Konfiguracja ustawień czasu (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Zjawiska przestrzenne uwzględniające dane czasowe umożliwiają użytkownikom map sprawdzenie, co wydarzyło się w określonym czasie lub co może wydarzyć się w przyszłości. Animacja danych z uwzględnieniem czasu umożliwia ich wizualizację na każdym etapie i poznanie wzorców lub trendów wyłaniających się z biegiem czasu. Przykładami zjawisk, których dane są właściwe do tego celu, są huragany, tornada oraz inne zdarzenia meteorologiczne; migracje ludności; użytkowanie gruntów oraz zmiany środowiskowe; a także rozprzestrzenianie się pożarów lub powodzi.

Niektóre warstwy map obsługują funkcję czasową, co oznacza, że zawierają zestawy danych przestrzennych ze zróżnicowanymi czasowo informacjami dotyczącymi tej samej lokalizacji. Jeśli mapa zawiera warstwy czasowe, jest mapą z funkcją czasu, co oznacza, że widok można tak skonfigurować, aby wyświetlane były dane z określonego przedziału czasu lub wyświetlana była animacja danych w czasie. Animacje w czasie można włączyć w przeglądarce Map Viewer Classic dla warstw obiektowych (hostowanych i warstw obiektowych serwera ArcGIS Server), warstw rastrowych map i warstw zobrazowań pod warunkiem, że warstwy zostały skonfigurowane do obsługi animacji w czasie.

Sprawdzanie, czy warstwa zawiera dane czasowe

Można sprawdzić, czy warstwa mapy obsługuje funkcję czasu, odwołując się do punktu końcowego protokołu REST.

 1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy z danymi czasowymi, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Wyświetl szczegóły elementu.
 4. Na karcie Przegląd przewiń do sekcji Warstwy i kliknij nazwę warstwy, aby otworzyć jej stronę szczegółów. Jeśli warstwa zawiera dane czasowe, będzie widoczna opcja Ustawienia czasu na karcie Przegląd tej warstwy.

Włączanie funkcji czasu w warstwach

Można konfigurować właściwości czasu w warstwach obiektowych i warstwach zobrazowań w aplikacji ArcMap i w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem warstwy obiektowej, warstwy zobrazowań lub warstwy rastrowej mapy (usługi mapowej) w witrynie serwera ArcGIS Server. Można konfigurować zawierające dane czasowe warstwy internetowe serwera ArcGIS Server w celu wyświetlania animacji w czasie podczas dodawania ich do przeglądarki map Map Viewer Classic.

Można także publikować hostowane warstwy obiektowe zawierające dane czasowe i włączać te dane na stronie elementu warstwy. Umożliwia to użytkownikowi i jego instytucji (w przypadku udostępnienia obiektów) użycie danych czasowych do utworzenia map czasowych.

Aby włączyć dane czasowe na hostowanej warstwie obiektowej, właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej powinien wykonać poniższe czynności:

 1. Na karcie Moje zasoby strony zasobów otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej z danymi czasowymi.
 2. Na karcie Przegląd przewiń do sekcji Warstwy i kliknij nazwę warstwy, aby otworzyć jej stronę szczegółów.
 3. Na karcie Przegląd warstwy kliknij ikonę Edytuj znajdującą się w obszarze Ustawienia czasu.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia czasu.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz czas.
 5. Wybierz opcję zapisu danych czasowych jako określonych zdarzeń w czasie lub zakresów czasowych z czasem rozpoczęcia i zakończenia.
 6. Wybierz pola czasu w swoich danych.
 7. Kliknij przycisk OK.

Po dodaniu hostowanej warstwy obiektowej do przeglądarki map Map Viewer Classic animacja w czasie jest włączona.

Konfiguracja ustawień czasu

 1. Otwórz mapę z funkcją czasu w przeglądarce map Map Viewer Classic i kliknij przycisk Konfiguruj Konfiguruj czas obok suwaka.
 2. Kliknij element Pokaż opcje zaawansowane. W tym miejscu można wykonać konfigurację niżej wymienionych elementów. Aby zachować zmiany w konfiguracji należy je zapisać na mapie.
 3. Kliknij przycisk OK po zakończeniu konfigurowania ustawień czasu.

Prędkość odtwarzania

Domyślna prędkość odtwarzania to dwie sekundy na interwał czasu. Prędkość można dostosować, przesuwając suwak w kierunku Wolniej lub Szybciej. Użytkownicy przeglądający mapę mogą zmienić ustawioną prędkość domyślną.

