczenie edycji do pewnych obiektów lub atrybutów?

Utwórz widoki hostowanych warstw obiektowych i skonfiguruj definicje widoków, które ograniczają dostęp użytkowników przez ten widok do obiektów lub pól atrybutów o charakterze nieprzestrzennym.

Jeśli na przykład istnieje jedna hostowana warstwa obiektowa zawierająca budynki w mieście, może być potrzebne utworzenie widoków z następującymi definicjami:

  • Utwórz jeden widok dostępny publicznie dla osób, które chcą wyszukać informacje o prawie własności. Skonfiguruj ten widok w taki sposób, aby były dostępne tylko pola zawierające informacje, które mogą być widoczne publicznie. Nie włączaj edycji dla tego widoku i udostępnij go dla wszystkich (publicznie).
  • Utwórz inny widok, który będzie używany przez urzędników miejskich kontrolujących zezwolenia lub je wystawiających względem nieruchomości komercyjnych. Skonfiguruj definicję dla tego widoku ujawniającą tylko te obiekty budowlane, które są zdefiniowane jako komercyjne i udostępnij ten widok grupie złożonej z odpowiednich urzędników miejskich.
  • Utwórz inny widok, który będzie używany przez urzędników miejskich kontrolujących zezwolenia lub je wystawiających względem nieruchomości mieszkalnych. Skonfiguruj definicję dla tego widoku ujawniającą tylko te obiekty budowlane, które są zdefiniowane jako mieszkalne i udostępnij ten widok grupie złożonej z odpowiednich urzędników miejskich.

Czy chcesz ograniczyć dostęp do pewnych warstw w hostowanej warstwie obiektowej?

Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej ze strony szczegółów poszczególnych warstw, które chcesz udostępnić. Jeśli chcesz, aby edytujący mogli edytować jedną lub większą liczbę warstw podrzędnych, włącz edycję w odpowiednich widokach hostowanej warstwy obiektowej i udostępnij je grupie edytujących. Możesz również skonfigurować definicje widoków, które ograniczają dostępne pola.

Na przykład w przypadku hostowanej warstwy obiektowej zawierającej obszary parków, infrastrukturę, szlaki i systemy zraszaczy, możesz utworzyć następujące widoki hostowanej warstwy obiektowej:

  • Utwórz widok infrastruktur parku. Zdefiniuj widok, aby przedstawić pojedyncze pole, które umożliwia gościom parku zgłaszanie problemów z infrastrukturą, takich jak zatkane ujścia, graffiti czy zepsute wyposażenie placu zabaw. Włącz edycję w widoku, ale zezwól tylko na aktualizację atrybutów. Włącz publiczne zbieranie danych i udostępnij wszystkim (publicznie) ten widok.
  • Utwórz widok szlaków. Podobnie jak w przypadku infrastruktury, możesz skonfigurować definicję widoku udostępniającą pojedyncze pola atrybutów, której wszyscy mogą użyć do zgłaszania problemów ze szlakiem, takich jak przerost roślinności czy ślady dzikich zwierząt. Włącz edycję w widoku, ale zezwól tylko na aktualizację atrybutów. Włącz publiczne zbieranie danych i udostępnij wszystkim (publicznie) ten widok.
  • Utwórz widok systemów zraszaczy. Włącz edycję w widoku i udostępnij go grupie złożonej z właścicieli terenów, którzy instalują i konserwują zraszacze.

Czy możliwa jest edycja przy braku dostępnego połączenia internetowego?

W przypadku pracowników mobilnych, którzy potrzebują edycji danych spoza biura, skąd na ogół nie mogą połączyć się z instytucją, można włączyć synchronizację hostowanej warstwy obiektowej (edycja offline).

Użyj hostowanej warstwy obiektowej z włączoną synchronizacją w ankietach tworzonych za pomocą aplikacji ArcGIS Survey123, aby umożliwić gromadzenie informacji w trybie offline.

Aby użyć warstwy z włączoną synchronizacją w aplikacji ArcGIS Field Maps lub aplikacjach niestandardowych zbudowanych z użyciem ArcGIS Maps SDKs, utwórz mapę włączoną do użytku w trybie offline, dodaj do niej hostowaną warstwę obiektową z włączoną synchronizacją i dodaj pozostałe warstwy potrzebne edytującym w trybie offline jako odniesienie.