Edycja obiektów w scenach

Możesz tworzyć, aktualizować i usuwać dane w scenach z warstwami obiektowymi, które można edytować, oraz warstwach scen z powiązanymi możliwymi do edycji warstwami obiektowymi. Użytkownik może wprowadzać modyfikacje atrybutów i używać interaktywnych uchwytów do modyfikowania geometrii, np. przenoszenia, wprowadzania zmian kształtu, obrotów i zmian wielkości. Gdy scena zawiera warstwę lub warstwy, które można edytować, przycisk Edycja Edytor jest wyświetlany na pasku narzędzi Kreator.

Podczas aktualizowania obiektu lub tworzenia obiektów modyfikacje są zapisywane w usłudze obiektowej. Do zapisania modyfikacji nie jest wymagane zapisanie sceny. Edycje warstw scen są stosowane bezpośrednio z powiązanej z nimi usługi obiektowej i obsługują ograniczoną liczbę edycji do momentu, gdy konieczne będzie odbudowanie pamięci podręcznej. Pamięci podręczne warstw sceny są optymalizowane do wyświetlania dużych ilości danych 3D w scenie i aby osiągnąć najlepszą wydajność odpowiednią dla procedur wykonywania zadań, zalecane jest zarządzanie pamięcią podręczną. Ponadto można zdefiniować uprawnienia, tak aby warstwa była publiczna, a użytkownicy nie musieli logować się do instytucji w celu zapisywania modyfikacji.

Wskazówka:
Podczas aktualizowania lub tworzenia obiektów użyj opcji dociągania, aby uzyskać większą kontrolę i precyzję podczas edytowania.

Edycja obiektu

Aby edytować istniejący obiekt, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Kreator kliknij przycisk Edytuj Edytuj, aby otworzyć panel Edytor.

  W obszarze Edycja obiektów przycisk Wybierz Edycja obiektów jest wybrany.

  Notatka:
  Aby można było edytować obiekty, należy wybrać przycisk Wybierz Edycja obiektów.

 2. Kliknij w scenie obiekt, który chcesz edytować.

  Obiekt zostaje wyróżniony za pomocą interaktywnych uchwytów i pojawia się panel Edycja obiektów umożliwiający edytowanie atrybutów wybranego obiektu.

 3. Zmodyfikuj geometrię, zmieniając kształt, zmieniając rozmiar, obracając lub przenosząc.

  W przypadku punktów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Przenieś obiekt punktowy w poziomie i w pionie za pomocą interaktywnych uchwytów.

   Możliwość ta jest dostępna, gdy w usłudze obiektowej dozwolone są wartości Z.

  2. Obróć obiekt punktowy za pomocą interaktywnych uchwytów.

   Możliwość ta jest dostępna, gdy w usłudze obiektowej istnieje wartość atrybutu reprezentująca obrót.

  W przypadku linii i poligonów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Za pomocą interaktywnych uchwytów zmień rozmiar, obróć lub przenieś obiekt w poziomie i w pionie.
  2. Kliknij obiekt ponownie, aby przesunąć poszczególne wierzchołki w celu zmiany jego kształtu. Można również klikać punkty w środku segmentu, aby dodać wierzchołki. Pozwala to na dodatkowe zmiany kształtu obiektu przez przeciąganie wierzchołków.
  3. Kliknij ponownie, aby użyć interaktywnych uchwytów.

  Naciśnij klawisz Z, aby cofnąć ostatnią edycję geometrii. Naciśnij klawisz R, aby ponowić ostatnią edycję geometrii.

  W przypadku obiektów 3D wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Za pomocą interaktywnych uchwytów przenieś obiekt w poziomie i w pionie.
  2. Przełącz, aby zmieniać wielkość albo obracać za pomocą interaktywnych uchwytów.
 4. Zmodyfikuj wartości atrybutów tekstowych lub liczbowych.
  1. Kliknij pole atrybutu.
  2. Zmień wartość tekstową lub liczbową.
  3. Kontynuuj zmienianie dodatkowych wartości atrybutów.
 5. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zapisać zmiany atrybutów i geometrii w usłudze.
 6. Kliknij przycisk Wstecz Wstecz w dowolnym momencie, aby powrócić do panelu Edytor.

  Jeśli nie zapisano zmian, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij przycisk Kontynuuj edycję, aby kontynuować edytowanie obiektów.
  2. Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby powrócić do panelu Edytor bez zapisywania zmian.
 7. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć obiekt z usługi.