Przedział czasu

Sekcja Przedział czasu przedstawia oś czasu lub okres każdej warstwy z funkcją czasu na mapie. Możesz porównać oś czasu danej warstwy tematycznej z innymi warstwami tematycznymi oraz zmienić czas początkowy i końcowy mapy. Domyślnie przedział czasu jest skonfigurowany, tworząc połączenie osi czasowych wszystkich warstw czasowych.

Opcja Przedział czasu obsługuje wyłącznie konfigurację wyświetlania danych historycznych, gdzie osie czasowe warstw czasowych już się zakończyły. Opcja ta nie obsługuje danych czasowych, które są nadal gromadzone. Czas początkowy i czas końcowy przedziału czasu jest wyraźnie określony.

Aby zmienić przedział czasu, wykonaj jedną z poniższych operacji:

 • Przesuń suwak w sekcji Osie czasu warstw tematycznych, aby ręcznie ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia odtwarzania dla mapy.
 • Wybierz konkretne wartości w polach Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia.
 • Kliknij oś czasu warstwy tematycznej, aby ustawić czas rozpoczęcia lub czas zakończenia mapy względem czasu rozpoczęcia lub zakończenia dla warstwy tematycznej.

Wyświetlanie czasu

W sekcji Wyświetlanie czasu podaj ilość danych wyświetlanych wraz z upływem czasu. Obejmuje to także ustawienie interwału, to jest czasu, po upływie którego mapa zostanie odświeżona w celu wyświetlenia danych poprawnych w tym czasie. Oprócz interwału, konieczne jest zdecydowanie, czy wyświetlać dane zbiorcze, czy tylko dane z bieżącego interwału. Ponadto należy określić, czy animacja w czasie ma się rozpoczynać na początku przedziału czasu, czy też w czasie ostatnio zapisanym z mapą.

 1. Wprowadź wartość numeryczną dla interwału.
 2. Z listy rozwijanej wybierz jednostki interwału czasu. Jednostki wyświetlane na liście rozwijanej zależą od osi czasu w danych warstwy. Aby zmienić te jednostki, konieczna jest edycja właściwości warstwy tematycznej danych.
 3. Dla opcji Z upływem czasu wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wybierz opcję Wyświetl tylko dane z bieżącego interwału czasu, aby wyświetlić wyłącznie dane przypadające w danym interwale. Na przykład jeśli dane przedstawiają trasy huraganów z okresu 10 lat i trzeba wyświetlić ścieżki wszystkich huraganów, które wystąpiły w danym roku, należy wybrać tę opcję (i wpisać 1 rok jako interwał czasu). W trakcie animacji mapy widoczne są ścieżki huraganów w pierwszym roku, drugim roku, trzecim roku itd. Dane dla każdego roku wyświetlane są niezależnie od pozostałych lat.
  • Wybierz opcję Stopniowo wyświetlaj wszystkie dane, aby wyświetlić wszystkie dane zmieniające się z upływem czasu. Na przykład, jeśli dane przedstawiają trasy huraganów z okresu 10 lat i trzeba wyświetlić trasy wszystkich huraganów, które wystąpiły w okresie 10 lat w następujących po sobie latach, należy wybrać tę opcję (i wpisać 1 rok jako interwał czasu). W trakcie animacji mapy widoczne są roczne ścieżki huraganów skumulowane dla okresu 10 lat.
 4. Dla opcji Rozpocznij odtwarzanie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wybierz opcję od początku, aby rozpocząć animację w czasie na początku określonego przedziału czasu.
  • Wybierz opcję od punktu odtwarzania zapisanego z mapą, aby rozpocząć animację w czasie od czasu ostatnio zapisanego z mapą.

Wyłączanie animacji w czasie

Aby suwak czasu nie wyświetlał się na mapie, można wyłączyć animację w czasie na warstwie z funkcją czasu.

 1. Otwórz mapę zawierającą dane czasowe w przeglądarce Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, którą chcesz zmienić, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Wyłącz animację w czasie.
 4. Kliknij opcję Włącz animację w czasie, aby wyświetlić usunięty wcześniej z mapy suwak czasu.
 5. Jeżeli jesteś właścicielem warstwy i chcesz zapisać ustawienie animacji w czasie jako właściwość domyślną warstwy, kliknij opcję Zapisz warstwę.