Monitorowanie wykorzystania elementu

Dla właścicieli i administratorów elementów karta Wykorzystanie strony szczegółów elementu udostępnia szczegóły dotyczące wykorzystania elementu pomocne w ocenie jego popularności. Szczegóły wykorzystania pokazują, ile razy element był używany w wybranym okresie (do roku).

Zależnie od typu elementu szczegóły wykorzystania mogą obejmować liczbę wyświetleń, żądań lub pobrań oraz średnią dzienną liczbę wyświetleń, żądań lub pobrań.

Wskazówka:

Administratorzy mają dostęp do dodatkowych informacji o wykorzystaniu na karcie Status strony instytucji.

Data aktualizacji danych na karcie Przegląd hostowanej warstwy obiektowej, widoku hostowanej warstwy obiektowej lub strony elementu hostowanej warstwy tabelarycznej umożliwia śledzenie daty ostatniej edycji zawartości warstwy, czyli dodania obiektów lub wierszy lub aktualizacji wartości atrybutów. Ta data jest także widoczna na stronach podwarstw w wielowarstwowych hostowanych warstwach obiektowych. Data aktualizacji danych jest także aktualizowana po włączeniu edycji w warstwie obiektowej.

Jeśli informacje o wykorzystaniu wskazują, że nikt nie używa elementu, najpierw należy sprawdzić szczegóły elementu, aby określić, czy dla tego elementu podano informacje pomocne w jego znalezieniu. Należy również określić, czy element został udostępniony właściwym odbiorcom. Jeśli po zaktualizowaniu informacji dla elementu nadal nie jest on wykorzystywany, przed ostatecznym jego usunięciem należy najpierw oznaczyć go jako nieaktualny.

Notatka:

Usługa ArcGIS Online przechowuje dane dotyczące wykorzystania tylko dla dwóch ostatnich lat.

Widoki

Wyświetlenia informują, ile razy element był wyświetlany lub otwierany. To daje właścicielowi elementu i administratorom pojęcie o tym, jak często ktoś uzyskuje dostęp do danego elementu. Liczba wyświetleń jest podawana dla różnych typów elementów, w tym dla następujących:

  • Mapy
  • Sceny
  • Warstwy internetowe serwera ArcGIS Server
  • Aplikacje
  • Narzędzia
  • Pliki KML

W przypadku map, scen, warstw serwera ArcGIS Server i aplikacji internetowych liczba wyświetleń jest zwiększana o jeden po otwarciu strony elementu lub otwarciu elementu w przeglądarce Map Viewer lub Scene Viewer. Na przykład otwarcie strony elementu dla warstwy rastrowej mapy i kliknięcie opcji Otwórz w przeglądarce map Map Viewer spowoduje zwiększenie liczby wyświetleń o dwa. W przypadku pozostałych elementów (aplikacji mobilnych i plików KML) otwarcie elementu powoduje zwiększenie liczby wyświetleń o jeden; ta liczba nie zmienia się po otwarciu strony elementu.

Notatka:
  • Liczba wyświetleń wyświetlana na karcie Informacje ogólne na stronie elementu reprezentuje łączną liczbę wyświetleń od momentu utworzenia elementu. Liczba wyświetleń podana na karcie Wykorzystanie wskazuje wybrany okres czasu.
  • Liczba wyświetleń pokazana w wynikach wyszukiwania może być mniejsza niż liczba wyświetlona na stronie elementu. Na stronie elementu znajduje się dokładniejsza liczba.

Żądania

W przypadku hostowanych warstw internetowych (obiektów, zobrazowań, kafli i scen) na karcie Wykorzystanie zamiast liczby wyświetleń jest podawana liczba żądań. Żądania odnoszą się do liczby przesłanych żądań dotyczących danych w hostowanej warstwie internetowej. Dzięki temu właściciel elementu i administratorzy wiedzą, w jakim stopniu dana warstwa jest wykorzystywana. Na przykład użytkownik mógł otworzyć aplikację, która zawiera hostowaną warstwę obiektową. Otwarcie aplikacji jest zliczane jako jedno wyświetlenie, ale w celu wyświetlenia wszystkich obiektów na warstwie hostowanej może być koniecznych wiele żądań, które są zliczane oddzielnie.

Do pobrania

W przypadku plików typu CSV i plików shape wyświetlana jest liczba pobrań. W przypadku zarejestrowanych aplikacji na karcie Wykorzystanie jest wyświetlana także liczba operacji logowania użytkowników do aplikacji. Aplikacje dające dostęp do zasobów posiadaczy subskrypcji za pośrednictwem subskrypcji w instytucji przedstawiają informacje dotyczące użytkowania według kredytów. Można zmienić okres raportowania dla wykorzystania kredytów.