  Wykonaj jedną z następujących operacji:

  1. Kliknij przycisk Zachowaj obiekt, aby kontynuować edytowanie obiektów.
  2. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć obiekt i powrócić do panelu Edytor.
 8. Po zakończeniu edycji danych kliknij przycisk Edytuj Edytuj lub kliknij inne narzędzie na pasku narzędzi Kreator, aby zamknąć panel Edycja.
Notatka:

Konfiguracja opublikowanej warstwy określa dostępne opcje edycji. Na przykład przesuwanie obiektów w pionie jest możliwe tylko wtedy, gdy w opublikowanej usłudze obiektowej dozwolone są wartości Z.

Tworzenie obiektów

Notatka:

W tej wersji przesyłanie modeli 3D w scenach internetowych jest funkcją w fazie beta. Funkcja w fazie beta może nie być kompletna, mogą w niej występować znane problemy z wydajnością lub jakością i funkcja ta nie będzie wspierana w ramach pomocy technicznej firmy Esri.

Aby utworzyć obiekty, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Kreator kliknij przycisk Edytuj Edytuj, aby otworzyć panel Edytor.
 2. W obszarze Tworzenie obiektów wybierz szablon obiektu, aby dodać nowe obiekty do warstwy, rysując lub przesyłając model 3D do umieszczenia (wersja beta).
 3. Aby utworzyć obiekty, kliknij w scenie.
  1. W przypadku punktów kliknij lokalizację w scenie, aby dodać punkt.
  2. W przypadku linii kliknij lokalizację w scenie, aby rozpocząć rysowanie linii. Przesuń wskaźnik myszy i kliknij, aby dodać punkty. Możesz także nacisnąć klawisz F, aby dodać punkt. Kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć linię.
  3. W przypadku poligonów kliknij lokalizację w scenie, aby rozpocząć rysowanie poligonu, a następnie kliknij, aby dodać punkty. Możesz także nacisnąć klawisz F, aby dodać punkt. Aby zakończyć poligon, kliknij pierwszy wierzchołek, kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisz Enter.
  4. W przypadku obiektów 3D kliknij opcję Prześlij Prześlij model, aby przesłać model 3D, który można umieścić.

   Po przesłaniu modelu kliknij lokalizację w scenie, aby umieścić model.

   Obsługiwane formaty modeli to .dae, .dwg, .fbx, .gltf, .glb, .ifc, .obj, .usdc i .usdz.

 4. Po utworzeniu obiektu zmodyfikuj jego geometrię, przenosząc go, zmieniając kształt, zmieniając rozmiar lub obracając.

  W przypadku punktów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Przenieś obiekt punktowy w poziomie i w pionie za pomocą interaktywnych uchwytów.

   Możliwość ta jest dostępna, gdy w usłudze obiektowej dozwolone są wartości Z.

  2. Obróć obiekt punktowy za pomocą interaktywnych uchwytów.

   Możliwość ta jest dostępna, gdy w usłudze obiektowej istnieje wartość atrybutu reprezentująca obrót.

  W przypadku linii i poligonów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Za pomocą interaktywnych uchwytów zmień rozmiar, obróć lub przenieś obiekt w poziomie i w pionie.
  2. Kliknij obiekt ponownie, aby przesunąć poszczególne wierzchołki w celu zmiany jego kształtu. Można również klikać punkty w środku segmentu, aby dodać wierzchołki. Pozwala to na dodatkowe zmiany kształtu obiektu przez przeciąganie wierzchołków.
  3. Kliknij ponownie, aby użyć interaktywnych uchwytów.
  4. Naciśnij klawisz Z, aby cofnąć ostatnio dodany punkt. Naciśnij klawisz R, aby ponowić dodanie punktu.

  W przypadku obiektów 3D wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Za pomocą interaktywnych uchwytów przenieś obiekt w poziomie i w pionie.
  2. Przełącz, aby zmieniać wielkość albo obracać za pomocą interaktywnych uchwytów.
 5. Wypełnij pola atrybutów.
 6. Kliknij ponownie w scenie, aby utworzyć więcej obiektów za pomocą wybranego szablonu obiektu.
 7. Kliknij przycisk Utwórz, aby zapisać nowe obiekty w usłudze obiektowej i powrócić do panelu Edytor.

  Przycisk Utwórz pozwala wyświetlić liczbę obiektów, które zostaną utworzone.

