Aktualizowanie adresu URL warstw internetowych serwera ArcGIS Server na mapach internetowych

Jeśli warstwy ArcGIS Server zapisane na mapie internetowej zostaną przeniesione do nowej witryny lub domeny, można zaktualizować adresy URL warstw na tej mapie, aby odwołać się do nowej witryny.

Na przykład warstwy internetowe ArcGIS Server początkowo opublikowane w witrynie pośredniczącej mogą zostać przeniesione do witryny produkcyjnej lub witryna ArcGIS Server może zostać poddana migracji do nowej domeny.

Notatka:

Warstwy w określonej witrynie zastępczej muszą dokładnie odzwierciedlać istniejące warstwy. Jeśli warstwy nie są zgodne, mogą nie zostać narysowane lub mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Usługa ArcGIS Online nawiązuje połączenie z witryną zastępczą, aby potwierdzić, czy są w niej dostępne warstwy. Jeśli warstwy nie są dostępne, otrzymasz powiadomienie, a brakujące warstwy nie zostaną zaktualizowane.

Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować adres URL warstw internetowych ArcGIS Server na mapie internetowej:

  1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel mapy internetowej lub administrator instytucji.
  2. Otwórz szczegóły elementu dla mapy internetowej.
  3. Kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją do sekcji Ustawienia warstwy.
  4. Kliknij opcję Zaktualizuj odniesienia do witryny serwera ArcGIS Server.

    Usługa ArcGIS Onlinesprawdza warstwy mapy i wskazuje witryny serwera ArcGIS Server, które można zaktualizować.

  5. Podaj nowy adres URL witryny i kliknij opcję Zaktualizuj odniesienia.

    Warstwy korzystające z odniesienia podanego przez użytkownika są aktualizowane pod kątem użycia nowej witryny podanej jako element zastępczy. Zostaną zaktualizowane wszystkie warstwy serwera ArcGIS Server odnoszące się do witryny, jak również powiązane elementy warstwy, które są Twoją własnością lub którymi administrujesz.