  Wskazówka:

  Możliwe jest tworzenie wielu obiektów jeden po drugim, klikając poza interaktywnymi uchwytami poprzedniego obiektu.

 8. Kliknij przycisk Wstecz Wstecz w dowolnym momencie, aby powrócić do panelu Edytor.

  Jeśli nie zapisano zmian, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij przycisk Kontynuuj edycję, aby kontynuować tworzenie obiektów.
  2. Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby powrócić do panelu Edytor bez zapisywania zmian.
 9. Po zakończeniu edycji danych kliknij przycisk Edytuj Edytuj lub kliknij inne narzędzie na pasku narzędzi Kreator, aby zamknąć panel Edycja.

Dostosowanie ustawień

W obszarze Ustawienia Właściwości mapy możesz uzyskać dostęp do etykietek narzędzi i opcji dociągania, które pomogą Ci podczas edycji.

Korzystaj z etykiet narzędzi i ograniczeń edycji

Etykiety narzędzi pozwalają na większą kontrolę i wydajność podczas rysowania i edytowania obiektów. Pokazują one na przykład wartości współrzędnych, wysokość wierzchołka oraz długość i orientację segmentu. W trybie wprowadzania etykiet narzędzi można zastosować ograniczenia odległości lub orientacji i korygować położenie punktu lub wierzchołka.

Kliknij przełącznik Włącz etykiety narzędzi, aby włączyć lub wyłączyć etykiety narzędzi. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do trybu wprowadzania etykiet narzędzi.

Podczas tworzenia obiektów można ustawić następujące opcje:

 • Długość segmentów
 • Kąt między segmentami
 • Wysokość (wartość Z) i współrzędne (x/y lub długość geograficzna / szerokość geograficzna) następujących obiektów:
  • Obiekt 3D i obiekty punktowe
  • Pierwszy wierzchołek obiektu liniowego lub poligonowego
 • Orientacja i skala obiektów 3D

Podczas aktualizowania obiektów można modyfikować następujące opcje:

 • Wysokość (wartość Z) i współrzędne (x/y lub długość geograficzna / szerokość geograficzna) następujących obiektów:
  • Obiekt 3D i obiekty punktowe
  • Wybrany wierzchołek obiektu liniowego lub poligonowego
 • Orientacja i skala obiektów 3D

Kliknij przełącznik Włącz etykiety segmentów, aby włączyć lub wyłączyć etykiety segmentów.

Używanie dociągania

Podczas aktualizowania i tworzenia obiektów można dociągać do wierzchołków i krawędzi, a także włączać dociąganie równoległe i prostopadłe.

Aby używać opcji dociągania, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przełącznik Włącz dociąganie, aby włączyć lub wyłączyć następujące opcje dociągania:
  • Prowadnice geometryczne — gdy ta opcja jest włączona podczas tworzenia lub edycji, w narzędziu Scene Viewer wyświetlane są wskazówki wizualne ułatwiające zidentyfikowanie w danym obiekcie linii prostopadłych lub równoległych do bieżącego segmentu.

   Na poniższej ilustracji widać kwadrat w miejscu, w którym dwie linie poligonu są do siebie prostopadłe, oraz małe linie wyświetlane po obu stronach linii rysowanej równolegle do innej linii poligonu.

   Wskazówki wizualne pokazują, czy na obiekcie rysowane są linie prostopadłe lub równoległe.

  • Obiekt do obiektu — gdy ta opcja jest włączona podczas tworzenia lub edycji, wierzchołki obiektu są dociągane do wierzchołka, krawędzi lub punktu końcowego istniejącego obiektu.

   W poniższym przykładzie edytujący rysuje większy obiekt w taki sposób, że wierzchołek i segment nowego obiektu jest dociągany tak, by pokrywał się z wierzchołkiem lub segmentem istniejącego prostokątnego obiektu.

   Podczas rysowania nowego obiektu wierzchołki i segmenty są dociągane do wierzchołków i segmentu innego obiektu.

 2. W obszarze Dociąganie warstw kliknij przycisk rozwijania Rozwiń, aby rozwinąć dostępne warstwy dociągania.
 3. Zaznacz pola wyboru warstw, do których chcesz dociągać podczas aktualizowania i tworzenia obiektów.

Wskazówka:
Naciśnij klawisz Ctrl, aby tymczasowo wyłączyć ustawienia dociągania. Puść klawisz Ctrl, aby ponownie włączyć funkcję dociągania.